Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky okresných súdov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 171728

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

20187 dokumentov
13499 dokumentov
2 dokumenty
190 dokumentov
7 dokumentov
33 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd pred preskúmaním vecnej správnosti napadnutého rozhodnutia zistil, že z výroku rozsudku nie je zrejmé, že ide o zmenu už existujúceho rozhodnutia o výživnom, nakoľko vyživovacia povinnosť otca voči mal. P. bola určená rozsudkom Okresného súdu Košice I z 13.8.2015 sp.zn. 18P 48/2015 a predmetom teraz prebiehajúceho konania je zmena uvedeného rozsudku. Vo výroku napadnutého rozsudku teda absentuje výrok, že týmto rozsudkom sa mení rozsudok Okresného súdu Košice I z 13.8.2015 sp.zn. 18P 48/2015. (...) Vzhľadom na to, že výrok napadnutého rozsudku je v terajšom znení neurčitý, vrátil ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/108/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7116213855 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 11. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2019:7116213855.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Agnesy Hricovej a členov senátu JUDr. Fre
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Premlčanie je kvalifikované uplynutie času, v dôsledku ktorého súdnu vymáhateľnosť možno odvrátiť námietkou. Zmyslom tohto inštitútu je zvýšenie istoty v právnych vzťahoch. Premlčaním právo nezaniká, iba sa závažne oslabuje. Uplatnenie námietky premlčania spôsobuje zánik súdnej vymáhateľnosti, v dôsledku čoho súd premlčané právo nemôže priznať. Neprihliadnutie na vznesenú námietku premlčania, prípadne odopretie tohto práva, hoci aj pre rozpor s dobrými mravmi (§ 3 ods. l OZ), je v rozpore s ustanovením § 100 ods. 1 OZ, z ktorého jednoznačne vyplýva, že súd musí prihliadnuť na námietku premlčan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 9Co/171/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2108221261 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 03. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Klepancová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2014:2108221261.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Klep
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Neoprávneným zásahom je zásadne každé nepravdivé tvrdenie alebo obvinenie, ktoré zasahuje práva chránené § 11 a nasl. Obč.zákonníka. Bez významu je skutočnosť, či pôvodca zásahu si bol vedomý nepravdivosti svojho tvrdenia, alebo či išlo o nedbanlivé preberanie poznatkov a ich rozširovanie. Pre úspešné uplatnenie práva na ochranu osobnosti postačí zistenie, že zásah bol objektívne spôsobilý narušiť alebo ohroziť práva chránené § 11 OZ.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/139/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810209170 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 03. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslav Soga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7810209170.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Miroslava Sogu
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Náležité zistenie skutkového stavu veci v zmysle § 2 ods. 10 Tr. por. vyžaduje, aby každá okolnosť dôležitá pre rozhodnutie bola spoľahlivo preukázaná v súlade so skutočnosťou tak, aby nemohla vzbudzovať akúkoľvek pochybnosť. Za náležité zistenie skutkového stavu veci preto nemožno považovať len zistenie o nepravdepodobnosti dokazovanej okolnosti, keď výsledky dokazovania síce pripúšťajú možnosť záveru, že neexistuje, avšak na druhej strane nevylučujú možnosť iného alebo celkom opačného záveru. Vyhodnotenie dôkazu súd nemôže ukončiť záverom, podľa ktorého sa určitá okolnosť, ktorá vyplynula z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 1To/42/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5809010359 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 08. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Adriana Gallová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2014:5809010359.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Adriany G
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vychádzajúc z rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SR odvolací súd dospel k záveru, že okresný súd v tejto časti vec nesprávne právne posúdil, keď došiel k záveru, že zmluva o revolvingovom úvere uzatvorená medzi stranami sporu neobsahuje náležitosti vyžadované podľa § 9 ods. 2 písm. k) zák. č. 129/2010 Z.z., čo robí poskytnutý úver bezúročným a bezpoplatkovým. Odvolací súd môže svoj právny názor zmeniť a nie je viazaný svojim predchádzajúcim právnym názorom vo veciach spotrebiteľských (senát 5Co mal v minulosti, pokiaľ ide o ust. § 9 ods. 2 písm. k) zák. č. 129/2010 Z.z. v spojení s ust. § 11 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 5Co/44/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5318200941 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 09. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dagmar Cabadajová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2019:5318200941.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senát
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Súd prvého stupňa síce správne zistil a dospel k záveru, že prichádza do úvahy uloženie súhrnného testu podľa § 42 ods. 1 Tr.zák., pretože odsudzoval obžalovaného za trestný čin, ktorý spáchal skôr, ako bol vyhlásený odsudzujúci rozsudok Okresného súdu Žilina, sp.zn. 36T/166/2015 zo dňa 17.12.2015 právoplatného v ten istý deň za iný jeho trestný čin. Súčasne však je nutné prisvedčiť odvolaniu prokurátora v tom, že v prejednávanom prípade jednak spáchal obžalovaný prakticky rovnaký prečin útoku na verejného činiteľa, ako bol odsúdený skorším rozsudkom Okresného súdu Žilina. Obidvoch týcht ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 23To/80/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3715010293 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 09. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ondrej Samaš ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3715010293.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ondreja Samaš
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd dodáva len ako argument navyše, že žalobkyňa nárok na úrok 28 % ročne z dlžnej sumy odvodzuje z čl. 3 bodu 3.12 všeobecných zmluvných podmienok účinných od 01.01.2016. Uvedená zmluvná podmienka s rovnakým obsahom už bola rozsudkom Okresného súdu Košice II č. k. 36C 117/2013 -55 zo dňa 29. novembra 2013 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 6Co 91/2014 zo dňa 24.03.2015 vyhlásená za neplatnú z dôvodu jej neprijateľnosti. Vzhľadom k tomu bolo povinnosťou žalobkyne zdržať sa ďalšieho uplatňovania tejto neprijateľnej zmluvnej podmienky a rovnako aj uplatňovani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17Co/326/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6717210806 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zita Nagypálová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2019:6717210806.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: S poukazom na správnosť skutkových záverov okresného súdu považuje odvolací súd za potrebné zdôrazniť, že podľa jeho právneho názoru zvýšenie výživného zo strany otca rozsudkom okresného súdu v danom prípade zodpovedá rozsahu preukázaných zmien pomerov na strane účastníkov tohto konania. Hoci od predchádzajúcej úpravy výživného neuplynul taký dlhý čas, ktorý by vzhľadom na nárast nákladov na dieťa v súvislosti s nárastom veku dieťaťa vo veku maloletých vo všeobecnosti sám osebe predstavoval na strane dieťaťa takú podstatnú zmenu pomerov, odôvodňujúcu zvýšenie výživného, nástup maloletého do zá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 6CoP/67/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3112215417 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Stanislava Marková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2013:3112215417.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte, zloženom z predsedu JUDr. Romana Hargaša
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Aj keď je pravdou, že obžalovaný má len jeden záznam v registri trestov, pretože bol rozsudkom Okresného súdu Prešov zo dňa 16.09.2014 sp. zn. 33 T 85/2014 uznaný vinným zo spáchania pokračujúceho prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. a/, písm. b/ Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. a/ Tr. zák. a § 139 písm. c/ Tr. zák. a hľadí sa naňho, akoby nebol odsúdený, uvedená skutočnosť však neznamená, že by bolo „zahladené“ to, že sa trestného činu dopustil; z hľadiska hodnotenia osoby obžalovaného sa totiž fikcia neodsúdenia na skutočnosť, že aj v tomto prípade sa tres ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 4To/12/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8118011797 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 05. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martina Zeleňáková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:8118011797.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martiny Ze
MENU