Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
814123
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48281
USSR: 30515
NSČR: 104556
NSSČR: 56147
USČR: 68979
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399900
Krajské súdy (ČR): 29935
Posledná aktualizácia
19.10.2017 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky okresných súdov


Približný počet výsledkov: 71630 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky okresných súdov
  • rozsudok nájdené 2093105 krát v 281236 dokumentoch
  • okresny nájdené 1990233 krát v 380455 dokumentoch
  • sud nájdené 12671836 krát v 399888 dokumentochNekalá obchodná praktika - vloženie zmluvy o revolvingovom úvere do zmluvy o úvere bez vedomia spotrebiteľa. Absolútna neplatnosť právneho úkonu pre nedodržanie predpísanej písomnej formy (nečitateľné písmo v úverovej zmluve) (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Ako vyplýva z článku 6 odsek 1 Smernice Rady č. 2005/29 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá alebo akýmkoľvek spôsobom, vrátane celkového prevedenia uvádza do omylu alebo je spôsobilá uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k jednému alebo k viacerým prvkom vymenovaným v tomto článku 6 ods.1, pričom v obidvoch prípadoch zapríčiňuje alebo je spôsobilá zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcií, ktoré by inak neurobil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
- účinný od 01.01.1970
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Nepravdivé tvrdenia o žalobcovi o jeho údajnom podplácaní konajúceho sudcu a znalca. Úspešné uplatnenie práva na ochranu osobnosti, uloženie povinnosti ospravedlniť sa (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Neoprávneným zásahom je zásadne každé nepravdivé tvrdenie alebo obvinenie, ktoré zasahuje práva chránené § 11 a nasl. Obč.zákonníka. Bez významu je skutočnosť, či pôvodca zásahu si bol vedomý nepravdivosti svojho tvrdenia, alebo či išlo o nedbanlivé preberanie poznatkov a ich rozširovanie. Pre úspešné uplatnenie práva na ochranu osobnosti postačí zistenie, že zásah bol objektívne spôsobilý narušiť alebo ohroziť práva chránené § 11 OZ.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Premlčanie práv navrhovateľky (držiteľky stavebného povolenia na výstavbu polyfunkčnej budovy) domáhajúcej sa náhrady škody za vykonanie zmeny projektu stavby bez jej vedomia (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Premlčanie je kvalifikované uplynutie času, v dôsledku ktorého súdnu vymáhateľnosť možno odvrátiť námietkou. Zmyslom tohto inštitútu je zvýšenie istoty v právnych vzťahoch. Premlčaním právo nezaniká, iba sa závažne oslabuje. Uplatnenie námietky premlčania spôsobuje zánik súdnej vymáhateľnosti, v dôsledku čoho súd premlčané právo nemôže priznať. Neprihliadnutie na vznesenú námietku premlčania, prípadne odopretie tohto práva, hoci aj pre rozpor s dobrými mravmi (§ 3 ods. l OZ), je v rozpore s ustanovením § 100 ods. 1 OZ, z ktorého jednoznačne vyplýva, že súd musí prihliadnuť na námietku premlčan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Len úvahy a domnienky o sexuálnom zneužití maloletej nepostačujú na pozitívne rozhodnutie o vine obžalovaného a súd je povinný aplikovať zásadu in dubio pro reo (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Náležité zistenie skutkového stavu veci v zmysle § 2 ods. 10 Tr. por. vyžaduje, aby každá okolnosť dôležitá pre rozhodnutie bola spoľahlivo preukázaná v súlade so skutočnosťou tak, aby nemohla vzbudzovať akúkoľvek pochybnosť. Za náležité zistenie skutkového stavu veci preto nemožno považovať len zistenie o nepravdepodobnosti dokazovanej okolnosti, keď výsledky dokazovania síce pripúšťajú možnosť záveru, že neexistuje, avšak na druhej strane nevylučujú možnosť iného alebo celkom opačného záveru. Vyhodnotenie dôkazu súd nemôže ukončiť záverom, podľa ktorého sa určitá okolnosť, ktorá vyplynula z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
... k právoplatnému zamietnutiu žalôb operátora o plnenie z rovnakej zmluvnej pokuty z dôvodu jej neprijateľnosti (rozsudok Okresného súdu Svidník z 31. 10. 2011 č. k. 7C/119/2011, rozsudok Okresného súdu Vranov nad Topľou z 26. 10. 2011 č. k. 11C/184/2011-82 a iné ... 14 dní odo dňa doručenia výzvy Podniku Účastníkovi“. Rovnaké znenie má aj ustanovenie o zmluvnej pokute v zmluve č. A2867602. Rozsudkom Okresného súdu Prešov z 13. 8. 2010 č. k. 17C/23/2010-65 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Prešove z ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 18/1996, 136/2001, 250/2007
... súdu podal na základe podnetu žalobcu mimoriadne dovolanie generálny prokurátor Slovenskej republiky. Žiadal napadnuté rozsudky (rozsudok okresného súdu vo výroku, ktorým v prevyšujúcej časti žalobu zamietol) zmeniť a žalobe vyhovieť. Namietal nesprávne ... súdu podal na základe podnetu žalobcu mimoriadne dovolanie generálny prokurátor Slovenskej republiky. Žiadal napadnuté rozsudky (rozsudok okresného súdu vo výroku, ktorým v prevyšujúcej časti žalobu zamietol) zmeniť a žalobe vyhovieť. Namietal nesprávne ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 513/1991, 99/1963, 63/2010, 2/2011
... 1.999 eur s prísl. a odmeny, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Bratislava V č. k. 1CbZm/101/2013-56 zo dňa 05.11.2013, takto rozhodol: Krajský súd v Bratislave rozsudok Okresného súdu Bratislava V č. k. 1CbZm/101/2013-56 zo dňa ...
Súvisiace predpisy:
191/1950, 1/2012, 244/2002, 146/2011, 233/1995, 9/2012, 308/2011, 757/2004
... prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 22. októbra 2013 sp. zn. 11 Co 83/2013 a rozsudku Okresného súdu Vranov nad Topľou z 10. apríla 2013 č.k. 11 C 13/2013-71, takto rozhodol: Mimoriadne dovolanie z a ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 513/1991, 258/2001, 99/1963, 13/2013, 250/2007, 83/2013
... M. K., súdnou tajomníčkou Krajského súdu v O., o zaplatenie 1.278,27 Eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Prešov zo dňa 13.8.2010, č.k. 17C 23/2010 - 65 takto rozhodol: P o t v r d ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 23/2010, 351/2011, 55/2011
... rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Podľa názoru vedľajšieho účastníka bol v celom rozsahu správny prvý rozsudok Okresného súdu Prešov v tejto veci, na dôvody ktorého v celom rozsahu poukázal. Vedľajší účastník je si vedomý ustanovenia § 226 O ... 3, 040 01 Košice 1, o zaplatenie sumy 1.032 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobkyne a vedľajšieho účastníka proti rozsudku Okresného súdu Prešov č.k. 16C/9/2010112 zo dňa 26.5.2011 takto jednohlasne rozhodol: P o t v r d ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 513/1991, 300/2005, 99/1963, 87/1995
... , na odvolanie odporcu proti rozsudku Okresného súdu Žiar nad Hronom, č. k. 7C/26/2011-48 zo dňa 24. 10. 2011, takto rozhodol: Rozsudok okresného súdu z r u š u j e a vec mu vracia na ďalšie konanie. odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom okresný súd určil odporcovi povinnosť prispievať ...
Súvisiace predpisy:
36/2005, 99/1963, 44/2001
... : V. J., nar. XX. XX. XXXX, bytom K. X,. B., o zaplatenie zmenkového úroku s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Prešov zo dňa 05. 09. 2014, č. k. 11C/165/2014-65 takto jednohlasne rozhodol: Potvrdzuje rozsudok. Žalobca nemá právo ...
Súvisiace predpisy:
191/1950, 40/1964, 258/2001, 99/1963
Právna veta: Ak je cieľom združení na ochranu spotrebiteľa presadzovať oprávnené záujmy spotrebiteľov a právom spotrebiteľa chrániť a presadzovať svoje oprávnené záujmy aj prostredníctvom združení na ochranu spotrebiteľov, musí sa súd, ak sa združenie na ochranu spotrebiteľa zúčastní konania ako zástupca účastníka alebo vedľajší účastník na strane spotrebiteľa zaoberať tým, či takéto trovy konania boli účelne vynaložené na ochranu oprávnených záujmov spotrebiteľa. Paušálny vstup Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS do všetkých konaní, v ktorých vystupujú ako navrhovatelia týmto združením označe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ,54 Eur istiny a prísl., na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Trenčín zo dňa 19. októbra 2011, č.k. 14C/168/2011-21, takto rozhodol: Rozsudok okresného súdu v napadnutej časti Odporcovi náhradu trov odvolacieho konania potvrdzuje. ... úveru, ako aj úveru v akceptovateľnej výške. Navrhovateľom uplatnený úrok z omeškania považoval za opodstatnený. Proti rozsudku okresného súdu a to jeho výroku, ktorým bol návrh čiastočne zamietnutý, podal v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľ. Navrhol ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 150/2004, 513/1991, 566/1992, 129/2010, 250/2007
Uverejnené v bulletine 4/2015
Právna veta: Podľa § 497 Obchodného zákonníka je uzavretie dohody o zaplatení úrokov podstatnou náležitosťou úverovej zmluvy. Ak teda zmluva o úvere neobsahuje konkrétnu dohodu o výške úroku za poskytnutý úver, nevzniklo veriteľovi v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 258/2001 Z. z. v znení účinnom k 06.02.2006 právo požadovať od spotrebiteľa úrok za poskytnutý úver. Odvolací súd považuje za potrebné tiež dodať, že uvedenie ročnej percentuálnej miery nákladov (ďalej len RPMN) podľa zákonného vzorca (príloha 1 k zákonu č. 258/2001 Z. z. v znení účinnom k 06.02.2006, ktorý vzorec platil od účinnosti zákona, teda o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vo výroku vecne správne. Keďže s poukazom na vyššie uvedené odvolací súd dospel k záveru, že rozsudok okresného súdu je vo výroku vecne správny, potvrdil rozsudok okresného súdu tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku. O trovách odvolacieho konania odvolací ... ., o zaplatenie 589,69 eur s príslušenstvom na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Prievidza zo dňa 2. júla 2012, č. k. 16C/36/2012, v senáte jednohlasne takto rozhodol: Rozsudok okresného súdu p o t v r d z u j e . ...
Súvisiace predpisy:
258/2001 - Zákon o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov účinný od 01.01.2010 do 10.06.2010
513/1991 - Obchodný zákonník
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.