Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
813202
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48278
USSR: 30515
NSČR: 104501
NSSČR: 56115
USČR: 68941
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399877
Krajské súdy (ČR): 29903
Posledná aktualizácia
18.10.2017 04:13

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky okresných súdov


Približný počet výsledkov: 71630 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky okresných súdov
  • rozsudok nájdené 2093105 krát v 281236 dokumentoch
  • okresny nájdené 1990233 krát v 380455 dokumentoch
  • sud nájdené 12671836 krát v 399888 dokumentochNekalá obchodná praktika - vloženie zmluvy o revolvingovom úvere do zmluvy o úvere bez vedomia spotrebiteľa. Absolútna neplatnosť právneho úkonu pre nedodržanie predpísanej písomnej formy (nečitateľné písmo v úverovej zmluve) (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Ako vyplýva z článku 6 odsek 1 Smernice Rady č. 2005/29 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá alebo akýmkoľvek spôsobom, vrátane celkového prevedenia uvádza do omylu alebo je spôsobilá uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k jednému alebo k viacerým prvkom vymenovaným v tomto článku 6 ods.1, pričom v obidvoch prípadoch zapríčiňuje alebo je spôsobilá zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcií, ktoré by inak neurobil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
- účinný od 01.01.1970
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Nepravdivé tvrdenia o žalobcovi o jeho údajnom podplácaní konajúceho sudcu a znalca. Úspešné uplatnenie práva na ochranu osobnosti, uloženie povinnosti ospravedlniť sa (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Neoprávneným zásahom je zásadne každé nepravdivé tvrdenie alebo obvinenie, ktoré zasahuje práva chránené § 11 a nasl. Obč.zákonníka. Bez významu je skutočnosť, či pôvodca zásahu si bol vedomý nepravdivosti svojho tvrdenia, alebo či išlo o nedbanlivé preberanie poznatkov a ich rozširovanie. Pre úspešné uplatnenie práva na ochranu osobnosti postačí zistenie, že zásah bol objektívne spôsobilý narušiť alebo ohroziť práva chránené § 11 OZ.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Premlčanie práv navrhovateľky (držiteľky stavebného povolenia na výstavbu polyfunkčnej budovy) domáhajúcej sa náhrady škody za vykonanie zmeny projektu stavby bez jej vedomia (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Premlčanie je kvalifikované uplynutie času, v dôsledku ktorého súdnu vymáhateľnosť možno odvrátiť námietkou. Zmyslom tohto inštitútu je zvýšenie istoty v právnych vzťahoch. Premlčaním právo nezaniká, iba sa závažne oslabuje. Uplatnenie námietky premlčania spôsobuje zánik súdnej vymáhateľnosti, v dôsledku čoho súd premlčané právo nemôže priznať. Neprihliadnutie na vznesenú námietku premlčania, prípadne odopretie tohto práva, hoci aj pre rozpor s dobrými mravmi (§ 3 ods. l OZ), je v rozpore s ustanovením § 100 ods. 1 OZ, z ktorého jednoznačne vyplýva, že súd musí prihliadnuť na námietku premlčan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Len úvahy a domnienky o sexuálnom zneužití maloletej nepostačujú na pozitívne rozhodnutie o vine obžalovaného a súd je povinný aplikovať zásadu in dubio pro reo (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Náležité zistenie skutkového stavu veci v zmysle § 2 ods. 10 Tr. por. vyžaduje, aby každá okolnosť dôležitá pre rozhodnutie bola spoľahlivo preukázaná v súlade so skutočnosťou tak, aby nemohla vzbudzovať akúkoľvek pochybnosť. Za náležité zistenie skutkového stavu veci preto nemožno považovať len zistenie o nepravdepodobnosti dokazovanej okolnosti, keď výsledky dokazovania síce pripúšťajú možnosť záveru, že neexistuje, avšak na druhej strane nevylučujú možnosť iného alebo celkom opačného záveru. Vyhodnotenie dôkazu súd nemôže ukončiť záverom, podľa ktorého sa určitá okolnosť, ktorá vyplynula z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
... . Podľa § 50 ods. 1 Tr. zák. sa obžalovanému určuje skúšobná doba podmienečného odsúdenia v trvaní 2 (dva) roky. odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Bratislava IV sp. zn. 3T/2/2017 zo dňa 04.04.2017 ďalej len napadnutý rozsudok) bol obžalovaný Z. H ... podľa § 20 k § 245 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák., o odvolaní obžalovaného Z. H. proti rozsudku Okresného súdu Bratislava IV sp. zn. 3T/2/2017 zo dňa 04.04.2017, na verejnom zasadnutí konanom dňa 14.09.2017 ...
Súvisiace predpisy:
300/2005
... v plnom rozsahu, o výške tejto náhrady bude rozhodnuté súdom prvej inštancie samostatným uznesením. odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom Okresný súd Poprad (ďalej len „súd prvej inštancie“) návrh zamietol a navrhovateľovi uložil povinnosť zaplatiť odporcom náhradu trov konania ... Jana Murárová, advokátka so sídlom Poprad, Ul. 1. mája 220/19, o zapretie otcovstva, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Poprad č. k. 9C/58/2016 - 39 zo dňa 21.03.2017 takto rozhodol: Potvrdzuje rozsudok. Priznáva ...
... Radlinského 678/1, o určenie, že pracovný pomer trval a o určenie, že pracovný pomer skončil, na odvolanie žalobkyne proti rozsudku Okresného súdu Bánovce nad Bebravou zo dňa 15. decembra 2016, č. k. 5Cpr/2/2016-59, takto rozhodol: Rozsudok súdu prvej ... inštancie o tom, že rozhodujúcim úkonom pre skončenie pracovného pomeru je ten, ktorý nastal skôr, v tejto súvislosti poukázala na rozsudok Okresného súdu Košice - okolie zo dňa 24.11.2011 sp. zn. 18C/146/2011. Ďalej uviedla, že daný spor nepovažuje za ...
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že základným právom dieťaťa, a to aj po rozpade spoločnej domácnosti jeho rodičov, je právo na zachovanie rovnocenného styku s obidvoma rodičmi. Maloletý C. má právo, aby sa na jeho výchove podieľal aj rodič, v tomto prípade otec, ktorému nebol zverený do osobnej starostlivosti a aby si mohol rozvíjať aj vzťah k tomuto rodičovi. Je základnou povinnosťou matky ako preferenčného rodiča (teda rodiča, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti), aby zabezpečila a vytvárala podmienky, aby sa dieťa mohlo stretávať aj s rodičom, ktorému nebolo zverené do starostlivo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 1713/36, Dolný Kubín, o odvolaní matky proti rozsudku Okresného súdu Dolný Kubín č. k. 8P/29/2017-44 zo dňa 16. mája 2017, takto rozhodol: Rozsudok okresného súdu potvrdzuje. odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd návrh matky na zákaz styku zamietol. Vzájomný návrh otca ... . § 219 ods. 3 CSP napadnutý rozsudok potvrdil v zmysle ust. § 387 ods. 1, 2 CSP. 8. Rozsudok okresného súdu je vecne správny. Okresný súd v dostatočnom rozsahu zistil skutkový stav veci a vec správne právne posúdil. Odvolací ...
Súvisiace predpisy:
36/2005 - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
... dedičstva, o odvolaní žalobcov v 1/ až 3/ rade proti rozsudku Okresného súdu Liptovský Mikuláš č. k. 4C/108/2014-270 zo dňa 28. októbra 2016, takto rozhodol: Rozsudok okresného súdu potvrdzuje. Žalovaným v 1/- 7/, 9/ - 14/ rade priznáva ... 2016, takto rozhodol: Rozsudok okresného súdu potvrdzuje. Žalovaným v 1/- 7/, 9/ - 14/ rade priznáva voči žalobcom v 1/ až 3/ rade spoločne a nerozdielne náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %. odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd I. žalobu zamietol ...
Právna veta: Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. a) Zákona o rodine uvádza, že súčasťou rodičovských práv a povinností je najmä sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletých detí. Obaja rodičia majú k dieťaťu zákonnú vyživovaciu povinnosť, a preto pri svojom životnom smerovaní musia robiť všetko pre to, aby v rámci zodpovednosti za všestranný vývoj svojich detí dokázali uspokojovať všetky ich základné životné potreby, t. j. nielen fyzické potreby ale aj potreby duševné.

Úryvok z textu:
... j e . Žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov odvolacieho konania. odôvodnenie: 1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zmenil rozsudok Okresného súdu Nové Zámky č.k. 6C/42/2010-30 zo dňa 10.05.2010 v časti o výživnom na maloleté deti ... 2, Nové Zámky, o návrhu matky na zvýšenie výživného a o návrhu otca na zníženie výživného, o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Nové Zámky č. k. 11P/305/2015-343 zo dňa 21.03.2017 takto rozhodol: Odvolací súd rozsudok súdu prvej ...
Súvisiace predpisy:
36/2005 - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
... vo vzťahu k výroku o treste zákazu činnosti viesť motorové vozidlá všetkých druhov na dobu 15 (pätnásť) mesiacov. odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Bratislava IV sp. zn. 2T/112/2016 zo dňa 15.03.2017 bol obžalovaný Y. O. uznaný za vinného z ... , v trestnej veci obžalovaného Y. O. pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 158 Tr. zákona, o odvolaní obžalovaného proti rozsudku Okresného súdu Bratislava IV sp. zn. 2T/112/2016 zo dňa 15.03.2017, na verejnom zasadnutí konanom dňa 07. septembra 2017 ...
... trestu prvostupňový súd v odôvodnení svojho rozhodnutia konštatuje, že obžalovaný bol doposiaľ 10-krát súdne trestaný, kde naposledy bol trestaný rozsudkom Okresného súdu Zvolen pod sp. zn. 1T 84/2016 zo dňa 19. 10. 2016, kedy došlo k upusteniu od uloženia súhrnného trestu ... rozhodol: Podľa § 321 ods. 1 písm. e), ods. 2 Tr. por. z r u š u j e sa rozsudok Okresného súdu Zvolen sp. zn. 3T 26/2017 zo dňa 23.6.2017 vo výroku o treste. Podľa § 322 ods. 3 ...
Súvisiace predpisy:
104/2003
... . V., nar. XX.XX.XXXX, zastúpený procesným opatrovníkom: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, na odvolanie druhého manžela proti rozsudku Okresného súdu Senica č. k. 5P 19/2016-110 zo dňa 19. októbra 2016, takto rozhodol: I. Odvolací súd rozsudok súdu prvej ...
Súvisiace predpisy:
36/2005
... . G., zastúpený advokátkou: Mgr. Andrea Šutovská, Vajanského 39, Trnava, o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností, na odvolanie otca proti rozsudku Okresného súdu Trnava č.k. 21P/50/2016-280 zo dňa 18. apríla 2017 v časti výživného, takto rozhodol: I. Odvolací súd ... deťom sa nedohodli. Rodičia boli v čase začatia konania dňa 13.06.2016 manželia, dňa 28.12.2016 nadobudol právoplatnosť rozsudok Okresného súdu Topoľčany č.k. 9P/265/2015-119 zo dňa 29.11.2016 vo výroku, ktorým súd manželstvo otca a matky ...
Súvisiace predpisy:
36/2005, 300/2005, 663/2007
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.