Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
771670
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 46470
USSR: 28815
NSČR: 101415
NSSČR: 54612
USČR: 67282
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 396318
Krajské súdy (ČR): 27964
Posledná aktualizácia
26.05.2017 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky okresných súdov


Približný počet výsledkov: 68858 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky okresných súdov
  • rozsudok nájdené 2039704 krát v 277671 dokumentoch
  • okresny nájdené 1970128 krát v 377410 dokumentoch
  • sud nájdené 12404601 krát v 396318 dokumentochNekalá obchodná praktika - vloženie zmluvy o revolvingovom úvere do zmluvy o úvere bez vedomia spotrebiteľa. Absolútna neplatnosť právneho úkonu pre nedodržanie predpísanej písomnej formy (nečitateľné písmo v úverovej zmluve) (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Ako vyplýva z článku 6 odsek 1 Smernice Rady č. 2005/29 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá alebo akýmkoľvek spôsobom, vrátane celkového prevedenia uvádza do omylu alebo je spôsobilá uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k jednému alebo k viacerým prvkom vymenovaným v tomto článku 6 ods.1, pričom v obidvoch prípadoch zapríčiňuje alebo je spôsobilá zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcií, ktoré by inak neurobil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
- účinný od 01.01.1970
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Nepravdivé tvrdenia o žalobcovi o jeho údajnom podplácaní konajúceho sudcu a znalca. Úspešné uplatnenie práva na ochranu osobnosti, uloženie povinnosti ospravedlniť sa (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Neoprávneným zásahom je zásadne každé nepravdivé tvrdenie alebo obvinenie, ktoré zasahuje práva chránené § 11 a nasl. Obč.zákonníka. Bez významu je skutočnosť, či pôvodca zásahu si bol vedomý nepravdivosti svojho tvrdenia, alebo či išlo o nedbanlivé preberanie poznatkov a ich rozširovanie. Pre úspešné uplatnenie práva na ochranu osobnosti postačí zistenie, že zásah bol objektívne spôsobilý narušiť alebo ohroziť práva chránené § 11 OZ.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Premlčanie práv navrhovateľky (držiteľky stavebného povolenia na výstavbu polyfunkčnej budovy) domáhajúcej sa náhrady škody za vykonanie zmeny projektu stavby bez jej vedomia (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Premlčanie je kvalifikované uplynutie času, v dôsledku ktorého súdnu vymáhateľnosť možno odvrátiť námietkou. Zmyslom tohto inštitútu je zvýšenie istoty v právnych vzťahoch. Premlčaním právo nezaniká, iba sa závažne oslabuje. Uplatnenie námietky premlčania spôsobuje zánik súdnej vymáhateľnosti, v dôsledku čoho súd premlčané právo nemôže priznať. Neprihliadnutie na vznesenú námietku premlčania, prípadne odopretie tohto práva, hoci aj pre rozpor s dobrými mravmi (§ 3 ods. l OZ), je v rozpore s ustanovením § 100 ods. 1 OZ, z ktorého jednoznačne vyplýva, že súd musí prihliadnuť na námietku premlčan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Len úvahy a domnienky o sexuálnom zneužití maloletej nepostačujú na pozitívne rozhodnutie o vine obžalovaného a súd je povinný aplikovať zásadu in dubio pro reo (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Náležité zistenie skutkového stavu veci v zmysle § 2 ods. 10 Tr. por. vyžaduje, aby každá okolnosť dôležitá pre rozhodnutie bola spoľahlivo preukázaná v súlade so skutočnosťou tak, aby nemohla vzbudzovať akúkoľvek pochybnosť. Za náležité zistenie skutkového stavu veci preto nemožno považovať len zistenie o nepravdepodobnosti dokazovanej okolnosti, keď výsledky dokazovania síce pripúšťajú možnosť záveru, že neexistuje, avšak na druhej strane nevylučujú možnosť iného alebo celkom opačného záveru. Vyhodnotenie dôkazu súd nemôže ukončiť záverom, podľa ktorého sa určitá okolnosť, ktorá vyplynula z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
... r u š u j ú - rozsudok Okresného súdu Prešov sp. zn. 33T/104/2014 zo dňa 09.10.2014 vo výroku o treste a - rozsudok Okresného súdu Bratislava V sp. zn. 7T/120 ... dopĺňať. Odvolací súd teda musí vychádzať z toho, že obžalovaný Ing. arch. J. Š. bol rozsudkom Okresného súdu Bratislava IV sp. zn. 3T/144/2014 zo dňa 10.05.2016 právoplatne uznaný ... uvedený v napadnutom rozsudku, ktorým bolo upustené od uloženia súhrnného trestu vo vzťahu k rozsudku Okresného súdu Bratislava V sp. zn. 7T/120/2014 zo dňa 28.04.2015 je ...
... veci obžalovaného F. B., pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 158 Trestného zákona, o odvolaní obžalovaného F. B. proti rozsudku Okresného súdu Topoľčany (ďalej len „súd prvého stupňa") zo 16.02.2017 sp. zn. 2T/25/2016 (ďalej len „napadnutý rozsudok"), na ...
... rozsudku Okresného súdu Lučenec zo dňa 03. 02. 2017, č. k. 4P/82/2016 - 59, takto rozhodol: Rozsudok okresného súdu p o t v r d z u j e . odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd rozhodol tak, že: „Súd m e n í rozsudok Okresného súdu ... zvýšenia výživného je v záujme maloletého dieťaťa. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, ako aj na prevedené dokazovanie, navrhuje rozsudok okresného súdu potvrdiť. 7. Matka k vyjadreniu kolízneho opatrovníka uviedla, že súhlasí s jeho vyjadrením. 8. Krajský súd v Banskej ...
... o zvýšenie výživného, o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Michalovce zo dňa 9.3.2016 č.k. 23P 257/2015-75 takto rozhodol: Mení rozsudok tak, že zvyšuje výživné od otca pre mal. D. naposledy určené rozsudkom Okresného súdu Michalovce č.k. 11C 114/2009 ...
... sídlom Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš, v konaní o zaplatenie 4 800 € istiny s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Veľký Krtíš č. k. 2C/142/2014-115 zo dňa 29. 09. 2015, takto rozhodol: I. Rozsudok súdu prvej inštancie ... M. N. agresívne. Krajský súd prijal písomný sľub obvineného S.. S. G. ako náhradu väzby a prepustil ho na slobodu. Rozsudkom Okresného súdu Veľký Krtíš č. k. 9T/51/2012-535 v spojení s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 3To ...
... Advokátskej kancelárie so sídlom v T. na N. X. V.Á. Č.. XX o zvýšenie výživného, o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo dňa 18.8.2016 č.k. 7P 15/2014-550 takto rozhodol: Potvrdzuje rozsudok. odôvodnenie: 1. Súd prvej ...
... . Žalovanej nárok na náhradu trov konania n e p r i z n á v a. odôvodnenie: 1. Odvolaním napadnutým rozsudkom Okresný súd Brezno (ďalej ako „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“ event. „okresný súd“) zamietol návrh žalobcu (I. výrok) a žalovanej náhradu ... , trvale bytom R. XX, XXX XX S., v konaní o zaplatenie 1.088,- Eur s prísl. o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Brezno, č. k. 1C/180/2015 - 49 zo dňa 28. októbra 2015 takto rozhodol: I. Rozsudok súdu prvej inštancie p ...
... veci. Rozsudok okresného súdu v napadnutých výrokoch, vo vzťahu ku ktorým sa viazalo jeho odôvodnenie, je riadnym spôsobom zdôvodnený, a preto nemohlo dôjsť k odňatiu možnosti žalovanému konať pred súdom. To, že rozsudok okresného súdu napadnutý ... rozsudku okresného súdu z titulu aplikácie ust. § 387 ods. 2 CSP. 44. Napriek tomu, že žalovaný napadol aj výrok o náhrade trov prvoinštančného konania, v podanom odvolaní však neuviedol žiadne konkrétne námietky. Z tohto dôvodu tak výrok III. rozsudku okresného súdu ...
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na to, že osobou oprávnenou na náhradu trov konania môže byť len strana sporu (za účinnosti Občianskeho súdneho poriadku len účastník konania). Ust. § 149 ods. 1 O.s.p. upravuje tzv. platobné miesto a v konečnom dôsledku sleduje ochranu záujmov advokáta tým, že náhrada trov je vyplácaná na jeho účet. Je však nepochybné, že zo zákona advokát nemá žiadne právo si tieto peniaze ponechať, ani ich zadržať inak, než na základe dohody s klientom, pričom je povinný vykonať vyúčtovanie. Súd prvej inštancie správne právne posúdil, že advokát má právo na odmenu. Toto právo advokáto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , G., o zaplatenie sumy 88,56 Eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Lučenec č. k. 8C/328/2015-70 zo dňa 29.02.2016, takto rozhodol: I. Rozsudok okresného súdu vo výroku I. a II. m e n í tak, že žalovaný ... svoje rozhodnutie a na základe vykonaného dokazovania správne rozhodol. S tvrdeniami žalobcu uvedenými v odvolaní nesúhlasí, žiada, aby odvolací súd rozsudok Okresného súdu v Lučenci potvrdil ako vecne správny. 4. Krajský súd, ako súd odvolací (§ 34 zákona č. 160/2015 Z. z ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
... . X/ XX, na schválenie právneho úkonu, na odvolanie R. Z. proti rozsudku Okresného súdu Prievidza č.k. 6Ps/2/2016-36 zo dňa 03. augusta 2016, takto rozhodol: I. Rozsudok okresného súdu potvrdzuje . II. Žiaden z účastníkov n e m á nárok na ... poriadok (ďalej len „CSP“) nebolo potrebné na prejednanie odvolania Ondreja Híreša nariaďovať pojednávanie. Preskúmaním veci odvolací súd zistil, že rozsudok okresného súdu je vo veci samej je vecne správny, a preto je potrebné tento potvrdiť podľa § 387 ods. 1 CSP ...
Súvisiace predpisy:
670/2006
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.