Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
842404
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 51135
USSR: 30515
NSČR: 106727
NSSČR: 56931
USČR: 69946
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 402738
Krajské súdy (ČR): 31246
Posledná aktualizácia
16.01.2018 06:52

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky okresných súdov


Približný počet výsledkov: 73730 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky okresných súdov
  • rozsudok nájdené 2134742 krát v 284082 dokumentoch
  • okresny nájdené 2007714 krát v 382802 dokumentoch
  • sud nájdené 12878870 krát v 402738 dokumentochNekalá obchodná praktika - vloženie zmluvy o revolvingovom úvere do zmluvy o úvere bez vedomia spotrebiteľa. Absolútna neplatnosť právneho úkonu pre nedodržanie predpísanej písomnej formy (nečitateľné písmo v úverovej zmluve) (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Ako vyplýva z článku 6 odsek 1 Smernice Rady č. 2005/29 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá alebo akýmkoľvek spôsobom, vrátane celkového prevedenia uvádza do omylu alebo je spôsobilá uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k jednému alebo k viacerým prvkom vymenovaným v tomto článku 6 ods.1, pričom v obidvoch prípadoch zapríčiňuje alebo je spôsobilá zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcií, ktoré by inak neurobil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
- účinný od 01.01.1970
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Nepravdivé tvrdenia o žalobcovi o jeho údajnom podplácaní konajúceho sudcu a znalca. Úspešné uplatnenie práva na ochranu osobnosti, uloženie povinnosti ospravedlniť sa (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Neoprávneným zásahom je zásadne každé nepravdivé tvrdenie alebo obvinenie, ktoré zasahuje práva chránené § 11 a nasl. Obč.zákonníka. Bez významu je skutočnosť, či pôvodca zásahu si bol vedomý nepravdivosti svojho tvrdenia, alebo či išlo o nedbanlivé preberanie poznatkov a ich rozširovanie. Pre úspešné uplatnenie práva na ochranu osobnosti postačí zistenie, že zásah bol objektívne spôsobilý narušiť alebo ohroziť práva chránené § 11 OZ.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Premlčanie práv navrhovateľky (držiteľky stavebného povolenia na výstavbu polyfunkčnej budovy) domáhajúcej sa náhrady škody za vykonanie zmeny projektu stavby bez jej vedomia (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Premlčanie je kvalifikované uplynutie času, v dôsledku ktorého súdnu vymáhateľnosť možno odvrátiť námietkou. Zmyslom tohto inštitútu je zvýšenie istoty v právnych vzťahoch. Premlčaním právo nezaniká, iba sa závažne oslabuje. Uplatnenie námietky premlčania spôsobuje zánik súdnej vymáhateľnosti, v dôsledku čoho súd premlčané právo nemôže priznať. Neprihliadnutie na vznesenú námietku premlčania, prípadne odopretie tohto práva, hoci aj pre rozpor s dobrými mravmi (§ 3 ods. l OZ), je v rozpore s ustanovením § 100 ods. 1 OZ, z ktorého jednoznačne vyplýva, že súd musí prihliadnuť na námietku premlčan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Len úvahy a domnienky o sexuálnom zneužití maloletej nepostačujú na pozitívne rozhodnutie o vine obžalovaného a súd je povinný aplikovať zásadu in dubio pro reo (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Náležité zistenie skutkového stavu veci v zmysle § 2 ods. 10 Tr. por. vyžaduje, aby každá okolnosť dôležitá pre rozhodnutie bola spoľahlivo preukázaná v súlade so skutočnosťou tak, aby nemohla vzbudzovať akúkoľvek pochybnosť. Za náležité zistenie skutkového stavu veci preto nemožno považovať len zistenie o nepravdepodobnosti dokazovanej okolnosti, keď výsledky dokazovania síce pripúšťajú možnosť záveru, že neexistuje, avšak na druhej strane nevylučujú možnosť iného alebo celkom opačného záveru. Vyhodnotenie dôkazu súd nemôže ukončiť záverom, podľa ktorého sa určitá okolnosť, ktorá vyplynula z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
... 1/-14/ proti rozsudku Okresného súdu Ružomberok, č. k. 3C/163/200982 zo dňa 24.2.2010, takto rozhodol: Krajský súd rozsudok okresného súdu v časti výroku o náhrade trov prvostupňového konania p o t v r d zuje. V ostatnej časti ponecháva rozsudok okresného súdu n e d ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 655/2004
... petitu podaným návrhom domáhal od odporcu zaplatenia čiastky 40.710,60 Sk titulom náhrady škody. Vo veci samej bolo rozhodnuté rozsudkom Okresného súdu Trenčín č.k. 13C/171/2004-105 zo dňa 23.02.2007. Proti uvedenému rozsudku podal včas odvolanie navrhovateľ. Súdny ...
Súvisiace predpisy:
71/1992
... / a 6.288,- Sk žalobkyni 7/, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, k rukám advokáta JUDr. J. K.. odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu v Trenčín č. k. 14C/105/2004-75 zo dňa 22.11.2004 v spojení s opravným uznesením č. k ...
Súvisiace predpisy:
71/1992, 15/2004
... zabezpečenie náhradného ubytovania. Na odvolanie odporcov Krajský súd v Bratislave uznesením z 30. novembra 1999, sp. zn. 15Co 391/99, rozsudok okresného súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Súdu prvého stupňa uložil skúmať, či odporcovia v čase rozhodovania skutočne boli ...
Súvisiace predpisy:
27/1999, 40/1964, 99/1963
... zast. GRABAN TORMA & PARTNERS, s.r.o., Vodná 3, Košice, o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, o odvolaní žalobcov proti rozsudku Okresného súdu Prešov č. k. 16C/246/2001-288 zo dňa 27.04.2011 jednohlasne takto rozhodol: Zrušuje rozsudok súdu prvého stupňa ... ktorom rozhodoval následne aj Najvyšší súd SR vo veci 1Co/362/2005 zo dňa 16.09.2009 v spojení s rozsudkom Okresného súdu Prešov 8C/78/98. V tomto rozhodnutí sa uvádza : „Súd prvého stupňa však zisťoval, či právni predchodcovia žalobcov mohli ...
Súvisiace predpisy:
49/2004, 293/1992, 229/1991
... , súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník poučený. Nakoľko odporca podal dňa 05.03.2007 odvolanie proti rozsudku Okresného súdu Trenčín č.k. 10C/330/2001-333 zo dňa 01.12.2006 vo veci samej a voči trovám konania, vznikla ...
Súvisiace predpisy:
71/1992
... ,v konaní o zaplatenie 3.726,- Sk s príslušenstvom takto rozhodol: O p r a v u j e záhlavie rozsudku Okresného súdu Košice I , č.k. 25C/350/2003-39 zo dňa 9.12.2005 tak, že toto má správne znieť : „Okresný ...
... sa podaným návrhom zo dňa 14.06.2004 domáhal vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Uviedol, že manželstvo s odporkyňou bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom č.k. 14C 157/01-43 zo dňa 04.06.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa ...
... právoplatnému rozsudku Krajského súdu v Prešove, č.k. 13Co 6/06 - 291 zo dňa 8.2.2007 v spojení s rozsudkom Okresného súdu Poprad, č.k. 7C 218/2002 - 255 zo dňa 24.3.2006. Na pojednávaní konanom dňa 10.5.2010 žalobca ...
Súvisiace predpisy:
73/2010, 6/2006, 89/2010
... . V., Š. XX,. IČO: XX. XXX. XXX,. o zaplatenie sumy 93.827,20 Sk s príslušenstvom, takto rozhodol: Výrok II. rozsudku Okresného súdu Trenčín č.k. 40Cb/33/2006-82 zo dňa 26.06.2007 sa opravuje tak, že správne znie: Odporca je ...
Súvisiace predpisy:
655/2004
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.