Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1025801
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61303
USSR: 34251
NSČR: 118499
NSSČR: 63718
USČR: 77026
EUR-LEX (sk): 11811
EUR-LEX (cz): 11849
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417861
Krajské súdy (ČR): 40346
Posledná aktualizácia
18.08.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: rozvod manželstva a úprava rodičovských práv a povinností na čas po rozvode


Približný počet výsledkov: 294 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
 • vyhľadávací dotaz: rozvod manželstva a úprava rodičovských práv a povinností na čas po rozvode
 • rozvod nájdené 545472 krát v 103216 dokumentoch
 • manzelstva nájdené 241426 krát v 52922 dokumentoch
 • uprava nájdené 382430 krát v 100815 dokumentoch
 • rodicovsky nájdené 197380 krát v 38707 dokumentoch
 • prav nájdené 366968 krát v 102732 dokumentoch
 • a nájdené 19310717 krát v 417781 dokumentoch
 • povinnost nájdené 1760163 krát v 274505 dokumentoch
 • na nájdené 14746107 krát v 417510 dokumentoch
 • cas nájdené 936115 krát v 232847 dokumentoch
 • po nájdené 1487660 krát v 308145 dokumentochPrávna veta: Ust. § 24 ods. 2 Zákona o rodine ustanovuje, že ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať, a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa, a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa. Pokiaľ je záujem dieťaťa prvoradým hľadiskom, potom musí dôjsť aj k logickému záveru, že predpokladom na rozhodnutie súdu o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3CoP/13/2014 8712207225 11.06.2014 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2014:8712207225.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členov senátu JUDr. Anny Ilčinovej a JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa R. W., nar. XX. XX. XXXX, bytom T., D. -I. XXXX/XX, zastúpeného .
Právna veta: Podľa § 25 ods. 1 Zákona o rodine, rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo; dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode. Podľa § 25 ods. 2 Zákona o rodine, ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom podľa ods. 1, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode; to neplatí, ak rodičia úpravu styku žiadajú neupraviť. Podľa § 25 ods. 3 Zákona o rodine, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . XX zastúpenej Mgr. Máriou Cuperovou advokátkou so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Štúrovej ulici č. 20 v konaní o rozvod manželstva a úpravu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k maloletému Q. Q. nar. XX.X.XXXX a maloletému S. Q. nar. X.X.XXXX zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom .
Právna veta: Novela Zákona o rodine, vykonaná zákonom č. 217/2010 Z. z., zaviedla do rodinného práva inštitút tzv. striedavej osobnej starostlivosti (§ 24 Zákona o rodine). V súvislosti s týmto novým inštitútom bol do § 62 Zákona o rodine vložený nový odsek 6, podľa ktorého, ak je mal. dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča, alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje. Neurčenie výživného by podľa odôvodnenia tejto právnej úpravy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právnej veci navrhovateľky E., zastúpenej v konaní právnym zástupcom G. proti odporcovi H., t.č. bytom W., o návrhu na rozvod manželstva a úpravu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k maloletým deťom R., v konaní zastúpeným kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny W., na odvolanie navrhovateľky proti .
Právna veta: Všeobecnou hmotnoprávnou podmienkou na rozvod manželstva je existencia vážneho narušenia a trvalého rozvratu vzťahov medzi manželmi spôsobujúca nemožnosť plnenia účelu manželstva a kumulatívne neexistencia ďalšej perspektívy obnovenia manželského spolužitia. Existencia vážneho a trvalého rozvratu vzťahov medzi manželmi musí byť v príčinnej súvislosti s nemožnosťou napĺňať ďalej účel manželstva. Rozvrat vzťahov musí byť kvalifikovaný, nestačí akýkoľvek rozvrat. Pre konštatovanie vážnosti rozvratu sa tento musí javiť ako nezmeniteľný a nenapraviteľný. Nezhody manželov sa musia týkať podstatných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odporcovi: C. I., nar. XX. G. XXXX, bytom F., W. XX, zast. advokátkou: JUDr. Barbora Šruteková, Trnava, Hlavná 44, o rozvod manželstva a úpravu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k maloletým deťom: E. I., nar. X. K. XXXX a F. I., nar. XX. G. XXXX, obe zastúpené kolíznym opatrovníkom .
Právna veta: Spolužitie manželov je otázka ich osobného (vrátane intímneho), ale i majetkového spoločenstva t.j. spoločné prežívanie radostí i problémov, spoločné trávenie voľného času, osobná starostlivosť o druhého manžela, spoločné nakladanie s finančnými prostriedkami apod.. Z dokazovania vykonaného okresným súdom vyplynulo, že vo vzťahu medzi účastníkmi došlo k definitívnemu ukončeniu takto definovaného osobného spoločenstva bez nádeje na zmierenie vzhľadom na vyjadrený postoj navrhovateľky i odporcu. Aj keď súd objektívne zhodnotí ostatné podmienky manželstva, obnovenie manželského spolužitia resp. j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... O., U. mieru XXXX/XX, zastúpenému JUDr. Zuzanou Tomášovou, advokátkou so sídlom v Považskej Bystrici, ul. Železničná 90/12, o rozvod manželstva a úpravu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k maloletému V. B., nar. XX.XX.XXXX, v konaní zastúpenému kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín .
Právna veta: Protiprávnosť zásahu okrem iného vylučuje aj výkon iného subjektívneho práva stanoveného zákonom. Takýmto je aj výkon povinnosti znalca vypovedať o určitých právne významných skutočnostiach, ktoré mu ukladá ust. § 127 Občianskeho súdneho poriadku účinného do 30.6.2016, ako aj zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nepresnosť, neúplnosť či dokonca nepravdivosť výpovede znalca a ním podávaného znaleckého, resp. odborného posudku nie je postihovateľné postupom podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. Len v prípade že by znalec pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... psychologickom vyšetrení maloletej žalovaný vypracoval pre svojho zamestnávateľa ÚPSVaR a tieto listiny predstavovali dôkazné prostriedky (okrem iných) v konaní o rozvod manželstva a úpravu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode manželstva k maloletej C. H. L., vedenom na Okresnom súd Svidník pod sp. zn. 2P/32/2013. Dôvodom podania predmetnej .
... . S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti súd v zmysle citovaného zákonného ustanovenia odôvodnil rozsudok v skrátenej forme. Predmetom konania bol rozvod manželstva a úprava rodičovských práv a povinností na čas po rozvode manželstva. Podľa § 23 ods. 1 Zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých .
... A. bez súp.č., v konaní zastúpenému splnomocnenou zástupkyňou M. A., rod. A., bytom E. A. XXX, o návrhu na rozvod manželstva a úpravu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k maloletým deťom A.: L., nar. XX.XX.XXXX a V., nar. XX.XX.XXXX, v konaní zastúpeným kolíznym opatrovníkom .
... : G. B., nar. X.X.XXXX, bytom O. XXX, zast. Mgr. Viktorom Krempom, advokátom so sídlom Košice, Skladná 38, o rozvod manželstva a úpravu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k mal. J., nar. X.X.XXXX, v konaní zast. Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, takto rozhodol: Súd .
... ., Y. XX, t.č. N., W. X, proti odporcovi: M. H., nar. X.XX.XXXX, bytom N., Y. XX, o rozvod manželstva a úpravu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k mal. C., nar. XX.X.XXXX a mal. T., nar. XX.X.XXXX, v konaní zast. Úradom práce, sociálnych .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.