Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1065509
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63368
USSR: 34577
NSČR: 120720
NSSČR: 63879
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420564
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
09.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: ručiteľský záväzok


Približný počet výsledkov: 942 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: ručiteľský záväzok
  • rucitelsky nájdené 6195 krát v 1622 dokumentoch
  • zavazok nájdené 407152 krát v 81174 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 155 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 70 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 6 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 3 dokumenty


Právna veta: Ručenie, ktorým sa zabezpečuje pohľadávka veriteľa, vzniká dohodou veriteľa a ručiteľa, v ktorej ručiteľ písomne zoberie na seba povinnosť uspokojiť veriteľovu pohľadávku, ak ju neuspokojí sám dlžník. Ručiteľský záväzok možno platne prevziať iba v písomnej forme. Z účelu ručenia vyplýva, že jeho predmetom je najčastejšie záväzok zaplatiť peňažný dlh. Záväzkový právny vzťah z ručenia môže existovať iba popri hlavnom záväzkovom právnom vzťahu (veriteľ - dlžník), a preto má povahu vedľajšieho právneho vzťahu. Z tejto jeho povahy vyplýva, že ručiteľský záväzok možno prevziať iba vo výške záväzku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 26C/73/2010 3110202786 28.09.2012 JUDr. Ľubica Balalová ECLI:SK:OSTN:2012:3110202786.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín samosudkyňou JUDr. Ľubicou Balalovou v právnej veci žalobcu Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, Žilina, IČO 31 575 951 proti žalovaným 1/M. Z., P. Z. F., N. M. C.C. XXX/X, H. - R., A. N. A. XX/X, H. - L., H. Č. S. .
Právna veta: Pokiaľ ide o ručiteľský záväzok v zmysle § 546 OZ, dohodou účastníkov možno zabezpečiť pohľadávku ručením. Ručenie vzniká písomne vyhlásením, ktorým ručiteľ berie na seba voči veriteľovi povinnosť, že pohľadávku uspokojí, ak ju neuspokojí dlžník. Charakteristickým znakom ručenia je, že ručiteľova povinnosť vo vzťahu k dlžníkovej povinnosti je akcesorickej povahy. Ručením možno zabezpečiť len takú pohľadávku, ktorá v čase uzavretia ručiteľského záväzku už existuje. Pohľadávka musí byť určitá čo do výšky a čo do jej trvania. Pre obsah ručiteľského záväzku je zásadne rozhodujúci obsah hlavného z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Stará Ľubovňa 3Cb/62/2010 8510200970 13.12.2011 JUDr. Oľga Bitalová ECLI:SK:OSSL:2011:8510200970.10 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Stará Ľubovňa samosudkyňou JUDr. Oľgou Bitalovou v právnej veci žalobcu PYROVAL, s.r.o., Orechový sad 6, 821 05 Bratislava, IČO: 35 933 330, právn. zast. JUDr. Helenou Čerešňovou, advokátkou, Horné predmestie 216/16, 900 21 Svätý .
Právna veta: Predpokladom platného ručiteľského záväzku, je písomné vyhlásenie ručiteľa, že uspokojí veriteľa v prípade nesplnenia určitého záväzku dlžníkom. Z uvedeného vyplýva, že na platný ručiteľský záväzok sa zo zákona vyžaduje písomná forma, t.j., aby ručiteľská listina bola podpísaná ručiteľom.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 30Cb/120/1994 1094899615 13.11.2014 JUDr. Ľubica Krišková ECLI:SK:KSBA:2014:1094899615.12 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v konaní pred samosudkyňou JUDr. Ľubicou Kriškovou v právnej veci navrhovateľa: DOLPHINS CORPORATION LTD., Suite 13, Oliaji Trade, Center, First Floor, Francis Rachel Street, Victoria, Mahé, Seychelská republika, .
Právna veta: Podľa § 550 Občianskeho zákonníka ručiteľ, ktorý dlh splnil, je oprávnený požadovať od dlžníka náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že na ručiteľa, ktorý splnil záväzok dlžníka, prechádzajú zo zákona práva veriteľa. Vzniká mu pohľadávka voči dlžníkovi na náhradu toho, čo za neho plnil veriteľovi. Nárok ručiteľa voči dlžníkovi je rovnaký ako nárok veriteľa, ktorý uspokojil ručiteľ. Predpokladom prisúdenia plnenia v zmysle § 550 Občianskeho zákonníka je preto v danom prípade existencia dlhu vyplývajúceho z úverovej zmluvy, existencia ručiteľského záväzku a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/225/2011 2011899743 21.05.2012 JUDr. Lea Stovičková ECLI:SK:KSTT:2012:2011899743.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľa JUDr. B. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom O. D., L. XXX/XX (pôvodne MUDr. Q. S., nar. XX.X.XXXX, zomrelého XX.X.XXXX), zastúpeného JUDr. Marcelom Habrmanom, advokátom, Nové Zámky, Tajovského 12, proti odporcom : 1/ JUDr. R. V., nar .
Právna veta: Podľa § 549 OZ ručiteľ môže plnenie odoprieť, pokiaľ veriteľ zavinil, že pohľadávku nemôže uspokojiť dlžník. Ide o právnu úpravu, ktorá okrem námietok, ktoré inak patria dlžníkovi (§ 548 ods. 2 OZ) umožňuje ručiteľovi odoprieť plnenie z dôvodu, ktorým je zavinenie veriteľa, ktorý zavinil, že dlh nemôže upokojiť sám dlžník. Nie je rozhodujúce, či zavinenie je spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti. Tým, že veriteľ zavinil, že nemôže svoju pohľadávku vymôcť proti dlžníkovi, nestráca automaticky nárok voči ručiteľovi. Záleží totiž na ručiteľovi, či využije svoje právo odoprieť plnenie. Odopre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 11Co/488/2016 7715200387 08. 11. 2017 JUDr. Zuzana Matyiová ECLI:SK:KSKE:2017:7715200387.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Matyiovej a sudcov JUDr. Jarmily Čabaiovej a Mgr. Angeliky Sopoligovej v spore žalobcu J. Y. G., s.r.o., so sídlom H., C. 5, IČO: 35 724 803, zast.: TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r. .
Právna veta: V zmysle § 303 Obchodného zákonníka sa pre vznik ručiteľského záväzku vyžaduje, aby zabezpečovaný záväzok bol určitý čo do rozsahu (výšky pohľadávky), obsahu, ako aj právneho titulu a vymedzenia zmluvných strán. Z uvedeného znenia možno vyvodiť aj nutnosť dodržania obsahovej stránky vyhlásenia - záväzok uspokojiť veriteľa v prípade nesplnenia určitého záväzku dlžníkom. Podľa názoru odvolacieho súdu s prihliadnutím na znenie a kontext Dodatku č. 4, ako aj na samotnú vôľu účastníkov, neobstojí právna kvalifikácia nároku navrhovateľa ako ručenie odporcu, pretože absentuje prehlásenie odporc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... náhradu trov konania. Rozhodnutie odôvodnil tým, že článok I bod 1 Dodatku č. 4 zakladá ručiteľský záväzok odporcu. Tento ručiteľský záväzok sa však vzťahuje len na tie pohľadávky navrhovateľa voči SOLE Slovakia a.s., ktoré boli splatné ... požiadavka určitosti sa nevyžaduje, aby bola špecifikovaná výška zabezpečovanej pohľadávky, ako to naznačoval odvolací súd. Pre určitosť ručiteľského záväzku v obchodných vzťahoch nie je nevyhnutné vo vyhlásení ručiteľa vymenovať konkrétne faktúry a ich sumy. Vyplýva to .
Právna veta: Zmluvná pokuta je zabezpečovací prostriedok v zmluvných vzťahoch a ide o paušalizovanú náhradu škody, ktorej zaplatenia sa môže oprávnená osoba domáhať v prípade porušenia zmluvnej povinnosti druhou stranou, a to bez toho, aby musel byť preukázaný vznik a výška škody. Zmluvná pokuta je zmluvou určená peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi, alebo veriteľ dlžníkovi, ak dôjde k porušeniu povinnosti, ktoré na seba zmluvou prevzali, a to aj vtedy, keď porušením povinnosti veriteľovi alebo dlžníkovi žiadna škoda nevznikla. Jej funkcia spočíva v hrozbe majetkovou sankciou dlžníka v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , bližšie odôvodnené v odôvodnení napadnutého rozsudku nie sú schopné uhrádzať pravidelne svoj dlh žalobcovi, či už titulu hlavného ako aj ručiteľského záväzku, preto súd prvého stupňa správne pristúpil k zníženiu výšky zmluvnej pokuty na 0,03 % denne z istiny. Vychádzal pritom správne .
Právna veta: Podľa § 550 Občianskeho zákonníka, ak ručiteľ dlh splnil, je oprávnený požadovať na dlžníkovi náhradu za splnenie poskytnutej veriteľovi. Uplatňuje sa tu priamo zákonom stanovená tzv. „zákonná cesia“, keďže splnením dlhu ručiteľom prechádzajú na neho priamo zo zákona práva veriteľa. Ide o vznik vlastnej pohľadávky voči dlžníkovi na náhradu toho, čo za neho ručiteľ v novom postavení veriteľa plnil. Ustanovenie § 550 Občianskeho zákonníka je možné považovať za špeciálne ustanovenie vo vzťahu k ustanoveniu § 454, avšak nárok ručiteľa proti dlžníkovi podľa § 550 nie je nárokom na vydanie bezdôvodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... obohatenia získaného plnením za iného. Ručiteľ plnil za dlžníka na základe svojej právnej povinnosti voči nemu, vyplývajúceho z ručiteľského záväzku. Ak ručiteľ poskytol ručenie za solidárny dlh viacerých dlžníkov a dlh (prípadne jeho časť) splnil, je ... obohatenia získaného plnením za iného. Ručiteľ plnil za dlžníka na základe svojej právnej povinnosti voči nemu, vyplývajúceho z ručiteľského záväzku. Ak ručiteľ poskytol ručenie za solidárny dlh viacerých dlžníkov a dlh (prípadne jeho časť) splnil, je .
Právna veta: Za predmet vlastníctva, a teda ani bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa nepovažujú pohľadávky a záväzky (dlhy), ktoré sa riadia všeobecným právnym režimom záväzkových vzťahov. Na tomto závere nič nemení to, že pri zániku bezpodielového spoluvlastníctva sa vykonáva aj vyporiadanie spoločných pohľadávok a záväzkov manželov (dopadajúce len na vzťah medzi manželmi a nie aj na ich vzťah k tretím osobám) podľa zásad platných pre vyporiadanie tohto spoluvlastníctva (vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva v širšom zmysle). Podľa súdnej praxe sa za právne úkony týkajúce sa spoločných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... správ o rozhodovaní súdov a súdnych rozhodnutí najvyšších súdov ČSSR, ČSR a SSR, vydanom Najvyšším súdom ČSSR, SEVT Praha 1986), ručiteľský záväzok jedného z manželov (R 61/1973) alebo zmluva o výpožičke uzavretá len jedným z manželov (R 71/1994). Ale napr .
Právna veta: Na platnosť právneho úkonu týkajúceho sa spoločných vecí a urobeného len jedným z manželov (teda úkonu, pri ktorom manželia nevystupujú spoločne ako účastníci), vyžaduje súhlas druhého manžela, ak ide o inú než bežnú záležitosť. Nedostatok tohto súhlasu má za následok neplatnosť právneho úkonu, pričom v zmysle § 40a Občianskeho zákonníka ide o relatívnu neplatnosť. To znamená, že právny úkon, ktorý nemožno považovať za vybavovanie bežnej záležitosti, uskutočnený iba jedným z manželov bez súhlasu druhého manžela, sa považuje za platný, pokiaľ sa ten, kto je ním dotknutý, nedovolá jeho nep ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... správ o rozhodovaní súdov a súdnych rozhodnutí najvyšších súdov ČSSR, ČSR a SSR, vydanom Najvyšším súdom ČSSR, SEVT Praha 1986), ručiteľský záväzok jedného z manželov (R 61/1973) alebo zmluva o výpožičke uzavretá len jedným z manželov (R 71/1994). Pri nezmenenej .
Právna veta: Zmyslom ustanovení Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie je snaha zabrániť spoločníkom a členom orgánov spoločnosti správať sa v obchodných vzťahoch špekulatívne a konať proti zásadám poctivého obchodného styku, k čomu môže dôjsť vtedy, keď by napr. spoločník alebo niektorý z členov štatutárneho orgánu vyvíjal podnikateľskú činnosť s rovnakým alebo podobným predmetom činnosti vo viacerých obchodných spoločnostiach. V spoločnosti s ručením obmedzeným sa zákaz konkurencie v zmysle § 136 vzťahuje na všetkých konateľov spoločnosti s tým, že z ust. § 136 ods. 3 Obch. zák. vyplýva možnosť určiť, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... - vyhlásenia dlžníka o uznaní záväzku a o súhlase dlžníka s exekúciou a tiež vyhlásením Ing. C. X. o ručiteľskom záväzku. Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 9.4.2010 nesúvisí s podnikateľskou činnosťou žalobcu, ktorý nemá v predmete svojej činnosti ... povinnosti a správal sa v súlade s ust. § 135a Obch. zák.. Zdôraznil, že pohľadávka spoločnosti bola zabezpečená aj ručiteľským záväzkom Ing. C. X., ktorý je manželom druhej konateľky a spoločníčky žalobcu K. X.. Pri vymáhaní tejto dlžnej sumy samotným .
Právna veta: S poukazom na § 21 ods. 1 Zákona č. 244/2002 Z. z. skúmať platnosť alebo aj existenciu rozhodcovskej zmluvy je oprávnený aj rozhodcovský súd, a to v rámci rozhodovania o svojej právomoci, keďže námietka nedostatku právomoci rozhodcovského súdu na rozhodovanie o veci môže byť daná aj z dôvodu neplatnosti rozhodcovskej zmluvy. Keďže základným účelom rozhodcovského konania je najmä pružnejšie a rýchlejšie konanie, tak ako to vyplýva aj so všeobecnej časti Dôvodovej správy k Zákonu č. 244/2002 Z. z. (konsolidované znenie po novele č. 521/2005 Z. z. a novele č. 71/2009 Z. z.), priamo zákonodarca ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodcovskú zmluvu neuzatvorila a keďže hlavný záväzok, ktorý predmetný ručiteľský záväzok zabezpečoval, je neplatný, tak neplatný je aj samotný ručiteľský záväzok, resp. takýto ručiteľský záväzok vôbec nevznikol. Naviac, ručiteľské vyhlásenie je neplatné aj kvôli tomu ... z tohto dôvodu neplatná. Vo vzťahu k navrhovateľke 2/, táto podpísala len ručiteľský záväzok obsiahnutý v článku IV. Uznania záväzku, ručiteľský záväzok pritom rozhodcovskú doložku neobsahoval, navrhovateľka 2/ teda nikdy s odporcom 1/ .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.