SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1152304
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64308
USSR: 35477
NSČR: 123767
NSSČR: 66812
USČR: 79796
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424267
Krajské súdy (ČR): 43621
Posledná aktualizácia
25.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: samostatne zárobkovo činná osoba


Približný počet výsledkov: 3487 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: samostatne zárobkovo činná osoba
  • samostatny nájdené 141808 krát v 61547 dokumentoch
  • zarobkovo nájdené 16106 krát v 4501 dokumentoch
  • cinny nájdené 39666 krát v 17669 dokumentoch
  • osoba nájdené 1015227 krát v 205711 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 770 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 103 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 347 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že vyživovacia povinnosť rodičov k maloletému dieťaťu, ktoré nie je schopné sa samo živiť, je ich zákonnou povinnosťou. Nemožno akceptovať vedomosť otca o neplnení si vyživovacej povinnosti k maloletému dieťaťu, resp. jeho argumenty o poskytovaní plnení maloletému nie do rúk matky. Výživné má charakter bežnej spotreby a musí byť hradené k rukám rodiča, ktorý zabezpečuje osobnú starostlivosť o dieťa a výživné používa na úhradu bežných potrieb dieťaťa, t.j. strava, ošatenie a pod..

Úryvok z textu:
... spoločnostiach, výška jeho príjmu bola určiteľná, vykonával väčšinou prácu vodiča z povolania, od roku 2013 podniká ako samostatne zárobkovo činná osoba. Vyslovil výhrady voči konštatovaniu, že si nesplnil svoju povinnosť o predložení dokladov o príjem, pretože na ... teda do roku 2013. Konštatoval, že otec od 01.07.2013 do rozhodnutia súdu prvej inštancie je samostatne zárobkovo činnou osobou, svoju zákonnú povinnosť (po opakovaných výzvach súdu) nesplnil a nedoložil daňové priznania za rozhodné obdobie resp. .
Právna veta: Správny súd v tejto súvislosti považuje za potrebné uviesť, že citované ustanovenie § 236 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení upravuje situáciu, kedy príjemcovi dávky vzniká povinnosť vrátiť dávku alebo jej časť vyplatenú neprávom alebo vo vyššej sume než mu patrila, pričom ustanovenie § 236 ods. 3 predmetného zákona upravuje premlčanie práva Sociálnej poisťovne na vrátenie dávky poskytnutej neprávom alebo v nesprávnej sume. Sociálna poisťovňa pri svojom rozhodovaní o povinnosti vrátiť dávku, je povinná skúmať skutočnosť, či na strane príjemcu dávky boli splnené zákonné podmienky vyplývajúce z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 2011 živnosť zrušil a toho času už nie je samostatne zárobkovo činná osoba. Dňa 25.10.2012 bolo pobočke doručené čestné vyhlásenie účastníka konania, že nevykonáva činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby a DIČ má daňovým úradom pridelené len za ... riadne zaevidovaný vyplnený Registračný list fyzickej osoby odhláška, ktorou žalobca oznámil zánik povinné dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby k 31.03.2011 a zároveň bol rovnako zaevidovaný aj zánik povinného dôchodkového poistenia žalobcu u .
Právna veta: Princíp potencionality príjmov je inštitútom, výrazne ochraňujúcim záujmy oprávneného, zákon umožňuje hodnotiť nielen životné okolnosti a pomery povinného, ktoré sú reálne dané, ale aj tie, ktoré by za určitých podmienok mohli existovať. Dôvody sú v existenčnom charaktere výživného a v potrebe zabrániť povinnému, aby svojím konaním znižoval jeho rozsah. V rámci výpočtu zákon uvádza vzdanie sa výhodnejšieho zamestnania, zárobku a majetkového prospechu. V konkrétnom prípade môže byť takouto okolnosťou napr. zmena zamestnania, na základe ktorej povinný dosahuje nižší príjem, môže ísť o prípad, ke ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 80,Eur mesačne; s dieťaťom má záujem sa stýkať, čím odľahčí časť nákladov matky. Otec pracuje v drevárskej výrobe ako samostatne zárobkovo činná osoba s vykázaným príjmom 200.Eur mesačne; v rámci montážnej skupiny jeden až dvakrát za mesiac alebo za dva mesiace pracuje .
Kľúčové slová: nezaplatenie poistného včas, penále, nesplnenie odvodovej povinnosti

Právna veta: Zákon presne určuje termíny, v ktorých je platiteľ poistného povinný poistné uhradiť. Právna úprava obligatórne určuje povinnosť účastníka konania zaplatiť v zákonnom určenej lehote poistné a v prípade jeho neuhradenia alebo omeškania uhradiť predpísané penále. Správny súd zdôrazňuje, že penále je základným, zákonom ustanoveným právnym následkom nesplnenia odvodovej povinnosti, t.j. nesplnenia odvodovej povinnosti vôbec alebo jej nesplnenia v správnej výške alebo včas. Je potrebné jednoznačne konštatovať, že porušením odvodových povinností vzniká Sociálnej poisťovni podľa § 240 ods. 1 zákona o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vykonal na základe údajov, uvedených v systéme sociálnej poisťovne porovnanie správnosti a včasnosti odvodu poistného a zistil, že žalobca ako samostatne zárobkovo činná osoba poistné za január 2009 až jún 2010 zaplatil po lehote splatnosti, a preto mu bolo predpísané penále v celkovej sume .
Právna veta: Konanie vo veci vzniku, prerušenia a zániku sociálneho poistenia v sporných prípadoch je nedávkovým konaním, ktoré vzhľadom na ustanovenie § 184 ods. 8 zákona č. 461/2003 Z.z. možno začať aj z podnetu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa pritom nie je časovo limitovaná, do kedy môže toto konanie začať a rovnako tak zákon č. 461/2003 Z.z. neurčuje Sociálnej poisťovni lehotu na vydanie rozhodnutia vo veci vzniku povinného sociálneho poistenia. V danom prípade tak Sociálna poisťovňa bola oprávnená začať konanie vo veci vzniku povinného sociálneho poistenia a požadovať od ža ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... písm. b/ cit. zákona v znení účinnom do 31.12.2010), nadobúda fyzická osoba status samostatne zárobkovo činnej osoby. 17. Nadobudnutie právneho postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby na účely sociálneho poistenia nezakladá automaticky samostatne zárobkovo činnej osobe povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie. Vznik, resp. zánik povinného nemocenského poistenia a povinného .
Právna veta: 13. V prípade žaloby o určení vlastníckeho práva, takáto žaloba má byť právnym prostriedkom vlastníka na ochranu svojho vlastníckeho práva. Základnými predpokladmi úspešnosti takejto žaloby sú preukázanie vlastníckeho práva žalobcu a skutočnosť, že žalovaný vec neprávom zadržuje a pri určovacej žalobe aj preukázanie naliehavého právneho záujmu na žiadanom určení. Naliehavý právny záujem žalobcu na určovacej žalobe je daný jej spôsobilosťou byť podkladom pre zmenu zápisu vlastníckeho práva a v katastri nehnuteľností tak, aby zodpovedal skutočnému stavu (pozri aj rozhodnutie "NS SR sp. zn. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Samotná skutočnosť, že žalobkyňa uplatnila svoje právo vzniesť námietku premlčania na dlžné poistné, neznamená zánik tohto záväzku z jej strany. To čo podlieha premlčaniu, v tomto prípade nie je poistné (pohľadávka), ale procesné právo poisťovne na predpísanie poistného, t.j. právo na vymeranie poistného platobným výmerom, ktorý je právnym titulom na jeho vymáhanie. Premlčanie práva v tomto prípade, znamená zánik procesného práva na vydanie individuálneho správneho aktu - platobného výmeru

Úryvok z textu:
... samostatne zárobkovo činnej osoby a spolupracujúcej osoby samostatne zárobkovo činnou osobou v príslušnej pobočke... 22. Podľa § 19 ods. 2 zák.č. 274/1994 Z.z., za samostatne zárobkovo činné osoby a spolupracujúce osoby vykazuje a odvádza poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činná osoba ... .č. 308/1995 Zb., ak samostatne zárobkovo činná osoba nezaplatila za dobu účasti na dôchodkovom zabezpečení samostatne zárobkovo činnej osoby poistné na dôchodkové zabezpečenie do dňa .
Právna veta: Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov a pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Na tieto skutočnosti prihliada aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku alebo majetkového prospechu. Pri rozhodovaní o výživnom je rozhodujúci príjem, ktorý by rodič reálne mohol dosahovať a nie príjem, ktorý fakticky dosahuje, pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že určené výživné zodpovedá schopnostiam a možnostiam manžela navrhovateľky, ktorý dlhodobo pôsobí ako taxikár, pričom je samostatne zárobkovo činná osoba, preto mu nič nebráni, aby organizoval svoje podnikateľské aktivity tak, aby plne využil svoj pracovný potenciál ... Konštatoval, že manžel navrhovateľky pôsobí ako taxikár v spoločnosti B. taxi už ôsmi rok, pričom je samostatne zárobkovo činná osoba, preto je povinný organizovať svoje podnikateľské aktivity tak, aby dosiahol čo najväčší príjem a mohol si .
Právna veta: Uznanie záväzku je jednostranný právny úkon urobený dlžníkom adresovaný veriteľovi, ktorého obsahovými náležitosťami je určenie dôvodu dlhu a výšky dlhu. Dôvod dlhu je spravidla vyjadrený jeho právnou kvalifikáciou, napr. pôžička zo dňa a pod., avšak nie je významné, či v prejave je správne kvalifikovaný právny dôvod, ale stačí, ak je z prejavu dôvod zrejmý. Uvedenie dôvodu dlhu znamená označenie, akého dlhu sa uznanie týka, alebo v čom dlh (skutkovo) spočíva. Z ustálenej súdnej praxe vyplýva, že je nutné záväzok, ktorého sa uznanie týka, identifikovať takým spôsobom, aby nebol zamenite ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zaviazala, že v prospech žalovaného zaplatí sumu 100.952 eur na tom skutkovom základe, že fakturovala v priebehu roku 2011 samostatne zárobkovo činnej osobe C.. E. - C. L. iba na základe telefonickej informácie cez systém Skype. Podľa žalovaného na základe predložených ... určený tak, že vznikol tým, že ako fakturantka spoločnosti Den Braven SK s. r. o. fakturovala v priebehu roku 2011 samostatne zárobkovo činnej osobe obchodné meno: C. E. - C. L., miesto podnikania: Hospodárska 3, Trnava, IČO 33 201 641, iba na .
Právna veta: Konanie o žiadosti o poskytnutie príspevku na zriadenie chráneného pracoviska je správnym konaním, a preto sa naň vzťahujú zásady správneho konania uvedené v § 3 správneho poriadku. Z vyššie uvedeného vyplýva, že o schválení, resp. neschválení príspevku na zriadenie chráneného pracoviska mal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice vydať rozhodnutie, voči ktorému by mal žalobca právo sa odvolať, pričom aj takéto rozhodnutie úradu by bolo preskúmateľné súdom.

Úryvok z textu:
... zákona o službách zamestnanosti). Podkladom na poskytnutie príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona o službách zamestnanosti pre samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorý je občan so zdravotným postihnutím je zmluva o poskytovaní pracovnej asistencie pri vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti, ktorú uzatvára OSZČ .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.