SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1114861
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64070
USSR: 35188
NSČR: 122919
NSSČR: 66268
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423323
Krajské súdy (ČR): 43532
Posledná aktualizácia
02.04.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: samostatne zárobkovo činná osoba


Približný počet výsledkov: 3454 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: samostatne zárobkovo činná osoba
  • samostatny nájdené 139636 krát v 60831 dokumentoch
  • zarobkovo nájdené 15783 krát v 4462 dokumentoch
  • cinny nájdené 39110 krát v 17527 dokumentoch
  • osoba nájdené 1004791 krát v 204834 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 770 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 103 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 347 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Podľa názoru správneho súdu, pokiaľ aj žalobkyňa mala vydanú licenciu L1A na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, ktorá jej podľa § 5 písm. c) zákona o sociálnom poistení účinného do 31.12.2007 bez ďalšieho zakladala status SZČO, účasť na sociálnom poistení mu toto oprávnenie zakladať nemohlo, a to z dôvodu, že týmto oprávnením (licenciou L1A) nevykonával zárobkovú činnosť. Inak povedané nemal z neho príjem, ktorý by sa na účely povinného nemocenského a dôchodkového poistenia posudzoval podľa § 21 ods. 1. Preto po zániku povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, z ktorého ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v povolaní lekár L1A je držiteľ, ak už predtým nemal postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby na základe iného oprávnenia nadobúda status samostatne zárobkovo činnej osoby. Keďže po dátume 31.5.2005 bol žalobca naďalej držiteľom ... a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou, ktorý samostatne zárobkovo činná osoba dosiahla za predchádzajúci kalendárny rok. Teda až pri dosiahnutí relevantného príjmu vzniká samostatne zárobkovo činnej osobe povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie. V .
Právna veta: Námietky sú procesnou obranou povinné-ho proti neprípustnej exekúcii, ktorých účelom je zastavenie exekúcie alebo upustenie od vykonania exekúcie z dôvodov taxatívne ustanovených v zákone. Z toho je zrejmé, že námietky nie sú opravným prostriedkom, ktorým by sa napádalo rozhodnutie štátneho orgánu (exekučný titul). Je to procesný prostriedok, ktorým možno vyvolať začiatok incidenčného sporu o prípustnosť exekúcie. Smeruje proti exekúcii, nie proti exekučnému titulu, proti upovedomeniu o začatí exekúcie, prípadne povereniu na vykonanie exekúcie. Pri vznesení námietok sa uplatňuje koncentračná z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výške 1.233,84 Eur a 10 Eur poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov. V tomto období bol povinný evidovaný ako samostatne zárobkovo činná osoba a teda mal povinnosť si poistné platiť sám. Po doručení výkazu nedoplatkov nevyužil ani možnosť podať v lehote 15 ... výške 1.233,84 Eur a 10 Eur poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov. V tomto období bol povinný evidovaný ako samostatne zárobkovo činná osoba a teda mal povinnosť si poistné platiť sám. Po doručení výkazu nedoplatkov nevyužil ani možnosť podať v lehote 15 .
Právna veta: Na základe uvedených skutočností, ktoré vyplývajú zo zisteného skutkového stavu mal súd za to, že žalovaná ako aj prvostupňový správny orgán dostatočne nezistili skutkový stav veci, pretože v predmetnom konaní okrem „Dotazníka a Formulára E 301“ nevykonali žiadne dôkazy, ktorými by bolo preukázané, že väzby u žalobcu na území Slovenskej republiky neboli zachované. Sám žalobca v odvolaní uvádzal, že vykonával rekonštrukciu rodinného domu, pričom poukázal na tieto skutočnosti, ako aj na to že väzby na rodinu, konkrétne na matku, ako aj na syna zostali a na územie Slovenskej republiky dochá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... činnosti podliehali právnym predpisov iného členského štátu, ako je štát miesta činnosti vykonávanej ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, majú nárok na dávky na základe ustanovení právnych predpisov štátu bydliska, ako keby predtým podliehali ... bydliska, ako keby sa na ňu vzťahovali tieto právne predpisy počas jej poslednej činnosti ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba. Tieto dávky poskytuje inštitúcia miesta bydliska. Podľa čl. 1 písm. j) základného nariadenia „bydlisko“ .
Právna veta: Obžalovaný je povinný počas výkonu tohto trestu viesť riadny život, najmä plniť uložené povinnosti. V zmysle § 53 ods. 3 Tr. zákona po dobu výkonu tohto trestu bude môcť obžalovaný opustiť svoje obydlie len z naliehavého dôvodu, na nevyhnutne potrebný čas a len po predchádzajúcom súhlase probačného a mediačného úradníka, ktorý zároveň bude kontrolovať aj výkon uloženého trestu domáceho väzenia. Obžalovaný bude musieť počas doby výkonu trestu domáceho väzenia spôsobom svojho života preukázať, že výkon trestu odňatia slobody na jeho nápravu a ochranu spoločnosti nie je nevyhnutný. V prípad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dobe nie je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, ani v evidencii uchádzačov o zamestnanie a od 01.07.1999 je samostatne zárobkovo činnou osobou evidovanou v živnostenskom registri od 01.07.1999, pričom v priebehu žalovaného obdobia obžalovaný na výživnom uhradil celkovo sumu 1 .
Právna veta: Nová úprava vyživovacej povinnosti povinného rodiča je opodstatnená len za predpokladu, ak má súd preukázané, že pomery povinného i oprávneného sa zmenili do takej miery, že predchádzajúce rozhodnutie o výživnom už nezodpovedá schopnostiam a možnostiam povinného rodiča a odôvodneným potrebám detí. Ak však od poslednej úpravy vyživovacej povinnosti rodičov voči maloletým deťom uplynula dlhšia doba, už táto skutočnosť je sama osebe relevantným dôvodom opodstatňujúcim novú úpravu výšky príspevku povinného rodiča na výživu maloletého dieťaťa, pretože vývoj životných nákladov, ako aj miera odôvodne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... mesačne za inkaso, matka tiež platí za internet, poistenie bytu, daň z nehnuteľnosti a miestne poplatky. Otec maloletých detí je samostatne zárobkovo činná osoba, pričom súd mal listinne preukázané, že je jediným spoločníkom aj konateľom obchodnej spoločnosti D., s.r.o. so sídlom v .
Právna veta: Zákon o službách zamestnanosti v ustanovení § 64a zákona jednoznačne stanovuje, čo možno považovať za výrobok, pretože ustanovenie § 64a Zákona o službách zamestnanosti vychádza z pojmu výrobok (nie tovar), možno uviesť, že sa bude v tomto smere jednať o výrobky (resp. služby), ktoré sú priamo vyrobené chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom, prípadne občanom so zdravotným postihnutím , ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť alebo zamestnávateľom, ktorého zamestnanci, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím , sa podieľali priamo na danej výrobe výrobkov alebo na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tohto zákona je fyzická osoba v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je a) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách .
Právna veta: Podľa § 3 ods. 1 písm. d) zák. č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, štát zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu, ktorá bola spôsobená orgánmi verejnej moci nesprávnym úradným postupom. Všeobecne s ustálenou súdnou praxou možno nesprávny úradný postup vymedziť tak, že ide o porušenie právnou normou ustanoveného predpísaného postupu štátneho orgánu, resp. o porušenie účelu postupu štátneho orgánu, ktorý - či už súvisí s rozhodovacou činnosťou štátneho orgánu, alebo s ňou nesúvisí, nenašiel svoj bezprostredný výraz vo vydanom rozh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ) pre sociálne zabezpečenie migrujúcich zamestnancov zo dňa 13. decembra 2000 č. 181 o legislatíve vzťahujúcej sa na vyslaných zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby. Opätovne poukázal na skutočnosť, že žiadosť o vystavenie formulárov E 101 podal žalobca, ktorý nevlastnil oprávnenie na prevádzkovanie medzinárodných dopravných .
Právna veta: Pri hľadaní vhodného zamestnania nie je zodpovedný výlučne úrad, ale predpokladá sa určitá aktivita nezamestnaného. Ak úradník úradu práce pracovne pochybil a neplnil povinnosti stanovené zákonom o službách zamestnanosti, či zákonom o zamestnanosti, a neponúkal vhodné pracovné miesta pre žalobcu, takéto konanie nie je možné subsumovať pod diskriminačné konanie, ak takýto neodborný postup robil tento úradník úradu aj vo vzťahu k ostatným uchádzačom o zamestnanie.

Úryvok z textu:
... od 1.7.2003 bol zaevidovaný ako nezamestnaný uchádzač o zamestnanie u žalovaného. Keďže do 30.6.2003 pracoval ako samostatne zárobkovo činná osoba advokát, pre ťažké zdravotné postihnutie v dôsledku obojstrannej poruchy sluchu musel advokátsku prax zanechať. Za obdobie evidovania na úrade od .
Právna veta: Faktické odlúčenie ako dôsledok výkonu práce žalobkyne mimo územia Slovenskej republiky, samo osebe nestačí pre záver o tom, že bydlisko žalobkyne nemožno považovať počas jej posledného zamestnania v členskom štáte EÚ za zachované na území SR. V tejto situácii je potrebné komplexne posúdiť a náležite vyhodnotiť všetky dostupné informácie, ktoré s touto situáciou žalobkyne súvisia. Treba tu posúdiť najmä povahu, stálosť a finančné ohodnotenie vykonávanej práce, miesto jej výkonu, rodinný stav žalobkyne, ako aj ostatné rodinné väzby - ich funkčnosť (vzájomné návštevy s rodinou, trávenie os ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... krok prihlásiť sa u služieb zamestnanosti členského štátu, v ktorom vykonávala svoju poslednú činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba. Nezamestnaná osoba uvedená v prvej a druhej vete odseku 2 poberá dávky v súlade s právnymi predpismi ... štátu bydliska, ako keby sa na ňu vzťahovali tieto právne predpisy počas jej poslednej činnosti ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba. Tieto dávky poskytuje inštitúcia miesta bydliska. Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb., .
Právna veta: Dokazovaním pred súdom prvého stupňa bolo nepochybne zistené a ani sám navrhovateľ tieto zistenia nespochybňuje, že v období, keď navrhovateľ vykonával samostatne zárobkovú činnosť, neplatil odvody do Sociálnej poisťovne, a tak mu nevznikol nárok na nemocenské dávky, a nakoľko nebol nemocensky poistený, neboli mu priznané ani vyplácané žiadne dávky v nezamestnanosti, o pomoc v hmotnej núdzi navrhovateľ nepožiadal. Nemožno preto dospieť k inému záveru, len že by bolo v rozpore s dobrými mravmi v zmysle § 75 ods. 2 Zákona o rodine, aby za daných okolností bol navrhovateľovi priznaný nárok na výž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... občan, ktorý je práceneschopný, sa nezaradí do evidencie uchádzačov o zamestnanie, nemá ani nárok na dávku v nezamestnanosti. Navrhovateľovi ako samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá si neplatila nemocenské poistenie, nevznikol ani nárok na nemocenské. Pokiaľ by navrhovateľovi aj tento nárok vznikol, nemocenské by nepoberal .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.