SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1154092
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64350
USSR: 35490
NSČR: 123782
NSSČR: 66843
USČR: 79798
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424268
Krajské súdy (ČR): 43628
Posledná aktualizácia
27.05.2020 04:07

Nájdené rozsudky pre výraz: samostatne zárobkovo činná osoba


Približný počet výsledkov: 3490 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: samostatne zárobkovo činná osoba
  • samostatny nájdené 141870 krát v 61575 dokumentoch
  • zarobkovo nájdené 16113 krát v 4504 dokumentoch
  • cinny nájdené 39677 krát v 17675 dokumentoch
  • osoba nájdené 1015443 krát v 205743 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 770 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 103 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 347 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Právna veta: Náhrada trov konania je procesnou povinnosťou, ktorej obsahom je záväzok na zaplatenie sumy, ktorá sa úplne alebo sčasti zhoduje s trovami zaplatenými iným účastníkom, štátom alebo iným subjektom občianskeho súdneho konania. Dôvodom na uloženie náhrady trov konania je výsledok konania, zavinenie niektorých trov alebo náhoda, ktorá trovy konania spôsobila. Zásadne sa uhrádzajú trovy účelne vynaložené na uplatňovanie alebo bránenie práva. V sporovom konaní sa povinnosť nahradiť trovy konania spravuje predovšetkým zásadou úspechu vo veci (zásadou zodpovednosti za výsledok), ktorá znamená, že účas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pre deti) celkom vo výške 544 Eur presahujú jej príjmy (371 Eur). Poukázala na lepšie majetkové pomery odporcu, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou s mesačným príjmom 1 000 Eur, pričom jeho výdavky sú len výživné pre maloleté deti a splátky hypotéky. Konajúci súd .
Právna veta: Za podnik vykonávajúci medzinárodnú prepravu sa nedá považovať taký podnik, ktorý takéto povolenie nemá a takúto medzinárodnú prepravu si len ako službu prenajíma. Ak si takúto službu podnik prenajíma od podniku, ktorý je držiteľom povolenia a prenajíma si medzinárodnú prepravu tovaru, nenadobúda tento podnik status zamestnávateľa vykonávajúceho medzinárodnú prepravu, ale opačne, podnik, ktorý si prenajíma medzinárodnú prepravu cestujúcich alebo tovaru a je držiteľom povolenia sa môže považovať v súlade s Nariadením za podnik vykonávajúci medzinárodnú prepravu tovaru a služieb.

Úryvok z textu:
... Európskej únie vrátane štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie. U zamestnaných osôb, samostatne zárobkovo činných osôb a členov ich rodín pohybujúcich sa v rámci spoločenstva sa uplatňovanie systémov sociálneho zabezpečenia ... Európskej únie vrátane štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie. U zamestnaných osôb, samostatne zárobkovo činných osôb a členov ich rodín pohybujúcich sa v rámci spoločenstva sa uplatňovanie systémov sociálneho zabezpečenia .
Právna veta: Ustanovenie § 570 Obč. zák. umožňuje účastníkom záväzkového právneho vzťahu zmluvou zrušiť ich doterajší záväzok a nahradiť ho novým záväzkom s tým, že doterajší záväzok zaniká a dlžník je povinný splniť už nový záväzok, pričom subjekty doterajšieho právneho vzťahu sa nemenia. Dohodu o nahradení pôvodného záväzku nový záväzkom možno platne uzavrieť, ak záväzok, ktorý má byť nahradený, je platný.

Úryvok z textu:
... alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, ak je platiteľ poplatkov právnická osoba alebo samostatne zárobkovo činná osoba, c) deň, keď sa fyzická osoba alebo právnická osoba stala platiteľom poplatkov, d) počet prijímačov a ... alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, ak je platiteľ poplatkov právnická osoba alebo samostatne zárobkovo činná osoba, c) deň, keď sa fyzická osoba alebo právnická osoba stala platiteľom poplatkov, d) počet prijímačov a .
Právna veta: Samotné odôvodnenie napadnutého rozhodnutia pritom neobsahuje presvedčivé skutočnosti, z ktorých by bol jasný právny záver vyplývajúci z tej skutočnosti, že na strane zamestnávateľa nebol vystavený formulár E 101 - potvrdenie o uplatniteľnej legislatívy, čo mal byť práve dôvod, podľa ktorého sa má na žalobcu vzťahovať legislatíva Českej republiky. V danom prípade súd poukazuje na to, že ani samotný list Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo dňa 13. februára 2009, ktorým bola zamietnutá žiadosť zamestnávateľa o udelenie výnimky, takéto skutočnosti neobsahuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... činnosť určitú dobu. Táto podmienka sa podľa kódexu týkajúceho sa vysielania zamestnancov a vykonávania vedľajšej činnosti samostatne zárobkovo činnými osobami mimo štátu, v ktorom sú etablovaní, považuje za splnenú, ak je táto činnosť vykonávaná najmenej ... a) Nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a členov ich rodín pohybujúcich sa v sámci spoločenstva, povinné dôchodkové poistenie, povinné nemocenské poistenie a .
Právna veta: V zmysle citovaného ustanovenia ustanovenia § 187 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorá mu vznikla pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním porušením právnych povinností alebo úmyselným konaním proti pravidlám slušnosti a občianskeho spolužitia. Predpokladmi tejto zodpovednosti tak sú porušenie právnej povinnosti zo strany zamestnávateľa /alebo úmyselné konanie proti dobrým mravom alebo pravidlám slušnosti/, škoda zamestnanca a príčinná súvislosť medzi porušením právnej povinnosti zamestnávateľom a tým, že zamestnancovi vznikla škoda /t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . potvrdil. Podľa potvrdenia S. P. zo dňa 19.04.2001 je navrhovateľ u nich poistený od 01.07.1999 ako samostatne zárobkovo činná osoba a k 31.12.2000 mal nedoplatok na poistnom na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie vo výške 21.318,- Sk .
Právna veta: Povinnosť Sociálnej poisťovne poskytovať dávky dôchodkového zabezpečenia vznikla pri splnení stanovených podmienok, a to bez ohľadu na to, z akého dôvodu došlo k vzniku nároku na tieto dávky. V prípade dávky poskytovanej vo forme invalidných dôchodku vznikla táto povinnosť bez ohľadu na to, či poškodenie zdravia odôvodňujúce jej priznanie, bolo spôsobené zavineným protiprávnym konaním tretej osoby alebo následkom inej udalosti. Uvedené ustanovenie § 31 ods. 1 zákona č. 274/1994 Z. z. však zakladá regresný nárok Sociálnej poisťovne voči tretím osobám, ak sú splnené zákonné predpoklady v ňom uv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19Co/73/2013 8512204815 10.12.2013 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2013:8512204815.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a sudkýň JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Jany Burešovej v právnej veci žalobcu: Slovenská kancelária poisťovateľov, IČO: 36062235, Trnavská cesta 82, Bratislava, .
Právna veta: Cieľom antidiskriminačného zákona je, aby ak dôjde k porušeniu povinnosti dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania súd takéto porušenie vyriekol a uložil povinnosť nápravy (v rozsahu podľa § 9 ods. 2 a 3). Vysloviť porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, teda umožňuje antidiskriminačný zákon len súdu a v riadnom konaní, kde je porušenie tejto zásady predmetom dokazovania. Je teda zrejmé, že antidiskriminačný zákon sa dotýka viacerých základných práv a slobôd podľa druhej hlavy ústavy. Základné práva a slobody sa podľa čl. 12 ods. 2 Ústavy SR zaručujú všetkým, bez ohľadu na, o.i. aj rasu al ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 138 od 1. januára 2011. Vymeriavací základ a obdobie, kedy bol navrhovateľ poistený ako samostatne zárobkovo činná osoba, boli hodnotené na základe evidenčného listu dôchodkového poistenia vystaveného príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne. Obdobie dôchodkového ... 138 od 1. januára 2011. Vymeriavací základ a obdobie, kedy bol navrhovateľ poistený ako samostatne zárobkovo činná osoba, boli hodnotené na základe evidenčného listu dôchodkového poistenia vystaveného príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne. Obdobie .
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ust. § 159 ods. 3 určuje, že len čo sa vo veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova. Zákon však počíta s prípadmi, keď nie je objektívne možné túto zásadu dodržať. V ust. § 163 O. s. p. výslovne umožňuje zmenu rozsudku odsudzujúceho na plnenie v budúcnosti zročných dávok alebo na plnenie v splátkach, ak sa podstatne zmenili okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre výšku a ďalšie trvanie dávok alebo splátok. Pritom nie je rozhodujúce, či ide o plnenie vyživovacej povinnosti určenej súdom alebo o plnenie dohody. Hmotnoprávna podmienka zmeny súdneho rozhodnutia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Y. a Y. sumou po 80 Eur mesačne počnúc dňom 01. 10. 2010. V čase poslednej úpravy výživného otec bol samostatne zárobkovo činnou osobou v oblasti zámočníckych prác a práce vykonával pre firmu PL PROFI Orlov. Podľa správy Daňového úradu v X. jeho ročný ... . Y. a Y. sumou po 80 Eur mesačne počnúc dňom 01. 10. 2010. V čase poslednej úpravy výživného otec bol samostatne zárobkovo činnou osobou v oblasti zámočníckych prác a práce vykonával pre firmu PL PROFI Orlov. Podľa správy Daňového úradu v X. jeho ročný .
Právna veta: V zmysle ust. § 120 ods. 1 druhá veta O.s.p. súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Nevykonanie dôkazov označených účastníkom konania nie je možné hodnotiť ako odňatie možnosti konať pred súdom. Účastníci sú totiž povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, pričom za dôkaz môžu slúžiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť stav veci, najmä výsluch svedkov, znalecký posudok, správy a vyjadrenia orgánov a právnických osôb, listiny, ohliadka a výsluch účastníkov. O tom, ktoré z navrhnutých dôkazov (ale aj z tých, ktoré navrhnuté neboli) budú vykonané, rozhoduje však súd. Z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poistného na nemocenské poistenie, starobné poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za samostatne zárobkovo činnú osobu podľa zákona č. 461/2003 Z.z. v platnom znení z titulu neuhradeného poistného na nemocenské poistenie, starobné poistenie, príspevkov .
Právna veta: Hľadiskami určujúcimi rozsah vyživovacej povinnosti, sú odôvodnené potreby oprávneného, v danom prípade detí a to vzhľadom na ich vek, zdravotný stav, záujmy, ako aj majetkové pomery, zárobkové schopnosti a možnosti povinného otca oprávnených. Pri skúmaní možností a schopností v danom prípade otca maloletých detí, ktoré sú určujúcimi kritériami stanovenia výšky výživného, súd skúma a prihliada na jeho možnosti, schopnosti, majetkové pomery. Majetkové pomery pritom treba chápať pojmovo v širších súvislostiach, nakoľko v sebe zahŕňajú nielen zárobkové pomery, ale i životnú úroveň oboch rodičov, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vedený ako uchádzač o zamestnanie úradom práce a následne od 5.4.2012 samostatne zárobkovo činnou osobou na základe živnostenského oprávnenia č. ObU-SK-OZP2013/02179-2 zo dňa 4.4.2012. Samostatne zárobkovo činnou osobou bol otec maloletých detí až do 4.10.2013, kedy ukončil ako .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.