SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1118953
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64072
USSR: 35194
NSČR: 123016
NSSČR: 66320
USČR: 79665
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423355
Krajské súdy (ČR): 43537
Posledná aktualizácia
07.04.2020 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: samostatne zárobkovo činná osoba


Približný počet výsledkov: 3455 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: samostatne zárobkovo činná osoba
  • samostatny nájdené 139774 krát v 60888 dokumentoch
  • zarobkovo nájdené 15785 krát v 4464 dokumentoch
  • cinny nájdené 39123 krát v 17535 dokumentoch
  • osoba nájdené 1005483 krát v 204902 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 770 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 103 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 347 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov a pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Na tieto skutočnosti prihliada aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku alebo majetkového prospechu. Pri rozhodovaní o výživnom je rozhodujúci príjem, ktorý by rodič reálne mohol dosahovať a nie príjem, ktorý fakticky dosahuje, pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že určené výživné zodpovedá schopnostiam a možnostiam manžela navrhovateľky, ktorý dlhodobo pôsobí ako taxikár, pričom je samostatne zárobkovo činná osoba, preto mu nič nebráni, aby organizoval svoje podnikateľské aktivity tak, aby plne využil svoj pracovný potenciál ... Konštatoval, že manžel navrhovateľky pôsobí ako taxikár v spoločnosti B. taxi už ôsmi rok, pričom je samostatne zárobkovo činná osoba, preto je povinný organizovať svoje podnikateľské aktivity tak, aby dosiahol čo najväčší príjem a mohol si .
Právna veta: Uznanie záväzku je jednostranný právny úkon urobený dlžníkom adresovaný veriteľovi, ktorého obsahovými náležitosťami je určenie dôvodu dlhu a výšky dlhu. Dôvod dlhu je spravidla vyjadrený jeho právnou kvalifikáciou, napr. pôžička zo dňa a pod., avšak nie je významné, či v prejave je správne kvalifikovaný právny dôvod, ale stačí, ak je z prejavu dôvod zrejmý. Uvedenie dôvodu dlhu znamená označenie, akého dlhu sa uznanie týka, alebo v čom dlh (skutkovo) spočíva. Z ustálenej súdnej praxe vyplýva, že je nutné záväzok, ktorého sa uznanie týka, identifikovať takým spôsobom, aby nebol zamenite ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zaviazala, že v prospech žalovaného zaplatí sumu 100.952 eur na tom skutkovom základe, že fakturovala v priebehu roku 2011 samostatne zárobkovo činnej osobe C.. E. - C. L. iba na základe telefonickej informácie cez systém Skype. Podľa žalovaného na základe predložených ... určený tak, že vznikol tým, že ako fakturantka spoločnosti Den Braven SK s. r. o. fakturovala v priebehu roku 2011 samostatne zárobkovo činnej osobe obchodné meno: C. E. - C. L., miesto podnikania: Hospodárska 3, Trnava, IČO 33 201 641, iba na .
Právna veta: Konanie o žiadosti o poskytnutie príspevku na zriadenie chráneného pracoviska je správnym konaním, a preto sa naň vzťahujú zásady správneho konania uvedené v § 3 správneho poriadku. Z vyššie uvedeného vyplýva, že o schválení, resp. neschválení príspevku na zriadenie chráneného pracoviska mal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice vydať rozhodnutie, voči ktorému by mal žalobca právo sa odvolať, pričom aj takéto rozhodnutie úradu by bolo preskúmateľné súdom.

Úryvok z textu:
... zákona o službách zamestnanosti). Podkladom na poskytnutie príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona o službách zamestnanosti pre samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorý je občan so zdravotným postihnutím je zmluva o poskytovaní pracovnej asistencie pri vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti, ktorú uzatvára OSZČ .
Kľúčové slová: daň z príjmov, záväznosť právneho predpisu pre všetkých

Právna veta: Registrácia pre daň z príjmu podľa zákona č. 511/1992 Zb. bola pre nadobudnutie postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby rozhodujúca od r. 2011 do 30. júna 2014. Od 1. júla 2014 postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby už nie je závisle od registrácie na daňovom úrade, ale status samostatne zárobkovo činnej osoby v sociálnom poistení je založený iba na vyššie uvedenom dosahovaní príjmov, ktoré sú príjmami z podnikania alebo z výkonu inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo trvanie povinného s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby rozhodujúca od r. 2011 do 30. júna 2014. Od 1. júla 2014 postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby už nie je závisle od registrácie na daňovom úrade, ale status samostatne zárobkovo činnej osoby v ... . 23. Zároveň platí, že nadobudnutie právneho postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby automaticky nezakladá tejto osobe povinné nemocenské a dôchodkové poistenie. Toto vznikne samostatnej zárobkovo činnej osobe až od 1. júla kalendárneho roku, ktorý nasleduje .
Právna veta: Podľa § 49 ods. 8 zákona č. 5/2004 Z.z. podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku podľa odseku 7 je absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, ktorú uchádzačovi o zamestnanie zabezpečí úrad, a predloženie podnikateľského zámeru uchádzača o zamestnanie spolu s predpokladanými nákladmi na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Náležitosti podnikateľského zámeru určí ústredie vnútorným predpisom. Na základe regionálneho projektu môže úrad zabezpečiť aj praktickú prípravu uchádzačov o zamest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 17C/112/2011 2111206590 22.03.2012 JUDr. Marta Ďumbalová ECLI:SK:OSTT:2012:2111206590.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trnava, samosudkyňou JUDr. Martou Ďumbalovou, v právnej veci navrhovateľa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, J. Bottu č. 4, 917 01 Trnava, IČO: 37 847 562, zastúp.: JUDr. Darina Kurňavová, advokátka so sídlom v Trnave, .
Právna veta: S takýmto názorom žalovaného sa nemožno stotožniť, pretože i pri zisťovaní bydliska žalobcu podľa čl. 11 ods.1 vykonávacieho nariadenia je potrebné určiť „centrum jeho záujmov“, čo nie je možné bez podrobného vypočutia žalobcu k jeho situácii, vrátane jeho rodinných väzieb a bývania v mieste zamestnania. Prítomnosť žalobcu na území Veľkej Británie v čase výkonu jeho zamestnania v tejto krajine podľa názoru súdu nebolo možné považovať za stabilnú bez toho, aby žalovaný okrem iného skúmal i jeho reálne bydlisko, resp. podmienky bývania v tom čase. Žalobca vo „Vyhlásení žiadateľa na účely p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prihlásiť sa u služieb zamestnanosti členského štátu, v ktorom vykonávala svoju poslednú činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba. Nezamestnaná osoba iná ako cezhraničný pracovník, ktorá sa nevráti do členského štátu svojho bydliska, sa ... bydliska, ako keby sa na ňu vzťahovali tieto právne predpisy počas jej poslednej činnosti ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba. Tieto dávky poskytuje inštitúcia miesta bydliska. Podľa článku 11, ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a .
Právna veta: Prečinu podľa § 149 ods. 1 Tr.zák. sa dopustí ten, kto z nedbanlivosti spôsobí inému smrť. Obžalovaná nielenže nevedela, že môže nastať smrť maloletého pacienta, ktorého ošetrovala, toto ani nemohla vedieť (§ 16 Tr.zák.), a to práve s poukazom na rozdielne názory o ochorení maloletého, ktoré viedlo k jeho smrti. Za nepredvídateľný následok v podobe smrti (v pochybnostiach v prospech obžalovanej) nemôže niesť lekár zodpovednosť, ak inak poskytol nebohému pacientovi lekársku starostlivosť zodpovedajúcu ním zistenému ochoreniu, pretože medzi konaním lekára a smrťou pacienta v tomto prípade nie je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . XX.XX.XXXX v R., okres Z., trvale bytom Q. D., Y. O. a J. č. XX/X, okres Ilava, samostatnej zárobkovo činnej osoby - detskej lekársky, ktoré podali proti rozsudku Okresného súdu Trenčín, sp.zn. 4T/127/2010 zo dňa 05. marca 2013 a .
Právna veta: Plnenia vyživovacej povinnosti odporcu nezbavuje ani tá okolnosť, že nemá nárok na nemocenské dávky, a to údajne z viny jeho posledného zamestnávateľa. Ani okolnosť neplnenia študijných povinností navrhovateľom nie je dôvodom, aby bol odporca zbavený vyživovacej povinnosti k navrhovateľovi.

Úryvok z textu:
... poisťovne vyplynulo, že odporca nie je dobrovoľným platiteľom nemocenského poistenia a nebol nemocensky poistený ani ako samostatne zárobkovo činná osoba napriek tomu, že má od roku 2002 vystavený živnostenský list. Pri rozhodovaní neprijal ani odporcovu ... poisťovne vyplynulo, že odporca nie je dobrovoľným platiteľom nemocenského poistenia a nebol nemocensky poistený ani ako samostatne zárobkovo činná osoba napriek tomu, že má od roku 2002 vystavený živnostenský list. Pri rozhodovaní neprijal ani odporcovu .
Právna veta: Dôvodom na zníženie výživného nemôže byť skutočnosť, že otec je v súvislosti so zanedbaním vyživovacej povinnosti trestne stíhaný...Ani prípadná subjektívna neschopnosť, nezáujem otca aktívnejšie si hľadať zamestnanie a zdroj príjmov, nemôže byť dôvodom na to, aby bolo bremeno vyživovacej povinnosti prenesené na matku, ktorá sama preukázala zmenu pomerov.

Úryvok z textu:
... dávky 58 EUR a na základe dohody o vykonaní práce mala príjem 20 až 50 EUR mesačne. Otec pracoval ako samostatne zárobkovo činná osoba s príjmom 800 až 900,- EUR mesačne. Otec mal podľa živnostenského oprávnenia v predmete činnosti piliarsku výrobu, maliarske a a .
Kľúčové slová: povolenie splátok dlžných súm poistného

Právna veta: Z citovaného ust. § 146 ods. 1 zákona vyplýva, že fyzická osoba musí podať písomnú žiadosť o povolenie splátok dlžných súm pre svoju platobnú neschopnosť, pričom súčasne musí byť splnený predpoklad, že v období nie dlhšom ako 18 mesiacov bude schopná zaplatiť dlžné sumy poisteného a v čase rozhodovania o povolení splátok týchto dlžných súm už musí byť schopná plniť odvodové povinnosti. Z obsahu administratívneho spisu mal súd preukázané, že žalobca takú písomnú žiadosť nepodal, ani jej podanie na súdnom pojednávaní žiadnym dôkazom nepreukázal. Keďže žalobca písomne nepožiadal Sociálnu po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na základe údajov uvedených v systéme Sociálnej poisťovne porovnanie správnosti a včasnosti odvodu poistného a zistila, že účastník konania, ako samostatne zárobkovo činná osoba, poistné za obdobie január 201, február 2010 (od 1. februára 2010 do 23. februára 2010), marec 2010 ... . 9. Podľa § 5 písm. b) zákona o sociálnom poistení v znení účinnom do 31.12.2010 samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá má oprávnenie prevádzkovať živnosť. Podľa § 5 zákona o sociálnom poistení .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.