Nájdené rozsudky pre výraz: schodok na zverených hodnotách

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 202

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

21 dokumentov
14 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak tretia osoba odcudzí zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, nemá zavinenie tretej osoby samo osebe za následok zánik hmotnej zodpovednosti zamestnanca (porovnaj napr. zhodnotenie rozhodovania súdov Slovenskej socialistickej republiky vo veciach týkajúcich sa zodpovednosti podľa ust. § 176 Zákonníka práce, zák. č. 65/1965 Zb., prerokovaného a schváleného občianskoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu SSR 6. novembra 1975, Cpj 50/75, uverejnené v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk, ročník 1976, pod č. 12), ibaže by zamestnanec preukázal, že schodok vznikol celkom ale ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 25CoPr/8/2017 2213219843 16. 05. 2018 JUDr. Ľubica Spálová ECLI:SK:KSTT:2018:2213219843.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Spálová a sudkýň: JUDr. Martina Valentová a Mgr. Lucia Mizerová, v právnej veci žalobcu: STARLIT Bratislava, s.r.o., so sídlom Bratislava, Seberíniho 1, IČO:
Právna veta: 10. Podľa § 182 ods. 2 - 3 Zákonníka práce v znení platnom do 28.4.2014, ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hodnoty, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť). Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2CoPr/1/2018 8116209379 21. 01. 2019 JUDr. Mariana Muránska ECLI:SK:KSPO:2019:8116209379.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Mariany Muránskej a sudcov JUDr. Daniely Babinovej a JUDr. Martina Barana, v právnej veci žalobcu: Z., zastúpeného JUDr. Lukášom Kišeľákom, advokátom so sídlom v Pr
Právna veta: Zodpovednosť zamestnanca podľa vyššie citovaného zákonného ustanovenia za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať, patrí k osobitnému druhu pracovno-právnej zodpovednosti za škodu. Zodpovednosť za túto škodu vzniká, pokiaľ zamestnávateľ preukáže, že uzavrel so zamestnancom platnú dohodu o hmotnej zodpovednosti, a že na hotovosti, ceninách, tovare, zásobách materiálu alebo iných hodnotách, ktoré je povinný zamestnanec vyúčtovať, vznikol schodok. Je to zodpovednosť za predpokladané zavinenie, spočívajúce v tom, že zamestnanec nesplnil povinnosť vyúčtovať zverené hodnoty. U toh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/810/2015 1305202675 19. 10. 2016 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2016:1305202675.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a sudcov: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Martin Holič, v právnej veci žalobcu: RM I, s.r.o., Bodrocká 32, Bratislava, zastúpený advokátom: JU
Právna veta: Je pravdivé tvrdenie, že zodpovednosť za schodok je zodpovednosťou objektívnou a pokiaľ zamestnanec má podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti za vzniknutý schodok podľa tejto dohody aj objektívne zodpovedá. Zodpovednosť za vzniknutý schodok však môže niesť pracovník iba za skutočne zistený schodok. Ak zamestnávateľ nevykoná inventúru pri nástupe nového zamestnanca na pracovisko, aj keď tento zamestnanec o vykonanie inventúry nežiadal, vystavuje sa do situácie, keď nevie preukázať aký schodok vznikol na prevádzke v období po nástupe nového zamestnanca. Teda nie je možné nepochybne ustáliť roz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/823/2014 6112206424 18.11.2014 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2014:6112206424.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a sudcov JUDr. Danice Kočičkovej a JUDr. Alexandra Mojša v právnej veci navrhovateľa: COOP Jednota Krupina,
Právna veta: Schodok ako jeden z predpokladov vzniku zodpovednosti zamestnanca za škodu podľa § 182 a nasl. Zák. práce vyjadruje skutočnosť, že chýbajú hodnoty, ktoré sa hmotne zodpovedný zamestnanec zaviazal vyúčtovať. Schodok sa zisťuje inventarizáciou ako inventarizačný rozdiel medzi stavom majetku a záväzkov v účtovníctve a skutočným (nižším) stavom majetku a záväzkov. Z ust. § 30 ods. 1 druhá veta zák. č. 431/2002 Z.z. v znení platnom ku dňu vykonania inventarizácie, t. j. ku dňu 18.02.2003, vyplýva, že pri majetku hmotnej a nehmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou. Pri majet ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/52/2018 1708205304 21. 03. 2018 JUDr. Martin Murgaš ECLI:SK:KSBA:2018:1708205304.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Murgaša a sudcov JUDr. Branislava Krála a JUDr. Zuzany Kučerovej v právnej veci žalobcu: CBA Slovakia, a.s., ul. Dukelských hrdinov č. 2, Lučenec, IČO: 36 62
Právna veta: Konanie bez príkazu spočíva v obstaraní cudzej záležitosti bez toho, aby ten, kto takto koná, mal na to oprávnenie. V prípade, ak nejde o odvrátenie hroziacej škody, musí ten, kto chce obstarať záležitosť iného, upovedomiť ho o tom a vyčkať na jeho súhlas. Ak tak neurobí a ak ide o záležitosť v prospech iného, má konateľ bez príkazu nárok na náhradu nákladov, ktorými sa ten, v ktorého záujme konal, v čase skončenia konania obohatil (§ 743 ods. 1, 2 O.z.). Zatiaľ čo konajúci bez príkazu podľa § 742 O.z. (pri odvracaní hroziacej škody) má nárok na náhradu všetkých potrebných nákladov aj keď sa v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5Co/555/2011 1405202815 31.01.2012 JUDr. Juraj Považan ECLI:SK:KSBA:2012:1405202815.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Považana a členov senátu JUDr. Eleny Ďuranovej a JUDr. Milana Chalupku v právnej veci navrhovateľky: I. H., bytom v U., Na A. Č.. XX, zast. JUDr. Margitou Ková
Právna veta: Hmotnoprávnou podmienkou založenia osobitného druhu zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, je platná dohoda o hmotnej zodpovednosti. Zodpovedným subjektom je zásadne zamestnanec v pracovnom pomere s plnou spôsobilosťou na právne úkony. Zákon pre platnosť tejto dohody predpisuje písomnú formu (§ 182 ods. 2 Zákonníka práce). Predmetom dohody o hmotnej zodpovednosti pritom môžu byť len predmety určené na obeh a obrat. Ide o hotovosť, ceniny, tovar, zásoby tovaru a iné podobné hodnoty. Osobitosťou tohto druhu zodpovednosti je, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 24C/243/2011 7110225285 22.03.2012 Mgr. Zuzana Čisovská ECLI:SK:OSKE1:2012:7110225285.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice I sudkyňou Mgr.Zuzanou Čisovskou vo veci navrhovateľa: Provident Financial, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 49, IČO: 35 805 731, zastúpeného: Mgr. Miroslav Vilím, advokát, so sídlom v Bratislave, Micha
Právna veta: Zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách je založená na princípe zavinenia, ktoré sa u zamestnanca predpokladá. Povinnosťou zamestnávateľa je v konaní preukázať vznik škody - schodku na zverených hodnotách a uzavretie platnej dohody o hmotnej zodpovednosti so zamestnancom. Predpokladom platnosti tejto dohody je vymedzenie hodnôt, za ktoré zamestnanec preberá zodpovednosť. Spôsobilým predmetom hmotnej zodpovednosti je i hotovosť, ceniny, tovar a zásoby, s ktorými má zamestnanec možnosť nakladať po celú dobu, po ktorú mu boli zverené. Pri uzatváraní dohody o hmotnej zodpovednosti s doložko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava IV 4C/301/2006 1406221937 03.02.2010 JUDr. Jozefína Králová ECLI:SK:OSBA4:2010:1406221937.13 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava IV samosudkyňou JUDr. Jozefínou Královou v právnej veci navrhovateľa: CBA Slovakia, s.r.o., Lúčenec, Dukelských hrdinov č. 2 zastúpený. JUDr. Alexandrom Filom, advokátom so sídlom AK Lučenec, Dr. Herza č
Právna veta: Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať je upravená v ust. § 182 ZP a je zvláštnou pracovno-právnou zodpovednosťou, ktorá sa vyznačuje sprísnenými podmienkami vo vzťahu k zodpovedajúcemu subjektu, t.j. zamestnancovi. Predpokladom tejto zodpovednosti je vznik škody vo forme schodku na zverených hodnotách a uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti, na základe ktorej zamestnanec preberá zodpovednosť za tieto hodnoty. Základným predpokladom zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách je, aby medzi ním a zamestnávateľom bola uzatvor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 8CoPr/4/2019 5715212730 20. 09. 2019 Mgr. Katarína Beniačová ECLI:SK:KSZA:2019:5715212730.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Kataríny Beniačovej a členiek senátu JUDr. Táni Rapčanovej a Mgr. Zuzany Hartelovej, v spore žalobcu: OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova
Právna veta: Pri tejto zodpovednosti sa vychádza z prezumpcie viny zamestnanca a uhrádza sa celá skutočná škoda. Jej uplatnené má prednosť pred uplatnením všeobecnej zodpovednosti. Na rozdiel od všeobecnej zodpovednosti zamestnanca pri zodpovednosti za hodnoty zverené na vyúčtovanie zavinenie zamestnanca nie je zamestnávateľ povinný dokazovať. Zamestnávateľ preukazuje len platné uzavretie dohody o hmotnej zodpovednosti, existenciu schodku na hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a nevyúčtovanie hodnôt zverených mu zamestnávateľom. Predpokladom tejto zodpovednosti je: škoda vo forme schodku na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 18C/73/2012 5112212859 02.08.2012 JUDr. Gabriela Panáková ECLI:SK:OSZA:2012:5112212859.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Gabrielou Panákovou, v právnej veci navrhovateľa: CBA Slovakia, s.r.o., Dukelských hrdinov 2, Lučenec, IČO: 36 620 319, právne zast. JUDr. Alexander Filo, advokát so sídlom Dr. Herza
MENU