SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1207519
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65264
USSR: 36161
NSČR: 125516
NSSČR: 67752
USČR: 80449
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426489
Krajské súdy (ČR): 46247
Posledná aktualizácia
15.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: schválenie reštrukturalizačného plánu


Približný počet výsledkov: 123 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: schválenie reštrukturalizačného plánu
  • schvalenie nájdené 74899 krát v 24789 dokumentoch
  • restrukturalizacny nájdené 22582 krát v 3961 dokumentoch
  • plan nájdené 51713 krát v 8675 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 19 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 23 dokumentov


Právna veta: Základným predpokladom pre vyrubenie úroku z omeškania podľa § 156 ods. 1 a ods. 2 daňového poriadku je skutočnosť, že daňový subjekt je v omeškaní. Uvedená skutočnosť však doposiaľ v danom prípade nebola naplnená, pričom je potrebné opätovne zdôrazniť, že správca dane, ani žalovaný nezaložili svoje rozhodnutie na skutočnosti, že došlo k neúčinnosti reštrukturalizačného plánu. 53. Reštrukturalizácia je zákonom riadený proces ozdravenia podniku, ktorého cieľom je uspokojovanie veriteľov vo väčšom rozsahu ako pri konkurze a zachovanie prevádzky podniku. Na tento účel zákon pripúšťa, aby pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 20S/130/2018 2018200304 13. 11. 2019 Mgr. Monika Kadlicová ECLI:SK:KSTT:2019:2018200304.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Moniky Kadlicovej a sudcov JUDr. Ľubomíra Bundzela a JUDr. Róberta Foltána v právnej veci žalobcu: MIKROVRT, spol. s r.o., so sídlom Sládkovičova 67, 920 41 Leopoldov, IČO : 36 .
Právna veta: Veritelia namietali, že boli podstatným spôsobom porušené ustanovenia Zákona č. 7/2005 Z. z. ako aj postupy pri príprave reštrukturalizačného plánu. K výhradám a námietkam veriteľov súd poukazuje na tú skutočnosť, že Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v ustanovení § 145 priznáva každému veriteľovi právo požiadať predkladateľa plánu o vysvetlenie ustanovení plánu a jeho opravu, príp. o zaradenie svojej pohľadávky do inej skupiny. K takýmto kvalifikovaným žiadostiam je predkladateľ plánu povinný sa vyjadriť v rozprave na schvaľovacej schôdzi, vysvetliť ich a na každú kvalifikovanú žiadosť ver ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uvádza a špecifikuje jednotlivé položky majetku dlžníka. V ďalšej časti uvádza predpokladané uspokojenie veriteľov v prípade schválenia reštrukturalizačného plánu a to veriteľov zaradených do skupiny č. 1 vo výške 100 % prihlásených a zistených pohľadávok, ... konkurzu spolu vo výške položky majetku dlžníka. V ďalšej časti uvádza predpokladané uspokojenie veriteľov v prípade schválenia reštrukturalizačného plánu a to veriteľov zaradených do skupiny č. 1 vo výške 100 % prihlásených a zistených pohľadávok, .
Právna veta: Tým, ktorý je nositeľom povinnosti upustiť od neoprávnených zásahov do práva na ochranu osobnosti alebo odstrániť následky zásahov alebo poskytnúť primerané zadosťučinenie je ten, ktorý je pôvodcom zásahu, t. j., či už ide o fyzickú alebo právnickú osoba, ktorá sa dopustila určitého konania, ktoré údajne podľa žalobcu neoprávnene zasahujúceho do jeho chránených práv, a teda subjekt takéhoto zásahu, keďže k zásahu do práv nemôže v takomto prípade dôjsť spoločným konaním, za ktorý by zasahujúci zodpovedali spoločne a nerozdielne. Uvedené platí aj pre konanie fyzických osôb, ktoré sú v určitom v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prvej inštancie sa nevysporiadal so skutkovým stavom prezentovaným žalovanými v konaní, najmä s ohľadom na skutočnosti, ktoré sa udiali po schválení reštrukturalizačného plánu. V súvislosti s uvedeným je preto potrebné vziať v úvahu, že kritika nemôže mať umiernenú podobu, v opačnom prípade by .
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 120 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s ustanovením § 155 ods. 2 predmetného zákona, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len tí veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným v zákone o konkurze a reštrukturalizácii prihlásili svoje pohľadávky riadne a včas. Zákon explicitne ustanovuje, že v prípade riadneho a včasného neuplatnenia týchto nárokov pohľadávok, právo si ich vymáhať po potvrdení plánu príslušným súdom zanikne. Žalovaný bol povinný prihlásiť si do reštrukturalizácie žalobcu všetky svoje nároky z leasingovej zmluvy ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... svoje zatiaľ nesplatné pohľadávky z leasingovej zmluvy prihlásiť do reštrukturalizácie prihláškou, v opačnom prípade jeho právo tieto vymáhať zanikne po schválení reštrukturalizačného plánu súdom. K tomuto žalovaný uviedol, že žalobca pravdepodobne vychádza z rozhodnutí Okresného súdu Veľký Krtíš a Krajského súdu Banská Bystrica .
Právna veta: Správca nie je oprávnený a nevydáva rozhodnutie, ktoré by bolo všeobecne záväzné, prihlásenie pohľadávky veriteľom riadne a včas v reštrukturalizačnom konaní a zapísanie tejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok však znamená, že pohľadávka bola zistená, následné schválenie reštrukturalizačného plánu súdom je záväzné pre všetkých účastníkov tohto plánu a má rovnaké účinky, ako keby bolo vyhovené žalobe veriteľa proti dlžníkovi na súde. Z ustanovenia § 161 ods. 3 ZKR totiž vyplýva, že pre pôvodnú pohľadávku veriteľa v rozsahu, ako bola pohľadávka prihlásená a zistená spolu s úrokmi z omeškania možn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konaní a zapísanie tejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok však znamená, že pohľadávka bola zistená, následné schválenie reštrukturalizačného plánu súdom je záväzné pre všetkých účastníkov tohto plánu a má rovnaké účinky, ako keby bolo vyhovené ... veriteľ preukázateľnú pohľadávku, ktorú však neprihlásil riadne a včas v reštrukturalizačnom konaní dlžníka, došlo by k schváleniu reštrukturalizačného plánu dlžníka súdom a dlžník by riadne plnil podľa tohto plánu, takýto veriteľ by sa následne nemohol .
Právna veta: Podľa § 155 ods. 3 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii Plán potvrdený súdom sa považuje za právny úkon urobený vo forme a spôsobom, ktorý je vyžadovaný osobitnými predpismi pre vznik, zmenu alebo zánik práv alebo záväzkov obsiahnutých v pláne. Inými slovami, reštrukturalizačný plán je osobitným druhom zmluvy medzi dlžníkom a veriteľmi, prípadne tretími osobami, ktorých práva a povinnosti sú reštrukturalizačným plánom dotknuté. Súd poukazuje na ust. § 155 ods. 4 ZKR v znení účinnom do 31.12.2011 (ktorým sa riadi schválený reštrukturalizačný plán žalobcu č. 1), ktorý ustanovuje účinky súdom p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Zároveň žiadne ustanovenie ZKR ani iné zákonné ustanovenie neustanovuje, že by začatie reštrukturalizačného konania alebo schválenie reštrukturalizačného plánu malo účinky, ktoré by okrem reštrukturalizovanej spoločnosti chránili aj spoločníka takejto spoločnosti voči jeho veriteľom ... . Zároveň poukázali na subsidiáritu a akcesorickosť inštitútu záložného práva ako aj ručenia a že schválením reštrukturalizačného plánu žalobcu v 1 rade došlo k zmene splatnosti pohľadávky žalovaného v dôsledku čoho záväzok, .
Právna veta: Exekučný poriadok vo svojom ustanovení § 50 ods. 1 presne vymedzuje, akými skutočnosťami je možné námietky proti exekúcii odôvodniť. K iným dôvodom teda súd pri svojom rozhodovaní nemôže prihliadnuť. Navyše, tieto dôvody môžu spočívať iba v skutočnostiach, ktoré nastali po vydaní rozhodnutia, ktoré je podkladom toho ktorého exekučného konania a zároveň pred začatím exekučného konania. Musí ísť o skutočnosti, ktoré spočívajú v zániku nároku, ktoré bránia jeho vymáha-teľnosti, resp. pre ktoré je exekúcia neprípustná. Výnimku z tohto ustanovenia predstavuje situácia, keď sa vyskytnú také skutočno ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... teda neobstojí právna argumentácia povinného o zániku práva priznaného zmenkovým platobným rozkazom v dôsledku schválenia reštrukturalizačného plánu, so schválením ktorého oprávnený nesúhlasil, a ktorého nesúhlas musel byť nahradený uznesením Okresného súdu ... teda neobstojí právna argumentácia povinného o zániku práva priznaného zmenkovým platobným rozkazom v dôsledku schválenia reštrukturalizačného plánu, so schválením ktorého oprávnený nesúhlasil, a ktorého nesúhlas musel byť nahradený uznesením Okresného .
Právna veta: Penále vyúčtované podľa zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nie je možné považovať za príslušenstvo pohľadávky ako zákonom stanovený úrok z omeškania a nie je to teda záväzok akcesorický, ktorý sleduje osud pohľadávky. Penále je sankcia za porušenie povinnosti odviesť poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie včas a v správnej výške podľa vyššie citovaného zákona. Nárok na penále teda nevzniká priamo zo zákona, ale porušením povinností platiteľa poistného a príspevkov vzniká žalovanému právo a povinnosť predpísať penále, pričom lehota na predpísan ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konania. Platná právna úprava určuje najskorší možný termín začatia uspokojovania pohľadávok žalovaného z dlžného poistného až po schválení reštrukturalizačného plánu a je vylúčené, aby sa žalobca dostal do omeškania s úhradou poistného od 13. 02. 2014 ... dňa jeho splnenia je dlžnou sumou poistného a príspevkov za mesiac december 2013 celková dlžná suma pred schválením reštrukturalizačného plánu a z tejto sumy poistného a príspevkov bolo penále i vypočítané. Žalovaný navrhol, aby súd podanú .
Kľúčové slová: formy štátnej pomoci, poskytnutie štátnej pomoci

Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu potvrdený reštrukturalizačný plán, voči žalobcovi, ktorý je poskytovateľom štátnej pomoci treba vyhodnotiť ako odpustenie poistného a penále, resp. odklad či predlženie lehoty splatnosti poistného a penále t.j. poskytnutie nepriamej štátnej pomoci v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 231/1999 Z. z., ktoré nie je prípustné, i keď žalovaný žalobcu o štátnu pomoc nežiadal, ale pri posúdení metód reštrukturalizácie, či už ide o odpustenie dlhu voči žalobcovi, odpísanie, alebo vzdanie sa časti dlhu, všetky tieto opatrenia sú podľa čl. 87 a čl. 88 Zmluvy o ES považované ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ZoŠP poskytovateľom štátnej pomoci, preto mal predkladateľ plánu vytvoriť samostatnú skupinu plánom nedotknutých pohľadávok, nakoľko schválením reštrukturalizačného plánu vo forme, na ktorú poukazoval žalobca by došlo k poskytnutiu nepriamej štátnej pomoci v odpustení ... štátnu pomoc. Súd prvej inštancie síce konštatoval, že žalobca je poskytovateľom štátnej pomoci a schválením reštrukturalizačného plánu by došlo k poskytnutiu nepriamej štátnej pomoci, ale v odôvodnení rozhodnutia už súd neuvádza, že .
Právna veta: Právna veta: Okrem toho však súd prvej inštancie celkom v rozpore so znením § 120 ods. 1 ako aj § 155 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z. dospel k záveru, že pohľadávky veriteľov neprihlásené v reštrukturalizácii zanikajú. Z oboch citovaných ustanovení však celkom zjavne vyplýva, že tieto pohľadávky nezanikajú, zaniká len možnosť ich vymáhať voči dlžníkovi. Pojem „nemožno vymáhať“ je odlišným pojmom od pojmu „pohľadávka zaniká“. Uvedená formulácia podľa odvolacieho súdu znamená len toľko, že zaniká právo veriteľov uplatňovať tieto pohľadávky na súde, resp. na inom príslušnom orgáne, teda zaniká nárok ak ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... splnenia záväzku. Žalovaný sa nemohol stať vlastníkom predmetu žaloby, ktorým je stále žalobca. Občiansky zákonník nepozná spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva schválením reštrukturalizačného plánu. Záverom vytkol súdu prvej inštancie, že nezohľadňoval spravodlivé usporiadanie právnych vzťahov medzi stranami. 5. Žalovaný vo vyjadrení navrhol napadnutý rozsudok .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.