Nájdené rozsudky pre výraz: schválenie reštrukturalizačného plánu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 66

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Správca nie je oprávnený a nevydáva rozhodnutie, ktoré by bolo všeobecne záväzné, prihlásenie pohľadávky veriteľom riadne a včas v reštrukturalizačnom konaní a zapísanie tejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok však znamená, že pohľadávka bola zistená, následné schválenie reštrukturalizačného plánu súdom je záväzné pre všetkých účastníkov tohto plánu a má rovnaké účinky, ako keby bolo vyhovené žalobe veriteľa proti dlžníkovi na súde. Z ustanovenia § 161 ods. 3 ZKR totiž vyplýva, že pre pôvodnú pohľadávku veriteľa v rozsahu, ako bola pohľadávka prihlásená a zistená spolu s úrokmi z omeškania možn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/23/2012 7109221987 27.02.2013 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2013:7109221987.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu F.. C. Z. a členov senátu X.. X. A. a F.. R. R. v právnej veci žalobcu: G. O. plc, sídlom S. I. K. 1, U., Z., konajúca na území V. republiky prostredníctvom G. Europe Q.,
Právna veta: Podľa § 155 ods. 3 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii Plán potvrdený súdom sa považuje za právny úkon urobený vo forme a spôsobom, ktorý je vyžadovaný osobitnými predpismi pre vznik, zmenu alebo zánik práv alebo záväzkov obsiahnutých v pláne. Inými slovami, reštrukturalizačný plán je osobitným druhom zmluvy medzi dlžníkom a veriteľmi, prípadne tretími osobami, ktorých práva a povinnosti sú reštrukturalizačným plánom dotknuté. Súd poukazuje na ust. § 155 ods. 4 ZKR v znení účinnom do 31.12.2011 (ktorým sa riadi schválený reštrukturalizačný plán žalobcu č. 1), ktorý ustanovuje účinky súdom p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 29Cb/12/2012 3112204658 16.03.2012 JUDr. Michal Fiala ECLI:SK:OSTN:2012:3112204658.1 Uznesenie Okresný súd Trenčín, v právnej veci žalobcov 1/ MONTY s.r.o., so sídlom Námestie svätej Anny 20B/7269, Trenčín, IČO 34 137 645 a 2/ J.. D. S., bytom C.. M. XX, N. D., zast. Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., so sídlom Piaristická 46, Trenčín, IČO
Právna veta: Exekučný poriadok vo svojom ustanovení § 50 ods. 1 presne vymedzuje, akými skutočnosťami je možné námietky proti exekúcii odôvodniť. K iným dôvodom teda súd pri svojom rozhodovaní nemôže prihliadnuť. Navyše, tieto dôvody môžu spočívať iba v skutočnostiach, ktoré nastali po vydaní rozhodnutia, ktoré je podkladom toho ktorého exekučného konania a zároveň pred začatím exekučného konania. Musí ísť o skutočnosti, ktoré spočívajú v zániku nároku, ktoré bránia jeho vymáha-teľnosti, resp. pre ktoré je exekúcia neprípustná. Výnimku z tohto ustanovenia predstavuje situácia, keď sa vyskytnú také skutočno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 38Er/2407/2011 7111219071 26.09.2012 JUDr. Peter Pastula ECLI:SK:OSKE2:2012:7111219071.2 Uznesenie Okresný súd Košice II v exekučnej veci oprávneného: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33/969, 110 00 Praha, Česká republika, IČO: 45 317 054, konajúca prostredníctvom Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO
Právna veta: Veritelia namietali, že boli podstatným spôsobom porušené ustanovenia Zákona č. 7/2005 Z. z. ako aj postupy pri príprave reštrukturalizačného plánu. K výhradám a námietkam veriteľov súd poukazuje na tú skutočnosť, že Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v ustanovení § 145 priznáva každému veriteľovi právo požiadať predkladateľa plánu o vysvetlenie ustanovení plánu a jeho opravu, príp. o zaradenie svojej pohľadávky do inej skupiny. K takýmto kvalifikovaným žiadostiam je predkladateľ plánu povinný sa vyjadriť v rozprave na schvaľovacej schôdzi, vysvetliť ich a na každú kvalifikovanú žiadosť ver ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Banská Bystrica 2R/4/2011 6111212525 07.02.2012 Mgr. Zuzana Antalová ECLI:SK:OSBB:2012:6111212525.4 Uznesenie Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie na majetok navrhovateľa dlžníka VKÚ, akciová spoločnosť, so sídlom 976 03 Harmanec 13, IČO: 36 047 911, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka
Právna veta: Vo vzťahu k účelu reštrukturalizačného konania Najvyšší súd SR v rozsudku z 23.05.2017 sp.zn. 1Sžf/2/2016 uviedol, že daňový poriadok prostredníctvom definičného ustanovenia § 2 vymedzuje pojmy daň (písmeno b/), daňová pohľadávka (písmeno e/) a daňový nedoplatok (písmeno f/). Pre Najvyšší súd je z logického výkladu hore uvedených pojmov nepochybné, že zákonodarca v prípade pojmu daňová pohľadávka pod tento pojem zahŕňa nielen samotnú daň ako istinu ale (viď kumulatívny význam slova „vrátane“) aj ďalšie jej súčasti, t.j. úroky, pokuty ako aj úrok z omeškania. Týmto sa vymedzenie rozsahu pojmu ú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3S/18/2017 8017200224 13. 12. 2018 JUDr. Marian Hoffmann, PhD. ECLI:SK:KSPO:2018:8017200224.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariana Hoffmanna, PhD. a členiek senátu JUDr. Kataríny Morozovej Nemcovej a JUDr. Moniky Tobiašovej v právnej veci žalobcu Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o., so sí
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 12C/272/2009 7109208360 15.03.2012 Mgr. Miloš Greguš ECLI:SK:OSKE1:2012:7109208360.5 Uznesenie Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: E. I., nar. X.X.XXXX, bytom T. XXX, zast. Y.. C. Q., advokátom, Q. XX, V. proti odporcovi: STEEL TRANS s.r.o., Adlerova č. 1, Košice, IČO: 31 674 160, zast. JUDr. Y. U., advokátom so sídlom Y. X, V. v konaní o zap
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 18C/145/2007 7107216946 26.01.2012 JUDr. Mária Žáková ECLI:SK:OSKE1:2012:7107216946.10 Uznesenie Okresný súd Košice I v právnej veci žalobcu J. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom Q., P. č. 3, zast. advokátkou, JUDr. Lýdia Farbakyová, Svätoplukova č. 12, Prešov proti žalovanému STEEL TRANS s.r.o., Adlerova č. 1, Košice, IČO: 31 674 160, v konaní o zaplatenie 5.841,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 12C/95/2010 7209218117 17.01.2012 Mgr. Miloš Greguš ECLI:SK:OSKE1:2012:7209218117.4 Uznesenie Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Š. P., nar. XX.XX.XXXX, bytom S. XXX, právne zast. JUDr. Ladislavom Csákóm, advokátom so sídlom Hviezdoslavova 4, 048 01 Rožňava proti odporcovi: STEEL TRANS s.r.o., IČO: 36 674 160, so sídlom Adlerova 1, Košice, p
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2S/34/2012 8012200629 25.10.2012 JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI:SK:KSPO:2012:8012200629.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu ILS Group, s.r.o., IČO: 45 898 987, so sídlom Myslavská 72, 040 16 Košice, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Oddiel: Sro, Vložka číslo 26508/V, právne zastúpeného Mgr. Petrom Pirhoňom, adv
MENU