SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1119636
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64072
USSR: 35200
NSČR: 123053
NSSČR: 66324
USČR: 79665
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423366
Krajské súdy (ČR): 43537
Posledná aktualizácia
09.04.2020 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: šetrenie poistnej udalosti


Približný počet výsledkov: 300 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: šetrenie poistnej udalosti
  • setrenie nájdené 9491 krát v 6677 dokumentoch
  • poistny nájdené 312325 krát v 20221 dokumentoch
  • udalost nájdené 55971 krát v 13197 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 6 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty


Právna veta: V prípade poistného plnenia čas, kedy je poistiteľ povinný poskytnúť plnenie z poistnej zmluvy, upravuje právny predpis, konkrétne ustanovenie § 797 ods. 3 prvá veta Občianskeho zákonníka. Podľa tohto zákonného ustanovenia je plnenie splatné do pätnástich dní, len čo poistiteľ skončil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poistiteľa plniť. Ide o kogentné zákonné ustanovenie, ktoré neumožňuje určenie iného času zročnosti poistného plnenia. Z hľadiska určenia času poskytnúť plnenie z poistnej zmluvy je teda rozhodujúci okamih, kedy poistiteľ skončil vyšetrenie potrebné na zistenie r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Co/343/2014 1206212293 21.05.2014 JUDr. Ayše Pružinec - Erenová ECLI:SK:KSBA:2014:1206212293.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ayše Pružinec Erenovej a členov senátu JUDr. Márie Hajdínovej a Mgr. Anny Križákovej v právnej veci navrhovateľky: K. J.Č., nar. XX. XX. XXXX, bytom T. B.. Č.. XX, .
Právna veta: Podľa § 798 Občianskeho zákonníka poistiteľ je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede ( § 793) bolo určené nižšie poistné. Ustanovenie § 798 obsahuje sankciu za porušenie povinnosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poistiteľa. Táto sankcia spočíva v tom, že poistiteľ je oprávnený plnenie zo zmluvy primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede bolo určené nižšie poistné. To, že išlo o vedome nepravdivú alebo neúplnú odpoveď, musí preukázať poistiteľ.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 13C/22/2011 5111202049 10.05.2012 JUDr. Beáta Svediaková ECLI:SK:OSZA:2012:5111202049.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Beátou Svediakovou v právnej veci navrhovateľa: R..Y. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom Z. XXXX/XX, XXX XX Ž., práv. zast.: JUDr. Romanom Hriadelom, advokátom, Sad SNP 669/6, 010 01 Žilina, proti .
Právna veta: Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32Cdo/241/2009 rieši otázku postupu s odbornou starostlivosťou v zmysle ustanovenia §-u 603 Obchodného zákonníka s tým, že pri posúdení otázky, či došlo k pochybeniu, nie je rozhodujúca len okolnosť, či povinná osoba vzniknutú situáciu predvídala, ale či ju s ohľadom na podmienku odbornej starostlivosti predvídať mala a mohla. Toto rozhodnutie teda rieši otázku vzťahu medzi zasielateľom a príkazcom ohľadom splnenia povinnosti zasielateľa postupovať pri obstaraní prepravy s odbornou starostlivosťou. Rozhodnutie pritom vychádza z osobitného charakteru pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dátum, od ktorého navrhovateľ požaduje priznať úroky z omeškania, keďže žiaden právny predpis neupravuje lehotu, v ktorej má poisťovateľ uzavrieť šetrenie poistnej udalosti. Šetrenie poistnej udalosti bolo ukončené oznámením zo dňa 19.07.2011. Odporca na základe uvedeného považuje návrh za nedôvodný a tento žiada zamietnuť .
Právna veta: 17. Zákon v citovanom § 799 Občianskeho zákonníka upravuje povinnosti poisteného, ktoré vyplývajú z uzavretej poistnej zmluvy, pričom povinnosti upravené v § 799 ods. 2 Občianskeho zákonníka vznikajú až v štádiu vzniku poistnej udalosti, kedy tiež podľa §797 ods. 2 vzniká právo poisteného na plnenie. V § 799 ods. 3 je upravená osobitná sankcia za vedomé porušenie povinností poisteného ustanovených v § 799 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, nevzťahuje sa na povinnosti uvedené v iných ustanoveniach zákona. V zmysle §799 ods. 3 Občianskeho zákonníka môže poisťovňa znížiť poistné plnenie ib ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyššie uvedenej poistnej udalosti, pričom obidve sú datované 14.08.2013, a v jednom sa uvádza, že šetrenie poistnej udalosti bolo ukončené 13.08.2013 a žalobcovi okrem spoluúčasti znižujú plnenia z dôvodu nedôveryhodne preukázaného pôvodu a originality náhradných ... o poistnom plnení k danej poistnej udalosti datované 14.08.2013, keď na jednom je uvedené, že šetrenie poistnej udalosti bolo ukončené 13.08.2013 a žalobcovi okrem spoluúčasti znižujú plnenie aj z dôvodu nedôveryhodne preukázaného pôvodu a .
Právna veta: Vznik právneho vzťahu poukážky predpokladá dvojité splnomocnenie, a to splnomocnenie poukazcu dané poukazníkovi a splnomocnenie poukazcu dané poukázanému. Účinnosť poukážky voči všetkým jej účastníkom však predpokladá tri právne úkony zakladajúce tri právne vzťahy, a to: 1/ Dohodu, ktorou poukazca splnomocňuje poukazníka, aby vybral určité plnenie od poukázanca. Z tohto právneho vzťahu vyplýva aj právny dôvod vzniku poukážky, ktorým v danom prípade bolo splnenie dlhu. 2/ Dohodu, ktorou poukazca splnomocňuje poukázanca, aby na jeho účet plnil poukazníkovi, na základe ktorej vzniká právny vzťah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... plnení" zo dňa 27.10.2008, adresovanej žalobkyni súd zistil, že žalovaná oznámila žalobkyni, že dňa 24.10.2008 ukončila šetrenie poistnej udalosti a že jej poukazuje na jej účet poistné plnenie vo výške 1.140,14 eura (Oznámenie o poistnom plnení na .
Právna veta: Z vykonaného dokazovania mal súd za preukázané listinnými dôkazmi doloženými navrhovateľom, že odporkyňa ako chodkyňa porušila právnu povinnosť upravenú v ust. § 53 zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke keď prešla cez cestu mimo priechodu pre chodcov, vošla do jazdnej dráhy motorového vozidla, ktoré prechádzalo na svetelný signál voľno, následkom čoho spôsobila škodu na uvedenom motorovom vozidle. Poškodená nahlásila poistnú udalosť, navrhovateľ vyplatil poškodenej sumu, o čom svedčia predložené listinné dôkazy navrhovateľa. Poškodená ako poistená mala voči odporkyni právo na náhradu šk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zo dňa 19.10.2009 č. hlásenia XXXXXXXX poistná udalosť XXXXXXXXXX súd zistil, že dňa 16.10.2009 bolo ukončené šetrenie poistnej udalosti, na základe ktorej bol predložený výpočet výšky plnenia. Zároveň navrhovateľ poukázal poistné plnenie vo výške 624,82 eur Z. T .
Právna veta: Z ustanovenia § 797 ods. 1 Občianskeho zákonníka vyplýva, ktorá osoba má právo na poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť uvedená v poistnej zmluve. Spravidla je to ten, na ktorého majetok, život alebo zdravie, alebo na ktorého zodpovednosť za škodu sa poistenie vzťahuje, ale len za predpokladu, pokiaľ nie je v tomto zákone alebo poistných podmienkach uvedené inak. Z uvedeného vyplýva, že ak je dojednaná odchylná úprava v poistných podmienkach, má prednosť. Z poistnej zmluvy ako aj poistných podmienok vyplýva, že poistníkom a poisteným bol navrhovateľ a je teda aktívne legitimovaným účastn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôvodu, že predmet poistenia osobný automobil, slúžil na podnikateľské účely a právny vzťah založený poistnou zmluvou sa týkal podnikateľskej činnosti. Šetrenie poistnej udalosti zo strany odporcu bolo ukončené najneskôr dňa 23.09.2005 ( listinný dôkaz vyjadrenie odporcu zo dňa 23.09.2005) jeho .
Právna veta: Omeškanie dlžníka v zmysle § 517 Občianskeho zákonníka nastáva vtedy, ak dlžník svoj dlh riadne a včas nesplní a neexistujú žiadne relevantné okolnosti, ktoré by bránili jeho splneniu. Omeškanie dlžníka nastáva teda automaticky, priamo zo zákona a nevyžaduje sa žiaden právny úkon zo strany veriteľa. Dlžník sa dostáva do omeškania uplynutím času plnenia. Omeškanie dlžníka spôsobuje zmenu v obsahu záväzku, tak pokiaľ ide o oprávnenie veriteľa, ako aj povinnosť dlžníka a vznik nárokov zo zodpovednosti za omeškanie. Jedným z týchto nárokov sú úroky z omeškania. Úroky z omeškania sú v zmysle citova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ako došlo k poistnej udalosti. V dôsledku nesplnenia povinnosti uložených Občianskym zákonníkom poisťovateľ nemohol riadne skončiť šetrenie poistnej udalosti, a preto je podanie žaloby predčasné, keď žalobca nemá nárok na úroky z omeškania, nakoľko úroky ... povinnosti v súvislosti s poistnou udalosťou, v dôsledku čoho sa žalovaný oboznámil s informáciami nevyhnutými na riadne šetrenie poistnej udalosti až počas konania. 11. V ďalšom žalovaný namietal skutočnosť, že pri posúdení omeškania žalovaného súd .
Právna veta: 10. Ustanovenie § 12 zák. č. 381/2001 Z. z. taxatívnym spôsobom upravuje nárok poisťovateľa na náhradu poistného plnenia, resp. jeho časti a to proti poistníkovi (§ 12 ods. 1) a poistenému, ktorý nie je poistníkom (§ 12 ods. 2), ktoré zaplatil z titulu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla (tzv. regresný nárok). 11. Právo poisťovateľa podľa ustanovenia § 12 zák. č. 381/2001 Z.z. je osobitným, originárnym nárokom poisťovateľa proti poistenému z poistného vzťahu, a teda nie je odvodeným nárokom od práva poisteného z titulu prechodu práva poisteného na poisťovateľa proti tretej oso ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odboru zdravotníctvo, chirurgia a farmácia z 30. 12. 2014. Oznámením z 19. 05. 2015 žalobca maloletému poškodenému oznámil, že ukončil šetrenie poistnej udalosti a priznal mu poistné plnenie vo výške 1.648,- Eur, ktorú dňa 19. 05. 2015 poukázal na účet VOTUM Centrum .
Právna veta: 26. Podľa ustanovenia § 797 odsek 1. 2 Občianskeho zákonníka, právo na plnenie má, pokiaľ nie je v tomto zákone alebo v poistných podmienkach ustanovené inak, ten, na ktorého majetok, život alebo zdravie, alebo na ktorého zodpovednosť za škody sa poistenie vzťahuje (poistený). Právo na plnenie vznikne, ak nastane skutočnosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poistiteľa plniť (poistná udalosť). Podľa ustanovenia § 799 odsek 2 Občianskeho zákonníka, kto má právo na plnenie, je povinný bez zbytočného odkladu poistiteľovi písomne oznámiť, že nastala poistná udalosť, dať pravdivé vysvetleni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poistnej udalosti a predložil doklady preukazujúce opravu predmetného motorového vozidla svojím listom zo dňa 04.05.2016. bez ďalšieho ukončil šetrenie poistnej udalosti so záverom, že žalobca nemá nárok na poskytnutie poistného plnenia. 33. Ak teda žalovaný tvrdil, že k nehodovému deju nedošlo .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.