Nájdené rozsudky pre výraz: sídlo právnickej osoby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 400

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

81 dokumentov
18 dokumentov
31 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. V zmysle § 2 ods. 3 ObZ, sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Právnická osoba alebo fyzická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 26Exre/90/2013 5113213234 21.10.2013 JUDr. Gabriela Bargelová ECLI:SK:OSZA:2013:5113213234.1 Uznesenie Okresný súd Žilina v právnej veci obchodnej spoločnosti TENO SLOV, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom Pittsburgská 5/25, 010 01 Žilina, IČO: 31 583 547 (ďalej len „obchodná spoločnosť") v konaní o zosúladenie zápisov v obchodnom registri, takto rozhodol: I.
Právna veta: Pre účinky doručenia v predmetnej právnej veci je rozhodujúce, že konateľ právneho zástupcu žalobcu (ako oprávnená osoba v zmysle § 25 ods. 1 posledná veta správneho poriadku) fyzicky rozhodnutie žalovaného prevzal 6. augusta 2012 z adresy Bratislava, Moyzesova 8, čo potvrdil vlastnoručným podpisom. U právnických osôb je vylúčené „zdržiavanie sa v mieste doručovania", preto ani § 25 ods. 2 správneho poriadku v súvislosti so vznikom fikcie doručenia neupravuje skutočnosť „zdržiavania sa", resp. „nezdržiavania sa" v mieste doručovanie tak, ako je to v prípade fyzických osôb (§ 24 správneho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sži/12/2013 1012202075 22.08.2013 CSc., JUDr. Eva Babiaková ECLI:SK:NSSR:2013:1012202075.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, zastúpeného advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova 4, konajúci advokát Doc. JUDr. Branislav Fridrich
Právna veta: Podľa ust. § 2 ods. 3 veta prvá Obchodného zákonníka, „sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom.“ Súčasne podľa ust. § 27 ods. 3 obchodného zákonníka „Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia. Obsah listín, ktorých zverejnenie zákon ustanovuje, je účinný voči tretím osobám odo dňa, keď bolo zverejnené oznámenie o uložení listín do zbierky listín. To neplatí, ak zapísaná osoba preukáže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Cob/13/2017 1715207156 23. 11. 2017 JUDr. Andrea Haitová ECLI:SK:KSBA:2017:1715207156.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Haitovej a členiek senátu Mgr. Soni Pekarčíkovej a JUDr. Andrey Sedlačkovej v právnej veci žalobcu: MAKO-kovovýroba s.r.o., Senická 9, Bratislava, IČO:
Právna veta: K námietke žalobcu ohľadne možných likvidačných účinkov napadnutých rozhodnutí (keď poukazoval na to, že na základe rozhodnutia žalovaného by mal byť zapísaný v tzv. verejnom zozname hanby, pričom mnohí verejní obstarávatelia majú v podmienkach obstarávania podmienku, že záujemca nesmie byť zistený ako tzv. nelegálny zamestnávateľ) správny súd opätovne uviedol, že „zákonodarca zriadil centrálny verejne prístupný zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktoré v priebehu predchádzajúcich piatich rokov porušili zákaz nelegálneho zamestnávania, keď v zmysle § 6 ods. 1 písm. s) zákona č. 125/2006 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/111/2020 4020200336 23. 02. 2021 JUDr. Marta Molnárová ECLI:SK:KSNR:2021:4020200336.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marty Molnárovej a členiek senátu JUDr. Dany Kálnayovej a JUDr. Lenky Kostolanskej, v právnej veci žalobcu: Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, Nitra, IČO: 34 104 4
Právna veta: Pozastavenie podnikateľskej činnosti je upravené v Živnostenskom zákone v zák. ustanoveniach §57 a §58, ktoré sú súčasťou Hlavy III. zákona. Hlava III. má názov: Zánik živnostenského oprávnenia. Podľa ust. § 57 ods. 4, 5 a 6 zákona môže podnikateľ oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti, ktoré pozastavenie nemôže trvať menej ako šesť mesiacov a viac ako tri roky. Podľa ust. § 58 ods. 2 zákona môže živnostenský úrad pozastaviť prevádzkovanie živnosti, ak podnikateľ závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené týmto zákonom, alebo inými osob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 4C/205/2011 5111227894 25.04.2012 JUDr. Iveta Sýkorová ECLI:SK:OSZA:2012:5111227894.1 Rozhodnutie Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Ivetou Sýkorovou v právnej veci navrhovateľky: I. I., rod. K., nar. XX.X.XXXX, bytom D. XXXX, XXX XX Y. T. I., v konaní právne zast. JUDr. Martinom Olosom, advokátom, so sídlom M. R. Štefánika 71, 010 01 Žilina
Právna veta: Účastníkom konania v predmetnom colnom konaní bol žalobca a to na základe predloženej mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi žalobcom a právnickou osobou SO&VA, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom pričom zistil, že predmetná zmluva bola v čase preverovania stále v platnosti. Nebolo sporné, že tovar, ktorý bol predmetnom dovozu, nebolo možné vzhľadom na nepredloženie všetkých potrebných dokladov prepustiť do navrhovaného režimu voľný obeh, keďže v colnom konaní nebolo predložené relevantné osvedčenie v súlade s čl. 1 Nariadenia č. 1541/98. Pri posudzovaní písomného plnomocenstva udeleného právnickou osobo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/79/2011 5011200976 22.02.2012 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2012:5011200976.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a členov senátu JUDr. Eriky Šobichovej a JUDr. Vladimíra Sučika, v právnej veci žalobcu: MEGRA, s.r.o., Oravská Jasenica č. 156, IČO: 36 417 831,
Právna veta: Ústava Slovenskej republiky v čl. 26 ods. 1 zakotvuje právo na informácie, ktoré predstavuje právo na prijímanie informácií a k nemu korelujúci pozitívny záväzok štátu voči neidentifikovateľnej skupine objektov. Obsah tohto záväzku je ozrejmený v odseku 4 citovaného článku tak, že právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. 56. Obdobnú úpravu obsahuje taktiež Listina základných práv a slobôd (čl. 17 ods. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/280/2017 1017201931 12. 03. 2020 JUDr. Renáta Janáková ECLI:SK:KSBA:2020:1017201931.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Renáty Janákovej a členiek senátu JUDr. Zuzany Mališovej a JUDr. Marty Barkovej v právnej veci žalobcu: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Váci út 45/B, H
Právna veta: Zaevidovanie zmluvy o užívaní poľovného revíru je individuálny správny akt, na ktorého základe sa zavŕši postúpenie užívania poľovného revíru jeho vlastníkmi, resp. vlastníkmi spoločného poľovného revíru, na niektorý zo subjektov podľa § 13 ods. 1 písm. a) až d) zákona o poľovníctve. Účinnosť zmluvy o užívaní poľovného revíru je podmienená jej zaevidovaním príslušným okresným úradom. Teda až po zaevidovaní zmluvy o užívaní poľovného revíru sa možno domáhať úspešného plnenia na jej základe. 8. Napriek tomu, že na konanie o zaevidovaní zmluvy o užívaní poľovného revíru podľa § 13 ZoP sa ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 31S/89/2017 5017200236 27. 11. 2019 Mgr. Nora Tomková ECLI:SK:KSZA:2019:5017200236.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Nory Tomkovej a členov senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a JUDr. Pavla Polku, v právnej veci žalobcov: 1/ Ing. G. R., nar. XX.XX.XXXX, bytom E. XXX, XXX XX
Právna veta: Podľa § 76 ods. 1, 3 zákona o poľovníctve priestupku na úseku poľovníctva sa dopustí ten, kto a) porušuje zákaz alebo povinnosť na ochranu a zachovanie genofondu zveri podľa § 20 a 21, b) porušuje povinnosti pri držbe a chove zveri v zajatí podľa § 22, c) nepredloží poľovnícku trofej na prehliadku poľovníckych trofejí podľa § 23, d) porušuje povinnosť alebo zákaz na úseku ochrany poľovníctva podľa § 24; okrem § 24 ods. 3 písm. g) a i), e) ako užívateľ poľovného pozemku neplní povinnosti podľa § 25, f) neodovzdá preukaz alebo odznak poľovníckej stráže podľa § 28 ods. 7, g) ako člen poľovníckej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3S/4/2014 8014200119 30.01.2015 JUDr. Ľuboslava Mruškovičová ECLI:SK:KSPO:2015:8014200119.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľuboslavy Mruškovičovej a sudkýň JUDr. Kataríny Morozovej Nemcovej a JUDr. Moniky Tobiašovej, v právnej veci žalobcu F. F., bytom H. H. č. XXX, zastúpeného JUDr. J
Právna veta: Podľa názoru správneho súdu pokiaľ bude vydané riadne rozhodnutie s možnosťou podať voči nemu odvolanie, bude vecou žalobcu, či sa rozhodne voči nemu podať tento riadny opravný prostriedok a ak áno, potom budú závery správcu dane podrobené prieskumu odvolacím orgánom. Aký bude mať na danú skutkovú a právnu problematiku názor odvolací orgán, za súčasného stavu administratívneho konania nie je známe. Na tomto nič nemení ani tvrdenie žalobcu o akejsi politizácii témy vracania dane a platenia úroku a o prijatí akéhosi „rozhodnutia" MF SR k tejto téme. Pokiaľ nebude vyslovený právny názor pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 30S/122/2019 5019200615 17. 03. 2020 JUDr. Jana Martinčeková ECLI:SK:KSZA:2020:5019200615.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Martinčekovej a členov senátu JUDr. Jany Vargovej a JUDr. Zuzany Jančárovej, v právnej veci žalobcu: CZT Ružomberok, s.r.o., so sídlom Bystri
MENU