Nájdené rozsudky pre výraz: skončenie pracovného pomeru dohodou

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 469

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

84 dokumentov
20 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Súd prvej inštancie na takto zistený skutočný stav správne aplikoval ustanovenie § 75 ods. 1 druhá veta Zákona o rodine, podľa ktorého na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. Súd prvej inštancie na takto zistený skutočný stav správne aplikoval ustanovenie § 75 ods. 1 druhá veta Zákona o rodine, podľa ktorého na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 19CoP/57/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3119211842 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 12. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Radoslav Svitana, PhD ECLI: ECLI:SK:KSTN:2020:3119211842.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rados
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Najjednoduchším spôsobom skončenia pracovného pomeru je dohodnúť sa na jeho skončení so zamestnancom. Ak sa však zamestnávateľ a zamestnanec nedohodnú, je možné potom skončiť pracovný pomer výpoveďou alebo okamžite, ak vzniknú dôvody pre ich použitie. Na to, aby došlo k skončeniu pracovného pomeru dohodou sa vyžaduje platný 2-stranný právny úkon, a to prejavenie vôle oboch strán - zamestnanca i zamestnávateľa - dohodnúť sa na skončení pracovného pomeru a to dohodou. Dohoda však musí byť uzatvorená slobodne a zamestnávateľ nesmie zamestnanca nútiť k jej uzatvoreniu. Podľa § 60 Zákonníka p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 9CoPr/5/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4214201593 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 10. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Ingrid Radošická Vallová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2016:4214201593.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: V prípade, že zamestnanec neprestal konať prácu pre zamestnávateľa na základe vlastného rozhodnutia, ale z iniciatívy zamestnávateľa, môže zamestnávateľa vyzvať k plneniu jeho povinností, avšak nie je povinný prideľovanie práce na zamestnávateľovi vyžadovať, ani sa zdržiavať po dobu, kedy zamestnávateľ neplní svoje povinnosti na mieste zamestnávateľom určenom. Z uvedeného vyplýva, že ak prestal zamestnávateľ v rozpore s ustanovením § 47 ods. 1 Zákonníka práce prideľovať žalovanému prácu (napr. v súvislosti s neplatným rozviazaním pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa), hoci zamestnanec bo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 11CoPr/3/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8112213487 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 12. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Šamo ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8112213487.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Šama a sudco
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Zamestnávateľ je okrem iného povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu a vytvárať podmienky pre úspešné plnenie jeho pracovných úloh a zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať prácu osobne podľa pracovnej zmluvy v stanovenej pracovnej dobe a dodržiavať pracovnú disciplínu. Pokiaľ zamestnávateľ po právoplatnosti rozhodnutia súdu o neplatnosti rozviazania pracovného pomeru neprideľuje zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, má zamestnanec nárok na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku podľa ust. § 142 ods. 3 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 4CoPr/10/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3712211221 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Iveta Martináková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3712211221.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Ivety Martin
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Podľa ustálenej súdnej praxe o bezprávnu vyhrážku sa jedná jedine vtedy, ak osoba vykonávajúca psychický nátlak hrozí niečím, čo nie je oprávnená urobiť (napr. hrozba ublíženia na zdraví, hrozba značnej škody a pod.), alebo sa vyhráža tým, čo by síce oprávnená urobiť bola, ale prostredníctvom vyhrážky si vynucuje niečo, k čomu vyhrážka použitá byť nemôže (napr. sa vyhráža tým, že ak konajúca osoba určitú zmluvu neuzavrie, bude oznámená ako páchateľ trestného činu, ktorého sa dopustila).

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 52C/182/2008 1208214747 30.09.2009 JUDr. Alena Roštárová ECLI:SK:OSBA2:2009:1208214747.8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II v Bratislave, v konaní pred sudkyňou: JUDr. Alenou Roštárovou, v právnej veci navrhovateľky: Ing. H. U., bytom R. V. XXX,. W., zast. Mgr. Róbertom Kováčom, advokátom so sídlom Jedlíková 1, Nitra, proti
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Za právny úkon priečiaci sa dobrým mravom treba považovať úkon, ktorý je všeobecne neakceptovateľný z hľadiska v spoločnosti prevládajúcich mravných zásad a princípov vzájomných vzťahov medzi ľuďmi. Súlad alebo nesúlad s dobrými mravmi sa musí posudzovať vždy z hľadiska konkrétne-ho prípadu v danom čase, na danom mieste a vo vzájomnom konaní účastníkov právneho vzťahu. Korektív dobrých mravov ne-smie byť na ujmu princípu právnej istoty a nesmie neprimerane oslabovať subjektívne práva účastníkov vyplývajúce z právnych noriem. Právny úkon je rozpore a prieči sa dobrým mravom, ak svojím obsahom a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 31C/73/2010 1208221558 18.02.2011 JUDr. Adriana Szaniszlová ECLI:SK:OSKE2:2011:1208221558.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice II sudkyňou JUDr. Adrianou Szaniszlovou v právnej veci navrhovateľa: G. W., nar. X.X.XXXX, bytom v O., O. 2, zast. JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokátkou so sídlom v Košiciach, Štúrova 20, proti odporcovi: N. spo
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: V súvislosti s vymedzením obsahových kontúr zásady rovnakého zaobchádzania aj pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov je pre šírku aplikácie v praxi mimoriadne dôležitý § 2 ods. 1 antidiskriminačného zákona, zo znenia ktorého vyplýva, že zákonodarca diferencuje medzi obsahom pojmu zákaz diskriminácie a pojmu dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania, ktorý v porovnaní so zákazom diskriminácie koncipuje podstatne širšie. Osobitosťou tohto ustanovenia z hľadiska aplikačnej praxe je, že aj výkon práv a povinností v súlade s dobrými mravmi zákon podriaďuje pod zásadu rovnakého zaobchádzania, čo má z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prievidza 12C/167/2009 3809210235 28.10.2010 JUDr. Róbert Matulák ECLI:SK:OSPD:2010:3809210235.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd v Prievidzi sudcom JUDr. Róbertom Matulákom v právnej veci navrhovateľky C.. I. E., nar. XX.X.XXXX, bytom G., Ul. P. č. 9, zastúpená JUDr. Tiborom Bickom, advokátom so sídlom v Považskej Bystrici, Dukelská 972/7-3 proti o
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Vychádzajúc z ustanovenia § 19 ods. 1 Zákonníka práce je zrejmé, že v ňom obsiahnutá právna úprava vidí v omyle dôvod k odstúpeniu od zmluvy (dohody), pokiaľ sa omyl týka takej okolnosti, že by bez neho k zmluve nedošlo. Právnym následkom omylu však nie je neplatnosť právneho úkonu. Pokiaľ zamestnanec uzatvoril dohodu o skončení pracovného pomeru, pretože mal nesprávnu predstavu o dôvodoch skončenia pracovného pomeru spôsobenú tým, že mu zamestnávateľ zámerne poskytol v tomto smere nepravdivé údaje a pokiaľ bola táto nesprávna predstava rozhodujúca pre jeho vôľu akceptovať návrh tejto dohody, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 25Co/276/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4111212002 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ingrid Doležajová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2012:4111212002.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ingrid Do
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Pracovný pomer sa zakladá pracovnou zmluvou a štát prostredníctvom zákonov zasahuje do tohto vzťahu len minimálne, napr. stanovením minimálnych mzdových nárokov. Zákonník práce stanovuje jednak minimálne nároky, od ktorých sa zmluvní účastníci môžu odchýliť smerom nahor, a zároveň stanovuje aj maximálne nároky, od ktorých sa zas môžu odchýliť smerom nadol. Súd nemá v týchto prípadoch moderačné právo, ktoré by ho oprávňovalo primerane zvýšiť alebo znížiť nárok zamestnanca, nemôže priznať niečo, čo zákon nepripúšťa. Podľa jeho názoru treba ust. § 73 ods. 9 Zákonníka práce vykladať tak, že zo zák ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 13Co/31/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6111212425 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Štefan Huljak ECLI: ECLI:SK:KSBB:2012:6111212425.1 Uznesenie v právnej veci navrhovateľov: v 1. rade B.. W. Z., nar. XX. XX. XXXX, bytom XXX XX B., J. 5, v 2. rade L.. B.
MENU