Nájdené rozsudky pre výraz: skutočná škoda

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12298

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

286 dokumentov
227 dokumentov
67 dokumentov
13 dokumentov
39 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 12. Odvolací súd nemá v úmysle opakovane dopodrobna uvádzať svoj právny názor, ktorý vyslovil vo svojom uznesení č.k. 5Co/96/2017-360 zo dňa 28. februára 2018. Len v krátkosti teda opakuje svoj názor, že pre tento prípad, kedy bola škoda na motorovom vozidle žalobcu spôsobená tým spôsobom, že na vozovku vybehol diviak, ktorý bol zrazená motorovým vozidlo žalovanej a od neho bol pri zrážke odmrštený do motorového vozidla žalobcu, je celkom priliehavé pri právnom posúdení uplatneného nároku žalobcu na náhradu škody použiť závery Stanoviska občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovens ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/4/2020 3512204989 22. 04. 2020 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2020:3512204989.3 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Denisa Vékonyho a sudkýň JUDr. Eriky Zajacovej a JUDr. Márie Vrtochovej v spore žalobcu R. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom B., L. 12, zastúpeného JUDr. Soňou Suchánovou, advokátkou, so sídlom Trenčín,
Právna veta: 38. K tvrdeniu žalovaného, že mu s oneskorením dodania tovaru vznikla škoda, ktorú si uplatňuje v zmysle ust. § 379 Obch. zák. ako ušlý zisk, odvolací súd poukazuje na ust. § 440 ods. 2 Obch. zák., podľa ktorého uspokojenie, ktoré možno dosiahnuť uplatnením niektorého z nárokov z vád tovaru podľa § 436 a 437, nemožno dosiahnuť uplatnením nároku z iného právneho dôvodu, t.j. napr. z titulu náhrady škody alebo bezdôvodného obohatenia. Nárok na náhradu škody by žalovanému v danom prípade vznikol len popri nároku z vád diela. Škodou v tomto prípade sa rozumie škoda, ktorá vznikla v dôsledku v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Cob/177/2019 1215226686 21. 05. 2020 JUDr. Andrea Sedláčková ECLI:SK:KSBA:2020:1215226686.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Sedlačkovej a členiek senátu JUDr. Moniky Školníkovej a JUDr. Marty Šašinkovej v právnej veci žalobcu: DIN - TECHNIK spol. s r.o., so sídlom Pekná c
Právna veta: V prvom rade treba uviesť, že ku vzniku skutočnej škody nemôže dôjsť skôr, než došlo k úbytku majetkových hodnôt na strane poškodeného. Ak teda došlo k poškodeniu veci (ako tomu bolo v prejednávanej veci), potom škoda právnemu predchodcovi žalobcu nemohla vzniknúť už momentom vzniku škodovej udalosti, ako sa mylne domnieva žalobca, pretože samotnú škodovú udalosť (v prejednávanej veci dopravnú nehodu) nemožno stotožniť so vznikom škody. Výška náhrady škody má zodpovedať nákladom potrebným na uvedenie do pôvodného stavu, čím sa myslí stav pred poškodením. Argumentácia žalobcu je z týchto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/20/2020 6118241468 04. 03. 2020 JUDr. Martin Murgaš ECLI:SK:KSBA:2020:6118241468.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Murgaša a sudcov JUDr. Zuzany Kučerovej a Mgr. Jany Janics Bajánkovej v právnej veci žalobcu: R. F. F..E..D.., F. XXXX, V., C.: XX XXX XXX, zast. Silken Lega
Právna veta: 19. Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozsudku odvolací súd pripomína, že v prejednávanej veci ide o dva rôzne právne dôvody poisteného plnenia zo strany žalovaného a to zmluvné havarijné poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom pri výkone povolania v rámci jeho všeobecnej zodpovednosti za škodu (§ 179 Zákonníka práce). Jedná sa o poistné plnenia z dvoch rôznych poistení, ktoré sa ale a priori nevylučujú; boli zhodou okolností dojednané u totožného poisťovateľa Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.. 19.1. Povinnosť žalovaného ako komerčného poisťovateľa posky ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 16Co/225/2018 1116221012 28. 04. 2020 JUDr. Ing. Mario Dubaň ECLI:SK:KSBA:2020:1116221012.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Maria Dubaňa a sudcov JUDr. Ivany Štiftovej a JUDr. Romana Majerského, v spore žalobcu: E. E., F.. XX.X.XXXX, R. XX, S., zastúpeného advokátkou JUDr. Lucio
Právna veta: Hmotnoprávnou podmienkou založenia osobitného druhu zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, je platná dohoda o hmotnej zodpovednosti. Zodpovedným subjektom je zásadne zamestnanec v pracovnom pomere s plnou spôsobilosťou na právne úkony. Zákon pre platnosť tejto dohody predpisuje písomnú formu (§ 182 ods. 2 Zákonníka práce). Predmetom dohody o hmotnej zodpovednosti pritom môžu byť len predmety určené na obeh a obrat. Ide o hotovosť, ceniny, tovar, zásoby tovaru a iné podobné hodnoty. Osobitosťou tohto druhu zodpovednosti je, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 24C/243/2011 7110225285 22.03.2012 Mgr. Zuzana Čisovská ECLI:SK:OSKE1:2012:7110225285.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice I sudkyňou Mgr.Zuzanou Čisovskou vo veci navrhovateľa: Provident Financial, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 49, IČO: 35 805 731, zastúpeného: Mgr. Miroslav Vilím, advokát, so sídlom v Bratislave, Micha
Právna veta: Žalobca požadoval náhradu za to, že v dôsledku protiprávneho konania žalovaného nezískal žalovanú sumu, ktorú mohol mať, ak by bol predmetný oporný múr vo vyhovujúcom stavebnotechnickom stave a teda by plnil svoju funkciu. Žalobca sa nedomáhal náhrady toho, o čo sa jeho majetková sféra znížila kvôli (ne)konaniu žalovaného, ale náhrady toho, o čo sa jeho majetok nerozšíril, hoci inak by k tomu došlo. Jednoducho povedané, žalobca požadoval nahradiť nie to čo už mal a stratil (t. j. skutočnú škodu), ale to čo ešte nemal a mohol a mal mať nebyť správania sa žalovaného. Toto je zásadný rozdiel odli ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 12Co/102/2019 6415210253 27. 08. 2020 JUDr. Peter Kvietok ECLI:SK:KSBB:2020:6415210253.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Kvietka a sudcov Mgr. Martina Štubniaka a Mgr. Janky Benkovičovej, v spore žalobcu P. Y., narodeného XX. XX. XXXX, bytom P. nám. X/X, XXX XX W.,
Právna veta: Všeobecná zodpovednosť za škodu je upravená v § 420 Občianskeho zákonníka - ako zodpovednosť za škodu porušením právnej povinnosti. Predpoklady tejto zodpovednosti sú protiprávny úkon, škoda, príčinná súvislosť a zavinenie. 40. Aby úkon mohol byť kvalifikovaný ako protiprávny, vyžaduje Občiansky zákonník posúdenie právnej povinnosti. Právna povinnosť môže vyplývať z právnych predpisov, zo zmluvy alebo iných právnych skutočnosti. 41. Protiprávnosť sa nepredpokladá a poškodený je v spore povinný protiprávnosť úkonu preukázať. 42. Vznik škody je ďalším nevyhnutným predpokladom zodpovednost ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Cob/138/2019 7715207618 29. 11. 2019 JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI:SK:KSKE:2019:7715207618.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a členov senátu JUDr. Janky Kočišovej a JUDr. Slávky Maruščákovej v spore žalobcu: A. M., nar. X.X.XXXX, bytom O. - T. XXX/XX, M., právne za
Právna veta: Predmetnom postúpenia bol v danom prípade nárok na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ktorý vznikol poškodenému voči žalovanému ako poisťovni škodcu. Z ustanovenia § 4 zákona č. 381/2001 Z.z. je pritom zrejmé, že z poistenia zodpovednosti sa poškodenému uhrádzajú uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci. V tejto súvislosti je potrebné vziať do úvahy aj ustálenú judikatúru všeobecných súdov, z ktorej vyplýva, že skutočnou škodou je aj škoda spočívajúca v tom, že poškodený musí vynaložiť vyššie náklady na p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 6Co/73/2020 6118231254 30. 06. 2020 JUDr. Jana Urbanová ECLI:SK:KSZA:2020:6118231254.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Urbanovej a členov JUDr. Yvetty Dzugasovej a Mgr. Andreja Kekelyho, v právnej veci žalobcu: SetCar sk, a.s., so sídlom Ulica priemyselná 10, 038 52 Suča
Právna veta: Pojem skutočnej škody je v právnej teórii i súdnej praxi definovaný ako ujma, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného (zmenšenie, či úbytok jeho majetku), je objektívne vyjadriteľná v peniazoch a reprezentuje majetkové hodnoty, ktoré treba vynaložiť, aby došlo k uvedeniu veci do pôvodného stavu, príp. na vyváženie dôsledkov plynúcich z toho, že nedošlo k uvedeniu do pôvodného stavu. Ustanovenie § 443 OZ vyjadruje zásadu, podľa ktorej sa pri určení výšky škody na veci vychádza z ceny v čase poškodenia, pod ktorou treba rozumieť cenu potrebnú na uvedenie veci do pôvodného stavu, a nie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 11Co/792/2014 7612220825 20. 01. 2016 JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI:SK:KSKE:2016:7612220825.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Čabaiovej a sudkýň JUDr. Jarmily Sopkovej Maximovej a JUDr. Zuzany Matyiovej vo veci žalobcu F.. F. N., nar. XX.X.XXXX, bytom H., Štúrova 8/45, zast. JUD
MENU