SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1154221
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64350
USSR: 35490
NSČR: 123782
NSSČR: 66843
USČR: 79798
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424268
Krajské súdy (ČR): 43628
Posledná aktualizácia
27.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: slovenský pozemkový fond


Približný počet výsledkov: 1263 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: slovenský pozemkový fond
  • slovensky nájdené 823440 krát v 288289 dokumentoch
  • pozemkovy nájdené 31235 krát v 3650 dokumentoch
  • fond nájdené 47264 krát v 15356 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 624 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 172 dokumentov


Právna veta: Ďalšou a nemenej dôležitou náležitosťou rozhodnutia popri jeho výrokovej časti je samotné odôvodnenie rozhodnutia. V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie skutočnosti, ktoré boli podkladom rozhodnutia, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodol. Odôvodnenie musí nadväzovať na výrokovú časť rozhodnutia a musí byť s ňou v súlade. Správny orgán je povinný v odôvodnení rozhodnutia uviesť všetky podstatné skutočnosti, ktoré boli podkladom rozhodnutia, t. j. opísať predmet konania, poukázať na skutkové zistenia, uviesť dôkazy, z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/2/2014 4014200009 03.09.2014 JUDr. Darina Vargová ECLI:SK:KSNR:2014:4014200009.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Vargovej a členiek senátu JUDr. Marty Molnárovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: C. B., nar. XX. XX. XXXX, R.. F. XX, G., zastúpeného JUDr. Katarínou .
Právna veta: Krajský súd v súlade s vysloveným právnym názorom Najvyššieho súdu SR a konštantnou judikatúrou konštatuje, že kompetencia Slovenského pozemkového fondu na bezodplatný prevod náhradných pozemkov oprávneným osobám, prípadne poskytnutie finančnej náhrady za pozemky v prípade, ak nie je možné podľa Reštitučného zákona oprávneným osobám vydať pôvodné pozemky, je zakotvená v zákona č. 330/1991 Zb. v ust. § 34 ods. 2 a § 34 ods. 4 písm. a) zákona. Hmotnoprávne však Slovenský pozemkový fond - Bratislava postupuje podľa ustanovení zákona č. 229/1991 Zb. - § 11 ods. 2, jeho činnosť nadväzuje na právopl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 29Sp/29/2016 5016200350 29. 07. 2016 JUDr. Erika Šobichová ECLI:SK:KSZA:2016:5016200350.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Erikou Šobichovou, v právnej veci navrhovateľov: v rade 1/ L. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom P. X, XXX XX L., v rade 2/ A. L., nar. XX.X.XXXX, bytom S. X, XXX XX L., proti odporcovi: Okresný .
Právna veta: 12. Aj podľa názoru odvolacieho súdu súd prvej inštancie sa správne vyporiadal s otázkou výšky bezdôvodného obohatenia, ktorú posúdil v súlade s vyhotovením znaleckým posudkom, ktorý vychádzal z oceňovacieho predpisu vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších právnych predpisov. 13. V zmysle § 2 zák. č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých predpisov pozemok na účely tohto zákona je taký pozemok, ktorý je poľnohospodárskou pôdou, alebo časť tohto pozemku, pozemok zasta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Z dokazovania taktiež jednoznačne vyplynulo, že pozemky na ktorých má žalovaný postavené priemyselné budovy mali vždy známeho vlastníka a že Slovenský pozemkový fond nemal oprávnenie tieto pozemky prenajímať. Keď tak činil konal v rozpore so zákonom. Platí zásada, že nikto nemôže preniesť na .
Právna veta: Územný plán zóny je takým územno-plánovacím dokumentom, ktorý určí presne ktoré pozemky v danej lokalite sú určené na aký druh výstavby alebo nevýstavby. V danom prípade pre územie nie je spracovaný a schválený územný plán zóny, ktorý by riešil konkrétne umiestnenie stavieb na pozemkoch vrátane ich prístupov...Podľa § 4 vykonávacej vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, (1) pri umiestňovaní stavby a jej začleňov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ., N. XX, XXX XX Z. Z.,3. JPM finance s.r.o., Pod Skalkou 1, 974 11 Banská Bystrica,4. Slovenský pozemkový fond - Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava,5. Slovenská správa ciest, Úsek vnútornej správy, Miletičova 19, P.O.Box 19, 826 .
Právna veta: Zastavenie konania je jednou z foriem, ktorou sa správne konanie uzatvára konečným spôsobom. Dochádza k nemu v prípadoch ustanovených v Správnom poriadku alebo v osobitných zákonoch z dôvodov, ktoré bránia pokračovať v konaní. Pri zastavení konania je správne konanie skončené skôr, než sa dospeje k meritórnemu rozhodnutiu vo veci samej. Keďže dôvody na zastavenie konania sú vymedzené taxatívne, ak sú splnené zákonné podmienky, správny orgán nemá inú možnosť. Voľná úvaha je v podstate vylúčená. Súčasná platná právna úprava zastavenia konania je koncepčne novým riešením a pokrýva všetky p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Kmeťa č. 17, Žilina, za účasti pribratých účastníkov: 1/ B. U., bytom T. XXX/X-X, XXX XX O., 2/ Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Dolný Kubín, Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, v konaní o preskúmanie rozhodnutia Krajského pozemkového úradu v Žiline ... základe uznesenia č.k. 21S/74/2012-26 do konania súd pribral účastníkov správneho konania, a to B. U. a Slovenský pozemkový fond, RO Dolný Kubín pri aplikácii ust. § 250 ods. 1 O.s.p.. Účastníčka konania B. U. vyjadrila nesúhlas so .
Právna veta: Poukázali na znenie § 195 ods.1 O.s.p., pričom podľa ich názoru právny záujem na veci má každý, koho práva môžu byť ohrozené, v dôsledku čoho by sa stalo jeho právneho postavenie neistým. Uviedli, že odborná právna literatúra, ktorá podáva výklad k jednotlivým právnym predpisom uvádza okruh aktívne legitimovaných na podanie návrhu v konaní o vyhlásení za mŕtveho, príkladom s použitím slovných spojení „spravidla“ a „napr.“. Poukázali na to, že podľa českej judikatúry osobou na podanie návrhu je spravidla manžel, deti, rodičia, poprípade ten, kto tvrdí, že bude dedičom, pokiaľ súd osobu uv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tohto určenia nemôžu vyporiadať vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam, ktoré užívajú, resp. ich vydržať, vzhľadom na argumentáciu Slovenského pozemkového fondu, že je oprávnený spravované pozemky iba prenajať (nie odpredať), boli toho názoru, že nemali inú ... tohto určenia nemôžu vyporiadať vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam, ktoré užívajú, resp. ich vydržať, vzhľadom na argumentáciu Slovenského pozemkového fondu, že je oprávnený spravované pozemky iba prenajať (nie odpredať), boli toho názoru, že nemali inú .
Právna veta: Z odôvodnenia týchto rozhodnutí vyplýva, že určiť, či konkrétna vec patrí do dedičstva v sporovom konaní, nie je súd oprávnený, pretože predmetom tohto konania nie je konanie o dedičstve podľa osobitných ustanovení § 175a a nasl. O.s.p., ale spor o určenie vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti. Súd je oprávnený rozhodnúť o vlastníctve poručiteľa k určitej veci ku dňu jeho smrti, nie je však oprávnený rozhodnúť, že konkrétna vec je predmetom dedičstva. Takýto právny záver je vyhradený výlučne súdu, ktorý prejednáva dedičstvo v nesporovom konaní a ktorého účastníkmi sú iba potencio ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... užívatelia, prípadne vlastníci, zapísaní Československý štát (v zmysle Záborového zákona z roku 1920), firma Zelehos (na základe dražby), Štátne lesy, Slovenský pozemkový fond, M. C., spoločnosť Atlantis, s.r.o. až po súčasného držiteľa a vlastníka SINI real, s.r.o.. Podľa navrhovateľov .
Právna veta: Ponuková povinnosť zamestnávateľa podľa § 63 ods. 2 Zákonníka práce musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu, jeho schopnostiam a kvalifikácii. Vhodnosť práce z hľadiska schopností zamestnanca treba posudzovať aj podľa toho, či je primeraná úrovni jeho duševných schopností, jeho telesnej zdatnosti, pracovnej zručnosti, ako aj ostatným osobným vlastnostiam, ktoré majú priamy vplyv a vzťah k nárokom a požiadavkám kladeným na výkon určitej práce.

Úryvok z textu:
... ods. 2 písm. a) zákona o súdnych poplatkoch od poplatku sú oslobodení: Slovenská republika, štátne rozpočtové organizácie, štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, Národný úrad práce a Sociálna poisťovňa. Podľa § 27 ods .
Právna veta: Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, ak osoba, ktorej vlastníctvo k pozemku prešlo v rozhodujúcom období do vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby v prípadoch uvedených v ustanovení § 3, zomrela pred uplynutím lehoty uvedenej v ustanovení § 5 alebo ak bola pred uplynutím tejto lehoty vyhlásená za mŕtvu, sú oprávnenými osobami štátni občania Slovenskej republiky, fyzické osoby v tomto poradí: a) dedič zo závetu, ktorý bol predložený v konaní o dedičstve, ktorý nadobudol celé dedičstvo, b) dedič zo závetu, ktorý nadobudol dedičstvo, ale len v miere zodpov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rade 1/ V. N., rod. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXX/XX, XXX XX E., v rade 2/ Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Liptovský Mikuláš, so sídlom Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, v konaní o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu Obvodného .
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry (rozsudky NS SR sp. zn. 1 Sžo 80/2007, sp. zn. 3Sžo/169/2010) správe katastra neprináleží oprávnenie posudzovať spôsobilosť listiny na zápis na základe preskúmavania oprávnenia orgánu na jej vydanie. Správa katastra nie je oprávnená na základe úsudku posudzovať platnosť alebo neplatnosť verejnej listiny, pretože takýmto rozhodnutím by zasiahla do vlastníctva vlastníka už zapísaného na liste vlastníctva. Správny orgán si nemôže otázky oprávnenia nakladania s neprideleným majetkom, platnosti prídelových listín, nulity právneho aktu, vznik vlastníckeho práva a tak spoch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a E-KN č. 1-123/201 o výmere 1037 m2 v prospech Slovenskej republiky v celosti v správe Slovenského pozemkového fondu. Rozdelenie parcely určeného operátu bolo vykonané z dôvodu, že pôvodná nehnuteľnosť je delená vlastníckymi hranicami pozemkov, ktoré sú ... ., Banská Štiavnica, E KN 1-123/201 s výmerou 1037 m2 v prospech Slovenskej republiky v celosti v správe Slovenského pozemkového fondu. Žalobkyňa poukázala na to, že podľa argumentácie správnych orgánov celá mpč. parcela č. 123/1 bola vyvlastnená na .
Právna veta: Dňom 01.01.1951 nadobudol účinnosť tzv. stredný Občiansky zákonník, ktorý v § 111 ods. 1 založil nový systém nadobúdania vlastníckeho práva, a to aj čo sa týka nehnuteľností. Od tohto dňa sa vlastníctvo prevádzalo už samou zmluvou, t. j. nebolo potrebné intabulovanie vlastníckeho práva do pozemkovej knihy. § 562 citovaného zákona stanovil, že ustanovenia tohto zákona sa použijú aj na právne pomery vzniknuté pred 01.01.1951. Teda odo dňa 01.01.1951 sa aj na kúpnopredajnú zmluvu uzavretú v roku 1940 vzťahoval stredný Občiansky zákonník. Znamenalo to, že ak bola kúpna zmluva uzavretá platne, samo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmluvy perfektné a chýbal iba zápis do pozemkovej knihy, stali sa 01.01.1951 účinnými. Účastník konania v rade 2/ Slovenský pozemkový fond sa k opravnému prostriedku vyjadril dňa 20.11.2014. Nestotožnil sa s argumentáciou navrhovateľa a poukázal na to, že k ... za účasti účastníkov konania: v rade 1/ O. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom E. č. XXX, v rade 2/ Slovenský pozemkový fond, so sídlom v Bratislave, regionálny odbor Martin, so sídlom Bottova 23, Martin, v konaní o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu odporcu .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.