SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1157261
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64382
USSR: 35541
NSČR: 123825
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424395
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
30.05.2020 22:27

Nájdené rozsudky pre výraz: služobný zákrok


Približný počet výsledkov: 102 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: služobný zákrok
  • sluzobnu nájdené 14590 krát v 4585 dokumentoch
  • zakrok nájdené 4595 krát v 1823 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 67 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 32 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: V aplikačnej praxi súdov dlhodobo pretrváva nejednotnosť pokiaľ ide o stanovenie dolnej hranice množstva drogy, ktoré zodpovedá obvykle jednorazovej dávke drogy. Tento stav je podmienený najmä tým, že Trestný zákon vôbec neobsahuje vymedzenie pojmu obvykle jednorazová dávka drogy, ktorý je pojmom právnym. Vzhľadom k tomu, že Trestný zákon neurčuje pri jednotlivých druhoch drog čo rozumie pod obvykle jednorazovou dávkou drogy, je nevyhnuté, aby bol tento právny pojem definovaný súdnou praxou. Obvykle jednorazová dávka drogy na použitie pre vlastnú spotrebu v zmysle § 135 Tr. zákona sa v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a v ňom striekačky, nadobudli podozrenie, že ide o drogy. Nemožno totiž znovu prehliadať bohaté praktické skúsenosti policajtov z vykonaných služobných zákrokov a zároveň je nutné pripustiť, že pri spozorovaní takéhoto obsahu vrecka sa iné vysvetlenie ani neponúka. Vierohodne vyznievajú výpovede svedkov .
Právna veta: Ustanovenie § 23 zákona č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbore upravuje oprávnenie na zastavovanie a prehliadku dopravného prostriedku, teda za akých okolností, na aký čas, je policajt oprávnený dávať pokyny na zastavenie dopravného prostriedku, na zakázanie jazdy. V súdenom prípade však, podľa názoru súdu, nebol daný postup v zmysle tohto ustanovenia, nakoľko predmetné motorové vozidlo stálo, pričom nebol preukázaný opak.

Úryvok z textu:
... navrhovateľa potvrdí. V prvom rade reagoval na námietku odporcu prostredníctvom jeho právneho zástupcu uvedenú v rozsudku, týkajúcu sa toho, že služobný zákrok, ktorý bol zo strany hliadky policajného zboru vykonaný nebol primeraný, a to z toho dôvodu, že osoba odporcu je príslušníkom .
Kľúčové slová: konfrontácia, dôkazný prostriedok v trestnom konaní

Právna veta: Konfrontácia je teda podľa právnej teórie taký úkon, ku ktorému možno fakultatívne pristúpiť len za existencie najmenej dvoch výpovedí, ktoré si svojim obsahom odporujú a zároveň ide o výpovede najmenej dvoch rôznych osôb. Esenciálnou podmienkou vykonania konfrontácie je to, že osoby ktoré sa majú nariadenej konfrontácie zúčastniť, boli predtým vypočuté v rovnakom procesnom postavení, v akom majú byť účastní aj pri konfrontácii a zároveň predchádzajúci výsluch týchto osôb bol vykonaný v súlade so zákonom. Ak bol však výsluch, ktorý predchádza nariadenej konfrontácii a ktorého rozpory sa na nej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... s odvolateľom mimo záznam priznal, že on uvedený úradný záznam členov hliadky PZ, v ktorom so svojim kolegom opisujú svoj služobný zákrok nepísal, avšak musel sa pod neho podpísať a tvrdiť jeho autorstvo preto, aby ho nevyhodili z práce. Je zrejmé, že .
Právna veta: Pod pojmom škoda v zmysle ustanovenia § 442 ods. 1 OZ sa chápe ujma, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného a je objektívne vyjadriteľná všeobecným ekvivalentom, t.j. peniazmi, a je teda napraviteľná poskytnutím majetkového plnenia, predovšetkým poskytnutím peňazí, ak nedochádza k naturálnej reštitúcii. Náhrada škody, ak má plniť reparačnú (reštitučnú) funkciu, má zabezpečiť poškodenému plnú kompenzáciu spôsobenej ujmy, nie však viac. Predpokladom na úspešné uplatnenie nároku na náhradu škody je preukázanie porušenia právnej povinnosti, vznik škody a príčinnej súvislosti medzi konaním a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pohľadu, v spánku napadnutý viacerými osobami, pričom tento v prvotnom šoku nevnímal a nemal vedomosť o tom, že ide o služobný zákrok príslušníkov policajného zboru, na základe vyššie uvedeného neobstojí a z pohľadu ním deklarovanej procesnej obrany je pred súdom nespôsobilé privodiť .
Právna veta: Podľa § 142 odsek 1 Trestného poriadku, ak pre zložitosť objasňovanej skutočnosti nie je postup podľa § 141 postačujúci, priberie orgán činný v trestnom konaní a v konaní pred súdom predseda senátu znalca na podanie znaleckého posudku...Neoznámenie uznesenia obvinenému, resp. jeho obhajcovi, ako osobám oprávneným v zmysle § 186 odsek 1 Trestného poriadku účinného do 1.1.2006 podať proti rozhodnutiu (uzneseniu) o pribratí znalca sťažnosť, je porušením ústavného práva na obhajobu obvineného, aj práva na spravodlivý proces vrátane dvojinštančnosti trestného konania. Z vyššie uvedeného potom vyplý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že dňa 04.12.2006 o 12.30 hod. na základe príkazu na zatknutie Okresného súdu v Galante bol realizovaný služobný zákrok policajtmi pohotovostného útvaru KR PZ Trnava na zadržanie obžalovaného, ktorý sa v tom čase zdržiaval v R. na ul. J .
... miesta parkovania a keď telefonoval Y. S., táto zareagovala tým, že ihneď informovala políciu, ktorá následne vykonala pri tomto skutku služobný zákrok, teda v bode 1 hrozbou inej ťažkej ujmy iného nútil, aby niečo konal a trpel, v bode 2 - 3 inému ... miesta parkovania a keď telefonoval Y. S., táto zareagovala tým, že ihneď informovala políciu, ktorá následne vykonala pri tomto skutku služobný zákrok, teda v bode 1 hrozbou inej ťažkej ujmy iného nútil, aby niečo konal a trpel, v bode 2 - 3 inému .
... . zákona policajt je aj v čase mimo služby povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok. Podľa § 48 ods. 3 ... na jeho obnovenie. Podľa § 9 ods. 1 cit. zákona policajt v službe je povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok alebo je dôvodné podozrenie z ich páchania. Podľa § 9 ods. 2 cit .
... ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch príslušníkom Obvodného oddelenia PZ Senica práp. M. Y. voči nemu vykonaný služobný zákrok, tomuto opakovane vulgárne nadával a vyhrážal sa mu slovami „Ty kurvo černá, teba sa zbavím, skončíš v O. v najhlbšom .
... svoju totožnosť, na čo bol voči nemu príslušníkmi PMJ KR PZ Bratislava nstržm. S. R. a nstržm. Z. Z. vykonaný služobný zákrok vo vode, kde napriek aktívnemu odporu, ktorý obvinený kládol, sa ho príslušníkom PZ podarilo vytiahnuť z vody ne breh, kde .
... právoplatnosti rozhodnutia. Proti tomuto rozhodnutiu sa žalobca odvolal, dôvodiac, okrem iného, povinnosťou policajta v službe vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok alebo ak je dôvodné podozrenie z ich páchania. Zároveň ... v dostatočnom rozsahu ovládať oprávnenosť a podmienky použitia donucovacích prostriedkov, aby pri plnení služobných úloh a vykonávaní služobných zákrokov konal tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku. Zo skutočnosti, že škoda vznikla však nemožno automaticky .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.