Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093749
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63955
USSR: 34971
NSČR: 122279
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422408
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
22.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu


Približný počet výsledkov: 45 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu
  • spachanie nájdené 9452 krát v 5184 dokumentoch
  • priestupok nájdené 85925 krát v 15774 dokumentoch
  • proti nájdené 2178036 krát v 421631 dokumentoch
  • obciansky nájdené 1043638 krát v 213767 dokumentoch
  • spolunazivanie nájdené 3383 krát v 1404 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 6 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty


Právna veta: Z ust. § 712a ods. 8 Obč. zákonníka pre prípady podľa § 705 ods. 1,2 druhej vety Obč. zákonníka vyplýva, že rozvedenému manželovi spravidla patrí právo na náhradný byt. Z tejto zásady určuje Občiansky zákonník dve výnimky. O prvú z nich ide v prípade existencie „dôvodov hodných osobitného zreteľa“, kedy súd môže (ale nemusí) rozhodnúť, že rozvedenému manželovi (ktorý má byt vypratať) patrí právo na bytovú náhradu (len) vo forme náhradného ubytovania alebo prístrešia. O druhú výnimku ide vtedy, ak sa rozvedený manžel (ktorý má byt vypratať) za trvania manželstva alebo po rozvode manželstva voči ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/823/2013 3713208235 29.01.2015 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2015:3713208235.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Oľgy Lichnerovej a sudkýň JUDr. Alice Beňovej a JUDr. Ivety Martinákovej v právnej veci navrhovateľky U. Q., bytom F., F. XXXX/X, zastúpenej JUDr. Y. O., advokátkou so sídlom F. W., S. .
Právna veta: Podľa § 705a Občianskeho zákonníka, ak sa z dôvodu fyzického násilia alebo psychického násilia, alebo hrozby takýmto násilím vo vzťahu k manželovi alebo k rozvedenému manželovi ako spoločnému užívateľovi bytu alebo k blízkej osobe, ktorá s ním býva spoločne v byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov alebo rozvedených manželov obmedziť užívacie právo druhého z nich alebo ho z jeho užívania úplne vylúčiť. Uvedené ustanovenie slúži na ochranu týraných osôb v bytoch. Hlavným cieľom tejto zákonnej úpravy je to, aby z bytu bolo možné vysťahovať osobu, ktorá p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Kežmarok rozkazom o uložení sankcie za priestupok zo dňa 10.1.2011 uložil žalovanému pokutu vo výške 15 Eur za spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Tohto sa dopustil tým, že dňa 20. 10. 2010 pri hádke chytil žalobkyňu okolo pása a udrel ju ľavou otvorenou .
Právna veta: Podľa ust. § 19 ods. 1 správneho poriadku, podanie možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice, alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona. Možno ho urobiť aj telegraficky alebo telefaxom; také podanie obsahujúce návrh vo veci treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do troch dní. Ak bolo podanie v písomnej podobe urobené pomocou komunikačných prostriedkov (ďalekopis, fax, email a pod.), je nevyhnutné takéto podanie doplniť do troch dní písomnou podobou tohto podania. V záujme právnej istoty musí byť zrejmé, že ho pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... veci. Dňa 25. 9.2012 vydal prvostupňový správny orgán rozhodnutie o zastavení priestupkového konania vedeného proti obvinenému G. T. za spáchanie priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona o priestupkoch, špecifikovaných v bode 1. až 5. výrokovej časti rozhodnutia, ktorým .
Právna veta: Pri ukladaní trestu je potrebné v prvom rade vychádzať zo závažnosti spáchaného trestného činu, ktorá je určená trestnou sadzbou ustanovenou pri jednotlivých skutkových podstatách trestných činov. Jednotlivé trestné činy podľa zákonom ustanovenej trestnej sadzby a formy zavinenia rozdeľuje Trestný zákon na prečiny a zločiny, resp. obzvlášť závažné zločiny. Tomuto rozdeleniu zodpovedá možnosť súdu ukladať rôzne druhy trestov, keďže podľa § 34 ods. 2 a ods. 6 Tr.zák. páchateľovi možno uložiť len taký druh trestu a len v takej výmere, ako je to ustanovené v Trestnom zákone, pričom jednotlivé druh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... celý byt a ona sa po nociach kurví a nech vypadne z bytu, čo bolo správnym orgánom právne posúdené ako spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Keďže .
... neboli dobré, ktorú skutočnosť potvrdzuje založené potvrdenie OO PZ D. zo 16.4.2011, z ktorého vyplýva, že navrhovateľ oznámil spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d/ Zákona č. 372/90 Zb. , ktorého sa mal dopustiť odporca. Tak isto matka .
... navštívila syna v škole, a to trikrát, posledné stretnutie malo byť 13.02.2012, ale oznámenie na otca maloletého pre spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ku ktorému došlo dňa 24. ... dňa 24.12.2011 č. ORPZ-NM-OPDP3-P-/2011 bolo zistené, že matka podala oznámenie na otca maloletého pre spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ku ktorému došlo dňa 24. .
... 12.10.2001, č.k. X.-XXX/XXXX, súd zistil, že Okresný úrad v Žarnovici uznal žalovaného za vinného za spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ktorého sa dopustil tým, že .
... dňa XX.XX.XXXX a potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu. Prvostupňovým rozhodnutím správneho orgánu bol žalobca uznaný vinným zo spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d/ zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení ... , že prvostupňový správny orgán na základe výsledkov konania rozhodol tak, že K. E. sa uznáva vinným za spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. X písm. d/ zákona o priestupkoch, ktorého sa dopustil tým, že dňa XX .
... pokračovať a je tu daný dôvod na jej zastavenie. Súd zo spisového materiálu zistil, že rozhodnutie o uložení pokuty za spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d) zák. č. 372/1990 Zb., na základe ktorého sa uvedená exekúcia ... a je tu daný dôvod na jej zastavenie. Súd zo spisového materiálu zistil, že rozhodnutie o uložení pokuty za spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d) zák. č. 372/1990 Zb., na základe ktorého sa uvedená exekúcia .
... pokračovať a je tu daný dôvod na jej zastavenie. Súd zo spisového materiálu zistil, že rozhodnutie o uložení pokuty za spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d) zák. č. 372/1990 Zb., na základe ktorého sa uvedená exekúcia ... a je tu daný dôvod na jej zastavenie. Súd zo spisového materiálu zistil, že rozhodnutie o uložení pokuty za spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d) zák. č. 372/1990 Zb., na základe ktorého sa uvedená exekúcia .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.