SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187505
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64714
USSR: 35935
NSČR: 124655
NSSČR: 67450
USČR: 80174
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425562
Krajské súdy (ČR): 43764
Posledná aktualizácia
10.07.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: splnomocnená zástupkyňa navrhovateľa


Približný počet výsledkov: 212 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: splnomocnená zástupkyňa navrhovateľa
  • splnomocnena nájdené 4146 krát v 2413 dokumentoch
  • zastupkyna nájdené 65929 krát v 26808 dokumentoch
  • navrhovatel nájdené 2497845 krát v 167047 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 5 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 8 dokumentov


Právna veta: Vo vzťahu k preskúmavanej forme medzinárodnej ochrany, a to doplnkovej ochrane, krajský súd udáva, že jej zmyslom a účelom je poskytnúť subsidiárnu ochranu a možnosť legálneho pobytu na území SR tým žiadateľom o medzinárodnú ochranu, ktorým nebol udelený azyl, ale u ktorých by bolo (z dôvodov taxatívne uvedených v zákone) neúnosné, neprimerané, či inak nežiaduce požadovať ich vycestovanie. Hoci sa aplikácia inštitútu doplnkovej ochrany viaže k objektívnym hrozbám po prípadnom návrate žiadateľa do krajiny pôvodu, teda čiastočne k iným skutočnostiam nastávajúcim v odlišnom čase než v prípade apl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 5Saz/21/2013 1013201687 18.12.2013 JUDr. Eva Styková ECLI:SK:KSKE:2013:1013201687.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, samosudkyňa JUDr. Eva Styková, v právnej veci navrhovateľa: T. O., B.. XX.XX.XXXX P. W., C. U. W., L. L., H. N. G. (Ď. I. „.), H. Š. L., L. B., T. P.- U. P., Ž., Č. U. S.V. L. S. U. J. L. J. XX.XX.XXXX, L. O. L. P. Z. P. W., C .
Právna veta: : Práceneschopnosť právneho zástupcu nebráni jeho schopnosti preberať poštové zásielky. Ani skutočnosť, že právna zástupkyňa navrhovateľa bola v čase prevzatia napadnutého rozsudku vyčiarknutá zo zoznamu advokátov, nemá vo vzťahu k riadnemu doručeniu rozsudku zástupcovi účastníka žiadnu relevanciu. Poukázal na § 28 ods. 3 O.s.p. s tým, že toto ustanovenie analogicky platí, aj pokiaľ ide o vyčiarknutie advokáta zo zoznamu advokátov, keďže dochádza de facto k zániku plnomocenstva na zastupovanie v súdnom konaní, resp. k ukončeniu zastupovania účastníka advokátom. Súd nemá žiadnu povinnosť ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nej v zmysle § 52 ods. 2 písm. e) zákona o advokácii, sa súd dozvedel až z podaného odvolania navrhovateľa. Splnomocnená zástupkyňa navrhovateľa súdu túto skutočnosť neoznámila, a preto vychádzajúc z ust. § 28 ods. 3 O.s.p., použitého analogicky, má odvolací .
Právna veta: Azyl predstavuje medzinárodnoprávnu ochranu osôb, ktoré majú v krajine svojho pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôžu alebo nechcú vrátiť do tohto štátu. Krajský súd zdôrazňuje, že otázka dôveryhodnosti žiadateľa o medzinárodnú ochranu z hľadiska rozhodovania o jej udelení je zásadná. Pri jej posudzovaní je preto potrebné postupovať veľmi starostlivo, pričom nepochybne platí, že základný rámec posudzovania ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prípade osoby navrhovateľa z humanitných dôvodov] a rozhodnutie je v časti nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov [splnomocnená zástupkyňa navrhovateľa vo vzťahu k tomuto odvolaciemu dôvodu poznamenala, že odporca v rozhodnutí neuviedol, akým spôsobom ... (a ako) posudzoval hrozby pre maloleté deti a prečo neumožnil navrhovateľovi odstrániť údajné rozpory]. Splnomocnená zástupkyňa navrhovateľa považovala za nepochopiteľné, prečo odporca, keď zbadal nezrovnalosti v tvrdeniach navrhovateľa, ktoré sú nelogické a .
Právna veta: Zmyslom a účelom doplnkovej ochrany je poskytnúť subsidiárnu ochranu a možnosť legálneho pobytu na území SR tým žiadateľom o medzinárodnú ochranu, ktorým nebol udelený azyl, ale u ktorých by bolo (z dôvodov taxatívne uvedených v zákone) neúnosné, neprimerané či inak nežiaduce požadovať ich vycestovanie. Hoci sa aplikácia inštitútu doplnkovej ochrany viaže k objektívnym hrozbám po prípadnom návrate žiadateľa do krajiny pôvodu, teda čiastočne k iným skutočnostiam nastávajúcim v odlišnom čase než v prípade aplikácie inštitútu azylu, sú pri rozhodovaní o poskytnutí či neposkytnutí doplnkovej ochra ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... k reintegrácii; odporca rovnako neskúmal žiadosť obsahom spisov [vo vzťahu k prvej odvolacej námietke splnomocnená zástupkyňa navrhovateľa poznamenala, že odporca rozhodoval na základe všeobecných neaktuálnych informácií o krajine pôvodu navrhovateľa so ... krajiny pôvodu bol vystavený hrozbe vážneho bezprávia alebo aj smrti. Na podporu svojich tvrdení splnomocnená zástupkyňa navrhovateľa argumentovala viacerými časovo aktuálnymi správami, mapujúcimi súčasnú bezpečnostnú situáciu v krajine pôvodu navrhovateľa. .
Právna veta: Podľa § 667 ods. 1 Občianskeho zákonníka nájomca nesmie (nie je oprávnený) uskutočňovať zmeny na veci. Založiť toto oprávnenie môže iba súhlas prenajímateľa. Zákon výslovne neurčuje formu súhlasu. V zásade by mal byť uskutočnený v takej forme ako bola medzi účastníkmi dohodnutá samotná zmluva, ale nemožno vylúčiť ani iný postup, dokonca takýto súhlas môže byť daný konkludentne. Rovnako môže byť súhlas daný pred tým, ako zmenu nájomca uskutoční, ale na druhej strane to nebráni tomu, že tento súhlas môže dať prenajímateľ i potom dodatočne.

Úryvok z textu:
... zmysle ustanovenia § 120 ods. 4 O.s.p. riadne poučený a tomuto poučeniu porozumeli, predložila dňa 15.11.2010 splnomocnená zástupkyňa navrhovateľa ďalšie listiny, ktoré boli súčasťou podania ozančeného ako I. vyjadrenie k pojednávaniu z 28.10.2010, II. úhrada nájomného, III .
Právna veta: Azyl predstavuje medzinárodnoprávnu ochranu osôb, ktoré majú v krajine svojho pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôžu alebo nechcú vrátiť do tohto štátu. Právo na azyl navyše nemožno považovať za právo nárokové; ani Ústava Slovenskej republiky, Listina základných práv a slobôd, ani medzinárodné zmluvy o ľudských právach, ktorými je Slovenská republika viazaná, nezaručujú, že právo azylu musí byť žiadateľov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v zmysle § 250k ods. 1 O. s. p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O. s. p.. Splnomocnená zástupkyňa navrhovateľa neuplatnila trovy konania, odporca bol v konaní neúspešný, preto súd rozhodol o trovách konania v zmysle výroku tohto rozsudku. Poučenie .
... Navrhovateľ i jeho splnomocnená zástupkyňa mali doručenie predvolania vykázané a predvolanie prevzali dňa 23.10.2012. Splnomocnená zástupkyňa navrhovateľa neúčasť svoju a navrhovateľa ospravedlnila podaním doručeným súdu 20.11.2012 s tým, že žiadala, aby ... Navrhovateľ i jeho splnomocnená zástupkyňa mali doručenie predvolania vykázané a predvolanie prevzali dňa 29.11.2012. Splnomocnená zástupkyňa navrhovateľa neúčasť svoju a navrhovateľa ospravedlnila podaním doručeným súdu 09.01.2013 s tým, že žiadala, aby .
... s kontrolovaným daňovým subjektom alebo jeho zástupcom. Z obsahu listín nachádzajúcich sa v preskúmavanom spise mal súd za preukázané, že splnomocnená zástupkyňa navrhovateľa sa na základe výzvy dostavila na Daňový úrad Košice dňa 01.07.2013, pričom odmietla protokol o výsledku zistenia z .
... . Predmetom návrhu bolo určenie príspevku na výživu rozvedenému manželovi - navrhovateľovi vo výške 3,32 € mesačne s účinnosťou od podania návrhu. Splnomocnená zástupkyňa navrhovateľa a odporkyňa sa na pojednávaní konanom dňa 18.6.2012 zúčastnili a boli súdom vypočuté. Súd vo veci vykonal dokazovanie .
... preto súd konanie zastavil, podľa §-u 96 ods. 1,2 O.s.p. v časti zodpovedajúcej čiastočnému späťvzatiu návrhu. Splnomocnená zástupkyňa navrhovateľa na pojednávaní dňa 26.03.2012 uviedla, že navrhovateľ sa podaného nároku domáha na základe poistnej zmluvy uzavretej s odporcom .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.