Nájdené rozsudky pre výraz: splnomocnená zástupkyňa navrhovateľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 168

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

22 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zmyslom a účelom doplnkovej ochrany je poskytnúť subsidiárnu ochranu a možnosť legálneho pobytu na území SR tým žiadateľom o medzinárodnú ochranu, ktorým nebol udelený azyl, ale u ktorých by bolo (z dôvodov taxatívne uvedených v zákone) neúnosné, neprimerané či inak nežiaduce požadovať ich vycestovanie. Hoci sa aplikácia inštitútu doplnkovej ochrany viaže k objektívnym hrozbám po prípadnom návrate žiadateľa do krajiny pôvodu, teda čiastočne k iným skutočnostiam nastávajúcim v odlišnom čase než v prípade aplikácie inštitútu azylu, sú pri rozhodovaní o poskytnutí či neposkytnutí doplnkovej ochra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Saz/16/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7013200876 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 09. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7013200876.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, samosudkyňa JUDr. Eva Styková, v právnej veci n
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Azyl predstavuje medzinárodnoprávnu ochranu osôb, ktoré majú v krajine svojho pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôžu alebo nechcú vrátiť do tohto štátu. Krajský súd zdôrazňuje, že otázka dôveryhodnosti žiadateľa o medzinárodnú ochranu z hľadiska rozhodovania o jej udelení je zásadná. Pri jej posudzovaní je preto potrebné postupovať veľmi starostlivo, pričom nepochybne platí, že základný rámec posudzovania ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Saz/1/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7014200418 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 06. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7014200418.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, samosudkyňa JUDr. Marianna Hrabove
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: : Práceneschopnosť právneho zástupcu nebráni jeho schopnosti preberať poštové zásielky. Ani skutočnosť, že právna zástupkyňa navrhovateľa bola v čase prevzatia napadnutého rozsudku vyčiarknutá zo zoznamu advokátov, nemá vo vzťahu k riadnemu doručeniu rozsudku zástupcovi účastníka žiadnu relevanciu. Poukázal na § 28 ods. 3 O.s.p. s tým, že toto ustanovenie analogicky platí, aj pokiaľ ide o vyčiarknutie advokáta zo zoznamu advokátov, keďže dochádza de facto k zániku plnomocenstva na zastupovanie v súdnom konaní, resp. k ukončeniu zastupovania účastníka advokátom. Súd nemá žiadnu povinnosť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 14Co/104/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1210217157 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Javorčíková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1210217157.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: K. X., Q.. Q. J..H.., T. X, B., D.: XX XXX XXX,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Objektívna zodpovednosť prevádzateľa za škodu spôsobenú prevádzkou dopravného prostriedku nie je bezvýnimočná. Prevádzateľ sa môže zodpovednosti zbaviť, ak je tu niektorý z liberačných dôvodov uvedený v zákone. Preukázaním liberačného dôvodu sa prevádzateľ zodpovednosti za škodu zbaví a poškodený musí znášať škodu zo svojho. Prvý liberačný dôvod možno vyvodiť výkladom a contrario z prvej vety § 428 Občianskeho zákonníka. Podľa neho sa prevádzateľ môže svojej zodpovednosti zbaviť, ak preukáže, že škoda nebola spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke. Druhým liberačným dôvodom je, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 8Co/2/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5712202682 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Táňa Rapčanová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2013:5712202682.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 667 ods. 1 Občianskeho zákonníka nájomca nesmie (nie je oprávnený) uskutočňovať zmeny na veci. Založiť toto oprávnenie môže iba súhlas prenajímateľa. Zákon výslovne neurčuje formu súhlasu. V zásade by mal byť uskutočnený v takej forme ako bola medzi účastníkmi dohodnutá samotná zmluva, ale nemožno vylúčiť ani iný postup, dokonca takýto súhlas môže byť daný konkludentne. Rovnako môže byť súhlas daný pred tým, ako zmenu nájomca uskutoční, ale na druhej strane to nebráni tomu, že tento súhlas môže dať prenajímateľ i potom dodatočne.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prievidza 6C/86/2005 3805204841 18.11.2010 JUDr. Miriam Kohútová, PhD. ECLI:SK:OSPD:2010:3805204841.16 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prievidza sudkyňou JUDr. Miriam Kohútovou v právnej veci navrhovateľa: K. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom X. XX/X, XXX XX K., zast. K..O.. S. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom X. XX/X, K., proti odporcovi HiProTec spol. s r.o.,
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Azyl predstavuje medzinárodnoprávnu ochranu osôb, ktoré majú v krajine svojho pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôžu alebo nechcú vrátiť do tohto štátu. Právo na azyl navyše nemožno považovať za právo nárokové; ani Ústava Slovenskej republiky, Listina základných práv a slobôd, ani medzinárodné zmluvy o ľudských právach, ktorými je Slovenská republika viazaná, nezaručujú, že právo azylu musí byť žiadateľov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Saz/5/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7015200129 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2015:7015200129.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, samosudkyňa JUDr. Eva Styková, v právnej veci navrhovate
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: 15. Odvolací súd sa nestotožňuje s odvolaním otca, ktorý celé odvolanie koncipuje v zmysle vtom, že počnúc nadobudnutím plnoletosti, je každé dieťa povinné sa starať samo o seba, tak po finančnej, ale aj stránky osobnej starostlivosti o svoju osobu. Je nutné konštatovať, že súd 1. inštancie správne vychádzal zo zistenia, že je navrhovateľ je študentom 4. ročníka strednej školy a starostlivosť oňho zabezpečuje matka. Nemožno súhlasiť s filozofiou, ktorú odporca ponúka odvolaciemu súdu naprieč celým svojim odvolaním v tom zmysle, že okamihom nadobudnutia plnoletosti je povinnosť rodiča zab ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 18CoP/4/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8218202017 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 05. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Daniela Babinová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2020:8218202017.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 708 OZ platí jedine pre prípad, kedy trvale opustí spoločnú domácnosť výlučný nájomca bytu; nemožno ho teda použiť vtedy, ak zomrie (alebo trvale opustí spoločnú domácnosť) občan, ktorému svedčí právo spoločného nájmu bytu (§ 700 ods. 1 OZ). O spoločný nájom bytu ide tam, kde má viacej osôb k bytu rovnaké práva obmedzené vždy len právom druhého (ďalšieho) spolunájomcu. U všetkých musí ísť o práva neodvodené. Jedná sa o právny stav, v žiadnom prípade sa nejedná o faktické spoločné bývanie. Odvolací súd zhodne s okresným súdom dospel k záveru, že vo vzťahu k družstevnému bytu nie j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 6Co/105/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5110217738 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Urbanová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2012:5110217738.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Pojem zaujatosť Správny poriadok nedefinuje. Na riešenie situácie, keď možno predpokladať zaujatosť zamestnancov správneho orgánu sa vzťahuje inštitút vylúčenia. K vylúčeniu zamestnanca správneho orgánu dochádza po a) obligatórne v prípadoch, ak sa zamestnanec správneho orgánu zúčastnil na konaní v tej istej veci pred správnym orgánom iného stupňa (index inhabilis), po b) fakultatívne, ak pre jeho pomer k veci alebo účastníkom, príp. ich zástupcom, možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti (index suspectus). V prvom prípade, ak sa preukáže účasť zamestnanca na konaní, či už na nižšom ale ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 29Sp/8/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5012200128 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Šobichová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2012:5012200128.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Erikou Šobichovou, v prá
MENU