SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1154297
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64350
USSR: 35490
NSČR: 123782
NSSČR: 66843
USČR: 79798
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424268
Krajské súdy (ČR): 43628
Posledná aktualizácia
27.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: spoločné časti domu


Približný počet výsledkov: 855 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: spoločné časti domu
  • spolocny nájdené 273064 krát v 75550 dokumentoch
  • casty nájdené 757658 krát v 218223 dokumentoch
  • dom nájdené 206104 krát v 40260 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 68 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 37 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Čo sa týka ďalšej námietky odporcu ohľadne charakteru loggie, ktorá podľa neho je príslušenstvom bytu a patrí do vlastníctva vlastníkov bytu, súd uvádza, že podľa § 10 ods. 3 Zák. č. 182/1993 Z.z. zákonodarca pripustil extenzívny výklad pojmu spoločné časti domu, keď do jeho obsahu zahrnul aj balkóny a loggie, čím potvrdil záujem celého domu na ich funkčnosti, stabilite a vzhľade. Toto preto potvrdzuje, že loggia tvorí spoločné časti bytového domu a vlastníci bytov a nebytových priestorov predmetného bytového domu v súlade s § 14 ods. 1 cit. zákona boli oprávnení rozhodnúť o rekonštrukcii log ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 17C/26/2011 1311202503 10.04.2012 JUDr. Beata Farkašová ECLI:SK:OSBA3:2012:1311202503.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava III v Bratislave v konaní pred sudkyňou JUDr. Beatou Farkašovou v právnej veci navrhovateľa: NOVBYT, s.r.o., IČO : 31 369 332, Hálkova 11, Bratislava, zast. Advokátskou kanceláriou - JUDr. Miloš Barbuš, Štúrova 13, P .
Právna veta: V prejednávanej veci navrhovateľka žiadala, aby súd vydal rozhodnutie, ktorým by uložil odporcom povinnosť strpieť umiestnenie a prevádzkovanie bezpečnostných kamier. Z dôkazov produkovaných navrhovateľkou vyplýva, že predmetné bezpečnostné kamery bez akýchkoľvek pochybností vo svojom zornom poli zaberajú aj spoločné časti predmetného bytového domu (§ 2 ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z.), ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve účastníkov konania a iných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v predmetnom bytovom dome a týmito kamerami sú tak vyhotovované obrazové záznamy spoločných častí pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 6C/40/2010 5110205018 29.05.2012 Mgr. Andrej Kekely ECLI:SK:OSZA:2012:5110205018.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudcom Mgr. Andrejom Kekelym v právnej veci navrhovateľky: U.. A. X., Z.., E.. XX.XX.XXXX, I. Z. XXXX/XX, XXX XX Ž., štátny občan SR, právne zastúpená JUDr. Mario Buksa, právne služby, s. r. o., advokátom so sídlom .
... č. X nachádzajúci sa v T., P. S. č XXX/X. je v bezpodielovom spoluvlastníctve účastníkov, spolu s podielom na spoločných častiach domu a podielu v pozemku. Súd vykonal dokazovanie výsluchom účastníkov konania, oboznámením spisu tunajšieho súdu sp. zn. 10C 900/2001, oboznámením ... č. X nachádzajúci sa v T., P. S. č XXX/X. je v bezpodielovom spoluvlastníctve účastníkov, spolu s podielom na spoločných častiach domu a podielu v pozemku. Podľa § 99 ods. 1/-3/ O.s.p., ak to povaha veci pripúšťa, môžu účastníci .
... priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločných častí domu a spoločne zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytu a nebytových priestorov. ... priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločných častí domu a spoločne zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytu a nebytových priestorov. .
... súlade so zmluvou o spoločenstve alebo so zmluvou o výkone správy prispievať na náklady spojené s prevádzkou, údržbou a opravami spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, príslušenstva, prípadne pozemku. Ak zmluva neustanovuje inak, znášajú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome náklady .
... o spoločenstve alebo so zmluvou o výkone správy prispievať na náklady spojené s prevádzkou, údržbou a opravami spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, príslušenstva, prípadne pozemku. Ak zmluva neustanovuje inak, znášajú vlastníci bytov a ... rok dopredu tak, aby boli pokryté predpokladané náklady spojené s prevádzkou domu, údržbou, opravami, prípadne zlepšením spoločných častí domu a spoločných zariadení domu. Spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv si .
... stavby a predmetom konania vedného pod spisovou značkou 15 Cbi 59/2004 bol konkrétne určený byt, garáž vrátane podielov na spoločných častiach domu, a spoluvlastníckych podielov na pozemkoch tak ako boli predmetnú nehnuteľnosti zapísané na listoch vlastníctva v katastri nehnuteľností. V konaní bolo .
... o spoločenstve alebo so zmluvou o výkone správy prispievať na náklady spojené s prevádzkou, údržbou a opravami spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, príslušenstva, prípadne pozemku. Ak zmluva neustanovuje inak, znášajú vlastníci bytov a ... dopredu tak, aby boli pokryté predpokladané náklady spojené s prevádzkou domu, údržbou, opravami, prípadne zlepše-nímšením spoločných častí domu a spoločných zariadení domu. Spôsob a oprávnenie hos-podárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv .
... , B) bola odporkyňa ako vlastníčka bytu povinná prispievať na náklady spojené s prevádzkou, údržbou a opravami spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku, poukazovať preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv, platiť správcovi ... , B) bola odporkyňa ako vlastníčka bytu povinná prispievať na náklady spojené s prevádzkou, údržbou a opravami spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku, poukazovať preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv, platiť .
... práva a povinnosti správcu a vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri zabezpečovaní prevádzky, údržby a opráv domu, b) spôsob správy spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku, c) spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv. Súd .
... , zistiť výšku nákladov za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody ( ústredné kúrenie) spojené s prevádzkou bytu vo vlastníctve žalovaných a spoločných častí domu ako aj spoločných zariadení domu za obdobie od 01.02.2003 do 31.01.2004, zistiť v akej výške bezdôvodného .
... správcu a vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri zabezpečovaní prevádzky, údržby a opráv domu, spôsob správy spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku a spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky ... správcu a vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri zabezpečovaní prevádzky, údržby a opráv domu, spôsob správy spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku a spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.