SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1157650
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64390
USSR: 35554
NSČR: 123857
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424448
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
31.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: spor o dedičské právo


Približný počet výsledkov: 17 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: spor o dedičské právo
  • spor nájdené 153218 krát v 57995 dokumentoch
  • o nájdené 12673213 krát v 422353 dokumentoch
  • dedicsky nájdené 47150 krát v 12627 dokumentoch
  • pravo nájdené 1184843 krát v 300032 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 6 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty


Právna veta: Smrť fyzickej osoby je v majetkových veciach právnou skutočnosťou, s ktorou je spojená univerzálna sukcesia práv a povinností a to na základe hmotnoprávnych ustanovení upravujúcich oblasť dedičského práva. Ide predovšetkým o ustanovenia § 460 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej aj OZ), podľa ktorého sa dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa. Právna úprava dedičského práva vychádza z princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva (§ 175a a nasl. OSP) a predpokladá aj to, že po každom poručiteľovi musí byť dedičstvo súdom prejednané a o ňom rozhodnuté. Samotné dedičské kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Co/26/2016 1110215079 16. 08. 2017 JUDr. Michaela Králová ECLI:SK:KSBA:2017:1110215079.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte v zložení: predsedníčka senátu JUDr. Michaela Králová, členovia senátu JUDr. Darina Kriváňová a JUDr. Ivana Jahnová, v právnej veci právnej veci žalobcu: F.. X. I., Z. X.X.XXXX, B. J.Q. T., XX J. K., XXXXXX .
Právna veta: Zákon ukladá súdu (súdom poverenému súdnemu komisárovi; § 38 ods. 1 O. s. p.) osobitne postupovať tam, kde zistí, že poručiteľ zanechal závet (prípadne listinu, ktorá má znaky závetu). Dedičský súd má zistiť stav a obsah závetu (§ 175d ods. 2 O. s. p.) a upovedomiť tých, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú dedičmi, o ich dedičskom práve (§ 175i ods. 1, 2 O. s. p.), teda poučí ich o relatívnej neplatnosti závetu (§ 479, § 40a OZ) - neopomenuteľný dedič (potomok poručiteľa) má nárok z dedičstva buď na svoj celý dedičský podiel zo zákona (maloletý potomok), alebo na polovicu z neho (plnol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dedičmi, „o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú poručiteľovými dedičmi" (§ 175b prvá veta O. s. p.), vznikne spor o dedičskom práve (o práve dediť) niektorého z nich, ide o spornú skutočnosť, o ktorú sporový súd (nie dedičský súd) môže rozhodnúť len ... dedičmi, „o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú poručiteľovými dedičmi" (§ 175b prvá veta O. s. p.), vznikne spor o dedičskom práve (o práve dediť) niektorého z nich, ide o spornú skutočnosť, o ktorú sporový súd (nie dedičský súd) môže rozhodnúť len .
Právna veta: Postup podľa ust. § 175k ods. 2 O.s.p. neumožňuje, aby spôsobilým predmetom sporového konania, začatého na základe odkazu dedičského súdu bolo len určenie spornej právnej otázky. Posúdenie otázky, či závety poručiteľa môžu alebo nemôžu popri sebe obstáť je otázkou právnou, ktorú zákon zveril na posúdenie notárovi ako súdnemu komisárovi v rámci dedičského konania a preto sa nemožno rozhodnutia o tejto otázke s úspechom domáhať v občianskom sporovom konaní. Odvolací súd ďalej považuje za potrebné uviesť, že žaloba podaná podľa § 175k ods. 2 O.s.p. nie je určovacou žalobou v zmysle §80 písm. c) O ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ustanovenia môže byť rozhodnuté iba o tom, s kým (t.j. s ktorým z doterajších účastníkov konania, medzi ktorými je spor o dedičské právo) bude naďalej konané ako s osobou, o ktorej možno mať dôvodne za to, že je dedičom, a ak je to .
... je osobou, ktorá žila s poručiteľom v spoločnej domácnosti osemnásť rokov. Nakoľko súrodenci poručiteľa túto skutočnosť popierali a keďže vznikol spor o dedičské právo, bola žalobkyňa odkázaná na podanie žaloby, že je dedičkou v tretej dedičskej skupine ako spolužijúca osoba. Žalobkyňa tak v žalobe .
... JUDr. Zdenko Piják, Dnot 31/2012) boli zistené dve do úvahy prichádzajúce dedičky - navrhovateľky 1) a 2). Vedú medzi sebou spor o dedičské právo. Obidve však návrh na začatie konania zobrali späť. Odporca 1) so zastavením konania súhlasil, odporca 2) výzvu prevzal 13.8 .
... prehlásili, že voči závetu nemajú žiadne pripomienky a tak závet bol uznaný za platný a medzi účastníkmi tak nebol vyvolaný spor o dedičské právo. Z úspešného preukázania vlastníckeho práva však ešte nevyplýva, že nárok navrhovateľa na požadovanú ochranu je už tým opodstatnený. Žaloba na .
... spoluvlastníka by zakladala iba relatívnu (nikým však neuplatnenú) neplatnosť zmluvy. Vo vzťahu k absencii privolenia súdu k zmluve poukázal na spor o dedičské právo medzi rodičmi žalovaného a štátom, ktorý jednak spôsoboval nedostatok aktívnej legitimácie pri podaní prípadnej žiadosti dediča o privolenie súdu k .
... vzniká tam, kde sa konania zúčastňujú dedičia väčšinou preto, že vstupujú do konania namiesto poručiteľa, alebo že predmetom konania je spor o dedičské právo, alebo že uplatňujú nároky týkajúce sa majetku poručiteľa, ktorý doposiaľ nebol v dedičskom konaní vyporiadaný. Preto v prejednávanej veci možno .
... je v prvom rade ustálenie okruhu dedičov. Zo zápisnice o pojednávaní je zrejmé, že súdny komisár sa nepokúsil spor o dedičské právo vyriešiť dohodou, pretože na tento termín pojednávania bol predvolaný telefonicky len žalobca. Po vyjadrení stanoviska žalobcom v súvislosti ... o dedičské právo odráža hmotné dedičské právo, nie je možné uvedený spor riešiť výlučne až uznesením o dedičstve. Spor o dedičské právo sa prejavuje tiež v tom, s kým má byť v priebehu dedičského konania jednané a kto má mať možnosť .
... právoplatného skončenia konania, v ktorom predmetom rozhodovania bude odstránenie sporu o dedičské právo. V aktuálne súdenej veci sa nejedná o spor o dedičské právo, ale o spor o tzv. tvrdené aktíva dedičstva. Túto otázku by bolo možné riešiť aj bez toho, aby súd ... okruh dedičov po poručiteľovi, či do okruhu dedičov bude patriť aj samotná žalovaná, táto otázka - v podstate ide o spor o dedičské právo, bude predmetom rozhodovania v konaní vedenom pred OS Martin č.k. 8 C/111/2010. Krajský súd za správny hodnotí .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.