Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1045362
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62899
USSR: 34388
NSČR: 119619
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419017
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
18.10.2019 04:15

Nájdené rozsudky pre výraz: spôsob rozhodnutia odvolacieho súdu


Približný počet výsledkov: 30 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: spôsob rozhodnutia odvolacieho súdu
  • sposob nájdené 448145 krát v 152156 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 4740832 krát v 418332 dokumentoch
  • odvolaci nájdené 1469955 krát v 132683 dokumentoch
  • sud nájdené 14002226 krát v 418339 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 77 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 13 dokumentov


Právna veta: V ustanovení § 714 O. z. ide o normatívnu úpravu tzv. práva na bývanie, spočívajúceho v zaistení bytovej náhrady pri zániku nájmu družstevného bytu aj v prípade dohody o prevode členských práv a povinností na inú osobu podľa § 229 ods. 1 v spojení s § 230 Ob. z., pričom toto ustanovenie má všeobecnú platnosť, pokiaľ si účastníci konkrétneho občianskoprávneho vzťahu vzájomné práva a povinnosti neupravia dohodou inak, a to v zmysle zásady uvedenej v ust. § 2 ods. 3 O. z., ktoré zakotvuje v tuzemskom súkromnom práve princíp autonómie vôle. Tento záver však platí dotiaľ, pokiaľ to zákon výslovne n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neplatnosti právnych úkonov urobených jeho manželkou nedomohol v zákonom ustanovenej premlčacej lehote). K ustanoveniam O. s. p., týkajúcim sa možného spôsobu rozhodnutia odvolacieho súdu nepovažoval za potrebné sa vyjadriť a k ustanoveniam Ob. z. uviedol, že zmluva o prevode vlastníctva, rovnako ako skoršia výpoveď .
Právna veta: Prejav vôle je určitý a zrozumiteľný, a teda vôľa je prejavená v objektívne zistiteľnej podobe, pokiaľ je obsah vôle objektívne zistiteľný výkladom z prejavu vôle, teda ak z prejavu vôle môže adresát na základe výkladu tohto prejavu vôle vnímať prejavenú vôľu bez opodstatnených (rozumných) pochybností o jej obsahu. Zo žiadneho ustanovenia právneho predpisu, ani z príslušnej judikatúry nevyplýva, že by vo vzťahu k prejavom vôle obecných zastupiteľstiev, vyjadreným vo forme uznesení o schválení majetkových úkonoch obcí, bolo vylúčené aplikovať pravidlá o výklade prejavov vôle - teda zisťovať obs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 25Co/173/2014 2312202321 25.03.2015 JUDr. Martina Valentová ECLI:SK:KSTT:2015:2312202321.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Martina Valentová a členov senátu: JUDr. Ľubica Spálová a JUDr. Anton Jaček, v právnej veci navrhovateľa: Obec Šintava, so sídlom Šintava č. 244, IČO : 00 306 193, zastúpeného .
Právna veta: Platné procesné právo síce výslovne zakotvuje právo účastníka súdneho konania napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, skutočné oprávnenie napadnúť konkrétne rozhodnutie odvolaním však v každom konkrétnom prípade závisí od dotknutia potenciálneho odvolateľa inak napadnuteľným rozhodnutím na jeho právach. Zásadne tak platí, že oprávnenie účinne brojiť proti rozhodnutiu súdu (odvolaním) má len ten z účastníkov konania, ktorý v dôsledku súdom zvoleného spôsobu rozhodnutia utrpel ujmu na svojich právach, resp. ktorému boli napadnuteľným rozhodnutím založené určité povinnosti a to samozre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prejednávanej veci neriadila a špecifickej procesnej situácii neprispôsobila ako vymedzenie rozsahu napadnutia rozsudku odvolaním, tak ani odvolací návrh (návrh na spôsob rozhodnutia odvolacieho súdu), jediným možným výsledkom takéhoto počínania bolo odmietnutie odvolania (v časti dotknutej nedostatkom subjektívneho oprávnenia účastníčky konania účinne napadnúť prvostupňové rozhodnutie .
Právna veta: Aj rodič, ktorému dieťa nebolo zverené do starostlivosti má teda právo v primeranom rozsahu podieľať sa na výchove dieťaťa, v starostlivosti oň i na budovaní citových a rodinných väzieb, je a stále zostáva rodičom so všetkými právami a povinnosťami z tohto vzťahu vyplývajúcimi. Realizuje sa to prostredníctvom styku tohto rodiča s dieťaťom. Je pritom treba mať na zreteli, že akákoľvek deformácia vzťahu rodič a dieťa v dôsledku odcudzenia sa neskôr len ťažko napráva. Zákon pritom vo vyššie citovaných ustanoveniach uprednostňuje dohodu rodičov o styku s maloletým dieťaťom a iba ak sa rodiči ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sviatkov a prázdnin. Poukázal pritom na argumentáciu odvolacieho súdu. Následne ustálil, že v konaní o rozvod manželstva si osvojil tento spôsob rozhodnutia odvolacieho súdu vo veci úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému aj na čas po rozvode, nakoľko od uvedenej doby nedošlo .
Právna veta: Vytýčenie hranice pozemku môže slúžiť dvom účelom. Účelom môže byť snaha objednávateľa (vlastníka pozemku) o vytýčenie priebehu hranice existujúcej v mape, avšak nezistiteľnej v teréne (napr. na stavbu oplotenia). Účelom vytýčenia hranice pozemku môže byť aj snaha získať kvalifikovaný podklad pre vyznačenie priebehu hranice pozemku v katastri nehnuteľností s využitím geometrického plánu, ktorý sa v danom prípade vyhotovuje. Vytýčenie hranice pozemku nemá konštitutívny účinok. Vytýčením hranice pozemku nevznikajú, nemenia sa ani nezanikajú právne vzťahy k nehnuteľnostiam. Vytýčenie hranic ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vypracúvaní súkromných znaleckých posudkov. 37. Ani ďalšie úvahy o postupe pri stavebných prácach neboli spôsobilým odvolacím dôvodom na dosiahnutie navrhovaného spôsobu rozhodnutia odvolacím súdom. Žalobkyňa v odvolaní proti rozsudku súdu prvej inštancie neuviedla žiadne rozhodujúce skutočnosti, s ktorými by sa súd prvej inštancie v .
Právna veta: V zmysle konštatnej judikatúry totiž platí, že pre počiatok behu subjektívnej premlčacej doby práva na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom orgánu štátu nie je rozhodná vedomosť poškodeného o tom, ktorý orgán štátu škodu spôsobil, ani to, či a kedy sa poškodený dozvedel o výsledku šetrenia príslušného orgánu a jeho sťažnosti pre nesprávny úradný postup.

Úryvok z textu:
... súd sa musí sám vysporiadať so všetkými rozhodujúci okolnosťami a jeho myšlienkový postup musí byť v odôvodnení dostatočne vysvetlený. Zo spôsobu rozhodnutia odvolacieho súdu je potom zrejmé, že sa v celom rozsahu stotožnil s právnym názorom súdu prvého stupňa v tom, že uplatnený nárok .
... , a preto ich ako vecne správne podľa § 219 ods. l O.s.p. potvrdil. O trovách odvolacieho konania, keď spôsob rozhodnutia odvolacieho súdu (čiastočne formálne zmenený rozsudok okresného súdu) nemal za následok vznik nároku ktoréhokoľvek z účastníkov na náhradu trov konania, odvolací súd .
... rozsudok ako vecne správny podľa § 219 ods. l a 2 O.s.p. potvrdil. O trovách odvolacieho konania, keď spôsob rozhodnutia odvolacieho súdu (čiastočne formálne zmenený rozsudok okresného súdu) nemal za následok vznik nároku ktoréhokoľvek z účastníkov na náhradu trov konania, odvolací súd .
... situácii neprispôsobil ako vymedzenie rozsahu napadnutia rozsudku odvolaním, tak ani odvolací návrh (návrh na spôsob rozhodnutia odvolacieho súdu), jediným možným výsledkom takéhoto počínania bolo čiastočné odmietnutie odvolania (v časti dotknutej nedostatkom ... neprispôsobil ako vymedzenie rozsahu napadnutia rozsudku odvolaním, tak ani odvolací návrh (návrh na spôsob rozhodnutia odvolacieho súdu), jediným možným výsledkom takéhoto počínania bolo čiastočné odmietnutie odvolania (v časti dotknutej nedostatkom .
... v mimoriadnom dovolaní. S týmito dôvodmi dovolací súd súhlasí a v podrobnostiach na ne odkazuje. Možno teda uzavrieť, že dôvody spôsobu rozhodnutia odvolacieho súdu a súdu prvého stupňa vo vyššie uvedených častiach nie sú dostatočné, resp. presvedčivé. Dovolací súd dospel preto k záveru, že .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.