SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1157299
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64382
USSR: 35541
NSČR: 123825
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424395
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
30.05.2020 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: spôsob rozhodnutia odvolacieho súdu


Približný počet výsledkov: 28 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: spôsob rozhodnutia odvolacieho súdu
  • sposob nájdené 473994 krát v 157249 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 4958492 krát v 424359 dokumentoch
  • odvolaci nájdené 1606880 krát v 138278 dokumentoch
  • sud nájdené 4897753 krát v 412610 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 78 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 14 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: V ustanovení § 714 O. z. ide o normatívnu úpravu tzv. práva na bývanie, spočívajúceho v zaistení bytovej náhrady pri zániku nájmu družstevného bytu aj v prípade dohody o prevode členských práv a povinností na inú osobu podľa § 229 ods. 1 v spojení s § 230 Ob. z., pričom toto ustanovenie má všeobecnú platnosť, pokiaľ si účastníci konkrétneho občianskoprávneho vzťahu vzájomné práva a povinnosti neupravia dohodou inak, a to v zmysle zásady uvedenej v ust. § 2 ods. 3 O. z., ktoré zakotvuje v tuzemskom súkromnom práve princíp autonómie vôle. Tento záver však platí dotiaľ, pokiaľ to zákon výslovne n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neplatnosti právnych úkonov urobených jeho manželkou nedomohol v zákonom ustanovenej premlčacej lehote). K ustanoveniam O. s. p., týkajúcim sa možného spôsobu rozhodnutia odvolacieho súdu nepovažoval za potrebné sa vyjadriť a k ustanoveniam Ob. z. uviedol, že zmluva o prevode vlastníctva, rovnako ako skoršia výpoveď .
Právna veta: Platné procesné právo síce výslovne zakotvuje právo účastníka súdneho konania napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, skutočné oprávnenie napadnúť konkrétne rozhodnutie odvolaním však v každom konkrétnom prípade závisí od dotknutia potenciálneho odvolateľa inak napadnuteľným rozhodnutím na jeho právach. Zásadne tak platí, že oprávnenie účinne brojiť proti rozhodnutiu súdu (odvolaním) má len ten z účastníkov konania, ktorý v dôsledku súdom zvoleného spôsobu rozhodnutia utrpel ujmu na svojich právach, resp. ktorému boli napadnuteľným rozhodnutím založené určité povinnosti a to samozre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prejednávanej veci neriadila a špecifickej procesnej situácii neprispôsobila ako vymedzenie rozsahu napadnutia rozsudku odvolaním, tak ani odvolací návrh (návrh na spôsob rozhodnutia odvolacieho súdu), jediným možným výsledkom takéhoto počínania bolo odmietnutie odvolania (v časti dotknutej nedostatkom subjektívneho oprávnenia účastníčky konania účinne napadnúť prvostupňové rozhodnutie .
Právna veta: Aj rodič, ktorému dieťa nebolo zverené do starostlivosti má teda právo v primeranom rozsahu podieľať sa na výchove dieťaťa, v starostlivosti oň i na budovaní citových a rodinných väzieb, je a stále zostáva rodičom so všetkými právami a povinnosťami z tohto vzťahu vyplývajúcimi. Realizuje sa to prostredníctvom styku tohto rodiča s dieťaťom. Je pritom treba mať na zreteli, že akákoľvek deformácia vzťahu rodič a dieťa v dôsledku odcudzenia sa neskôr len ťažko napráva. Zákon pritom vo vyššie citovaných ustanoveniach uprednostňuje dohodu rodičov o styku s maloletým dieťaťom a iba ak sa rodiči ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sviatkov a prázdnin. Poukázal pritom na argumentáciu odvolacieho súdu. Následne ustálil, že v konaní o rozvod manželstva si osvojil tento spôsob rozhodnutia odvolacieho súdu vo veci úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému aj na čas po rozvode, nakoľko od uvedenej doby nedošlo .
Právna veta: Vytýčenie hranice pozemku môže slúžiť dvom účelom. Účelom môže byť snaha objednávateľa (vlastníka pozemku) o vytýčenie priebehu hranice existujúcej v mape, avšak nezistiteľnej v teréne (napr. na stavbu oplotenia). Účelom vytýčenia hranice pozemku môže byť aj snaha získať kvalifikovaný podklad pre vyznačenie priebehu hranice pozemku v katastri nehnuteľností s využitím geometrického plánu, ktorý sa v danom prípade vyhotovuje. Vytýčenie hranice pozemku nemá konštitutívny účinok. Vytýčením hranice pozemku nevznikajú, nemenia sa ani nezanikajú právne vzťahy k nehnuteľnostiam. Vytýčenie hranic ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vypracúvaní súkromných znaleckých posudkov. 37. Ani ďalšie úvahy o postupe pri stavebných prácach neboli spôsobilým odvolacím dôvodom na dosiahnutie navrhovaného spôsobu rozhodnutia odvolacím súdom. Žalobkyňa v odvolaní proti rozsudku súdu prvej inštancie neuviedla žiadne rozhodujúce skutočnosti, s ktorými by sa súd prvej inštancie v .
Právna veta: V zmysle konštatnej judikatúry totiž platí, že pre počiatok behu subjektívnej premlčacej doby práva na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom orgánu štátu nie je rozhodná vedomosť poškodeného o tom, ktorý orgán štátu škodu spôsobil, ani to, či a kedy sa poškodený dozvedel o výsledku šetrenia príslušného orgánu a jeho sťažnosti pre nesprávny úradný postup.

Úryvok z textu:
... súd sa musí sám vysporiadať so všetkými rozhodujúci okolnosťami a jeho myšlienkový postup musí byť v odôvodnení dostatočne vysvetlený. Zo spôsobu rozhodnutia odvolacieho súdu je potom zrejmé, že sa v celom rozsahu stotožnil s právnym názorom súdu prvého stupňa v tom, že uplatnený nárok .
... , a preto ich ako vecne správne podľa § 219 ods. l O.s.p. potvrdil. O trovách odvolacieho konania, keď spôsob rozhodnutia odvolacieho súdu (čiastočne formálne zmenený rozsudok okresného súdu) nemal za následok vznik nároku ktoréhokoľvek z účastníkov na náhradu trov konania, odvolací súd .
... rozsudok ako vecne správny podľa § 219 ods. l a 2 O.s.p. potvrdil. O trovách odvolacieho konania, keď spôsob rozhodnutia odvolacieho súdu (čiastočne formálne zmenený rozsudok okresného súdu) nemal za následok vznik nároku ktoréhokoľvek z účastníkov na náhradu trov konania, odvolací súd .
... situácii neprispôsobil ako vymedzenie rozsahu napadnutia rozsudku odvolaním, tak ani odvolací návrh (návrh na spôsob rozhodnutia odvolacieho súdu), jediným možným výsledkom takéhoto počínania bolo čiastočné odmietnutie odvolania (v časti dotknutej nedostatkom ... neprispôsobil ako vymedzenie rozsahu napadnutia rozsudku odvolaním, tak ani odvolací návrh (návrh na spôsob rozhodnutia odvolacieho súdu), jediným možným výsledkom takéhoto počínania bolo čiastočné odmietnutie odvolania (v časti dotknutej nedostatkom .
... v mimoriadnom dovolaní. S týmito dôvodmi dovolací súd súhlasí a v podrobnostiach na ne odkazuje. Možno teda uzavrieť, že dôvody spôsobu rozhodnutia odvolacieho súdu a súdu prvého stupňa vo vyššie uvedených častiach nie sú dostatočné, resp. presvedčivé. Dovolací súd dospel preto k záveru, že .
... ich uplatňovania, keďže vyjadrenie navrhovateľa k trovám konania obsahovalo už samotné späťvzatie návrhu. Prihliadané tiež bolo k procesnému spôsobu rozhodnutia odvolacieho súdu o podanom odvolaní. Krajský súd v Nitre ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 OSP - Občianskeho súdneho ... vyjadrenie navrhovateľa k trovám konania obsahovalo už samotné späťvzatie návrhu. Prihliadané tiež bolo k procesnému spôsobu rozhodnutia odvolacieho súdu o podanom odvolaní. Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.