SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1231129
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65973
USSR: 37251
NSČR: 126777
NSSČR: 69106
USČR: 81007
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 428770
Krajské súdy (ČR): 47921
Posledná aktualizácia
01.12.2020 22:15

Nájdené rozsudky pre výraz: spôsob vykonania exekúcie


Približný počet výsledkov: 1749 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: spôsob vykonania exekúcie
  • sposob nájdené 493764 krát v 160991 dokumentoch
  • vykonanie nájdené 795142 krát v 226128 dokumentoch
  • exekucia nájdené 2520108 krát v 210720 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 38 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 87 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Z ustanovenia § 64 Exekučného poriadku vyplýva, že spôsob vykonania exekúcie určí exekútor tak, aby bol primeraný vymáhanej povinnosti a aby hodnota zabezpečeného majetku povinného zodpovedala hodnote vymáhanej povinnosti. V ustanovení § 64 Exekučného poriadku je zakotvený ústavný princíp primeranosti v exekúcii. Predmetné ustanovenie, pre porušenie ktorého bol žalobca disciplinárne postihnutý, ukladá exekútorovi určiť spôsob vykonania exekúcie so zohľadnením primeranosti vymáhanej povinnosti a aby hodnota zabezpečeného majetku povinného zodpovedala hodnote vymáhanej povinnosti. Je zodpovednos ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 23S/34/2019 6019200089 18. 09. 2019 JUDr. Drahomíra Mikulajová ECLI:SK:KSBB:2019:6019200089.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd správny, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Mikulajovej (sudca spravodajca) a členov JUDr. Silvie Zdráhalovej Rúfusovej a JUDr. Martina Ľuptáka, PhD., v právnej veci .
Právna veta: Záložné právo je prostriedkom zabezpečenia záväzkov, ktorý nepochybne významne ovplyvňuje budúce uspokojenie pohľadávky veriteľa. Slovenský právny poriadok rieši hroziaci stret existujúceho záložného práva na majetku a prebiehajúceho exekučného konania voči záložcovi v základnej rovine, hneď v dvoch právnych predpisoch totožne a to konkrétne v ust. § 151h ods. 6 OZ a § 61a ods. 2 Exekučného poriadku, kedy exekučné konanie na záloh možno viesť iba vtedy, ak oprávneným je záložný veriteľ alebo, ak záložný veriteľ s exekúciou súhlasí. V teórii, ani v aplikačnej praxi nie je úplne a jednoznačne uz ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... exekučného záložného práva sa nedosahuje výťažok zriadeného exekučného záložného práva nie je uvedené v taxatívnom výpočtu spôsobu vykonania exekúcie na peňažné plnenie. Nakoniec hlavným účelom oboch ustanovení nie je ochrana záložného a obzvlášť prednostného ... alebo núteného sa právne postavenie doterajších záložných veriteľom žiadnym spôsobom nedotýka. Pokiaľ ide o jednotlivé spôsoby vykonania exekúcie na vymoženie peňažného plnenia, teda o spôsoby smerujúce k nútenému predaju majetku povinného alebo k .
Právna veta: Aj napriek tomu, že § 196 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31.12.2011 výslovne stanovoval, že o daň z pridanej hodnoty sa exekútorovi, ktorý je platcom DPH, zvyšuje odmena, nie je možné toto ustanovenie vykladať tak reštriktívne, že by malo ísť len o odmenu. Súdny exekútor má totiž v zmysle prvej vety citovaného ustanovenia nárok okrem odmeny aj na náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času, pričom nepochybne (čo vyplýva aj zo stanoviska Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky - viď nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 31/04) aj tieto vo forme náhrady trov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... exekúcie, nakoľko pri využívaní výpočtovej techniky a zaužívaných postupov (formulárov) je na úkon spracovanie upovedomenia o spôsobe vykonanie exekúcie v rozsahu 30 minút podľa názoru prvostupňového súdu postačujúci. Prvostupňový súd taktiež nepriznal súdnemu exekútorovi náhradu DPH ... za každý jednotlivý úkon exekučnej činnosti), časovej odmeny za počet hodín účelne vynaložených na exekúciu (spracovanie upovedomenia o spôsobe vykonanie exekúcie 30 minút) v sume 6,64 Eur t.j. spolu 33,20 Eur + 20 % DPH 6, .
Právna veta: V ustanovení odseku 2 § 676 OZ sa ráta s obnovením nájomnej zmluvy po uplynutí doby, na ktorú bol nájom dojednaný. Nejde o obnovenie nájomnej zmluvy vzájomnou dohodou zmluvných strán, ktorá je možná podľa odseku 1, ale o obnovu na základe konkludentných činov uvedených v zákone. Ide o dva konkludentné činy, z ktorých jeden je pozitívny, spočíva teda v určitom správaní nájomcu, a druhý je negatívny, ktorý spočíva v nečinnosti, resp. v opomenutí úkonu zo strany prenajímateľa. Prvou podmienkou obnovenia nájomnej zmluvy je, že nájomca užíva vec aj po skončení nájmu. To znamená, že nájomca nevrát ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Medzi účastníkmi nebolo sporné, že navrhovatelia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi exekúcie, exekučným príkazom, upovedomením o spôsobe vykonania exekúcie, vyúčtovaním EX 180/06, výpoveďou nájomnej zmluvy, e-mailovou komunikáciou medzi účastníkmi, ako aj ostatnými ... , platobným rozkazom 1 Ro 2185/2005, upovedomením o začatí exekúcie, exekučným príkazom, upovedomením o spôsobe vykonania exekúcie, vyúčtovaním EX 180/06, výpoveďou nájomnej zmluvy, e-mailovou komunikáciou medzi účastníkmi, ako aj ostatnými .
Právna veta: 1. Jednou z podmienok na povolenie odkladu exekúcie je prechodnosť takého postavenia povinného, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. Pojem zvlášť nepriaznivé následky treba vykladať tak, že o tento prípad pôjde iba vtedy, ak následky neodkladného výkonu exekúcie spočívajú v ohrození základných životných istôt. 2. Inštitút dodatočnej nemožnosti plnenia je jedným zo spôsobov zániku obchodných záväzkov. Základným predpokladom na to, aby sa plnenie po vzniku obchodného záväzku stalo dodatočne nemožným je to, že nemožnosť pl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neodkladného výkonu exekúcie spočívajú v ohrození základných životných istôt. Pri exekúcii na vymoženie peňažného plnenia spôsob vykonania exekúcie určuje poverený súdny exekútor podľa výsledku zisťovania majetku povinného a s prihliadnutím na rozsah pohľadávky ... výkonu exekúcie spočívajú v ohrození základných životných istôt. Pri exekúcii na vymoženie peňažného plnenia spôsob vykonania exekúcie určuje poverený súdny exekútor podľa výsledku zisťovania majetku povinného a s prihliadnutím na rozsah pohľadávky .
Právna veta: Povinný svoju žiadosť o zastavenie exekúcie odôvodnil tým, že jeho dlh z roku 2000/2001 bol premlčaný po 6 rokoch, nakoľko nešlo o predpísanie poistného, ale o vymáhanie poistného. Svoje tvrdenie podložil ustanovením § 147 Premlčanie poistného bližšie neurčeného zákona, podľa ktorého sa právo vymáhať poistné premlčí za šesť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa poistné predpísalo. Nakoľko exekúcii musí predchádzať rozhodnutie o zaplatení dlžnej čiastky, povinný si nie je vedomý, že by mu poisťovňa predpísala zaplatiť poistné. Súd však neprihliada na premlčanie práva ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... povinného, avšak súd nezaviazal povinného spomínanú čiastku zaplatiť - ani sumou, ani termínom. Zároveň povinný nesúhlasil so spôsobom vykonanie exekúcie, kedy súdny exekútor pri vymáhaní sumy 181,03 EUR začal zriaďovať záložné právo k nehnuteľnostiam, a to ... , avšak súd nezaviazal povinného spomínanú čiastku zaplatiť - ani sumou, ani termínom. Zároveň povinný nesúhlasil so spôsobom vykonanie exekúcie, kedy súdny exekútor pri vymáhaní sumy 181,03 EUR začal zriaďovať záložné právo k nehnuteľnostiam, a to .
Právna veta: Ustanovenie § 61b Exekučného poriadku jednoznačne ustanovuje, že súdny exekútor môže vykonávať exekúciu len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky, jej príslušenstva a trov exekúcie. Aj v tomto ustanovení sa prejavila jedna zo základných zásad exekučného práva, podľa ktorej sa exekúcia nemôže v žiadnom prípade vykonať v širšom rozsahu, než vyplýva z exekučného titulu a povinnosti nahradiť trovy exekúcie. Vykonávanie exekúcie v širšom rozsahu - v rozpore s poverením súdu - je dôvodom na čiastočné zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 3 Exekučného poriadku, a to aj bez návrhu. Z kontextu tohto ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ochrany povinného v exekučnom konaní pred vykonávaním exekúcie nezákonným a nedovoleným spôsobom. Spôsob vykonania exekúcie je oprávnený určiť výlučne exekútor. Návrhom oprávneného na spôsob vykonania exekúcie exekútor nie je viazaný. Zo znenia § 64 Exekučného poriadku teda vyplýva ... povinného. Na druhej strane však súd vychádzal z toho, že súdny exekútor vydal upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť, pričom tento inštitút má osobitnú povahu v tom zmysle, .
Právna veta: Spôsob vykonania exekúcie je fakultatívnou náležitosťou upovedomenia o začatí exekúcie. O spôsobe vykonanie exekúcie vydáva súdny exekútor upovedomenie o spôsobe exekúcie. Teda upovedomenie o spôsobe exekúcie nie je povinnou náležitosťou upovedomenia o začatí exekúcie a súdny exekútor uvádza spôsob vykonania exekúcie v upovedomení o začatí exekúcie spravidla vtedy, ak v danom štádiu vie, akým spôsobom bude exekúciu vykonávať. Exekútor môže povinného upovedomiť o spôsobe vykonania exekúcie aj osobitným upovedomením. Exekútor môže v upovedomení o začatí exekúcie uviesť viacero spôsobov vykonania ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vykonávať. Exekútor môže povinného upovedomiť o spôsobe vykonania exekúcie aj osobitným upovedomením. Exekútor môže v upovedomení o začatí exekúcie uviesť viacero spôsobov vykonania exekúcie súčasne. Avšak spôsobov vykonania exekúcie môže byť aj viac súčasne v ... hodnotných vecí alebo zmaril súpis vecí iným spôsobom. Spôsob vykonania exekúcie je fakultatívnou náležitosťou upovedomenia o začatí exekúcie. O spôsobe vykonanie exekúcie vydáva súdny exekútor upovedomenie o spôsobe exekúcie. Teda upovedomenie .
Právna veta: Súd dáva do pozornosti, že na rozdiel od zmluvného záložného práva je exekučné záložné právo k nehnuteľnosti exekučným prostriedkom, t.j. spôsobom exekúcie za účelom vymoženia pohľadávky oprávneného. Je preto viazané výlučne na existenciu exekučného konania. Preto pokiaľ dôjde k zastaveniu exekúcie, dochádza následne zo zákona aj k zániku exekučného záložného práva. Zastavením exekúcie zaniká právny základ pre existenciu exekučného záložného práva, ktorý je len spôsobom vykonania exekúcie a zabezpečením jej vykonania. Tomu zodpovedá aj ust. § 167 ods. 3 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého j ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skutočností súd žalobu žalobcu ako bezdôvodnú zamietol. základ pre existenciu exekučného záložného práva, ktorý je len spôsobom vykonania exekúcie a zabezpečením jej vykonania. Pokiaľ exekučné záložné právo slúži na vykonanie exekúcie, tak logickým záverom a ... preukázal príslušnými prílohami pripojenými prihláške, a to exekučným titulom, návrhom na vykonanie exekúcie, upovedomením o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva, ako aj výpisom z LV, kde je exekučné záložné právo vyznačené. .
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na to, že v rámci hmotnoprávnej úpravy BSM podľa ustanovenia § 147 ods. 1 OZ výslovne ustanovuje, že pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, môže byť pri výkone uspokojená i z majetku patriaceho do BSM. Takýmto spôsobom je ustanovená ochrana tretích osôb z hľadiska uspokojenia ich majetkových práv niektorým z bezpodielových vlastníkov aj z tých vecí, ktorých je dlžník bezpodielovým spoluvlastníkom. Vyplýva to zo zásady, že v tomto majetkovom spoločenstve neexistujú podiely každého zo spoluvlastníkov na spoločnej veci, voči ktorému by sa mohlo obmedziť vymáhanie pohľ ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... účastníkom konania. Navrhovateľovi však do dnešného dňa nebolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie či upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie, vzťahujúce sa k predmetnej nehnuteľnosti. Nakoľko tieto obsahujú poučenia o námietkach proti exekúcii a trovách ... konania. Navrhovateľovi však do dnešného dňa nebolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie či upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie, vzťahujúce sa k predmetnej nehnuteľnosti. Nakoľko tieto obsahujú poučenia o námietkach proti exekúcii a trovách .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.