Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1034201
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62720
USSR: 34284
NSČR: 119045
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 418542
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
18.09.2019 04:27

Nájdené rozsudky pre výraz: správca dane


Približný počet výsledkov: 34 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: správca dane
  • spravca nájdené 290479 krát v 22506 dokumentoch
  • dany nájdené 221642 krát v 88681 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 2685 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 600 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 62 dokumentov


Právna veta: 49. Základnou podmienkou pre uplatnenie odpočtu dane je, aby sa zdaniteľné plnenie uskutočnilo a aby boli splnené vecné a časové podmienky na odpočítanie dane v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. V daňovom konaní, pri výkone daňovej kontroly správcom dane, bolo vykonané rozsiahle dokazovanie dožiadaním na príslušné daňové orgány, výsluchom konateľa, predložením listín, preverovanie deklarovaných dodávateľov a pod. Podmienky uvedené v § 49 a nasl. (odpočítanie dane) zákona č. 222/2004 Z. z. sú hmotnoprávnej povahy a na ich bezpodmienečné splnenie sa viaže nárok na odpočet. Ich nesplnenie nie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/203/2016 4016200789 13. 09. 2017 JUDr. Marta Molnárová ECLI:SK:KSNR:2017:4016200789.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marty Molnárovej a členiek senátu JUDr. Dariny Vargovej a JUDr. Evy Šiškovej, v právnej veci žalobcu: HOTEL CAPITAL s.r.o., Farská 16, Nitra, IČO 47 237 279, zastúpeného advokátom .
Právna veta: Žalobca ako daňový subjekt pri svojej podnikateľskej činnosti je povinný viesť svoju evidenciu, uskutočňovať svoju činnosť a preverovať si svojich obchodných partnerov tak, aby v akomkoľvek prípade, teda v každej situácii mal dostatočné podklady na to, aby vedel preukázať existenciu, resp. vznik nárokov a povinnosti v zmysle daňových zákonov. Správca dane pri daňovej kontrole skúma uskutočnenie obchodov nielen z formálnej stránky, ale preveruje aj súlad skutočného stavu so stavom formálnym Listinné doklady, ktoré žalobca ku daňovej kontrole predložil, aj keď formálne spĺňajú právne nál ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/95/2016 7016201106 26. 10. 2017 JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI:SK:KSKE:2017:7016201106.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Valérie Mihalčinovej a sudcov JUDr. Milana Končeka a JUDr. Evy Baranovej, v právnej veci žalobcu: Taper, spol. s r.o., Bratislava, Bajkalská 715/22, Bratislava, zastúpený .
Právna veta: Účelom konania o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy je poskytnutie súdnej ochrany fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá tvrdí, že bola ukrátená na svojich právach a právom chránených záujmoch nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, ktorý nie je rozhodnutím, a tento zásah bol zameraný proti nej alebo v jeho dôsledku bol proti nej priamo vykonaný za predpokladu, ak taký zásah alebo jeho dôsledky trvajú alebo hrozí jeho opakovanie. Súdne konanie je zárukou, že súd vyslovením povinnosti odporcu nepokračovať v porušovaní práva navrhovateľa a v príkaze, ak je to možné, obnovi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/32/2015 5015200276 12.08.2015 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2015:5015200276.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a členov senátu JUDr. Zuzany Jančárovej a JUDr. Eriky Šobichovej, v právnej veci navrhovateľa: Binopol s.r.o., so sídlom Terasy 3471/6, 010 15 Žilina, IČO: .
Právna veta: Pokiaľ správca dane pri dokazovaní neobjasní zjavné nezrovnalosti v predmetných právnych vzťahoch, svedčí to o tom, že skutočnosti rozhodujúce pre stanovenie daňovej povinnosti neboli zistené čo najúplnejšie (rozsudok Mestského súdu v Prahe, sp.zn. 38Ca/63/99-37 zo dňa 26.10.1999). Správnym orgánom taktiež možno vytknúť pochybenie spočívajúce v nevykonaní navrhnutých dôkazov (ide o výsluch svedka Y. X.), a to v súvislosti s dodaním tovaru od spoločnosti Těšínske Jatky žalobcovi, pričom v tomto smere nie je postačujúce konštatovanie, že takýto návrh zo strany žalobcu správcovi dane došie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/227/2014 2014200857 29. 09. 2016 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2016:2014200857.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lacza a členov senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a JUDr. Andrey Vyskočovej v právnej veci žalobcu: František Lančarič LAPREMA, s miestom podnikania 920 52 Siladice č. 238, IČO: 37 251 .
Právna veta: V rámci odvolacieho konania môže odvolací orgán výsledky daňového konania doplňovať, môže sám odstraňovať chyby konania alebo toto doplnenie alebo odstránenie chýb uložiť správcovi dane s určením primeranej lehoty. Pokiaľ to považuje za potrebné, môže i sám v rámci odvolacieho konania vykonávať dokazovanie. V zásade odvolací orgán môže odvolaniu vyhovieť a odvolaním napadnuté rozhodnutie správcu dane zrušiť a vec vrátiť správcovi dane na ďalšie konanie, môže toto rozhodnutie vo vlastnom mene zmeniť (v prípade, ak vo veci malo byť rozhodnuté inak) a pokiaľ nie sú splnené podmienky na zrušenie r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/166/2014 4014200856 10.06.2015 JUDr. Darina Vargová ECLI:SK:KSNR:2015:4014200856.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Vargovej a členiek senátu JUDr. Marty Molnárovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: A. G. P., A. X, D., zastúpeného advokátkou JUDr. Máriou Konrádovou, .
Právna veta: Záložné právo slúži veriteľovi na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva. Záložné právo plní svoju funkciu tým, že umožňuje, aby veriteľ uspokojil svoju pohľadávku z predmetu zálohu, ak pohľadávka, ktorá ním bola zabezpečená, nebude riadne a včas splnená. Rozlišujú sa dve základné funkcie záložného práva, a to funkcia zabezpečovacia a funkcia uhradzovacia. Zabezpečovacia funkcia spočíva v tom, že veriteľ do splatnosti pohľadávky má právne svoju pohľadávku zabezpečenú pre prípad, že dlžník nesplní svoj dlh, že sa bude môcť uspokojiť zo zálohu. Uhradzovacia funkcia znamená možnosť záložné p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/96/2012 7012200479 06.11.2014 JUDr. Milan Konček ECLI:SK:KSKE:2014:7012200479.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach rozhodol v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Končeka, členov senátu JUDr. Evy Baranovej a JUDr. Valérie Mihalčínovej, v právnej veci žalobcu M & B T R A N S spol s.r.o., Gaštanova 157, Luhyňa, IČO: 36 586 595, zast. JUDr. .
Právna veta: Ustanovenie § 250v O. s. p. pojem ,,zásah“ nedefinuje; jeho definíciu neobsahuje ani iný zákon. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že ide o súdnu ochranu pred faktickými nezákonnými zásahmi orgánov verejnej moci, ktoré nie sú rozhodnutím alebo iným individuálnym aktom. Judikatúra považuje za zásah nezákonný resp. v širšom zmysle protiprávny, útok orgánov verejnej moci proti subjektívnym verejným právam fyzickej alebo právnickej osoby spočívajúci v postupoch orgánu verejnej správy alebo v jeho činnosti, úkone, pokyne, prípadne nečinnosti. Musí ísť o priamy zásah do subjektívnych verejných práv ( ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6S/126/2014 1014201009 21.11.2014 JUDr. Soňa Langová ECLI:SK:KSBA:2014:1014201009.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Soni Langovej a členiek senátu JUDr. Judity Kokolevskej a JUDr. Miloty Tóthovej v právnej veci navrhovateľa (žalobca): W4, s.r.o., Kopčianska 63, 851 01 Bratislava, IČO: 44 015 .
Právna veta: Daňový poriadok nestanovuje ako právny následok nedodržania povinnej elektronickej formy podania, že sa takéto podanie považuje za nepodané. Tento postup sa predpokladá len v prípade, že daňový subjekt v stanovenej lehote neodstráni nedostatky svojho podania podľa pokynu správcu dane, ak pre tieto nedostatky nie je podanie spôsobilé na prerokovanie (§ 13 ods. 8, 9 Daňového poriadku). Oprávnenie správcu dane vyhodnotiť podanie uskutočnené inou ako predpísanou elektronickou formou za nepodané nevyplýva ani z § 13 ods. 7 Daňového poriadku, podľa ktorého sa elektronickými prostriedkami urobené po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/273/2014 1014202139 06.05.2015 JUDr. Marián Trenčan ECLI:SK:KSBA:2015:1014202139.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Trenčana a členov senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr. Vlastimila Pavlikovského, v právnej veci žalobcu: Krajská prokuratúra Bratislava, Vajnorská 47, Bratislava, .
Právna veta: Zákonodarca zveril do pôsobnosti správcu dane, ktorý vedie daňové konanie vykonávanie dokazovania, uložiac mu povinnosť, aby skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie daňovej povinnosti boli zistené, čo najúplnejšie, pričom nie je viazaný iba návrhmi daňových subjektov a súčasne stanovil v právnej norme, že ako dôkaz možno použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie daňovej povinnosti a ktoré nie sú získané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zákonodarca v právnej úprave uvádza, že najmä ide o rôzne podania daňových ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/119/2015 5015200767 16. 12. 2015 JUDr. Erika Šobichová ECLI:SK:KSZA:2015:5015200767.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Šobichovej a členov senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a JUDr. Zuzany Jančárovej, v právnej veci žalobcu: Stanislav Jaššák, nar. XX.XX.XXXX, s miestom podnikania Oravská .
Právna veta: V súlade s ust. § 7 a § 8 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, ako účtovná jednotka bol povinný viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a účtovať tak, aby účtovná uzávierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva. V prípade, ak predmetné faktúry boli súčasne vystavené iným daňovým subjektom, ktorý o nich účtoval v účtovníctve, bolo povinnosťou žalobcu, aby v súlade s citovanými ustanoveniami vykonal v účtovníctve opravu.

Úryvok z textu:
... . Podľa názoru súdu takýto dôkaz možno považovať za nadbytočný vzhľadom na vykonané dokazovanie zo strany správcu dane, keď správca dane a následne aj žalovaný správny orgán mal dostatok podkladov pre dané rozhodnutie a teda pre dovyrubenie ... subjekt, u ktorého sa vykonáva daňová kontrola má vo vzťahu k zamestnancovi správcu dane právo a) na predloženie služobného preukazu zamestnancom správcu dane a písomného poverenia zamestnanca, správcu dane na výkon daňovej kontroly, b) byť prítomný na rokovaní so svojimi .
Právna veta: Zákon o DPH podmieňuje pre platiteľa možnosť odpočítania dane od vlastnej daňovej povinnosti splnením základnej podmienky a to, že túto daň voči nemu uplatnil iný platiteľ. Odpočítanie dane je preto možné len medzi platiteľmi dane navzájom, pričom pri zdaniteľných osobách, ktoré nie sú platiteľmi dane, odpočítanie nie je možné. Uvedená podmienka je základná, bez jej splnenia si žalobca nemohol odpočítať daň ani pri splnení ostatných podmienok ustanovených Zákonom o DPH.

Úryvok z textu:
... priznaní alebo iných podaniach, ktoré je povinný podávať podľa osobitných predpisov b) skutočnosti, na ktorých preukázanie bol vyzvaný správcom dane v priebehu daňovej kontroly alebo daňového konania c) vierohodnosť, správnosť a úplnosť evidencií a záznamov, ktoré je povinný ... a inými osobami a poskytuje im poučenie o ich procesných právach a povinnostiach, ak tak ustanoví tento zákona. Správca danej je povinný zaoberať sa každou vecou, ktorá je predmetom správy daní, vybaviť ju bezodkladne a bez zbytočných .
... mohlo mať v konečnom dôsledku závažný vplyv na správne posúdenie skutkového stavu a určenie daňovej povinnosti správcom dane. Správca dane sa v daňovom konaní týmito skutočnosťami nezaoberal a v konaní, ktoré predchádzalo vydaniu rozhodnutia porušil ... spisu týkajúceho sa žalobcu, súčasťou ktorého je i spis prvostupňového daňového orgánu, teda správcu dane, súd zistil, že správca dane vykonal u žalobcu, ktorého predmetom podnikania v kontrolovanom zdaňovacom období bol veľkoobchod a maloobchod .
... zistenia pri konkrétnych faktúrach od dodávateľov tak ako tieto boli zistené správcom dane daňovou kontrolou a ako boli uvedené aj v rozhodnutí správcu dane. Skonštatoval, že správca dane v konaní postupoval v súlade s ustanovením § 29 zák. č ... Podľa § 15 ods. 6 zákona kontrolovaný daňový subjekt má vo vzťahu k zamestnancovi správcu dane tieto povinnosti: umožniť poverenému zamestnancovi správcu dane vykonať daňovú kontrolu, zabezpečiť vhodné miesto a podmienky na vykonanie daňovej kontroly, poskytovať .
... alebo udrží zdaniteľný príjem. Poslednou podmienkou uznania oprávnenosti výdavkov je jeho preukázateľnosť, ktorú správca dane skúma v rámci výkonu daňovej kontroly. Správca dane pri jej skúmaní je zo zákona povinný zistiť správne skutkový stav veci a za ... alebo udrží zdaniteľný príjem. Poslednou podmienkou uznania oprávnenosti výdavkov je jeho preukázateľnosť, ktorú správca dane skúma v rámci výkonu daňovej kontroly. Správca dane pri jej skúmaní je zo zákona povinný zistiť správne skutkový stav veci a za .
... odovzdaný pracovníkovi Aster. s.r.o. prevádzky odťahovacej služby pred odťahom“. I z uvedeného je zrejmé, že protokol bol spísaný správcom danej komunikácie pred samotným odťahom. Okolnosť absencie podpisu pracovníka, ktorý nariadil odťah, v spojitosti s ostatnými vykonanými dôkazmi i existenciou podpisu .
... základe spriemerovania dennej tržby pripadajúcej na jednu fiškálnu účtenku vynásobením počtom nefiškálnych účteniek, ktoré správca dane zohľadnil. Správca dane do tohto množstva nefiškálnych účteniek nezahrnul všetky účtenky, pričom vo svojom rozhodnutí špecifikuje, ktoré ... ktorú mal zistiť z nefiškálnych účteniek vydaných daňovým subjektom. Daňový subjekt voči rozhodnutiu správcu dane podal odvolanie, pričom namietal zistenie správcu dane, a to hlavne z dôvodu, že takéto zistenie nemá oporu vo vykonanom .
... . Aj napriek tomu súd konanie zastavil pre nezaplatenie súdneho poplatku. Oprávnený poukazuje na to, že zaradenie obce medzi správcov dane zo strany zákonodarcu a tým aj delegovanie zákonných zmocnení, ktoré súvisia so správou dane a týmto dostať túto činnosť ... daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Z uvedeného vyplýva, že správcom danej je aj obec popri daňovom úrade a colnom úrade. Táto skutočnosť preukazuje, že vymáhanie dane z nehnuteľností je .
... , navrhovatelia o tomto neboli vyrozumený, ani ako účastníci stavebného konania. Odporca tvrdí, že tento priechod slúži ako zjazdný chodník, ako správca danej komunikácie má za to, že môžu ho využívať vozidlá obslužné, pohotovostné a na udržiavacie účely a taktiež slúži pre dopravné .
... XXX TG, v roku 2008 však bolo prepísané na Y. W., nar. XX.XX.XXXX, K. XX/XX, O.. Predbežný správca daný úkon preskúmal z hľadiska odporovateľnosti pričom zistil, že dôvody na odporovanie tomuto právnemu úkonu nie sú, nakoľko nebolo odpredané za ... XXX TG, v roku 2008 však bolo prepísané na Y. W., nar. XX.XX.XXXX, K. XX/XX, O.. Predbežný správca daný úkon preskúmal z hľadiska odporovateľnosti pričom zistil, že dôvody na odporovanie tomuto právnemu úkonu nie sú, nakoľko nebolo odpredané za .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.