Nájdené rozsudky pre výraz: správca konkurznej podstaty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7685

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4019 dokumentov
1081 dokumentov
59 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V súpise musí byť zachytený celý rozsah konkurznej podstaty a správca do súpisu podstaty zahrnie aj všetky pochybné prípady spolu s poznámkou o dôvodoch pochybnosti. Správca konkurznej podstaty úpadcu zaradí do súpisu každú vec, o ktorej je presvedčený, že patrí alebo môže patriť do podstaty. Nemá pritom povinnosť skúmať existenciu vlastníckeho práva úpadcu k zapisovaným veciam a vec do súpisu zaradí aj v prípade, ak má pochybnosti, či skutočne do podstaty patrí. Vtedy ju ale zapíše do podstaty s poznámkou o nárokoch uplatnených inými osobami alebo o iných dôvodoch, ktoré jej zaradenie do súpi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9Co/149/2013 1011200252 21.01.2014 JUDr. Andrea Moravčíková, PhDr. ECLI:SK:KSTT:2014:1011200252.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Moravčíková, PhD. a členiek senátu: JUDr. Eva Barcajová a JUDr. Mária Klepancová v právnej veci žalobca: JUDr. Martina Mrázová, správca konkurznej pod
Právna veta: O zrušení konkurzu pre nedostatok majetku súd rozhodne kedykoľvek počas konkurzu, keď sa dozvie, že majetok konkurznej podstaty nepostačuje na úhradu pohľadávok proti podstate. Súd pri posúdení tejto skutočnosti vychádza z hodnoty majetku, ktorá tvorí konkurznú podstatu a ktorá patrí úpadcovi. Pohľadávky proti podstate sú predovšetkým pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a týkajú sa správy a speňaženia majetku úpadcu. Súd bude o zrušení rozhodovať spravidla na návrh správcu, ktorý zistí stav majetku a má možnosť posúdiť, či tento majetok bude postačovať na úhradu pohľadávok proti po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2CoKR/11/2013 4112216251 11.04.2013 JUDr. Tatiana Pastieriková ECLI:SK:KSBA:2013:4112216251.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: E. X., I.. XX.XX.XXXX, Z. I. H. XX/A, XXX XX I. E., T. W.: E. X. - I., W. B.: N. XX, XXX XX I. E., R.: XX XXX XXX, s ustanoveným správcom JUDr. Richardom Schwarzom,
Právna veta: Správca konkurznej podstaty úpadcu zaradí do súpisu každú vec, o ktorej je presvedčený, že patrí alebo môže patriť do podstaty. Nemá pritom povinnosť skúmať existenciu vlastníckeho práva úpadcu k zapisovaným veciam a vec do súpisu zaradí aj v prípade, ak má pochybnosti, či skutočne do podstaty patrí. Vtedy ju ale zapíše do podstaty s poznámkou o nárokoch uplatnených inými osobami alebo o iných dôvodoch, ktoré jej zaradenie do súpisu spochybňujú. Konkurzný súd posúdi dôvody spochybňujúce zaradenie veci do podstaty a buď vec z podstaty vyradí, alebo osobe, ktorá spochybňuje zaradenie veci do pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9Co/19/2013 1011200921 30.09.2013 JUDr. Eva Barcajová ECLI:SK:KSTT:2013:1011200921.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Barcajovej a členiek senátu JUDr. Márie Klepancovej a JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: JUDr. Martina Mrázová, správca konkurznej podstaty TAZ, a
Právna veta: Správca konkurznej podstaty má pri správe majetku úpadcu oprávnenie nakladať s majetkom podstaty a prechádza na neho aj výkon práv a povinností, ktoré súvisia s nakladaním s majetkom podstaty. Z ustanovení ZKV však nevyplýva oprávnenie správcu konkurznej podstaty vydávať akty aplikácie práva - individuálne akty orgánov verejnej moci (správy). Pod správou majetku úpadcu vo vyššie uvedenom význame preto nemožno rozumieť výkon práv prislúchajúcich orgánu verejnej moci (zdravotnej poisťovne), vrátane oprávnenia vydávať individuálne akty aplikácie práva. Správca konkurznej podstaty bez ďalšieho nen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 2CoE/524/2012 6708212534 27.02.2013 Ľudovít Bradáč ECLI:SK:KSBB:2013:6708212534.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v exekučnej veci oprávneného: ZH Kredit, s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 36 049 581, zast. JUDr. Felixom Neupauerom, advokátom, AK FELIX NEUPAUER & PARTNERS, so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava proti povi
Právna veta: V zmysle zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní (v súčasnosti zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii) základným podkladom pre speňaženie podstaty je súpis konkurznej podstaty, ktorý vykonáva správca konkurznej podstaty. Predmetom konkurzu sú veci, byty a nebytové priestory, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patrili dlžníkovi v deň vyhlásenia konkurzu, a majetok, ktorý dlžník nadobudol počas konkurzu, ako aj majetok, ktorým dlžník zabezpečil svoj záväzok. V súpise musí byť zachytený celý rozsah konkurznej podstaty a správca do súpisu podstaty zahrnie aj všetky pochybné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9Co/276/2012 1011200939 13.08.2013 JUDr. Andrea Moravčíková, PhDr. ECLI:SK:KSTT:2013:1011200939.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Evy Barcajovej a JUDr. Márie Klepancovej v právnej veci žalobcu: JUDr. Martina Mrázová,, správca konkurznej p
Právna veta: Správca konkurznej podstaty je oprávnený v konaní dať sa zastúpiť právnym zástupcom, ktorého si zvolí. Takým zástupcom môže byť v súčasnosti aj advokát, pričom okolnosť, že správca konkurznej podstaty je sám advokátom, nemá na tento záver žiadny vplyv. Odmena správcu konkurznej podstaty nie je totožná s odmenou advokáta za poskytovanie služieb právnej pomoci. Odmena advokáta je spojená so zastupovaním správcu konkurznej podstaty ako účastníka konania v občianskom súdnom konaní. Správca konkurznej podstaty je v postavení riadneho účastníka konania so všetkými právami a povinnosťami v zmysle pro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 41Cob/298/2015 6714204486 27. 01. 2016 JUDr. Miroslava Púchovská ECLI:SK:KSBB:2016:6714204486.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Miroslavy Púchovskej, členiek senátu JUDr. Aleny Križanovej a JUDr. Miriam Sninskej, v právnej veci navrhovateľa Čechová Ins
Právna veta: 14. Odvolací súd konštatuje, že súd prvej inštancie vec nesprávne právne posúdil, keď mal za to, že žaloba je dôvodná. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v § 122 odkazuje na ustanovenie § 29 ods. 1 až 6 a 8, v ktorom sú striktne uvedené náležitosti prihlášky. Jednou zo základných záležitostí je uvedenie právneho dôvodu vzniku pohľadávky. Právnym dôvodom sa rozumie uvedenie všetkých skutočností, skutkových okolností, na základe ktorých vznikla pohľadávka. Ide vždy o právny úkon a kauzu, ako aj iné skutočnosti, ako napr. porušenie právnej povinnosti, v dôsledku ktorej vznikla škoda. Uved ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 16CoKR/32/2016 3115220214 05. 12. 2017 JUDr. Mária Prikrylová ECLI:SK:KSTN:2017:3115220214.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Prikrylovej a členiek senátu JUDr. Ivety Záleskej a JUDr. Ivice Čelkovej v spore žalobcu: Sociálna poisťovňa so sídlom ul. 29. augusta 8 - 10, 813 63 Brat
Právna veta: Podľa § 105 zák. č. 7/2005 Z.z. na základe zoznamu prihlášok možno po zrušení konkurzu podať návrh na výkon rozhodnutia alebo exekúciu pre zistenú pohľadávku, ktorú úpadca v lehote určenej správcom výslovne nenamietol. Zoznam pohľadávok po zrušení konkurzu správca uloží na súde. Po preverení správcom predložených dokladov súd zistil, že zástupca veriteľov schválil návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty, správca zaplatil na účet tun. súdu súdny poplatok v súlade so zák. č. 71/1992 Zb. vo výške 0,2 % z výťažku a schválený návrh konečného rozvrhu výťažku správcu konkurz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 28K/50/2009 3109223781 30.05.2013 Mgr. Patricie Kepeňová ECLI:SK:OSTN:2013:3109223781.8 Uznesenie Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu METROPOLITAN, a.s. v konkurze so sídlom M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO 35 725 869, ktorého správcom je JUDr. Lukáš Tyko so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, značka spr
Právna veta: Výklad pojmu speňažovanie majetku podliehajúceho konkurzu už nie je také jednoznačné. Legálna definícia pojmu speňažovanie majetku podliehajúceho konkurzu je vymedzená v ust. § 91 ods. 1 ZKR tak, že speňažovaním sa rozumie prevedenie všetkého majetku, ktorý podlieha konkurzu, na peňažné prostriedky v eurách na účel uspokojenia veriteľov. Za speňažovanie sa považuje aj zabezpečenie peňažnej hotovosti úpadcu, prijímanie plnení z úpadcových peňažných pohľadávok a odplatný prevod úpadcovho podniku alebo jeho časti. Z uvedeného je zrejmé, že prijatie protihodnoty za pohľadávku uplatnenú v súdnom ko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43CoKR/31/2017 6116200283 27. 03. 2018 JUDr. Mária Jamrišková, PhD. ECLI:SK:KSBB:2018:6116200283.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Jamriškovej PhD., členiek senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej a JUDr. Evy Kmeťovej v právnej veci žalobcu Y. S., nar
MENU