Nájdené rozsudky pre výraz: správne súdnictvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25792

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12059 dokumentov
2488 dokumentov
36 dokumentov
169 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 246 ods. 1 O.s.p. na preskúmavanie rozhodnutí a postupov sú vecne príslušné krajské súdy, ak zákon neustanovuje inak. Podľa § 246a ods. 1 O.s.p. miestne príslušným je súd, v obvode ktorého má sídlo správny orgán, ktorého rozhodnutie a postup sa preskúmava, ak nie je ustanovené inak. Ak ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie SR, okrem ústredných orgánov štátnej správy, miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode je všeobecný súd navrhovateľa (žalobcu). Podľa § 250d ods. 2 O.s.p. ak predseda senátu zistí, že nie je vecne alebo miestne príslušný, postúpi vec uznes ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/79/2013 2013200574 11.11.2013 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2013:2013200574.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobcu: SLOVAKIA PLAY, spol. s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 315, 905 01 Senica, IČO: 18 048 595, právne zast. JUDr. Agáta Džačovská, advokátka so sídlom Hviezdoslavova 315, 905 01 Senica, proti žalovanému: Daňový úrad Košice, so
Právna veta: Z ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu SR (napr. rozsudok NS SR 3Sžo 7/2012 zo dňa 03.04.2012) vyplýva, že pod administratívnym spisom treba rozumieť úplný, žurnalizovaný a originálny zväzok listín, týkajúcich sa veci, vrátane originálov dokladov o doručení rozhodnutia. Zákonná povinnosť žalovaného správneho orgánu bez meškania predložiť administratívny spis spolu so spismi správneho orgánu prvého stupňa je upravená v ust. § 250d ods. 1 O.s.p. a pri predkladaní administratívneho spisu je potrebné uvedené rešpektovať, pretože úplný, žurnalizovaný a originálny spisový materiál vo veci zlepšuje ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/163/2013 5013201190 19.03.2014 JUDr. Erika Šobichová ECLI:SK:KSZA:2014:5013201190.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Šobichovej a členov senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a JUDr. Zuzany Jančárovej, v právnej veci žalobcu: A. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom C. P. XXX, XXX XX C. P. - Q
Právna veta: Podľa ustanovenia § 250a O.s.p., žalobca musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná; to neplatí vo veciach, v ktorých je daná vecná príslušnosť okresného súdu, alebo ak ide o preskúmanie rozhodnutia a postupu vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia vrátane nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci a poistenia v nezamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce a garančného fondu, poskytovania zdravotnej starostlivosti, vo veciach priestupkov a v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/1201/2012 1012205430 15.05.2013 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:KSBA:2013:1012205430.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: Pavol I., bytom S. námestie 4, XXX XX O., proti žalovanému: Správa katastra hlavného mesta Bratislava, so sídlom Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného, jednohlas
Právna veta: Podstatou správneho súdnictva je ochrana práv občanov a právnických osôb, o ktorých sa rozhodovalo v správnom konaní; ide o právny inštitút, ktorý umožňuje, aby sa každá osoba, ktorá sa cíti byť rozhodnutím či postupom orgánu verejnej správy poškodená, dovolala súdu, ako nezávislého orgánu a vyvolala tak konanie, v ktorom správny orgán už nebude mať autoritatívne postavenie, ale bude účastníkom konania s rovnakými právami, ako ten, o koho práva v konaní ide. Úlohou správneho súdu pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/1/2013 2013200003 10.07.2014 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2014:2013200003.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Pavla Lacza v právnej veci žalobcu: Poľovnícka združenie Fehérág, Nový Život, so sídlom 930 38 Nový Život,
Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci (res iudicata) svojou podstatou patrí k procesným podmienkam a jej existencia (zistenie) v každom štádiu konania vedie bez ďalšieho k jeho zastaveniu. Táto prekážka nastáva predovšetkým vtedy, ak má byť v novom konaní prejednaná tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých osôb. Pritom nie je významné, či rovnaké osoby majú v novom konaní rovnaké, alebo rozdielne procesné postavenie (či ten, kto bol v skoršom konaní žalobcom, je ža ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/94/2009 1009200772 13.02.2013 JUDr. Marián Trenčan ECLI:SK:KSBA:2013:1009200772.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Trenčana a členov senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr. Vlastimila Pavlikovského v právnej veci žalobcu: D. D., nar. XX.XX.XXXX, štátna príslušnosť Z., napos
Právna veta: Inštitút predbežného opatrenia je systematicky zaradený do druhej časti Občianskeho súdneho poriadku, ktorej ustanovenia sa však pre správne súdnictvo nemôžu použiť ani primerane (§ 246c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku), keďže zákonodarca v právnej úprave ustanovenej v právnej norme § 246c ods. 1, veta prvá stanoví, že pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v piatej časti Občianskeho súdneho poriadku ( upravujúcej správne súdnictvo), sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona. Z uvedenej právnej úpravy vyplýva záver, súd, konajúci podľa pia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžo/19/2013 3012200815 28.08.2013 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2013:3012200815.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobkyne: starostka obce Mojtín, Q.. V. Y., XXX XX L.. XXX, proti žalovanému: Obec Mojtín, 020 72 Mojtín č. 242, v konaní o návrhu na vydanie predbežného opatrenia a o preskúmanie zákonnosti uznesení Obecného zas
Právna veta: V správnom súdnictve miestna príslušnosť vo všeobecnosti vymedzuje rozsah pôsobnosti medzi jednotlivými súdmi toho istého druhu, pričom výkon právomoci súdov je obmedzený na určitý obvod, v ktorom je zriadený určitý súd. Súdy rovnakého druhu sa odlišujú tým, že každý z nich má presne vymedzený územný obvod, v rámci ktorého koná. Miestne príslušným je zásadne súd, v ktorého obvode má sídlo správny orgán, ktorého rozhodnutie a postup sa preskúmava, ak nie je ustanovené inak (§ 246a ods. 1 prvá veta). Ak však ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, okrem ústre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6S/59/2013 1013200449 27.03.2013 JUDr. Petra Príbelská, PhD. ECLI:SK:KSBA:2013:1013200449.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: STEFE Rožňava, s.r.o., IČO 316 73 660, so sídlom Páterová 8, 048 01 Rožňava, právne zastúpený: JUDr. Erika Simanová, Akademika Hronca 9, 048 01 Rožňava proti žalovanému: Slovenská stavebná inšpekcia, Riadi
Právna veta: Ustanovenie § 244 ods. 1,2,3 Os.p prvej hlavy piatej časti O.s.p. nazvanej všeobecné ustanovenia o správnom súdnictve sú konkretizované v druhej až šiestej hlave piatej časti O.s.p. v podobe piatich druhov základných konaní v správnom súdnictve- konanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov, konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy a konanie o uznaní vykonateľnosti rozhodnutia cudzieho správneho orgánu, pričom zákon pri jednot ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/94/2011 5011201119 29.02.2012 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2012:5011201119.3 Uznesenie Krajský súd v Žiline, v právnej veci navrhovateľa: F. E., nar. XX.XX.XXXX, H.. M. R. N. XXX/XX, R., práv. zast. JUDr. Petrom Machajom, advokátom so sídlom Q. XX, M. E., proti odporcom: 1/ Obvodný pozemkový úrad v Námestove, Námestie Antona Bernoláka 381/4, Nám
Právna veta: Zákonodarca v § 244 ods. 2 O.s.p. zavádza legislatívnu skratku „rozhodnutie správneho orgánu“, ktorým je rozhodnutie a postup orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, ako aj orgánov záujmovej samosprávy a ďalších právnických osôb, ako aj fyzických osôb, pokiaľ im zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy. Zároveň, podľa názoru súdu, legislatívna skratka „rozhodnutie správneho orgánu“ v sebe zahŕňa aj ďalšiu legislatívnu skratku a to „správny orgán“. Na viacerým miestach V. časti O.s.p sa pojem „správny orgán“ spo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/63/2011 5011200891 02.05.2012 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2012:5011200891.2 Uznesenie Krajský súd v Žiline, v právnej veci navrhovateľa: P. V., nar. XX.XX.XXXX, t.č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, proti odporcovi: Mesto Kysucké Nové Mesto, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy, takto jednomyseľne rozhodol: I. popla
Právna veta: Poľovnícke organizácie majú právomoc na riešenie disciplinárnych previnení svojich členov. Zo zákonnej úpravy § 49 ods. 1 zákona č. 274/2009 Z.z. vyplýva, že disciplinárne previnenia (§ 77 ods. 1) držiteľov poľovných lístkov, za ktoré sa považuje jeho konanie v rozpore s týmto zákonom podľa Disciplinárneho poriadku komory, rieši Disciplinárna komisia komory a do vzniku orgánu a organizačných zložiek komory vykonáva jej činnosť Slovenský poľovnícky zväz. Vo vzťahu k posúdeniu, či žalovaný ako poľovnícke združenie je orgánom verejnej správy, rozhodnutia ktorého môžu byť preskúmavané podľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 20S/69/2015 5015200220 08. 09. 2015 JUDr. Jana Martinčeková ECLI:SK:KSZA:2015:5015200220.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Martinčekovej a členov senátu JUDr. Eriky Šobichovej a JUDr. Veroniky Poláčkovej, v právnej veci žalobcu: P. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom H. A. XXX/XX, A. U., pr
MENU