Nájdené rozsudky pre výraz: správne súdnictvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 29046

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13281 dokumentov
2616 dokumentov
36 dokumentov
171 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Z ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu SR (napr. rozsudok NS SR 3Sžo 7/2012 zo dňa 03.04.2012) vyplýva, že pod administratívnym spisom treba rozumieť úplný, žurnalizovaný a originálny zväzok listín, týkajúcich sa veci, vrátane originálov dokladov o doručení rozhodnutia. Zákonná povinnosť žalovaného správneho orgánu bez meškania predložiť administratívny spis spolu so spismi správneho orgánu prvého stupňa je upravená v ust. § 250d ods. 1 O.s.p. a pri predkladaní administratívneho spisu je potrebné uvedené rešpektovať, pretože úplný, žurnalizovaný a originálny spisový materiál vo veci zlepšuje ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 21S/163/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5013201190 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 03. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Šobichová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2014:5013201190.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Šobi
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 246 ods. 1 O.s.p. na preskúmavanie rozhodnutí a postupov sú vecne príslušné krajské súdy, ak zákon neustanovuje inak. Podľa § 246a ods. 1 O.s.p. miestne príslušným je súd, v obvode ktorého má sídlo správny orgán, ktorého rozhodnutie a postup sa preskúmava, ak nie je ustanovené inak. Ak ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie SR, okrem ústredných orgánov štátnej správy, miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode je všeobecný súd navrhovateľa (žalobcu). Podľa § 250d ods. 2 O.s.p. ak predseda senátu zistí, že nie je vecne alebo miestne príslušný, postúpi vec uznes ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 14S/79/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2013200574 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 11. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Laczo ECLI: ECLI:SK:KSTT:2013:2013200574.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobcu: SLOVAKIA PLAY, spol. s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 315, 905
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa ustanovenia § 250a O.s.p., žalobca musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná; to neplatí vo veciach, v ktorých je daná vecná príslušnosť okresného súdu, alebo ak ide o preskúmanie rozhodnutia a postupu vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia vrátane nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci a poistenia v nezamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce a garančného fondu, poskytovania zdravotnej starostlivosti, vo veciach priestupkov a v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/1201/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1012205430 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Viliam Pohančeník ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1012205430.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: Pavol I., bytom S. námestie 4, XXX XX O., proti žalovan
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podstatou správneho súdnictva je ochrana práv občanov a právnických osôb, o ktorých sa rozhodovalo v správnom konaní; ide o právny inštitút, ktorý umožňuje, aby sa každá osoba, ktorá sa cíti byť rozhodnutím či postupom orgánu verejnej správy poškodená, dovolala súdu, ako nezávislého orgánu a vyvolala tak konanie, v ktorom správny orgán už nebude mať autoritatívne postavenie, ale bude účastníkom konania s rovnakými právami, ako ten, o koho práva v konaní ide. Úlohou správneho súdu pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 14S/1/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2013200003 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 07. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI: ECLI:SK:KSTT:2014:2013200003.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci (res iudicata) svojou podstatou patrí k procesným podmienkam a jej existencia (zistenie) v každom štádiu konania vedie bez ďalšieho k jeho zastaveniu. Táto prekážka nastáva predovšetkým vtedy, ak má byť v novom konaní prejednaná tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých osôb. Pritom nie je významné, či rovnaké osoby majú v novom konaní rovnaké, alebo rozdielne procesné postavenie (či ten, kto bol v skoršom konaní žalobcom, je ža ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/94/2009 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1009200772 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 02. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Trenčan ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1009200772.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Inštitút predbežného opatrenia je systematicky zaradený do druhej časti Občianskeho súdneho poriadku, ktorej ustanovenia sa však pre správne súdnictvo nemôžu použiť ani primerane (§ 246c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku), keďže zákonodarca v právnej úprave ustanovenej v právnej norme § 246c ods. 1, veta prvá stanoví, že pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v piatej časti Občianskeho súdneho poriadku ( upravujúcej správne súdnictvo), sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona. Z uvedenej právnej úpravy vyplýva záver, súd, konajúci podľa pia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžo/19/2013 3012200815 28.08.2013 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2013:3012200815.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobkyne: starostka obce Mojtín, Q.. V. Y., XXX XX L.. XXX, proti žalovanému: Obec Mojtín, 020 72 Mojtín č. 242, v konaní o návrhu na vydanie predbežného opatrenia a o preskúmanie zákonnosti uznesení Obecného zas
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V správnom súdnictve miestna príslušnosť vo všeobecnosti vymedzuje rozsah pôsobnosti medzi jednotlivými súdmi toho istého druhu, pričom výkon právomoci súdov je obmedzený na určitý obvod, v ktorom je zriadený určitý súd. Súdy rovnakého druhu sa odlišujú tým, že každý z nich má presne vymedzený územný obvod, v rámci ktorého koná. Miestne príslušným je zásadne súd, v ktorého obvode má sídlo správny orgán, ktorého rozhodnutie a postup sa preskúmava, ak nie je ustanovené inak (§ 246a ods. 1 prvá veta). Ak však ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, okrem ústre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6S/59/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1013200449 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 03. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Petra Príbelská, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1013200449.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: STEFE Rožňava, s.r.o., IČO 316 73 660, so sídlom Páte
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 244 ods. 1,2,3 Os.p prvej hlavy piatej časti O.s.p. nazvanej všeobecné ustanovenia o správnom súdnictve sú konkretizované v druhej až šiestej hlave piatej časti O.s.p. v podobe piatich druhov základných konaní v správnom súdnictve- konanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov, konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy a konanie o uznaní vykonateľnosti rozhodnutia cudzieho správneho orgánu, pričom zákon pri jednot ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 21S/94/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5011201119 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Veronika Poláčková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2012:5011201119.3 Uznesenie Krajský súd v Žiline, v právnej veci navrhovateľa: F. E., nar. XX.XX.XXXX, H.. M. R. N. XXX/XX, R., práv. zas
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zákonodarca v § 244 ods. 2 O.s.p. zavádza legislatívnu skratku „rozhodnutie správneho orgánu“, ktorým je rozhodnutie a postup orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, ako aj orgánov záujmovej samosprávy a ďalších právnických osôb, ako aj fyzických osôb, pokiaľ im zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy. Zároveň, podľa názoru súdu, legislatívna skratka „rozhodnutie správneho orgánu“ v sebe zahŕňa aj ďalšiu legislatívnu skratku a to „správny orgán“. Na viacerým miestach V. časti O.s.p sa pojem „správny orgán“ spo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 21S/63/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5011200891 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Veronika Poláčková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2012:5011200891.2 Uznesenie Krajský súd v Žiline, v právnej veci navrhovateľa: P. V., nar. XX.XX.XXXX, t.č. Ústav na výkon trestu odňatia
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Správny súdny poriadok práve v úprave § 13 ods. 3 SSP stanovuje iné podmienky pre určenie miestnej príslušnosti, ako sú zakotvené v § 13 ods. 1 SSP. Úprava podľa § 13 ods. 3 SSP je teda výnimkou zo všeobecnej miestnej príslušnosti. V právnej teórii je označená ako výlučná miestna príslušnosť, čo znamená, že od začiatku neprichádza do úvahy všeobecná miestna príslušnosť a výlučná príslušnosť sa použije namiesto nej. Z tohto predpokladu je potom zrejmé, že ak nie je možné použiť pravidlo o výlučnej príslušnosti, nemožno príslušnosť určiť ani podľa pravidla o všeobecnej príslušnosti, keďže apliká ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 27Sa/16/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5020200214 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 08. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martina Brniaková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2020:5020200214.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, v právnej veci žalobcu: C. H., nar. XX.XX.XXXX, trvale pobytom R. XXQ., XX-XXX P. M., P
MENU