Nájdené rozsudky pre výraz: správne trestanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2481

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

841 dokumentov
97 dokumentov
1 dokument
82 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: 47. Konanie žalobcu po formálnej stránke vykazovalo znaky porušenia povinnosti uvedenej v ustanovení § 10a ods. 1 v spojení s § 4 ods. 2 Zákona o diaľničnej známke, teda že ako prevádzkovateľ motorového vozidla nezabezpečil, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest motorovým vozidlom bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky. Bolo použité motorové vozidlo na takom úseku cesty, kde bola povinnosť, aby na toto motorové vozidlo bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky a v súvislosti s evidenčným číslom motorového vozidla, ktoré malo v čase použitia vymedzeného úseku cestnej kom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 23S/237/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6019200678 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 05. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2020:6019200678.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd správny, v senáte
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Správny súd uznáva, že v odôvodnení rozhodnutia žalovaného o opravnom prostriedku nemá žalovaný odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, avšak je nevyhnutné zodpovedať všetky tie námietky, ktoré majú rozhodujúci význam z hľadiska aplikácie relevantných právnych noriem a súčasne sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvostupňového rozhodnutia, ktoré sa preskúmavalo v odvolacom konaní. Na tomto mieste je potrebné pripomenúť, že rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa sa zhodnoteniu jednotlivých vykonaných dôkazov a celkového skutkového stavu z hľadiska aplikácie právne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 29Sa/15/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1017200129 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 09. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Vargová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2020:1017200129.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v konaní vedenom pred sudkyňou JUDr. Janou
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Právna úprava správnych rozhodnutí (vrátane rozhodnutí sankčnej povahy) sa riadi zásadou dvojinštančnosti správneho konania a teda na preskúmanie rozhodnutia je príslušný zásadne správny orgán druhého stupňa. Zásadu dvojinštančnosti správneho konania premietnutej do § 53 správneho poriadku riadne upravuje aj zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ktorý v § 83 ods. 2 jasne ustanovuje, že návrh na preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom možno podať až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní. Odlišný postup pri preskúmavaní priestupkov a iných správnych deliktov by bol váž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4Sp/191/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1012211094 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 08. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubomír Šramko ECLI: ECLI:SK:KSBA:2014:1012211094.2 Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: MOONSTEP, a.s., IČO: 36 354 503 so sídlom Záhradnícka
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Nakoľko uloženie pokuty za spáchanie priestupku na úseku držania psov je správnym trestaním, ktoré ako také vždy predstavuje prenesený výkon štátnej správy, pričom orgánom príslušným na prejednanie podaného odvolania proti nemu je Okresný úrad ako druhostupňový správny orgán, rozhodol súd pri aplikácii ust. § 104 ods. 1 O.s.p. tak, ako je uvedené v prvom a druhom výroku tohto uznesenia. Uvedený právny záver vyplýva aj z ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (napr. rozhodnutia 3Sžo/55/2012, 5Rks/3/2013, 8Rks/1/2012, 4Sžo/35/2014), podľa ktorej je rozhodnutie orgánu samospr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4Sp/107/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1012201522 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 08. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubomír Šramko ECLI: ECLI:SK:KSBA:2014:1012201522.1 Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľky: pani T. O., bytom O. F.. Č.. X, L., proti odporcovi:
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Problematika správneho trestania je veľmi zložitá, lebo subsumuje jednak priestupky fyzických osôb, ktoré sú upravené v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ale aj rozsiahlu oblasť správneho trestania právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, ktorých základom administratívnej zodpovednosti je zodpovednosť za správny delikt. Právny poriadok Slovenskej republiky v súčasnej dobe obsahuje vyše sedemdesiat právnych predpisov, ktoré upravujú ukladanie sankcií právnickým osobám za porušenie právnych predpisov. Zákonov zakotvujúcich skutkové podstaty správn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 29Sp/16/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5013200257 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Šobichová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2013:5013200257.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline v právnej veci navrhovateľa: Tomáš Martini, nar. X. X. XXXX, IČO: 40 581 098, bytom I. W.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: S prihliadnutím na nespornú skutočnosť, že žalobkyňa si nesplnila voči Sociálnej poisťovni registračnú povinnosť v súlade s ustanovením § 228 ods. 3 zákona o sociálnom poistení, možno v danom prípade konštatovať, že účinky vznesenia námietky premlčania práva predpísať penále, predpokladané ustanovením § 147 ods. 1 citovaného zákona, vzhľadom na porušenie povinnosti vyplývajúcej žalobkyni z § 228 ods. 3 citovaného zákona, nenastali. Explicitné vylúčenie aplikácie inštitútu premlčania práva predpísať poistné ustanovením § 147 ods. 2 zákona o sociálnom poistení v hypotéze predpokladá porušenie pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 47Sa/9/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2020200171 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 02. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Monika Kadlicová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2021:2020200171.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave sudkyňou Mgr. Monikou Kadlicovou v právnej veci žalobk
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V danom prípade žalobca porušil svojím konaním dva rozdielne právne predpisy, a to § 231 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom poistení, za čo mu bola uložená pokuta sociálnou poisťovňou a § 2 ods. 2 písm. b) zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, chrániaci rozdielne verejné záujmy a to poistenie zamestnanca a legálne zamestnávanie. Žalobcovi bola Sociálnou poisťovňou uložená pokuta v dôsledku porušenia jeho povinnosti vyplývajúcej zo zákona o sociálnom poistení, konkrétne porušenia povinnosti ustanovenej v § 231 ods. 1 písm. b) bod 1. Naproti tomu inšpektorát práce uložil pokutu z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8S/29/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7018200434 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 07. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Bystrianská ECLI: ECLI:SK:KSKE:2020:7018200434.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach ako správny súd v senáte zloženom z predsední
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Definícia závislej práce je základným pojmom pracovného práva, ktoré je súčasťou právnych poriadkov a právnej kultúry takmer vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Výber správnej zmluvnej formy výlučne závisí od obsahu vykonávanej práce. Ak má vykonávaná práca základné črty závislej práce, na výkon takejto práce musí byť uzatvorený pracovnoprávny vzťah. Ak takéto črty vykonávaná práca nemá, zamestnávateľ môže využiť príslušný zmluvný typ upravený v Obchodnom zákonníku alebo v Občianskom zákonníku. Výkon činnosti živnostníkov, resp. iných podnikateľov bude možný len za predpokladu, že id ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 31S/23/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5017200060 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 05. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Šobichová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2017:5017200060.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline - ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky sená
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Správny súd na tomto mieste odôvodnenia zdôrazňuje, že úprava podľa § 33 ods. 1 na jednej strane a podľa § 33 ods. 2 na druhej strane, všetko Správneho poriadku (...) je úpravou dvoch samostatných právnych situácií. V ustanovení § 33 ods. 1 Správneho poriadku ide o úpravu procesných práv tu vymedzených subjektov, a to účastníka konania a zúčastnenej osoby, okrem iného i klásť svedkom otázky a úprava podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku je úpravou zákonnej povinnosti správneho orgánu dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k podkladom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 27Sa/6/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5020200093 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 12. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martina Brniaková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2020:5020200093.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v konaní pred sudkyňou JUDr. Martinou
MENU