Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1034184
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62720
USSR: 34284
NSČR: 119045
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 418542
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
17.09.2019 23:01

Nájdené rozsudky pre výraz: stavebné úpravy


Približný počet výsledkov: 259 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: stavebné úpravy
  • stavebny nájdené 101043 krát v 11767 dokumentoch
  • uprava nájdené 383872 krát v 101167 dokumentochPrávna veta: Podľa § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka, neplatnosť výpovede môže nájomca uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede. Účinky výpovede nastanú až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa zamietne návrh na určenie neplatnosti výpovede nájmu bytu. Podstata právnej úpravy uvedenej v ustanovení § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka spočíva v tom, že ak nájomca, ktorému prenajímateľ dal výpoveď z nájmu bytu, chce zániku nájmu zabrániť, nemá inú možnosť, než v zákonom stanovenej trojmesačnej lehote odo dňa doručenia výpovede podať návrh na súd o neplatnosť výpovede, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 11C/49/2011 1111210600 25.02.2013 JUDr. Branislav Král ECLI:SK:OSBA1:2013:1111210600.3 Rozhodnutie Okresný súd Bratislava I v Bratislave, v konaní pred samosudcom JUDr. Branislavom Králom v právnej veci navrhovateľky: P. S., bytom Š. XX, Bratislava, občan SR, zastúpená JUDr. Ivan Jánošík, advokát, Klincová 37, Bratislava, P.O.BOX 2 Bratislava 15, 810 05, proti .
Právna veta: Ustanovenie § 667 Občianskeho zákonníka predpokladá a reguluje dve skutkové podstaty vzniku dvoch nárokov nájomcu v súvislosti s nájomcom vykonanými zmenami na veci. Prvou je nárok nájomcu na úhradu nákladov ním vynaložených na vec, ak sa prenajímateľ zaviazal na úhradu týchto nákladov. Druhou, pre prípad, že nájomca uskutočnil zmeny veci, avšak prenajímateľ sa nezaviazal na úhradu nákladov, je nárok nájomcu za protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota veci po skončení nájmu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Cob/213/2011 7109209525 29.03.2012 JUDr. Janka Kočišová ECLI:SK:KSKE:2012:7109209525.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Janky Kočišovej a členov senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci žalobcu: I.. S. S., nar. XX.XX.XXXX, O. XX, Y., zast. JUDr. Adriana Chymčáková .
Právna veta: Ustanovenie § 680 ods.2 OZ upravujúce prechod práv a povinností na nadobúdateľa prenajatej veci je obsiahnuté v rámci všeobecnej úpravy nájomnej zmluvy a dopadá aj na vzťahy, ktoré riešia prenájom nebytových priestorov, pretože zvláštna úprava tohto nájomného vzťahu, nachádzajúca sa v zák.č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, a to v nadväznosti na § 720 OZ neobsahuje špeciálne ustanovenie o dôsledkoch zmeny vlastníka prenajatej veci za trvania nájomného vzťahu, a preto je nutné použiť všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... za trvania pôvodného nájomného vzťahu bez súhlasu prenajímateľa. Preto nájomca, ktorý bez súhlasu pôvodného prenajímateľa zhodnotil prenajaté nebytové priestory ich stavebnou úpravou či akoukoľvek zmenou, nie je oprávnený uplatňovať nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia voči novému prenajímateľovi, ktorý neskôr nadobudol nehnuteľnosť, v .
Právna veta: Úprava podľa § 667 ods. 1 Občianskeho zákonníka predpokladá naplnenie podmienky ukončenia nájmu ako pre vznik práva na úhradu nákladov na zmeny na prenajatej veci vykonané nájomcom so súhlasom prenajímateľa za stavu, keď sa prenajímateľ na úhradu týchto nákladov zaviazal, a to v rozsahu týchto nákladov po odpočítaní zhodnotenia zmien, ku ktorému došlo v medziobdobí v dôsledku užívania veci, ako aj v prípade, ak síce prenajímateľ so zmenami na prenajatej veci nájomcovi súhlas udelil, avšak sa nezaviazal na úhradu nákladov, kedy môže nájomca po ukončení nájmu požadovať protihodnotu toho, o čo sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 676 OZ, že došlo k bezdôvodnému obohateniu na úkor veriteľa tým, že veriteľ zhodnotil predmet nájmu. Veriteľ nepreukázal, že so stavebnými úpravami vyjadril úpadca súhlas. Súčasne nemožno pohľadávku akceptovať, nakoľko náklady veriteľa neznamenajú protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota vecí, to .
Právna veta: Z hľadiska ust. § 667 Občianskeho zákonníka, zmeny na veci je nájomca oprávnený vykonávať len so súhlasom prenajímateľa. Úhradu nákladov s tým spojených môže nájomca požadovať len v prípade, že sa na to prenajímateľ zaviazal. Ak zmluva neurčuje inak, je oprávnený požadovať úhradu nákladov až po ukončení nájmu po odpočítaní znehodnotenia zmien, ku ktorému v medziobdobí došlo v dôsledku užívania veci. Ak prenajímateľ dal súhlas so zmenou, ale nezaviazal sa na úhradu nákladov, môže nájomca požadovať po skončení nájmu protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota veci. V tejto úprave úhrady nákladov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... preto odvolacie námietky odporcu v tomto smere neboli opodstatnené. Podľa vyjadrenia znalca navrhovateľ vykonal na nehnuteľnosti stavebné úpravy, ktoré boli nevyhnutnými na prevádzkovanie reštaurácie s tým, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a ... preto odvolacie námietky odporcu v tomto smere neboli opodstatnené. Podľa vyjadrenia znalca navrhovateľ vykonal na nehnuteľnosti stavebné úpravy, ktoré boli nevyhnutnými na prevádzkovanie reštaurácie s tým, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a .
Právna veta: Zákon č. 116/1990 Zb. má vo vzťahu k Občianskeho zákonníku povahu osobitného právneho predpisu. Právne vzťahy vzniknuté v súvislosti s nájmom a podnájmom nebytových priestorov, ktoré nie sú upravené v Zákone č. 116/1990, je potrebné posudzovať podľa ustanovení, ktoré upravujú vzťahy obsahom aj účelom im najbližšie, teda podľa všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka týkajúcich sa nájomnej zmluvy. Keďže Zákon č. 116/1990 nerieši osobitným spôsobom investície, ktoré urobí nájomca, alebo podnájomca do predmetu nájmu, aj pri posudzovaní týchto nárokov je potom potrebné vychádzať z ust. § 667 O ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... priestory v takom stave, v akom ich prebral. Taktiež poukázali na skutočnosť, že všetky stavebné úpravy si bude odpisovať nájomca, teda všetky stavebné úpravy sú v jeho vlastníctve. Z výpovedí účastníkov a z pripojených listinných dôkazov, najmä z obsahu ... priestory v takom stave, v akom ich prebral. Taktiež poukázali na skutočnosť, že všetky stavebné úpravy si bude odpisovať nájomca, teda všetky stavebné úpravy sú v jeho vlastníctve. Z výpovedí účastníkov a z pripojených listinných dôkazov, najmä z obsahu .
Právna veta: Popri danej zásadnej argumentácii vzťahujúcej sa na obsah žaloby súd dáva do pozornosti účastníkov konania aj Ústavou Slovenskej republiky garantované právo vlastniť majetok, dané článkom 20 ods. 1 Ústavy SR, podľa ktorého vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu a iba majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Účastník konania B. K. ako stavebník realizoval drobnú stavbu v súlade s právnymi podmienkami uvedenými v oznámení k ohláseniu drobnej stavby z 28.12.2011 a východiskovými údajmi obsiahnutými v jeho oznámení drobnej stavby z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... § 57 ods. 1 stavebného zákona, podľa ktorého stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolania, súd vzhľadom na hore uvedenú argumentáciu nezistil existenciu ... s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. Podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona, .
Právna veta: V tomto smere súd poukazuje na to, že aj na konanie o dodatočnom povolení stavby sa vzťahuje správny poriadok, t.j. zákon č. 71/1967 Zb., a to konkrétne ust. §§ 3 ods. 4 a 32 ods. 1 Správneho poriadku, podľa ktorého je správny orgán povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za týmto účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. V daných ustanoveniach ide o zakotvenie zásady materiálnej pravdy a z obsahu tejto zásady vyplýva, že správny orgán (platí to aj pre odvolací orgán) je povinný vykonávať dokazovanie tak, aby boli nál ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... posúdením stavby stavebníka ako rodinného domu vzhľadom na už uvádzanú skutočnosť, že by stavebník vykonal akékoľvek stavebné úpravy. Jedinú stavebnú úpravu oproti stavu podľa prvého posúdenia predstavuje prisypanie zeminy okolo prvého nadzemného podlažia tak, aby budilo dojem ... 43b ods. 3 Stavebného zákona (2 nadzemné podlažia) naviac keď zo strany stavebníka došlo k jedinej stavebnej úprave oproti predchádzajúcemu posúdeniu (odstránenie časti stavby) a to prisypanie zeminy okolo 1. nadzemného podlažia, tak .
Právna veta: Podľa § 687 ods. 1 OZ prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi byt v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu. Prenajímateľ je teda povinný udržiavať predmet nájmu v stave spôsobilom na riadne užívanie, odstraňovať závady v byte a podľa potreby vykonávať aj stavebné úpravy a iné podstatné zmeny bytu. Je pravdou, že prenajímateľ je povinný zabezpečiť nájomcovi nerušený výkon užívania bytu. Podľa zákona môže nájomca tento súhlas odoprieť iba z vážnych dôvodov a to napríklad z dôvodu vykonávania stavebných úprav v nevhodnom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... byte. Za týmto účelom súhlasia so sprístupnením bytu pre zhotoviteľa uvedenej stavebnej úpravy za účelom zamerania ako aj zhotovenia príslušnej stavebnej úpravy. Odporcovia sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť navrhovateľovi náhradu trov konania ... predmetnom byte. Za týmto účelom súhlasia so sprístupnením bytu pre zhotoviteľa uvedenej stavebnej úpravy za účelom zamerania ako aj zhotovenia príslušnej stavebnej úpravy. Návrh odôvodnil, že schôdza vlastníkov bytov v predmetnom obytnom dome rozhodla, .
Právna veta: Predmetom konania je ochrana vlastníckeho práva podľa ust. § 126 OZ. V súlade s ust. § 126 OZ aktívna legitimácia na podanie žaloby na ochranu vlastníckeho práva patrí vlastníkovi resp. jednému zo spoluvlastníkov. Obdobné právo na ochranu vlastníckeho práva má aj osoba, ktorá má u seba z akéhokoľvek právom aprobovaného dôvodu vec v detencii. Žalobcom je v danej veci Spoločenstvo vlastníkov bytov, t.j. právnická osoba založená podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá vykonáva správu spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, nebytových priestorov, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Košice uviedlo, že rozhodovanie o námietke podanej spoluvlastníkmi bytového domu, t.j. rozhodovanie o ich nesúhlase so stavebnými úpravami spoločnej časti bytového domu, nespadá do kompetencie stavebného úradu a správneho orgánu vôbec a teda o uvedenej námietke ... Z výpovede štatutárnej zástupkyne žalobcu súd zistil, že žalovaná kúpila byt v máji 2009 a ihneď začala so stavebnými úpravami, pričom nemala žiadne povolenie. Zástupkyňa vedela, že nejaká výveska, oznam stavebných prác a rekonštrukčných prác bola, .
Právna veta: Verejný obstarávateľ teda podľa názoru súdu nekonal v rozpore so zásadou nediskriminácie, pokiaľ sa rozhodol použiť preukazovanie technickej spôsobilosti uchádzačov požadovaním certifikátu enviromentálneho manažérstva...Platí, že verejný obstarávateľ musí podľa zákona prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Pri posudzovaní relevantnosti takýchto alternatívnych dôkazov je potrebné poznať požiadavky, ktoré musia byť splnené, aby príslušný certifikačný orgá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dodaním tovaru, napr. na sklad odberateľa a dodaním informačných technológií s kompletnou montážou vrátane nábytku, s osadením, kabelážou a potrebnými stavebnými úpravami vrátane sprevádzkovania celého systému. Nie je pritom rozhodujúce, aký je podiel ceny služieb spojených s dodávkou tovaru k cene dodaného .
Právna veta: Je potrebné poukázať nato, že odporkyňa má právo v prípade nekvality vykonaných prác uplatniť si zodpovednosť za vady, kde je potrebné s poukazom na ustanovenie § 655 ods. 1, 2 Obč. zákonníka toto právo zo zodpovednosti za vady si uplatniť u zhotoviteľa - navrhovateľa v záručnej dobe, inak toto právo zodpovednosti za vady zaniká. Ide teda o prekluzívny nárok odporkyne, ktorý v prípade neuplatnenia zaniká. Je teda potrebné, aby odporkyňa preukázala, že si zodpovednosť za vady u navrhovateľa riadne uplatnila v záručnej dobe, ktorá je stanovená v zmysle § 654 ods. 1 Obč. zákonníka najmenej 18 me ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... samotného vykonania stavebných prác vykonaných navrhovateľom prešla už dlhšia doba, niektoré stavebné práce boli prekryté ďalšími stavebnými úpravami, ktoré pre odporkyňu na rodinnom dome vykonávala iná firma, kde s poukazom na dohodnutý rozsah stavebných ... samotného vykonania stavebných prác vykonaných navrhovateľom prešla už dlhšia doba, niektoré stavebné práce boli prekryté ďalšími stavebnými úpravami, ktoré pre odporkyňu na rodinnom dome vykonávala iná firma, kde s poukazom na dohodnutý rozsah stavebných .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.