SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1184054
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64678
USSR: 35887
NSČR: 124596
NSSČR: 67392
USČR: 80143
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425465
Krajské súdy (ČR): 43750
Posledná aktualizácia
06.07.2020 23:01

Nájdené rozsudky pre výraz: stavebné úpravy


Približný počet výsledkov: 1274 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: stavebné úpravy
  • stavebny nájdené 140186 krát v 16804 dokumentoch
  • uprava nájdené 402763 krát v 105603 dokumentochPrávna veta: V súvislosti so žalobným dôvodom smerujúcim k procesnej vade majúcej za následok nezákonnosť rozhodnutia spočívajúcej v nedostatočnom oboznámení žalobcu s vyjadrením Ing. Karola Jančoka týkajúcim sa zistených rozdielov medzi jeho znaleckými závermi a závermi Ing. Emila Oettera, správny súd poznamenáva, že hoci reálne k oboznámeniu so závermi znalca Ing. Karola Jančoka nedošlo, vzhľadom na obsah jeho vyjadrenia, ktorý sám osebe nepriniesol očakávané vyjasnenie skúmaných rozdielov znaleckých záverov, by správny súd nemohol konštatovať, že došlo k podstatnému porušeniu ustanovení o konaní p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a výstavby SR. Účelom stavby je v čo najväčšej miere odstrániť kritický stav z hľadiska bezpečnosti, technických parametrov a zabezpečiť stavebnými úpravami prehľadnosť na príslušnom úseku. Komunikácia je využívaná širokou verejnosťou. Verejný záujem je preukázaný aj tým, že účelom výstavby je zaistenie .
Právna veta: Podľa § 687 ods. 1 OZ prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi byt v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu. Prenajímateľ je teda povinný udržiavať predmet nájmu v stave spôsobilom na riadne užívanie, odstraňovať závady v byte a podľa potreby vykonávať aj stavebné úpravy a iné podstatné zmeny bytu. Je pravdou, že prenajímateľ je povinný zabezpečiť nájomcovi nerušený výkon užívania bytu. Podľa zákona môže nájomca tento súhlas odoprieť iba z vážnych dôvodov a to napríklad z dôvodu vykonávania stavebných úprav v nevhodnom ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... byte. Za týmto účelom súhlasia so sprístupnením bytu pre zhotoviteľa uvedenej stavebnej úpravy za účelom zamerania ako aj zhotovenia príslušnej stavebnej úpravy. Odporcovia sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť navrhovateľovi náhradu trov konania ... predmetnom byte. Za týmto účelom súhlasia so sprístupnením bytu pre zhotoviteľa uvedenej stavebnej úpravy za účelom zamerania ako aj zhotovenia príslušnej stavebnej úpravy. Návrh odôvodnil, že schôdza vlastníkov bytov v predmetnom obytnom dome rozhodla, .
Právna veta: Ustanovenie § 667 Občianskeho zákonníka predpokladá a reguluje dve skutkové podstaty vzniku dvoch nárokov nájomcu v súvislosti s nájomcom vykonanými zmenami na veci. Prvou je nárok nájomcu na úhradu nákladov ním vynaložených na vec, ak sa prenajímateľ zaviazal na úhradu týchto nákladov. Druhou, pre prípad, že nájomca uskutočnil zmeny veci, avšak prenajímateľ sa nezaviazal na úhradu nákladov, je nárok nájomcu za protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota veci po skončení nájmu.

Úryvok z textu:
... a 4.11.1999 žalobca nebytové priestory odovzdal žalovanému. V priebehu trvania nájomného vzťahu žalobca vykonával stavebné úpravy suterénu so súhlasom žalovaného podľa zmluvných podmienok a uplatnil si zaplatenie hodnoty prác, ktoré vykonal v prenajatých ... a 4.11.1999 žalobca nebytové priestory odovzdal žalovanému. V priebehu trvania nájomného vzťahu žalobca vykonával stavebné úpravy suterénu so súhlasom žalovaného podľa zmluvných podmienok a uplatnil si zaplatenie hodnoty prác, ktoré vykonal v prenajatých .
Právna veta: Verejný obstarávateľ je oprávnený vymedziť len také požiadavky na preukázanie finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti, ktoré nielen bezprostredne súvisia s predmetom zákazky, ale spĺňajú aj požiadavku primeranosti vo vzťahu k predmetu zákazky. Je treba mať na zreteli, že určením podmienok účasti vo verejnom obstarávaní nemôže obstarávateľ bezdôvodne obmedziť okruh dodávateľov, ale musí dať rovnakú príležitosť všetkým dodávateľom, ktorí sú schopní plniť predmet zákazky. Požiadavka na predloženie referencií o už ukončených stavebných prácach (ni ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pred uzavretím zmluvy nariadil žalobcovi ako verejnému obstarávateľovi v užšej súťaži na predmet zákazky „Prístavba a stavebné úpravy Oravskej knižnice A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne“ zrušiť použitý postup zadávania zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného ... program spolufinancovaný so štrukturálnych fondov, vykonal žalovaný kontrolu vo veci užšej súťaže žalobcu s názvom „Prístavba a stavebné úpravy Oravské knižnice A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 145/2010 pod .
Právna veta: V tejto súvislosti sa súd stotožnil s odborným usmernením Úradu verejného zdravotníctva SR vydaného v súlade s § 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. za účelom zjednotenia postupu RÚVZ v SR, podľa ktorého detské ihriská možno charakterizovať ako účelové plochy, ktoré sú súčasťou infraštruktúry sídlisk, areálov škôl a predškolských zariadení. Tieto sú určené na rozvoj psychomotorického vývoja detí a pohybových aktivít ako významná súčasť vývoja jednotlivca, ktoré aktivity smerujú k podpore a ochrane zdravia detí. Na týchto plochách popri pohybových aktivitách sa objavujú zvuky, ktor ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v blízkosti ihriska o lavičky a smetné koše. Tieto stavebné úpravy boli realizované na základe ohlásenia drobnej stavby zo dňa 5.3.2009 a na základe oznámenia k ohláseniu stavebných ... D. O. a D. O. v 70-rokoch 20-teho storočia. V roku 2009 boli na ihrisku realizované stavebné úpravy, pozostávajúce z úpravy asfaltového povrchu, osadenia mantinelov so vstavanými bránkami a basketbalovými košmi, ako aj s doplnením mestského mobiliáru .
Právna veta: Vzťah § 135c Občianskeho zákonníka k § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka je vzťahom špeciálneho ustanovenia (§ 135c Občianskeho zákonníka) k všeobecnému ustanoveniu (§ 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka). § 135c Občianskeho zákonníka rieši osobitný prípad vlastníckych žalôb, keď niekto postaví stavbu (nehnuteľnosť) na cudzom pozemku. Je tomu tak preto, že stavbou vznikne trvalá hodnota, ktorá má povahu nehnuteľnosti a aplikáciou § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka - vyprataním stavby z pozemku vlastníka v každom prípade by znamenalo niekedy nespravodlivé a príliš tvrdé riešenie. Preto špeciálne us ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... do pozemku navrhovateľky. Časť strechy by bolo možné podľa znalca odstrániť len pri použití nástrešného zľabu (terajší žľab je pododkvapový). Stavebné úpravy by si vyžiadali značné finančné náklady. Muselo by dôjsť k demontáži dreveného podbitia strechy, demontáži strešných žľabov, hákov, demontáži a .
Právna veta: Pri posudzovaní, na akú nevyhnutnú dobu a do akej nevyhnutnej miery je vlastník susediaceho pozemku povinný umožniť vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, sa zásadne prihliada na objektívnu potrebu toho, kto sa práva vstupu dovoláva, nie na to, do akej miery bude vlastník susediaceho pozemku vo svojom vlastníckom práve obmedzený. Právo vstúpiť na pozemok za účelom obhospodarovania susedných pozemkov alebo stavieb nemožno však priznať, pokiaľ by tým došlo bez náhrady k obmedzeniu práva vlastníka susediaceho pozemku v rozsahu blížiacom sa rozsahu alebo v podstate rovnajúcom ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zo dňa 4.8.1997 nadobudlo právoplatnosť dňa 5.9.1997 a bolo vydané na stavebné úpravy a nadstavbu objektu 302 na ul. E. 6 v Žiline, súčasťou povolenia nebola prístavba ... a táto mu ako vlastníčka susedného pozemku umožní vstup na jej pozemok a uvedené stavebné úpravy následne zrealizuje v čo najkratšej dobe. Mesto Žilina, stavebný úrad v správe zo dňa ... 5.9.1997 a ktorým bola povolená stavebníkovi Pamiatkostav spol. s r.o. stavba Stavebné úpravy a nadstavba objektu č. 302 na ulici E. v K. na pozemku XXXX. Pri .
Právna veta: Podľa § 49 ods. 1, 2, písm. a/ zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Platiteľ vykoná odpočítanie dane v zdaňovacom období, v ktorom daň uviedol v záznamoch podľa § 70. Právo na odpočítanie dane môže byť zmietnuté iba vtedy, ak daňový orgán vzhľadom na objektívne skutočnosti preukáže, že príjemca faktúry vedel alebo mal vedieť, že uvedené plnenie zakladajúce právo na odpočítanie dane bolo súčasťou podvodu zo strany uvedeného ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 2008 za obdobie 01. - 28. 08. 2008 (na stavbu označenú ako „Stavebné úpravy HD Šalgovce“, „obj. 33 - Silážny žľab - stavebné úpravy“, „obj. 32 odchovňa mladého dobytka - stavebné úpravy“) a súpismi vykonaných prác zo dňa 09. 09. 2008. Správca dane tieto listinné ... odberateľa - PD Šalgovce za práce a dodávky HSV podľa jednotlivých objektov (objekt 33-Silážny žľab - stavebné úpravy, odchovňa mladého dobytka - stavebné úpravy) a k tejto faktúre predložil i zisťovacie protokoly za obdobie od 01. 28. 08. 2008 zo .
Právna veta: Predmetom konania je ochrana vlastníckeho práva podľa ust. § 126 OZ. V súlade s ust. § 126 OZ aktívna legitimácia na podanie žaloby na ochranu vlastníckeho práva patrí vlastníkovi resp. jednému zo spoluvlastníkov. Obdobné právo na ochranu vlastníckeho práva má aj osoba, ktorá má u seba z akéhokoľvek právom aprobovaného dôvodu vec v detencii. Žalobcom je v danej veci Spoločenstvo vlastníkov bytov, t.j. právnická osoba založená podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá vykonáva správu spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, nebytových priestorov, k ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Košice uviedlo, že rozhodovanie o námietke podanej spoluvlastníkmi bytového domu, t.j. rozhodovanie o ich nesúhlase so stavebnými úpravami spoločnej časti bytového domu, nespadá do kompetencie stavebného úradu a správneho orgánu vôbec a teda o uvedenej námietke ... Z výpovede štatutárnej zástupkyne žalobcu súd zistil, že žalovaná kúpila byt v máji 2009 a ihneď začala so stavebnými úpravami, pričom nemala žiadne povolenie. Zástupkyňa vedela, že nejaká výveska, oznam stavebných prác a rekonštrukčných prác bola, .
Právna veta: Verejný obstarávateľ teda podľa názoru súdu nekonal v rozpore so zásadou nediskriminácie, pokiaľ sa rozhodol použiť preukazovanie technickej spôsobilosti uchádzačov požadovaním certifikátu enviromentálneho manažérstva...Platí, že verejný obstarávateľ musí podľa zákona prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Pri posudzovaní relevantnosti takýchto alternatívnych dôkazov je potrebné poznať požiadavky, ktoré musia byť splnené, aby príslušný certifikačný orgá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dodaním tovaru, napr. na sklad odberateľa a dodaním informačných technológií s kompletnou montážou vrátane nábytku, s osadením, kabelážou a potrebnými stavebnými úpravami vrátane sprevádzkovania celého systému. Nie je pritom rozhodujúce, aký je podiel ceny služieb spojených s dodávkou tovaru k cene dodaného .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.