SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1184046
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64678
USSR: 35887
NSČR: 124596
NSSČR: 67392
USČR: 80143
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425465
Krajské súdy (ČR): 43750
Posledná aktualizácia
06.07.2020 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: stavebné úpravy


Približný počet výsledkov: 1274 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: stavebné úpravy
  • stavebny nájdené 140186 krát v 16804 dokumentoch
  • uprava nájdené 402763 krát v 105603 dokumentochPrávna veta: Podľa § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka, neplatnosť výpovede môže nájomca uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede. Účinky výpovede nastanú až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa zamietne návrh na určenie neplatnosti výpovede nájmu bytu. Podstata právnej úpravy uvedenej v ustanovení § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka spočíva v tom, že ak nájomca, ktorému prenajímateľ dal výpoveď z nájmu bytu, chce zániku nájmu zabrániť, nemá inú možnosť, než v zákonom stanovenej trojmesačnej lehote odo dňa doručenia výpovede podať návrh na súd o neplatnosť výpovede, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 11C/49/2011 1111210600 25.02.2013 JUDr. Branislav Král ECLI:SK:OSBA1:2013:1111210600.3 Rozhodnutie Okresný súd Bratislava I v Bratislave, v konaní pred samosudcom JUDr. Branislavom Králom v právnej veci navrhovateľky: P. S., bytom Š. XX, Bratislava, občan SR, zastúpená JUDr. Ivan Jánošík, advokát, Klincová 37, Bratislava, P.O.BOX 2 Bratislava 15, 810 05, proti .
Právna veta: Ustanovenie § 667 Občianskeho zákonníka predpokladá a reguluje dve skutkové podstaty vzniku dvoch nárokov nájomcu v súvislosti s nájomcom vykonanými zmenami na veci. Prvou je nárok nájomcu na úhradu nákladov ním vynaložených na vec, ak sa prenajímateľ zaviazal na úhradu týchto nákladov. Druhou, pre prípad, že nájomca uskutočnil zmeny veci, avšak prenajímateľ sa nezaviazal na úhradu nákladov, je nárok nájomcu za protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota veci po skončení nájmu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Cob/213/2011 7109209525 29.03.2012 JUDr. Janka Kočišová ECLI:SK:KSKE:2012:7109209525.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Janky Kočišovej a členov senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci žalobcu: I.. S. S., nar. XX.XX.XXXX, O. XX, Y., zast. JUDr. Adriana Chymčáková .
... D. L. ml. ako aj žalovanej vyplynulo, že v dome číslo XX sa nedalo okamžite bývať a boli potrebné určité stavebné úpravy, ktoré boli preukázané výpoveďou svedkov a ktoré boli realizované v priebehu nie zimných mesiacov, pričom z výpovede svedka I. I .
... prác, navrhovateľka sa mohla domáhať ochrany na súde návrhom podľa § 151n ods. 3 Občianskeho zákonníka. Skutočnosť, že odporca nevykonal stavebné úpravy na rodinnom dome, ktoré požadovala navrhovateľka, nemožno posudzovať za rozpor s dobrými mravmi, lebo povinnosťou detí je postarať sa o .
... uzavrieť zmluvu so zhotoviteľom oplotenia F. Z. v mene všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorých sa takáto stavebná úprava týka. Vzhľadom na uvedené, súd nemal za preukázané, že žalovaný porušil akékoľvek zmluvné či zákonné ustanovenie, keď ... Zdôraznil, že žalobca do spisu nezaložil žiaden dôkaz, že správca areálu, alebo samotní vlastníci vyslovili súhlas s touto stavebnou úpravou, respektíve s formou, akou sa osadenie oplotenia má realizovať a absentuje dôkaz o tom, že žalobca bol oprávnený .
... prijatými plneniami a poskytnutými plneniami ako to vyplýva zo zápisu odovzdania a prevzatie stavby bolo preberacím konaním stavby označené ako stavebné úpravy informačného centra VšZP v Prievidzi - druhá etapa ukončené dňa 13.03.2008 s tým, že VšZP a.s., Bratislava prevzala .
... bol povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potreby opráv, údržby a technického servisu predmetu nájmu. Stavebné úpravy väčšieho rozsahu bol žalobca oprávnený vykonávať iba s predchádzajúcim súhlasom prenajímateľa. Tiež nebol oprávnený bez písomného ... odplatu. V zmysle čl. VI ods. 6. Zmluvy o nájme nebytových priestorov veriteľ ako nájomca vykonal stavebné úpravy na predmete nájmu úpravy (rekonštrukcia administratívnej budovy a servisnej dielne - projekt zmeny elektroinštalácie, stavebné práce, .
... nebol vytvorený pozemok, ako to bolo zamýšľané pôvodným zámerom a geometrickým plánom, nakoľko ani nedošlo k vykúpeniu všetkých dotknutých pozemkov. Stavebné úpravy sa nikdy nerealizovali tak ako mali, žiadna sypaná hrádza nebola vytvorená a Q. potok tečie v pôvodnom koryte. Nedošlo ani .
... dňa 19.06.2012. 25. Podľa stavebného zákona § 57 ods. 2, tretia veta stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. 26. Za stavu ak .
... nevzťahuje na zmluvy o poskytnutí úveru na účely nadobudnutia existujúcich alebo projektovaných nehnuteľností, dodatočné alebo ďalšie stavebné úpravy dokončených stavieb a ich údržbu. Zmluva o medziúvere jednoznačne určuje poskytnutie finančných prostriedkov, ako stavebného ... účelový a žalobcovia museli poskytnuté prostriedky použiť na nadobudnutie existujúcich alebo projektovaných nehnuteľností, dodatočné alebo ďalšie stavebné úpravy dokončených stavieb a ich údržbu (§ 1 ods. 2 písm. a/ zákona číslo 258/2001 .
... 98.000,- eur, ktorú podpísala žalobkyňa a žalovaný - ako dlžníci - s G., T. Prostriedky z tohto úveru boli použité na stavebné úpravy sporných nehnuteľností, čo žalovaný 1/ vo svojej výpovedi zo dňa 21.03.2019 potvrdil. Vykonaným dokazovaním - výsluchom žalovaného 1/, množstvom .
... 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Žalovaný ako zhotoviteľ diela sa zaviazal vykonať dielo špecifikované v bode III. zmluvy, a to stavebné úpravy objektu sypárne. Predmetom plnenia malo byť zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky 021210 a dodatkov, pričom stavba mala byť vyhotovená .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.