SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1156782
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64355
USSR: 35523
NSČR: 123823
NSSČR: 66870
USČR: 79813
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424366
Krajské súdy (ČR): 43640
Posledná aktualizácia
30.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: stavebný úrad


Približný počet výsledkov: 2065 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: stavebný úrad
  • stavebny nájdené 138097 krát v 16653 dokumentoch
  • urad nájdené 501638 krát v 179614 dokumentochPrávna veta: Podľa § 13 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení, starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Podľa osobitných zákonov môže správny orgán tvoriť jediná osoba, ktorá však nie je v pracovnom pomere k tomuto orgánu. Takéto postavenie má aj starosta obce. Na tieto prípady sa ustanovenia o vylúčení zamestnanca správneho orgánu (§ 9 Správneho poriadku) nevzťahujú. K otázke vylúčenia starostu obce Solčany z prejednávania veci treba uviesť, že tento nekonal ako zamestnanec obce a Správny poriadok neumožňuje, aby bol z konania vylúčený vecne príslušný správny orgán, teda z konania nemôže byť vylúčený a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžp/5/2013 4011200918 25.04.2013 CSc., JUDr. Eva Babiaková ECLI:SK:NSSR:2013:4011200918.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcov : 1./ D. L., bytom E., D., 2./ Q. L., bytom tamtiež, obaja .
Právna veta: Územný plán zóny je takým územno-plánovacím dokumentom, ktorý určí presne ktoré pozemky v danej lokalite sú určené na aký druh výstavby alebo nevýstavby. V danom prípade pre územie nie je spracovaný a schválený územný plán zóny, ktorý by riešil konkrétne umiestnenie stavieb na pozemkoch vrátane ich prístupov...Podľa § 4 vykonávacej vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, (1) pri umiestňovaní stavby a jej začleňov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 24S/79/2011 6011200915 04.05.2012 JUDr. Jana Novotná ECLI:SK:KSBB:2012:6011200915.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Novotnej a členov senátu JUDr. Aleny Antalovej a Ľudovíta Bradáča v právnej veci žalobkyne W.. F.. W. B. N., nar. XX.X.XXXX, bytom L. XXX/XX, Z. Z., občianka SR .
Právna veta: Posúdenie možnosti navrhovanej zmeny pôvodného územného rozhodnutia (podmienok umiestnenia stavby) a rozhodnutie o nej a tiež posúdenie a rozhodnutie o prípadných námietkach ostatných účastníkov konania je vo výlučnej kompetencii a právomoci príslušného stavebného úradu a jemu nadriadenému (odvolaciemu) orgánu. V prípade námietok účastníkov územno-technického a stavebno-technického charakteru stavebný úrad odkáže účastníkov na iný príslušný orgán verejnej správy.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava IV 9C/148/2005 1405206279 11.11.2008 JUDr. Tatiana Poláková ECLI:SK:OSBA4:2008:1405206279.8 Uznesenie Okresný súd Bratislava IV v právnej veci navrhovateľov: I. Ing. M. O., bytom Z. XX,. B., II. A. O., bytom Z. XX,. B., obaja zastúpení JUDr. B. M., advokátkou A. K. M. & P., s.r.o. so sídlom Š. XX,. B. proti odporcom: I. Ing. R. M., bytom M. XX,. B., II. Ing. R. M., .
Právna veta: Zmena územného rozhodnutia sa vykonáva nahradením pôvodného rozhodnutia novým rozhodnutím. Dôvody jeho zmeny môžu byť rozmanité a uplatňovať ich môže jednak navrhovateľ a jednak z vlastného podnetu stavebný úrad. Pri konaní sa postupuje obdobne ako pri riadnom územnom konaní. Návrh na zmenu územného rozhodnutia sa prerokuje s tými istými účastníkmi konania, resp. s ich právnymi nástupcami a dotknutými orgánmi, ktorí sa zúčastňovali na pôvodnom konaní. Stavebný úrad môže povoliť, resp. nepovoliť výnimku z rozhodnutia o chránenom území, ochrannom pásme a o stavebnej uzávere vydaného v správnom k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/61/2011 1011200581 08.03.2012 JUDr. Nora Majerníková ECLI:SK:KSBA:2012:1011200581.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Puchelovej a členov senátu JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. a JUDr. Mariána Trenčana v právnej veci žalobcu: C. N., bytom S. XX, C., právne zastúpený: JUDr. Ján Garaj, .
Právna veta: Proces povoľovania stavieb prechádza určitými špeciálnymi fázami, kde prvá fáza musí byť právoplatne ukončená a až potom môže nastúpiť druhá fáza povolenia stavby a to ako hlavnej stavby, tak s ňou súvisiacich stavieb, ktoré bez hlavnej stavby nemajú žiadny význam. Pri povoľovacom procese sa okrem všeobecného stavebného úradu, ktorý povoľuje hlavnú stavbu zúčastňujú tohto procesu ďalšie špeciálne stavebné úrady, ktoré povoľujú ďalšie súvisiace a podmieňujúce investície, ako je úrad životného prostredia, v prípade stavebných objektov súvisiacich s vodou a odkanalizovaním, úrad dopravy v prípade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 26S/14/2011 4011200569 12.04.2012 JUDr. Pavol Pilek ECLI:SK:KSNR:2012:4011200569.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Pileka a členov JUDr. Romana Greguša a Mgr. Erika Németha v právnej veci žalobcu: J. H., nar. XX.XX.XXXX, K. nad U. XX, XXX XX U. K., zastúpeného: Advokát Pirč, s.r.o., IČO: 36 855 910, .
Právna veta: Stavebný úrad môže povoliť, respektíve nepovoliť výnimku z rozhodnutia o chránenom území, ochrannom pásme a stavebnej uzávere v správnom konaní na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby. Výnimka zo zákazu alebo obmedzenia niektorých činností v území je zmenou rozhodnutia o chránenom území, o ochrannom pásme alebo o stavebnej uzávere. Je potrebné poukázať na § 41 ods. 2 Stavebného zákona, podľa ktorého výnimku možno povoliť len v odôvodnených prípadoch a po dohode s dotknutými orgánmi štátnej správy. Správny poriadok v ust. § 19 ods. 3 v spojení s ust. § 140 Stavebného zákona upravuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4S/20/2013 8013200433 16.01.2014 JUDr. Viera Zoľáková ECLI:SK:KSPO:2014:8013200433.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Zoľákovej a sudkýň Mgr. Magdalény Želinskej a JUDr. Evy Slávikovej v právnej veci žalobcu Z. X., bytom v S. č. XXX, právne zastúpenej JUDr. Jánom Hovančákom, advokátom, .
Právna veta: V danom prípade treba vychádzať zo skutočnosti, že samotnému meritórnemu rozhodnutiu v stavebnom konaní predchádza vydávanie iných aktov tzv. podkladových a podmieňujúcich aktov, akým je v danom prípade aj záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu. V praxi sa totiž vyskytujú situácie kedy k realizácii určitej činnosti napr. aj pri dodatočnom povoľovaní stavby je potrebné vydať niekoľko správnych aktov, pričom skôr vydané správne akty podmieňujú správne akty, ktoré boli vydané neskôr. Všetky tieto správne akty teda tvoria určitú časovú a logickú postupnosť. Existujú dva druhy väzieb v rám ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/120/2010 2010200622 15.11.2012 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2012:2010200622.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a členov senátu JUDr.Kataríny Benczovej a JUDr. Pavla Lacza v právnej veci žalobkyne: Mgr.M. Y., bytom A.Q. XX/XX, XXX XX T.,právne zastúpená advokátom: Mgr. Vladimír .
Právna veta: Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona pri nadzemných a podzemných vedeniach verejných telekomunikačných sietí sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie. V tomto prípade zákon nedáva stavebnému úradu možnosť vlastným rozhodnutím prelomiť toto ustanovenie a nariadiť konanie o stavebnom povolení (na rozdiel od tzv. ohlasovacích stavieb, kde zákon výslovne umožňuje stavebnému úradu určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia).

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bánovce n/B 3Cb/17/2011 3210203955 30.09.2013 JUDr. Radoslav Svitana, PhD. ECLI:SK:OSBN:2013:3210203955.12 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bánovce nad Bebravou v konaní pred sudcom JUDr. Radoslavom Svitanom, PhD., v právnej veci navrhovateľa: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, proti odporcovi .
Právna veta: Vyvlastnenie je najširšie upravené v stavebnom zákone (§ 108 až § 116), ktorý okrem toho, že vymedzuje účely, na ktoré možno vyvlastniť alebo vlastnícke právo k nehnuteľnostiam obmedziť, upravuje aj základné predpoklady na vyvlastnenie a určuje špeciálny procesný postup, podľa ktorého sa postupuje v každom vyvlastňovacom konaní. Niektoré účely vyvlastnenia obsiahnuté v stavebnom zákone do jeho novelizácie v roku 1992 smerovali predovšetkým k plneniu hospodárskych úloh štátu, avšak zmenou štruktúry ekonomických subjektov, ich právnym postavením a komerčným charakterom sa ocitli mimo vymedzeného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5S/186/2012 1012201020 11.12.2012 JUDr. Dáša Filová ECLI:SK:KSBA:2012:1012201020.2 Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Dáši Filovej a členov senátu JUDr. Viery Šebestovej a JUDr. Anny Peťovskej, PhD., v právnej veci žalobcu: L.. O. G., D.. slobody XXX, XXX XX G. D. O., zastúpený: Mgr. Miroslav Hanec, advokát, Hruštiny 602, .
Právna veta: Obec je povinná v prípade rozsiahlej novej výstavby mať Územný plán obce, ktorý stanoví zásady priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce a až na základe schváleného územného plánu obce, je možné vydať územné rozhodnutie na predmetnú stavbu. V tomto prípade bola v rámci projektovej dokumentácie stavby spracovaná urbanistická štúdia lokality, ktorá môže byť podkladom pre spracovanie a obstaranie územného plánu a následne vyhlásením jeho záväzných častí sa stane záväzným územnoplánovacím podkladom regulujúcim stavebnú činnosť v území.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/155/2011 1011201418 05.04.2012 JUDr. Monika Valašíková PhD. ECLI:SK:KSBA:2012:1011201418.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. a členov senátu JUDr. Nory Puchelovej a JUDr. Renáty Janákovej v právnej veci žalobcu: DREVODOMY RAJEC, s.r.o. IČO 44 261 004, so sídlom .
Právna veta: Stoličky, stoly, kreslá, elektronika, kalendáre na stenách, ako aj množstvo listín, nemožno považovať za štandardné vybavenie staveniska, nakoľko nemožno ich považovať za zariadenia potrebné na uskutočňovanie stavby. Ustanovenie § 43i ods. 1 Stavebného zákona jasne definuje, čo možno rozumieť pod pojmom stavenisko, pričom tento priestor je definovaný jasným účelom - na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby (čo v prejednávanej veci nebolo splnené) a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zariadenie staveniska slúži dočasne prevádzkov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... účel, a ak je to potrebné, určia sa podmienky užívania stavby. Podľa § 83 Stavebného zákona, stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka vydať časove obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok ... kolaudačného rozhodnutia. Podľa § 81 ods. 1 Stavebného zákona, v kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny .
Právna veta: Podľa § 442 ods. 3 Obč. zák škoda sa uhrádza v peniazoch. Ak však o to poškodený požiada a ak je to možné a účelné, uhrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu. Takáto naturálna reštitúcia je prípustná len vtedy, ak sú súčasne splnené obidve zákonom stanovené podmienky, t. j. že o to výslovne požiada poškodený v podanej žalobe, ako aj za podmienky, že uvedenie do pôvodného stavu je fyzicky možné a je aj účelné. Podmienky možnosti a účelnosti naturálnej reštitúcie zákon bližšie neurčuje. Obchodný zákonník v tejto súvislosti hovorí na miesto účelnosti o obvyklosti (§ 378 Obchodného zákonníka). ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Iná situácia vzniká nelegálnym odstránením celého zvyšku stavby rodinného domu, ku ktorému došlo jeho odstránením bez búracieho povolenia stavebného úradu (§ 88 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku). Faktické úplné odstránenie ... splnenia podmienok uvedených v zák. č. 50/1976 Zb. na základe rozhodnutia stavebného úradu. Naviac aj v prípade vydania stavebného povolenia k tomu kompetentným stavebným úradom, by nebolo možné považovať za účelné nariadiť výstavbu starého rodinného domu v .
Právna veta: Ustanovenie § 680 ods.2 OZ upravujúce prechod práv a povinností na nadobúdateľa prenajatej veci je obsiahnuté v rámci všeobecnej úpravy nájomnej zmluvy a dopadá aj na vzťahy, ktoré riešia prenájom nebytových priestorov, pretože zvláštna úprava tohto nájomného vzťahu, nachádzajúca sa v zák.č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, a to v nadväznosti na § 720 OZ neobsahuje špeciálne ustanovenie o dôsledkoch zmeny vlastníka prenajatej veci za trvania nájomného vzťahu, a preto je nutné použiť všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa tento zákon sa vzťahuje a) na nebytové priestory, ktorými sú miestnosti alebo súbory miestností, ktoré podľa rozhodnutia stavebného úradu sú určené na iné účely ako na bývanie; nebytovými priestormi nie sú príslušenstvo bytu ani spoločné priestory domu; ... sa tento zákon sa vzťahuje a) na nebytové priestory, ktorými sú miestnosti alebo súbory miestností, ktoré podľa rozhodnutia stavebného úradu sú určené na iné účely ako na bývanie; nebytovými priestormi nie sú príslušenstvo bytu ani spoločné priestory domu; .
Právna veta: Podstatou správneho súdnictva je ochrana práv občanov a právnických osôb, o ktorých sa rozhodovalo v správnom konaní; ide o právny inštitút, ktorý umožňuje, aby sa každá osoba, ktorá sa cíti byť rozhodnutím či postupom orgánu verejnej správy poškodená, dovolala súdu, ako nezávislého orgánu a vyvolala tak konanie, v ktorom správny orgán už nebude mať autoritatívne postavenie, ale bude účastníkom konania s rovnakými právami, ako ten, o koho práva v konaní ide. Úlohou správneho súdu pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ústne pojednávanie, vzhľadom na neexistujúci územný plán obce Jelka, tak túto námietku považoval za nedôvodnú, nakoľko pre stavebné úrady bolo rozhodujúce, že v danom prípade boli zabezpečené vyjadrenia dotknutých orgánov. Mal za to, že odbornou stránkou ... až do momentu jeho skončenia, t. j. aj v rámci odvolacieho správneho konania. Skutočnosť, že prvostupňový stavebný úrad v dôsledku svojho chybného procesného postupu so žalobcom nekonal ako s účastníkom konania hneď od začiatku správneho konania, .
Právna veta: Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby vzniká v zmysle § 19 ods. 1, 2 Zákona o DPH dňom dodania tovaru, alebo služby. V prípade zálohovej - preddavkovej platby, t. j. platby prijatej pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby (§ 19 ods. 4 Zákona o DPH). Jedná sa o špecifický prípad, ktorý predstavuje výnimku z pravidla, že DPH sa stane splatnou (vznikne daňová povinnosť) v okamihu, keď sa uskutoční dodávka tovaru alebo služby (§ 19 ods. 1, 2 Zákona o DPH). Z cit. ustanovení Zákona o DPH nesporne vyplýva, že uplatnenie práva na odpočíta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa viazali predmetné zálohové faktúry neboli vôbec realizované a plánované vykonanie diela nebolo ani ohlásené príslušnému stavebnému úradu. Uvedené skutočnosti vyhotovené vo vzájomných súvislostiach podľa žalovanému nasvedčujú tomu, že neuznanie odpočítania dane z ... , ktorou mali byť rekonštrukčné práce na nehnuteľnosti Obilné silo na ul. Príboj, Slovenská Ľupča nebolo stavebnému úradu doručené. Z preverovania vykonaného správcom dane miestnym zisťovaním bolo zistené, že nehnuteľnosť je uzatvorená a žiadne .
Právna veta: Ako vyplýva z ust. § 37 ods. 1 Stavebného zákona, stavebný úrad v územných konaniach vychádza z územných plánov obcí a územných plánov zón, ktoré vyplývajú z územných plánov obce a ktoré ich spodrobňujú. Teda ako aj vyplýva z ust. § 8 ods. 3 Stavebného zákona je potrebné rozlišovať územný plán obce od územného plánu zóny. V prípade územného plánu obce, tento ustanovuje zásady a reguláciu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce a plochy pre verejnoprospešné stavby, avšak územný plán zóny už ustanovuje zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žaloba nie je dôvodná. Súd zistil z pripojeného administratívneho spisu, že Obec Rudina ako príslušný stavebný úrad na základe určenia Krajského stavebného úradu v Žiline a na základe podanej žiadosti Mestom Kysucké Nové Mesto zo dňa 26.04.2011 ... preskúmanie rozhodnutia o predĺžení času platnosti predmetného územného rozhodnutia. V konaní o predĺžení času platnosti územného rozhodnutia stavebný úrad, ako aj žalovaný pri rozhodovaní o podanom odvolaní skúmajúc, či boli splnené všetky zákonné podmienky na .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.