Nájdené rozsudky pre výraz: sťažnosť odsúdeného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4103

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

455 dokumentov
124 dokumentov
5 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 193 odsek 1 písmeno c/ Trestného poriadku, nadriadený orgán zamietne sťažnosť, ak nie je dôvodná. Keďže nadriadený súd nezistil žiadne dôvody na zrušenie sťažnosťou odsúdeného napadnutého uznesenia súdu prvého stupňa a na iné rozhodnutie v prejednávanej veci v jeho prospech, sťažnosť odsúdeného podľa § 193 odsek 1 písmeno c/ Trestného poriadku ako nedôvodnú zamietol.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 4Tos/91/2013 4313010293 18.07.2013 JUDr. Zita Matyóová ECLI:SK:KSNR:2013:4313010293.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Matyóovej a členov senátu Mgr. Adriany Némethovej a JUDr. Jána Bernáta, v trestnej veci odsúdeného G. V. , pre trestný čin vraždy podľa § 219 odsek 1 Trestného zákona účinného do 01.01.2006 (ďa
Právna veta: Krajský súd dospel k záveru, že nález Ústavného súdu SR zo dňa 28.11.2012 sp. zn. PL. ÚS 106/2011 sa nedotkol ústavnosti ustanovenia § 41 ods. 1 Tr. zák. účinného do 31.12.2005. Aj keď spôsob výpočtu výmeru trestu pri obzvlášť nebezpečnom recidivistovi v zmysle ustanovenia § 42 ods. 1 Tr. zák. účinného do 31.12.2005 a podľa ustanovenia § 41ods. 2 Tr. zák. účinného od 1.1.2006 , teda podľa asperačnej zásady je obdobný, treba uviesť, že v Trestnom zákone prípustnosť analógie nie je možná. Naviac aj východiská pre ukladanie trestov páchateľom ako obzvlášť nebezpečným recidivistom a pri ukladaní t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 5Tos/167/2013 2313010558 07.01.2014 JUDr. Tatiana Biedniková ECLI:SK:KSTT:2014:2313010558.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tatiany Biednikovej a sudcov JUDr. Ľuboša Jurkoviča a Vladimíra Vlčka v trestnej veci proti odsúdenému A. K., v konaní o obnovu konania, o sťažnosti odsúdeného prot
Právna veta: Je nutné uviesť, že obnovu konania je možné povoliť iba za splnenia podmienky, ak vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme a súčasne jedná sa o také skutočnosti alebo dôkazy, ktoré samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi by mohli viesť k inému rozhodnutiu než ako bolo pôvodné právoplatné rozhodnutie či už ohľadne otázky viny alebo trestu. V konaní o povolenie obnovy konania sa nepreskúmava zákonnosť a odôvodnenosť pôvodného rozhodnutia, ale rieši sa výlučne otázka či sú tu dané nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré samy osebe alebo v spojení so skuto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 2Tos/97/2013 5113010359 20.11.2013 JUDr. Dana Wänkeová ECLI:SK:KSZA:2013:5113010359.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dany Wänkeovej a sudcov JUDr. Márie Urbanovej a JUDr. Vladimíra Sučika, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 20. novembra 2013 v Žiline, o sťažnosti odsúdeného F. F. proti uzneseniu Okresného súdu
Právna veta: Pokiaľ ide o nedodržanie zákonom určenej lehoty na rozhodnutie o žiadosti odsúdeného na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody určenej ustanovením § 415 odsek 3 Trestného poriadku, krajský súd poukazuje na to, že ide o poriadkovú lehotu určenú zákonom, to znamená, že ide o lehotu s nesplnením ktorej zákon (Trestný poriadok) nespája žiadny účinok. Nedodržanie tejto lehoty nemá za následok automatické prepustenie odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 4Tos/36/2013 4312011081 27.03.2013 Mgr. Adriana Némethová ECLI:SK:KSNR:2013:4312011081.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Adriany Némethovej a členov senátu JUDr. Zity Matyóovej a JUDr. Jána Bernáta v trestnej veci odsúdeného A. E. , pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 222 odsek 1 Trestného zákona účinného do
Právna veta: Účel obnovy konania nie je revízia pôvodného trestného konania ani spochybňovanie spôsobu, akým dôkazy hodnotili súdy v pôvodnom konaní. Tieto sú totiž nezvratné, nemožno ich meniť, ani inak korigovať a dôkazy, ktoré už boli vykonané v pôvodnom konaní, nemožno opakovať. Za nové v zmysle vyššie citovaných ustanovení a úvah súdu I. stupňa je potrebné považovať také skutočnosti, ktoré neboli pred rozhodnutím súdu predmetom zisťovania alebo dokazovania, novým dôkazom je predovšetkým dôkazný prostriedok, ktorý sa v čase rozhodovania súdu v spise nenachádzal. Naproti tomu za nové skutočnosti alebo d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 4Tos/85/2015 4315010124 11.08.2015 Mgr. Adriana Némethová ECLI:SK:KSNR:2015:4315010124.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Adriany Némethovej a sudcov JUDr. Zity Matyóovej a JUDr. Jána Bernáta, v trestnej veci odsúdeného A. M., pre prečin krádeže podľa § 212 odsek 2 písmeno f/, odsek 3 písme
Právna veta: Podmienky zmeny spôsobu výkonu trestu odňatia slobody sú ustanovené v § 9 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody. V zmysle § 9 odsek 3 zákona č. 475/2005 Z. z. ak odsúdený porušuje opakovane alebo závažným spôsobom ústavný poriadok, je podozrivý zo spáchania trestného činu počas výkonu trestu, z jeho prípravy alebo pokusu, môže mu súd zmeniť spôsob výkonu trestu preradením do ústavu s vyšším stupňom stráženia.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 4Tos/80/2013 4313010261 20.06.2013 JUDr. Zita Matyóová ECLI:SK:KSNR:2013:4313010261.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Matyóovej a členov senátu Mgr. Adriany Némethovej a JUDr. Jána Bernáta, v trestnej veci odsúdeného N. E. , pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 odsek 2 písmeno d/ Trest
Právna veta: Podľa § 66 ods. 1 Tr. zák., môže súd odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojim správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život. Podľa ods. 2 cit. ustanovenia, pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení súd prihliadne aj na to, v akom ústave na výkon trestu odsúdený trest vykonáva.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 23Tos/79/2013 3113010931 22.08.2013 JUDr. František Kováč ECLI:SK:KSTN:2013:3113010931.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Františka Kováča a sudcov JUDr. Ondreja Gáboríka a JUDr. Ondreja Samaša na neverejnom zasadnutí konanom dňa 22. augusta 2013 prejednal sťažnosť odsúdeného L. Y. nar. XX
Právna veta: Na to, aby mohol byť odsúdený podmienečne prepustený, musí súd dospieť k záveru, že od odsúdeného možno očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život. Rozhodnutie o tom robí súd na základe viacerých dôkazov a nielen z hodnotenia príslušného ústavu na výkon trestu odňatia slobody.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 23Tos/134/2012 3112010416 07.01.2013 JUDr. Ondrej Gáborík ECLI:SK:KSTN:2013:3112010416.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ondreja Gáboríka a sudcov JUDr. Ondreja Samaša a JUDr. Františka Kováča na neverejnom zasadnutí konanom dňa 7. januára 2013 prejednal sťažnosť odsúdeného U. T. nar. XX.XX.XXXX v W., trvale bytom
Právna veta: Podľa § 66 odsek 2 Trestného zákona pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení súd prihliadne aj na to, v akom ústave na výkon trestu odsúdený trest vykonáva. Ako vyplýva z citovaného zákonného ustanovenia, v prípade výkonu trestu odňatia slobody uloženého odsúdenému za prečin, ako je tomu v posudzovanom prípade, výkon polovice takéhoto trest je len jednou, avšak nie jedinou podmienkou, pre podmienečné prepustenie z výkonu tohto trestu. Ďalšími dvomi (tzv. materiálnymi) podmienkami pre taký postup, ktoré musia byť splnené súčasne, je - že odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 1Tos/64/2015 4115010096 15.07.2015 JUDr. Stanislav Libant ECLI:SK:KSNR:2015:4115010096.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Stanislava Libanta a sudcov JUDr. Štefana Hrvolu a JUDr. Petra Kaňu v trestnej veci odsúdeného T. J.-a, o sťažnosti odsúdeného proti uzneseniu Okresného súdu Levice zo dňa
Právna veta: Ustanovenie § 47 odsek 2 Trestného zákona upravuje osobitný režim ukladania trestov páchateľom v ňom vymedzených trestných činov, recidivujúcim spôsobom uvedeným v tomto zákonnom ustanovení. Citované ustanovenie je osobitným ustanovením (lex specialis) vo vzťahu k iným ustanoveniam Trestného zákona obsiahnutým či už v jeho všeobecnej alebo osobitnej časti, t.j. aplikačne majúcim pred nimi prednosť pri ukladaní trestu. Teda ak sú splnené podmienky na uloženie trestu uvedené v § 47 odsek 2 Trestného zákona, páchateľovi sa trest ukladá podľa tohto zákonného ustanovenia, bez ohľadu na to, že súčas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 1Tos/136/2014 4414010467 08.12.2014 JUDr. Stanislav Libant ECLI:SK:KSNR:2014:4414010467.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Stanislava Libanta a sudcov JUDr. Štefana Hrvolu a JUDr. Petra Kaňu v trestnej veci odsúdeného E. Z., o sťažnosti odsúdeného proti uzneseniu Okresného súdu Nové Zámky zo d
MENU