Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1065161
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63358
USSR: 34570
NSČR: 120668
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420509
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
07.12.2019 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: štúdium na Strednej odbornej škole


Približný počet výsledkov: 233 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: štúdium na Strednej odbornej škole
  • studium nájdené 44359 krát v 11213 dokumentoch
  • na nájdené 15008792 krát v 420232 dokumentoch
  • stredny nájdené 39895 krát v 15254 dokumentoch
  • odborny nájdené 95935 krát v 32307 dokumentoch
  • skola nájdené 129107 krát v 26509 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 2 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty


Právna veta: Pojmy sústavná príprava dieťaťa na povolanie a nezaopatrené dieťa definuje viacero zákonov, ktorých účelom je zabezpečenie starostlivosti o nezaopatrené dieťa. Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení za nezaopatrené dieťa v § 3 ods. 1 považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25. rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz. Za sústavnú prípravu dieťaťa na po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/772/2014 6614204712 23.07.2014 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2014:6614204712.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Nagypálovej a sudcov Mgr. Dušana Ďuriana a JUDr. Renáty Deákovej, v právnej veci navrhovateľa C. D., nar. XX. XX. XXXX, bytom C. X, Y., .
Právna veta: K zmene dohôd a súdnych rozhodnutí o výživnom môže dôjsť len na základe zmeny pomerov. Táto sa zisťuje porovnávaním okolností dôležitých pre určenie výživného tak v čase skoršieho, ako aj nového rozhodovania súdu. Predpokladom zmeny právoplatného rozhodnutia o výživnom je však závažnejšia zmena pomerov, ktorou sa rozumie len zmena tých okolností na strane či už oprávneného alebo povinného, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia o výživnom. Takouto zmenou pomerov môže byť zvýšenie nákladov dieťaťa v súvislosti s pribúdajúcim vekom, s fyzickým vyspievaním, formami prípravy na budúce ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... došlo k podstatným zmenám na strane maloletého dieťaťa, ktoré prešlo na vyšší stupeň vzdelávania, keď zo základnej školy nastúpila na štúdium na strednej odbornej škole. K zmene pomerov došlo aj na strane oboch rodičov maloletej K., keď v čase poslednej úpravy vychádzal z priemerného mesačného .
Právna veta: Otázku vzdialenosti ponúkaného zamestnania od miesta bydliska uchádzača o zamestnanie správny orgán neposudzuje iba v právnom režime ustanovenia § 36 ods. 4 písm. a) zákona o službách zamestnanosti, t.j. iba vtedy, ak nutnosť dochádzania koliduje s potrebou zabezpečenia sprevádzania maloletého dieťaťa do a zo školského zariadenia v mieste bydliska. Ak rodinné pomery uchádzača o zamestnanie nevedú v procese subsumpcie k aplikácii právnej normy vyjadrenej ustanovením § 36 ods. 4 písm. a) zákona o službách zamestnanosti, t.j. ak uchádzač o zamestnanie nemá dieťa, pri ktorom je potrebné zabezpečiť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .08.2013 do 31.12.2016. Predchádzajúci pracovný pomer skončila dohodou z dôvodu zrušenia zamestnávateľa. V roku 2012 ukončila maturitou štúdium na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trenčíne. Deklarovala záujem pracovať ako vizážistka, v ktorom zamestnaní dovtedy nemala žiadnu prax, na druhom mieste .
Právna veta: Sústavnou prípravou na povolanie sa považuje štúdium na strednej škole alebo vysokej škole dennou formou až do získania vysokoškolského vzdelanie II.stupňa. Pomaturitným špecializovaným štúdiom na strednej odbornej škole sklárskej získala navrhovateľka vyššie odborné vzdelanie, vysvedčenie o absolventskej skúške s absolventským diplomom s právom užívať titul Dis. za priezviskom, pričom mala ďalšiu možnosť ísť študovať na vysokú školu. V čase vyhlásenia rozsudku navrhovateľka riadne pokračovala v štúdiu na vysokej škole SPU v Nitre v odbore záhradná a krajinná architektúra a keďže nemala ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa považuje štúdium na strednej škole alebo vysokej škole dennou formou až do získania vysokoškolského vzdelanie II.stupňa. Pomaturitným špecializovaným štúdiom na strednej odbornej škole sklárskej získala navrhovateľka vyššie odborné vzdelanie, vysvedčenie o absolventskej skúške s absolventským diplomom s právom užívať titul Dis. za priezviskom .
Právna veta: Hmotnoprávnou podmienkou zapretia otcovstva podľa tohto zákonného ustanovenia je, že je vylúčené, aby bol otcom dieťaťa muž, ktorý svoje otcovstvo uznal. Zákon nešpecifikuje z akého dôvodu by to malo byť vylúčené, staršie komentáre uvádzajú, že do úvahy prichádzajú dva dôvody: buď preto, že vôbec s matkou dieťaťa nesúložil v dobe rozhodujúcej pre narodenie dieťaťa, alebo preto, že hoci v tejto dobe s matkou súložil, je vylúčené, aby sploditelom dieťaťa bol on, napr. pre biologickú neschopnosť splodiť dieťa. Nestačí pochybnosť o pravdivosti vyhlásenia alebo vedomosť o tom, že v uvedenej dobe s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Samozrejme, keď on mal peniaze, tak peniaze odporkyni aj dával. Odporkyňa je už plnoletá, ukončila stredoškolské štúdium na strednej odbornej škole v Bratislave. Od leta 2011 výživné na odporkyňu už neposiela. On je invalidný dôchodca, poberá invalidný ... Samozrejme, keď on mal peniaze, tak peniaze odporkyni aj dával. Odporkyňa je už plnoletá, ukončila stredoškolské štúdium na strednej odbornej škole v Bratislave. Od leta 2011 výživné na odporkyňu už neposiela. On je invalidný dôchodca, poberá invalidný .
Právna veta: Na doplnenie, či skôr poopravenie argumentácie pojatej do odôvodnenia napadnutého rozsudku sa však javí potrebné poznamenať, že zapretie otcovstva na základe žaloby toho, komu svedčí domnienka otcovstva, je podľa aktuálnej úpravy rodinného práva Slovenskej republiky možným len v prípade tzv. prvej domnienky otcovstva (podľa ktorej sa za otca považuje manžel matky, tu por. i § 85 ods. 1 a 2 Zák. o rodine), resp. v prípade tej druhej (považujúcej za otca osobu, ktorej otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, tu por. tiež §§ 90 - 92 Zák. o rodine), naopak je však vylúčené v prípade tre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... trvania štúdia odporkyne ešte i v čase takéhoto jeho rozhodovania, pričom z doplnenia dokazovania na odvolacom súde vyplynulo, že odporkyňa štúdium na Strednej odbornej škole v W. ukončila záverečnou skúškou k 30. júnu 2010 a na podloženie prípadného záveru o ďalšom pokračovaní v štúdiu táto .
Právna veta: Výživné sa určí podľa stavu zisteného v čase vydania rozhodnutia. Pri rozhodovaní o zmene výživného treba porovnať okolnosti dôležité pre určenie výživného tak v čase skoršieho rozhodnutia, ako aj v čase nového rozhodnutia. Predpokladom zmeny právoplatného rozhodnutia o výživnom je iba závažnejšia zmena pomerov. Nestačí len úvaha o tom, či doterajšie výživné je primerané, pretože inak by išlo o neprípustnú reparáciu právoplatného súdneho rozhodnutia. Zmenou pomerov v zmysle § 78 ods. 1 sa rozumie výrazná zmena tých okolností (na jednej či druhej stane, t.j. oprávneného alebo povinného), ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdu v tejto veci, zaťažujúceho primerane všetkých účastníkov došlo predovšetkým na strane oprávneného dieťaťa - navrhovateľa. Dôvodom bolo, že nastúpil na štúdium na Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou, ktorú navštevoval od septembra 2012 do 12.01.2016. V čase podania návrhu .
Právna veta: Výživné stanovuje súd podľa stavu, ktorý tu bol v čase rozhodovania. Po rozhodnutí môže dôjsť k zmene odôvodnených potrieb oprávneného (napr. v súvislosti s pribúdajúcim vekom, začínajúcou školskou dochádzkou, prípravou na budúce povolanie, atď.), môže nastať i zmena v možnostiach a schopnostiach povinného (napr. v dôsledku zmeny zárobku, pribudnutia či zániku vyživovacej povinnosti, atď.). Ak sa tak stane, je možné previesť novú úpravu výšky výživného, a to buď jeho zvýšením alebo znížením, alebo dokonca zrušením vyživovacej povinnosti. Zmena rozsudku v zmysle § 78 ods. 1 Zákona o rodi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 250,90 Eur mesačne. V súčasnosti sú maloleté deti o 5 rokov staršie, obidve sa pripravujú na výkon budúceho povolania štúdiom na strednej odbornej škole, s čím súvisia zvýšené výdavky najmä na pracovné pomôcky, dopravu, pracovnú obuv. Obidve deti majú viaceré zdravotné problémy. Za lieky .
Právna veta: Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je obmedzené na obdobie, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Kedy nastane takýto právny stav, závisí od okolností konkrétneho prípadu, pričom medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť zamestnať sa a vykonávať prácu, jeho odôvodnené záujmy a potreby, majetkové pomery a podobne. Len samotná skutočnosť, že dieťa nie je schopné nejakej zárobkovej činnosti nestačí, aby došlo k zániku vyživovacej povinnosti. Uprednostňuje sa záujem oprávneného dieťaťa, preto v prípade, ak sa dieťa rozhodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , žije s L. P. v rodinnom dome jeho rodičov v P. pri U.. Navrhovateľka je pritom žiačkou 4. ročníka denného štúdia na Strednej odbornej škole U. Q. v Q. Q., kde býva na internáte. Jej zdravotný stav je dobrý, venuje sa kynológii a vystavovaniu psov .
Právna veta: Z ustanovenia § 78 ods. 1 zákona o rodine vyplýva zásada, že úprava výživného sa deje vždy podľa stavu, ktorý tu je v dobe, kedy je rozhodnutie vydané. Môže prísť k zmene potrieb oprávneného, najmä v súvislosti s pribúdajúcim vekom (fyzickým vyspievaním, počínajúcou školskou dochádzkou, ďalšími formami prípravy na budúce povolanie), ale môže nastať aj zmena v možnostiach povinného plniť vyživovaciu povinnosť v dovtedajšom rozsahu, napr. v dôsledku vzrastu alebo poklesu jeho príjmu, poprípade v dôsledku zúženia alebo rozšírenia okruhu osôb, ku ktorým má rodič vyživovaciu povinnosť. Musí ísť o z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... potrieb v súvislosti s jej fyzickým rastom na oblečenie, stravu, obuv a pod. má zvýšené výdavky v súvislosti so štúdiom na Strednej odbornej škole v Dunajskej Strede, kde býva na internáte. Výdavky na internát sú dvojmesačne 33,20 eur, za stravu 35 eur, ... takmer 3 rokov od ostatnej úpravy, za ktoré obdobie sa podstatne zmenili pomery. Zmenou pomerov u maloletej označila počiatok štúdia na Strednej odbornej škole v Dunajskej Strede od 1.9.2011, s ktorým štúdiom sa podstatne zvýšili náklady na štúdium a úmerne s .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.