SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1111568
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64069
USSR: 35173
NSČR: 122654
NSSČR: 66233
USČR: 79656
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423242
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
30.03.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: styk otca s deťmi


Približný počet výsledkov: 580 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: styk otca s deťmi
  • stykat nájdené 85556 krát v 22012 dokumentoch
  • otec nájdené 782039 krát v 58606 dokumentoch
  • s nájdené 8989724 krát v 421299 dokumentoch
  • detmi nájdené 57565 krát v 16552 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 6 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 14 dokumentov


Právna veta: V záujme detí je nepochybne, aby boli v starostlivosti toho z rodičov, ktorý uznáva úlohu a dôležitosť druhého rodiča v živote detí. Starostlivosť a výchova o mal. deti predpokladá zabezpečenie nielen materiálnych, ale aj nemateriálnych podmienok, ktoré umožňujú rozvíjanie osobnosti mal. detí. V procese socializácie mal. detí je v zásade nevyhnutná účasť oboch rodičov. Rodičovská zodpovednosť za riadnu výchovu detí je prikázaná obom rodičom; preto pokiaľ nie sú zistené také skutočnosti, ktoré by viedli k pozastaveniu výkonu rodičovskej zodpovednosti, nie je dôvod na to, aby rodič, v ktorého pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3CoP/34/2014 8713212128 14.01.2015 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2015:8713212128.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členov senátu JUDr. Anny Ilčinovej a JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. v právnej veci navrhovateľky: S. J., nar. XX. XX. XXXX, bytom E., E. XXX, zastúpená JUDr. .
Právna veta: Súdna úprava stretávania sa s dieťaťom zaručuje oprávnenej osobe právo vidieť dieťa, právo na prístup k dieťaťu, právo určiť miesto a spôsob trávenia času počas stretávania, právo výlučné výchovne na dieťa počas tohto času pôsobiť a právo na náhradu za čas stretávania, ktorý sa nerealizoval z dôvodu, ktorý nespočívali v osobe oprávneného. Základným pravidlom, z ktorého je potrebné vychádzať je, že každý z rodičov má zásadne právo stráviť s dieťaťom polovicu jeho voľného času. Toto pravidlo sa uplatňuje len vtedy, ak sa rodičia nedohodnú na styku inak a ak oprávnený rodič má záujem na styku s d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poslúchať a že jej nemá čo rozkazovať, že už nie je jej otec. Otec ďalej uviedol, že keby matka podporovala styk otca s deťmi a nebránila by mu v styku s deťmi, nemusel sa upravovať autoritatívne rozhodnutím súdu styk a mohla byť uzatvorená rodičovská .
Právna veta: Pri rozhodovaní o návrhu na zmenu styku určenú predchádzajúcim právoplatným rozhodnutím súdu je potrebné mať na zreteli ust. § 159 ods. 3 O. s. p.. Občiansky súdny poriadok v označenom ustanovení určuje, že len čo sa vo veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova (prekážka res iudicatea - veci rozhodnutej). Zákon však počíta s prípadmi, keď nie je objektívne možné túto zásadu dodržať. Aby súd mohol vo veci úpravy styku rozhodnúť inak, nevyhnutnou podmienkou je zmena pomerov. Je preto potrebné prihliadnuť ku všetkým skutočnostiam, ktoré by mohli odôvodniť zmenu úpravy styku, pričom z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konania. Rozhodol tak o návrhu matky, ktorá pôvodne navrhovala zákaz styku, v priebehu konania navrhla upraviť styk otca s deťmi za jej prítomnosti. Rozhodnutie odôvodnil zistením, že maloleté deti pochádzajú z manželstva rodičov, ktoré bolo rozvedené ... konania. Rozhodol tak o návrhu matky, ktorá pôvodne navrhovala zákaz styku, v priebehu konania navrhla upraviť styk otca s deťmi za jej prítomnosti. Rozhodnutie odôvodnil zistením, že maloleté deti pochádzajú z manželstva rodičov, ktoré bolo rozvedené .
Právna veta: Pri rozhodovaní o návrate dieťaťa do iného zmluvného štátu je potrebné vychádzať zo starostlivo zisteného skutkového stavu. Posúdenie návratu detí musí vychádzať z vyjadrení obidvoch účastníkov. Je potrebné prihliadať na skutočnosť, či od neoprávneného premiestnenia prešlo dlhšie časové obdobie. Účelom Haagskeho Dohovoru je okamžitý návrat maloletého dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu, čím sa sleduje odstránenie nežiaducich následkov na deťoch v prípade neoprávneného premiestnenia. Článok 13 Dohovoru upravuje prípady, kedy justičný orgán nemusí výnimočne nariadiť návrat dieťaťa neoprávnene pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... s uznesením Krajského súdu v F. z 30.07.2010, č.k. 28Co 349/10-M432 bol predbežným opatrením upravený styk otca s deťmi, pričom miesto odovzdávania detí je bydlisko matky ( uznesenie Okresného súdu F.-Q. 30Nc 255/08-813 z 18.10.2010 .
Právna veta: Nezhody, ktoré vzniknú v manželstve, môžu zapríčiniť rozvrat vzájomných vzťahov medzi manželmi a ich vážne narušenie. Prechodný a krátkodobý nesúlad medzi manželmi nemôže byť dôvodom na rozvod manželstva. Vážnosť rozvratu vzťahov medzi manželmi v zmysle § 23 Zákona o rodine je daná jeho intenzitou (hĺbkou) a trvaním. Intenzita rozvratu vzťahov medzi manželmi je závislá od toho, do akej miery sa nezhody manželov týkajú podstatných veci manželského spolužitia, t. j. akým spôsobom a v akom rozsahu manželia porušujú vo vzájomnom správaní sa pravidlá, ktoré vyplývajú z čl. 1 a 4 Základných zásad a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... po 80,- eur, ktoré výživné je splatné vždy do 15. dňa príslušného mesiaca vopred k rukám matky s tým, že styk otca s deťmi ponechal na dohode rodičov. Odporkyňa sa svojim odvolaním domáha zamietnutia návrhu na rozvod manželstva s poukazom na dĺžku manželského spolužitia .
Právna veta: Striedavá starostlivosť znamená, že dieťa žije striedavo s každým z rodičov v určitom pravidelnom časovom intervale. Striedavá starostlivosť kladie na rodičov vysoké ľudské osobnostné požiadavky, ak ju však rodičia vedia kultivovane zvládnuť, potom výrazne zvyšuje predpoklad, že láskyplný a produktívny vzťah dieťaťa k obom rodičom zostane zachovaný. Prvoradou a základnou otázkou ktorú si súd musí v dokazovaní stabilizovať je dôvod, ktorý každého z rodičov vedie k jeho postoju k otázke striedavej starostlivosti, pričom hmotnoprávnymi podmienkami pre nariadenie striedavej starostlivosti kumulatí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... úvodom šetrenia uviedla, že s návrhom otca detí do zverenia detí do striedavej osobnej starostlivostí súhlasí v celom rozsahu. Rodičovský styk otca s deťmi sa realizuje na základe rodičovskej dohody. Maloletý X. G. má k otcovi vytvorený bližší citový vzťah, viackrát sa u neho .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 37 ods. 2 Zákona o rodine, aj je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže rozhodnúť o uložení týchto výchovných opatrení: a) vhodným spôsobom napomenie maloleté dieťa, jeho rodičov a iné fyzické osoby, ktoré svojím správaním ohrozujú alebo narušujú jeho riadnu výchovu, b) určí nad výchovou maloletého dieťaťa dohľad; dohľad vykonáva najmä za súčinnosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obce, školy, neštátnych subjektov a zariadenia, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené, c) uloží maloletému dieťaťu obmedzenie v rozsahu potrebnom na predchádzanie a zabraňovanie šk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rodičov a predovšetkým detí, zohľadňujúc aj školské povinnosti a záujmové aktivity tak maloletého J., ako aj I., aby styk otca s deťmi bol upravený v ich najlepšom záujme. Vzhľadom na skutočnosť, že odvolací súd zmenil rozsudok okresného súdu ohľadom styku otca ... , ako bol upravený pôvodne súdom na základe schválenej rodičovskej dohody a nebol tak dôvod, aby súd nanovo upravoval styk otca s deťmi. Odvolací súd poznamenáva, že rozsudok súdu prvého stupňa v znení výroku, ktorým bol nanovo upravený styk otca s .
Kľúčové slová: daňový bonus, výchova a výživa maloletého, prídavok na dieťa

Právna veta: Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Takouto oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na prídavok je rodič nezaopatreného dieťaťa, v danom prípade sú to navrhovateľ a odporkyňa. Prídavok na to isté dieťa však môže patriť len jednému z rodičov. Maloleté dcéry účastníkov konania boli v rozhodnom období v osobnej starostlivosti matky, ktorá vykonávala nielen osobnú starostlivosť o nezaopatrené deti, ale nárok na prídavky aj náležitým spôsobom uplatnila v súlade s § 9 cit. zákona, preto štát správne vyplácal pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rukách, ale mala by ju poskytnúť na spotrebu otcovi, aby nemusel na výživu prispievať duplicitne v čase súdom určenom na styk otca s deťmi. Vytýkal súdu prvého stupňa, že vo veci nevykonal riadne dokazovanie, keď nevykonal výsluch účastníkov a navrhnutých svedkov. Odporkyňa sa k .
Právna veta: Zákon neustanovuje predpoklady pre nariadenie kontrolného znaleckého posudku a ponecháva to na úvahe súdu. Jeho vypracovanie prichádza do úvahy predovšetkým vtedy, ak má súd pochybnosti o správnosti vypracovaného znaleckého posudku. Záleží však vždy na konkrétnych okolnostiach prípadu a na úvahe súdu, či sa vzniknuté pochybnosti podarí odstrániť alebo nie.

Úryvok z textu:
... odôvodnil cit.: „na čas po rozvode zveril súd maloleté deti Z. a G. do osobnej starostlivosti matky, pričom styk otca s deťmi upravil nadštandardne, tak že odporca je oprávnený stretávať sa s maloletými každý nepárny týždeň v dňoch pondelok a streda v ... odôvodnil cit.: „na čas po rozvode zveril súd maloleté deti Z. a G. do osobnej starostlivosti matky, pričom styk otca s deťmi upravil nadštandardne, tak že odporca je oprávnený stretávať sa s maloletými každý nepárny týždeň v dňoch pondelok a streda v .
Právna veta: Právo styku rodiča s dieťaťom je úplne novým právom, ktoré vznikne tomu rodičovi, ktorému nie je dieťa rozhodnutím súdu zverené do jeho osobnej starostlivosti. V prípade rozpadu rodiny je nevyhnutné rozhodnúť, s ktorým z rodičov bude dieťa naďalej bývať, teda rozhodnúť, ktorému z rodičov sa dieťa zveruje do osobnej starostlivosti, pričom takéto rozhodnutie zásadne nemôže zasahovať do výkonu rodičovských práv a povinností druhého rodiča, ktoré zostávajú v nezmenenom rozsahu zachované. Priestor na realizáciu týchto rodičovských práv a povinností a na výchovné pôsobenie na dieťa má rodič pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... styku sám konať a zisťovať, či došlo k takej zmene pomerov u otca a maloletých detí, ktorá by odôvodňovala upraviť styk otca s deťmi iným spôsobom, ako zákazom styku. K odvolaniu pripojila kópie rozhodnutí Okresného súdu Košice I v konaní 18P 131/2011, ... o obmedzení styku niektorého z rodičov s maloletými deťmi na čas po rozvode. Súd vo svojom rozhodnutí síce konštatuje, že styk otca s deťmi neupravil, ale v skutočnosti de facto došlo k jeho zákazu styku s maloletými deťmi. Z dôkazov predložených v spise .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.