Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
940187
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 54206
USSR: 33013
NSČR: 113008
NSSČR: 60476
USČR: 73685
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 410757
Krajské súdy (ČR): 35989
Posledná aktualizácia
18.11.2018 06:53

Nájdené rozsudky pre výraz: súdne rozhodnutia krajský súd


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: súdne rozhodnutia krajský súd
  • sudne nájdené 74056 krát v 49421 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 4484575 krát v 410748 dokumentoch
  • krajsky nájdené 785401 krát v 223205 dokumentoch
  • sud nájdené 13444925 krát v 410755 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1 dokument
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument


Nakoľko účastníčka konania uhradila svoj dlh voči navrhovateľovi, zobral navrhovateľ svoj opravný prostriedok v plnom rozsahu späť. Zastavenie konania (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2). Odvolanie proti uzneseniu je prípustné. Podľa § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobcu späť; ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Inominátna zmluva. Starosta obce ako subjekt uzatvárajúci Dohodu o pripojení sa na odber elektrickej energie i ako odberateľ elektrickej energie. Nepreukázanie uprednostnenia osobného záujmu pred verejným záujmom (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: V danej veci došlo k uzavretiu tzv. inominátnej zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka, táto zmluva - Dohoda o pripojení sa a o odbere elektrickej energie uzavretá medzi účastníkmi nie je v rozpore ani so zákonom o majetku obcí, ani s ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu. Domáhanie sa náhrady škody za poškodenie spotrebičov vodným kameňom v dôsledku tvrdosti dodávanej vody. Absencia porušenia právnej povinnosti ako predpokladu vzniku zodpovednosti za škodu (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Základnou podmienkou predpokladu pre vznik zodpovednosti za škodu je porušenie právnej povinnosti, teda protiprávny úkon, resp. konanie, ktoré je v rozpore s objektívnym právom. Porušenie právnej povinnosti zo strany odporcu pri dodávke pitnej vody do odberného miesta navrhovateľa v konaní nebolo ničím preukázané. V zmysle aplikovanej právnej normy Nariadenia vlády č. 354/2006 Z.z. limit na vodu určenú na ľudskú spotrebu vápnika spolu s horčíkom je 1,1 až 5,0 mmol/l, pričom ale tento limit je v danom predpise označený ako OH, čo znamená odporúčanú hodnotu. Odporúčanou hodnotou v zmysle § 2 pí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Keďže žalobca nadobudol členské práva k družstevnému bytu pred uzavretím manželstva, nestali sa súčasťou BSM, ale patria do jeho výlučného majetku (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Členský podiel môže byť predmetom prevodu alebo dedenia, má určitú majetkovú hodnotu, ktorého cenu možno stanoviť ako cenu všeobecnú, t.j. cenu, za ktorú by bolo možné v danom mieste a čase nadobudnúť členské práva a povinnosti k bytu porovnateľnej veľkosti, polohy, vybavenia, veku a podobne a obvykle sa táto trhová hodnota zisťuje porovnaním už s realizovanými prevodmi členských podielov (podobných bytov) v danom čase a mieste. Preto členský podiel žalobcu, ktorý mal určitú majetkovú hodnotu možno považovať za výlučný majetok žalobcu, nadobudnutý pred uzavretím manželstva.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Rozvod manželstva pre preukázaný vážny rozvrat vzťahov medzi manželmi (mimomanželský vzťah odporcu) (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: K zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch (§ 22 Zákona o rodine). Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia (§ 23 ods. 1 Zákona o rodine). Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada (§ 23 ods. 2 veta prvá Zákona o rodine). Súd pri posudzovaní miery rozvratu vzťahov medzi manželmi prihliada na poruše ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
... orgánu bolo potvrdené rozsudkom Krajského súdu v Košiciach Č..C.. X A.-XX J. V. X.X.XXXX a uvedené súdne rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach bolo potvrdené Najvyšším súdom Slovenskej republiky Bratislava Č..C.. XSžoKS XX/XXXX-XX J. V. XX.X.XXXX ...
Súvisiace predpisy:
503/2003, 87/1991, 229/1991
... matka maloletej uviedla súdu nepravdivé informácie napr. o tom, že platí dcére školské pomôcky, záujmové krúžky a podobne. Súdne rozhodnutie krajského súdu zo 14.7.2011 má inú vadu, ktorá zapríčinila nesprávne rozhodnutie vo veci zvýšenia výživného pre mal. ... maloletej uviedla súdu nepravdivé informácie napr. o tom, že platí dcére školské pomôcky, záujmové krúžky a podobne. Súdne rozhodnutie krajského súdu zo 14.7.2011 má inú vadu, ktorá zapríčinila nesprávne rozhodnutie vo veci zvýšenia výživného pre mal. ...
Súvisiace predpisy:
36/2005, 247/2010, 53/2011, 3/2011
... tak, aby bol označený Slovenská republika v zastúpení Úradom geodézie, kartografie a katastra. Uviedol, že okresný súd Martin dlhodobo nerešpektoval súdne rozhodnutie Krajského súdu Žilina, a že Správa katastra Martin /ako štátny orgán/ ignorovala práva účastníka konania, keď ako evidenčný orgán nezaevidovala prevod tak ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 162/1995, 71/1967, 514/2004, 153/2001, 151/2005, 344/1992, 79/1996, 3/2008
... danej veci je podstatné, že navrhovateľ svoj uplatnený nárok opiera o predloženú zmenku, o pravosti niet pochybnosti. Zároveň poukázal na súdne rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici, z ktorých vyplýva záver o platnosti zmenky. S poukazom na skutočnosť, že navrhovateľom predložená zmenka obsahuje všetky ...
Súvisiace predpisy:
191/1950, 99/1963, 44/2001
... ustanoveniami Obchodného zákonníka, treba podľa neho postupovať aj v otázke premlčania uplatneného nároku. Na podporu svojho názoru uviedol aj ďalšie súdne rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 15Co/132/2013, sp. zn. 15Co/28/2013, Krajského súdu v Trnave sp. zn. 9Co ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 14/2014, 3/2011, 250/2007, 258/2001, 4/2012, 757/2004, 402/2013, 513/1991
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.