SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1157658
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64390
USSR: 35554
NSČR: 123857
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424448
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
31.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: suma stravného


Približný počet výsledkov: 32 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: suma stravného
  • sumami nájdené 181515 krát v 77034 dokumentoch
  • stravny nájdené 3014 krát v 1056 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1 dokument
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument


Právna veta: Zákon o cestovných náhradách umožňuje zaamestnávateľovi paušalizovať náhrady priznávané zákonom, avšak iba v tom prípade, ak z povahy povolania vyplýva potreba častej zmeny pracoviska zamestnanca. Súd prvého stupňa posúdil dohodu o výplate paušálnej sumy náhrad stravného za neplatnú, pretože je v rozpore s citovaným zákonom. Na pracovnoprávny vzťah účastníkov konania sa vzťahuje Zákonník práce. Keďže dohoda účastníkov pracovnoprávneho vzťahu v časti stravného je neplatná, patrí zamestnancovi stravné vo výške vyplývajúcej zo zákonnej úpravy. Táto je vymedzená v ust. § 13 zák. č. 283/2002 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 3Co/23/2011 7209201310 18.10.2011 JUDr. Ladislav Duditš ECLI:SK:KSKE:2011:7209201310.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Y. X. a členov senátu V.. V. M. W. a JUDr. Ľ. N. v právnej veci žalobcu W. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. XXX, I. Ľ., zastúpeného JUDr. Y. M., advokátom so sídlom v M.M. I. O., M. XX, .
Právna veta: Z vyššie citovaného zákonného ust. § 152 Zákonníka práce vyplýva, že povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie spočíva vo vytvorení podmienok na požitie jedného teplého hlavného jedla a vhodného nápoja na pracovisku alebo v jeho blízkosti v priebehu jednej pracovnej zmeny zamestnanca, ak zmena trvá dlhšie ako štyri hodiny. Treba zdôrazniť, že ide o zabezpečenie stravovania, t.j. nemusí ho sám poskytovať. Zamestnávateľ si svoju zákonnú povinnosť splní, ak poskytnutie jedného teplého hlavného jedla a nápoja zabezpečí vo vlastnom stravovacom zariadení alebo prostredníctvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 15Cpr/10/2012 1112238119 30.05.2013 JUDr. Otília Belavá ECLI:SK:OSBA1:2013:1112238119.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava I. v konaní pred sudkyňou JUDr. Otíliou Belavou v právnej veci navrhovateľky: N.. T. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom T. XXX, Č., zastúpená advokátskou kanceláriou KUTAN & PARTNERS s.r.o., sídlo Laurinská 18, Bratislava, IČO .
Právna veta: Podľa § 152 ods. 1 Zákonníka práce, zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny. Podľa § 5 ods. 5 Zák. č. 283/2002 o cestovných náhradách, so zamestnancom, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, možno v pracovnej zmluve alebo v dohode o práci vykon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 58C/40/2011 1210214755 10.11.2011 JUDr. Blanka Malichová ECLI:SK:OSBA2:2011:1210214755.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II v konaní pred sudkyňou JUDr. Blankou Malichovou v právnej veci navrhovateľky: K. S., (predtým K.), bytom XXX XX B. XXX, zast. AENEA Legal s.r.o., Jozefská 3, 811 06 Bratislava, proti odporcovi: Streetline, s.r.o., .
Právna veta: Dňa 20.10.2006 uzavrel žalobca (zamestnanec) so žalovaným (zamestnávateľom) pracovnú zmluvu, na základe ktorej žalobca vykonával u žalovaného profesiu: vodič v nákladnej medzinárodnej kamiónovej doprave, s miestom výkonu práce ER (BE, F, D). Pracovný pomer bol dohodnutý na dobu neurčitú, so skúšobnou dobou v trvaní troch mesiacov. Ako deň nástupu do práce bol dohodnutý 20.10.2006. V čl. III. bod 7 pracovnej zmluvy (Náhrady pri zahraničných pracovných cestách) dohodli paušálnu sumu stravného v inej ako slovenskej mene podľa § 34 a § 13 ods. 5 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 41C/167/2009 7209218495 03.03.2010 JUDr. Beáta Oreničová ECLI:SK:OSKE2:2010:7209218495.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice II v právnej veci žalobcu K. L., nar. X.XX.XXXX, bytom R., B. XX, zastúpený JUDr. Katarínou Habiňákovou, advokátkou, so sídlom v Košiciach, Štúrova 20, proti žalovanému R&E&M s.r.o., so sídlom R., E. 14, IČO: 36 603 155, .
Právna veta: Konajúci súd mal za to, že dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky je v časti, v ktorej sa žalobca zaviazal poskytnúť finančnú zábezpeku za účelom zabezpečenia všetkých budúcich pohľadávok žalovaného ako zamestnávateľa voči žalobcovi ako zamestnancovi neplatná podľa ust. § 17 ods. 1 Zákonníka práce, pretože sa týmto žalobca vopred vzdal nároku na poskytnutie cestovných náhrad v plnej výške. Podľa ust. § 20 ods. 1 Zákonníka práce možno práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zabezpečiť len taxatívne vymenovanými spôsobmi, a to dohodou o zrážkach zo mzdy, ručením alebo zriadením zálo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 26Cbi/15/2011 7111210945 12.06.2012 JUDr. Róbert Zsiga ECLI:SK:OSKE1:2012:7111210945.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice I samosudcom JUDr. Róbertom Zsigom v právnej veci žalob-cu: E. L., X.. XX.X.XXXX, L. XX, XXX XX F. XX, zastúp. JUDr. Rado-slavom Hodorom, advokátom, Hlavná 77, 040 01 Košice, proti žalovanému: STEEL TRANS s.r.o., Adlerova 1, .
Právna veta: Podľa § 36 ods. 7 a 8 Zák. č. 283/2002 Z.z. zamestnanec je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa skočenia pracovnej cesty alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa tohto zákona predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad a vrátiť nevyúčtovaný preddavok, ak nie je v kolektívnej zmluve, alebo v písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá, alebo vo vnútornom predpise zamestnávateľa určená dlhšia doba, najdlhšie však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola pracovná cesta alebo iná skutočnosť zakladaj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 14Cpr/7/2012 8112229776 15.02.2013 JUDr. Eduard Valenčin ECLI:SK:OSPO:2013:8112229776.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov sudcom JUDr. Eduardom Valenčinom v právnej veci žalobcu: T. D., P.. XX.X.XXXX, X. Y. X. XXXX/X, X., právneho zastúpeného JUDr. Miroslavou Husovskou, advokátkou so sídlom Weberova 2, Prešov, proti žalovanému: PELGROMS SLOVAKIA, s .
Právna veta: Výplatná páska totiž je len písomný doklad, ktorý zamestnávateľ vydáva zamestnancovi pri vyúčtovaní mzdy ( § 130 ods. 5 Zákonníka práce ). Nie je teda dokladom o tom, že zamestnancovi bola zúčtovaná mzda aj skutočne zaplatená. Ďalej si žalobkyňa uplatnila voči žalovanému cestovné náhrady za zahraničnú pracovnú cestu, ktorú absolvovala od 27. 03. 2011 do 10. 04. 2011 v mestách X. P. V., Ruská federácia, vo výške 709,80 EUR. Súd z vyúčtovania cestovných výdavkov, ktoré súdu predložila žalobkyňa v prílohe žaloby, zistil, že žalobkyňa si uplatnila voči žalovanému ako zamestnávateľovi cestov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... EUR. Podľa opatrenia MPSVR SR č. 533/2010 Z.z. o sumách stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín suma stravného je 3,80 EUR. Podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má .
Právna veta: Podľa § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 283/2002 Z.z., náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi podľa cien pohonných látok prepočítaných podľa spotreby pohonných látok (ďalej len "spotreba") uvedenej v technickom preukaze cestného motorového vozidla alebo v osvedčení o evidencii cestného motorového vozidla (ďalej len "technický preukaz"). Cenu pohonnej látky preukazuje zamestnanec dokladom o kúpe pohonnej látky, z ktorého je zrejmá súvislosť s pracovnou cestou (ďalej len "doklad o kúpe"). Ak zamestnanec preukazuje cenu pohonnej látky viacerými dokladmi o kúpe, cena pohonnej látky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákona č. 283/2002 Z.z., zamestnancovi patrí stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty za podmienok ustanovených týmto zákonom. Suma stravného -X- XC/XXX/XXXX je ustanovená v závislosti od času trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej .
Právna veta: Podľa § 3 ods. 5 zákona č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene niektorých zákonov, ak ďalej nie je ustanovené inak, do pracovného času zamestnanca v doprave sa nezapočítava a) čas potrebný na cestu z bydliska na pracovisko a späť, b) čas prestávok v práci, c) doba odpočinku, d) čas pracovnej pohotovosti. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že čas pracovnej pohotovosti sa nezapočítava do pracovného času za predpokladu, že nie je ďalej ustanovené inak. Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 462/2007 Z.z. čas pracovnej pohotovosti, počas ktorého zamestnanec v doprav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... eur, ďalej v 4 dňoch 21.09.2010-24.09.210 vo Veľkej Británii, kde základná suma stravného bola 37 GBP - pričom referenčný kurz bol sa dňa 01.09.2010 0,83105, v ... . Teda z uvedených 25 dní sa žalobkyňa 19 dní zdržiaval v krajinách, v ktorých je suma stravného 45 eur denne, dňa 06.09.201010 mala pracovnú cestu v Rakúsku rozsahu 3 hodín, ... hodín. Teda z uvedených 7 dní sa žalobkyňa 6 dní zdržiaval v krajinách, v ktorých je suma stravného 45 eur denne, pričom 25.10.2010 mala pracovnú cestu v Rakúsku v rozsahu 6-12 .
... 12 hodín. V roku 2010 žalobkyňa odpracovala u žalovaného 185 dní počas ktorých bolo zabezpečené stravovanie na pracovisku. Suma stravného predstavovala 3,60 Eur pre časové pásmo 512 hodín. Zamestnávateľ t.j. žalovaný mal povinnosť prispievať na stravovanie ... 12 hodín. V roku 2010 žalobkyňa odpracovala u žalovaného 185 dní počas ktorých bolo zabezpečené stravovanie na pracovisku. Suma stravného predstavovala 3,60 Eur pre časové pásmo 512 hodín. Zamestnávateľ t.j. žalovaný mal povinnosť prispievať na stravovanie .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.