Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1067988
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63397
USSR: 34616
NSČR: 120839
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420761
Krajské súdy (ČR): 41572
Posledná aktualizácia
15.12.2019 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: sústavná príprava na povolanie


Približný počet výsledkov: 100 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: sústavná príprava na povolanie
  • sustavny nájdené 13254 krát v 8693 dokumentoch
  • priprava nájdené 95432 krát v 61055 dokumentoch
  • na nájdené 15028127 krát v 420427 dokumentoch
  • povolanie nájdené 47128 krát v 20725 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 14 dokumentov


Právna veta: Pre posúdenie existencie resp. medzi účastníkmi sporného času zániku zákonnej vyživovacej povinnosti navrhovateľa voči odporkyni je v nadväznosti na všeobecnú právnu úpravu v ust. § 62 ods.1 Zákona o rodine rozhodujúcim posúdenie, či a ak áno tak dokedy odporkyňa spĺňa charakteristiky osoby sústavne sa pripravujúcej na povolanie i v súlade s platnou osobitnou právnou úpravou (zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, upravujúci pojem sústavnej prípravy na povolanie v § 35 ods.1, ods.2 písm. a/, b/ cit. zákona - ako štúdium na strednej škole alebo štúdium ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Čadca 13P/14/2012 5312201810 20.06.2012 Mgr. Richard Golis ECLI:SK:OSCA:2012:5312201810.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Čadca v konaní pred samosudcom Mgr. Richardom Golisom, v právnej veci navrhovateľa: S. K., nar. XX.X.XXXX, bytom O. XXXX, XXX XX Č., toho času v Ústave na výkon trestu odňatia slobody, Dukelská štvrť 941/10, 018 41 Dubnica nad Váhom, .
Právna veta: Odporca dňom 18.09.2009 získal výučný list v odbore elektrotechnika a v ďalšom štúdiu nepokračoval, čím ukončil svoju prípravu na budúce povolanie a dňom 01.09.2009 bol zaevidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu trvá dovtedy, kým dieťa nie je schopné samostatne sa živiť. Schopnosť dieťaťa samostatne sa živiť nemožno posudzovať len so zreteľom na dosiahnutý vek a stupeň telesnej a duševnej vyspelosti ale aj so zreteľom na to, či je dieťa pripravené svojou pracovnou činnosťou zabezpečovať si prostriedky na živobytie. S poukazom na túto skuto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava IV 24C/275/2010 1410209456 21.03.2011 JUDr.Ing. Mario Dubaň ECLI:SK:OSBA4:2011:1410209456.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava IV v konaní pred samosudcom JUDr. Ing. Mariom Dubaňom, v právnej veci navrhovateľa: V. S., bytom M. Bratislave, R. X, zast. Mgr. Eva Braxatorisová, advokátka so sídlom v Bratislave, B. W. X proti odporcovi: V. S., .
Právna veta: Základnou otázkou, ktorú bolo potrebné vyriešiť je, či rodičom vznikla opätovne vyživovacia povinnosť k navrhovateľke, keďže táto sústavnú prípravu na povolanie ukončila v roku 2000. Z vykonaného dokazovania vyplýva, že navrhovateľka nepokračovala v riadnom v štúdiu na vysokej škole, po ukončení štúdia na strednej škole. Štúdium nezačala v primeranom čase.. Zvyšovanie kvalifikácie jednoročným diaľkovým štúdiom na Hochschule v Konstanz, Technik, Wirtschaft und Gestaltung nemožno považovať za takú skutočnosť, ktorá by mala za následok opätovný vznik vyživovacej povinnosti rodičov k nej, ke ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 18Co/112/2010 8506203650 26.10.2011 JUDr. Mária Kupková ECLI:SK:KSPO:2011:8506203650.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Kupkovej a sudcov JUDr. Mariany Muránskej a JUDr. Michala Boroňa v právnej veci navrhovateľky M. I., nar. XX.X.XXXX, bytom S., E. X/XX, zastúpenej Ing. S. I., nar. XX.X.XXXX, .
Kľúčové slová: sústavná príprava na povolanie, povinnosti zamestnávateľa

Právna veta: Zákonník práce zakotvuje právnu povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť získanie kvalifikácie zaškolením alebo zaučením pre zamestnanca, ktorý vstupuje do pracovného pomeru bez kvalifikácie. Pojem zaškolenia ani zaučenia sa v Zákonníku práce bližšie nekonkretizuje. Ide o krátkodobejšej formy a spôsoby získania kvalifikácie, ktoré nemajú charakter sústavnej prípravy na povolanie.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3CoPr/21/2012 8111225800 13.02.2013 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2013:8111225800.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členov senátu JUDr. Anny Ilčinovej a JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: Global Communications, s. r. o., Dominika Tatarku 4717/16, .
Právna veta: Sústavnou prípravou na povolanie sa považuje štúdium na strednej škole alebo vysokej škole dennou formou až do získania vysokoškolského vzdelanie II.stupňa. Pomaturitným špecializovaným štúdiom na strednej odbornej škole sklárskej získala navrhovateľka vyššie odborné vzdelanie, vysvedčenie o absolventskej skúške s absolventským diplomom s právom užívať titul Dis. za priezviskom, pričom mala ďalšiu možnosť ísť študovať na vysokú školu. V čase vyhlásenia rozsudku navrhovateľka riadne pokračovala v štúdiu na vysokej škole SPU v Nitre v odbore záhradná a krajinná architektúra a keďže nemala ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Čadca 14C/10/2010 5310201198 08.11.2012 Mgr. Andrea Kubjatková ECLI:SK:OSCA:2012:5310201198.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd v Čadci, samosudkyňou Mgr. Andreou Kubjatkovou, v právnej veci navrhovateľky F. D., D.. X.X.XXXX, N. Č., O..F.. Š. XXXX/XX, zast. advokátom JUDr. Jozefom Varmusom, Stilo s.r.o., Palárikova 83, 022 01 Čadca proti odporcovi A. D., D.. XX. .
Právna veta: V zmysle § 27 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jazyková škola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR nepatrí do sústavy škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Keďže navrhovateľka sa v zmysle vyššie citovaného zákona nepovažuje za nezaopatrené dieťa, správne rozhodol správny orgán, keď jej žiadosť o uvoľnenie sirotského dôchodku zamietol.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 23Sd/45/2013 4013200145 11.03.2013 JUDr. Dana Kálnayová ECLI:SK:KSNR:2013:4013200145.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľky: Y. F., bytom V. XX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie v Bratislave, Ul. 29. augusta 8, Bratislava, o sirotský dôchodok, samosudkyňou JUDr. Danou Kálnayovou, takto rozhodol: Krajský súd .
Právna veta: 11. Podľa § 157 CMP rozsudok vo veciach výživného možno na návrh zmeniť alebo zrušiť, ak sa zmenia pomery. 12. Podľa § 77 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine (ďalej len „zákon o rodine“) právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. 13. Podľa § 78 ods. 1 zákona o rodine dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... trhu práce v danej lokalite, či boli dostupné pracovné miesta pre osobu s jej kvalifikáciou, pričom od septembra 2016 jej sústavná príprava na povolanie opätovne pokračovala denným štúdiom na strednej škole. Okresný súd vec tiež nesprávne právne posúdil, pretože zrušil vyživovaciu povinnosť spätne, za .
Právna veta: Schopnosťou dieťaťa samostatne sa živiť treba rozumieť schopnosť samostatne, z vlastných zdrojov uspokojovať všetky relevantné životné náklady. Ako okolnosť, keď trvá vyživovacia povinnosť rodičov (odôvodnená úlohou rodiča viesť dieťa k získaniu vzdelania, a tým potrebných predpokladov na sebarealizáciu), sa tradične akceptuje štúdium. Aplikačná prax v súvislosti s touto otázkou vyvodila záver, že pre nadobudnutie schopnosti samostatne sa živiť sú dané podmienky ukončením jedného štúdia toho istého stupňa (pojem sústavná príprava na povolanie si pre svoje potreby definujú viaceré zákony, čo mô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... otázkou vyvodila záver, že pre nadobudnutie schopnosti samostatne sa živiť sú dané podmienky ukončením jedného štúdia toho istého stupňa (pojem sústavná príprava na povolanie si pre svoje potreby definujú viaceré zákony, čo môže byť pre súd určitým návodom). Vo všeobecnosti sa vychádza z definitívneho .
Právna veta: Pri hľadaní vhodného zamestnania nie je zodpovedný výlučne úrad, ale predpokladá sa určitá aktivita nezamestnaného. Ak úradník úradu práce pracovne pochybil a neplnil povinnosti stanovené zákonom o službách zamestnanosti, či zákonom o zamestnanosti, a neponúkal vhodné pracovné miesta pre žalobcu, takéto konanie nie je možné subsumovať pod diskriminačné konanie, ak takýto neodborný postup robil tento úradník úradu aj vo vzťahu k ostatným uchádzačom o zamestnanie.

Úryvok z textu:
... občan, ktorý je uznaný za čiastočne invalidného, a občan, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav podstatne obmedzenú možnosť sústavnej prípravy na povolanie. V § 32 ods. 1 písm. a/ zákona je definované, že právom na zamestnanie je právo občana, ... občan, ktorý je uznaný za čiastočne invalidného, a občan, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav podstatne obmedzenú možnosť sústavnej prípravy na povolanie. V § 32 ods. 1 písm. a/ zákona je definované, že právom na zamestnanie je právo občana, .
... .2008, pričom k 01.09.2011 zanikol nárok na náhradné výživné z dôvodu, že od 01.09.2011 dcéra ukončila sústavnú prípravu na povolanie, je vlastníkom parciel na liste vlastníctva číslo XX, v katastrálnom území Súdovce, obec Súdovce, okres Krupina, a to na ... vyššie uvedené maloleté deti, pričom od 1.9.2011 zanikol nárok na náhradné výživné u S. K. z dôvodu ukončenia sústavnej prípravy na povolanie. Zo správy z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene, pracovisko Krupina z 3.10.2012 vyplýva, že obžalovaný .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.