SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1154302
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64350
USSR: 35490
NSČR: 123782
NSSČR: 66843
USČR: 79798
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424268
Krajské súdy (ČR): 43628
Posledná aktualizácia
27.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: súťažné podklady


Približný počet výsledkov: 127 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: súťažné podklady
  • sutazny nájdené 2340 krát v 489 dokumentoch
  • podklad nájdené 153510 krát v 64327 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 79 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 18 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 99 dokumentov


Právna veta: Stanovenie ceny a jej maximálne limity akceptovateľné verejným obstarávateľom nemožno považovať za požiadavku na predmet zákazky v zmysle § 34 ZVO, nakoľko predmet zákazky je definovaný najmä technickými a funkčnými špecifikáciami. Stanovenie maximálneho cenového limitu je nepochybne okolnosťou dôležitou pre vypracovanie ponuky a môže mať povahu kritéria na vyhodnotenie ponúk, pokiaľ tak obstarávateľ stanoví v súťažných podkladoch. Ani v takom prípade však prekročenie stanoveného cenového limitu nie je v zmysle ZVO dôvodom na použitie rokovacieho konania bez zverejnenia, pokiaľ b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/104/2011 1011201248 10.10.2012 JUDr. Marián Trenčan ECLI:SK:KSBA:2012:1011201248.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Trenčana a členov senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr. Vlastimila Pavlikovského, v právnej veci žalobcu: Mesto Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, Nová Baňa, proti .
Právna veta: V súvislosti s posúdením obsahu rozhodnutia žalovaného v intenciách žalobných námietok súd, vychádzajúc tiež z judikatúry SDEÚ, dospel k záveru o prípustnosti možných zmien v súťažných podkladoch, a to aj takých, ktoré by neboli len jednoduchým spresnením. Akúkoľvek zmenu je však nutné uskutočniť takým spôsobom, ktorý by bol v súlade so zásadami, na ktorých verejné obstarávanie stojí. Ak má verejný obstarávateľ splniť zákaz nediskriminácie účastníkov verejného obstarávania, je povinný pri zmene súťažných podkladov buď vyhlásiť obstarávanie nové alebo oznámiť zmenu súťažných podklad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/249/2010 1010201195 05.10.2011 JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI:SK:KSBA:2011:1010201195.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a členov senátu JUDr. Mariána Trenčana a JUDr. Vlastimila Pavlikovského, v právnej veci žalobcu: Skanska SK a.s., IČO: 31 611 788, Krajná 29, Bratislava .
Právna veta: Medzi ustanovenia včleňujúce zásadu proporcionality do zákona o verejnom obstarávaní patrí aj jeho § 33 ods. 4, podľa ktorého verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Takýto postup verejného obstarávateľa má zabrániť vylúčeniu uchádzačov, ktorí súťažné podmienky objektívne spĺňajú napriek tomu, že nimi predloženú ponuku považoval verejný obstarávateľ za takú, z ktorej nemožno posúdiť platnosť predlože ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... -MST. V závislosti od typu zadávateľa zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky išlo o nadlimitnú zákazku. Žalobca poskytol súťažné podklady trom záujemcom. Ponuku predložili dvaja uchádzači - Ing. Štefan Mikloš - NAMITA, Černyševského 1, 851 01 Bratislava ... -MST. V závislosti od typu zadávateľa zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky išlo o nadlimitnú zákazku. Žalobca poskytol súťažné podklady trom záujemcom. Ponuku predložili dvaja uchádzači - Ing. Štefan Mikloš - NAMITA, Černyševského 1, 851 01 Bratislava .
Právna veta: Z ustanovenia § 52 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. vyplýva jednoznačne možnosť správneho uváženia obstarávateľa na vyhlásenie užšej súťaže. Táto skutočnosť vyplýva z použitých pojmov „môže“. Je teda správnou úvahou obstarávateľa (nie žalovaného), či obstarávateľ sa rozhodne vyhlásiť užšiu súťaž. Správna úvaha predstavuje ponechanie možnosti obstarávateľovi v rámci určitého tolerančného pásma sa rozhodnúť autonómne. Táto možnosť však nie je neobmedzená. Je limitovaná princípmi, ktoré sú uvedené v ustanovení § 9 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z., a to najmä princípom transparentnosti a prin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... záujemcov, je konečná zmluvná cena oproti predpokladanej hodnote zákazky natoľko nižšia, že napríklad náklady na zabezpečenie súťažných podkladov pre všetkých záujemcov sú v porovnaní s možnou úsporou záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, ktorou bude ... záujemcov, je konečná zmluvná cena oproti predpokladanej hodnote zákazky natoľko nižšia, že napríklad náklady na zabezpečenie súťažných podkladov pre všetkých záujemcov sú v porovnaní s možnou úsporou zanedbateľné. Žalobca vo vyjadrení zo dňa 13.06 .
Právna veta: Zásada rovnakého zaobchádzania je pritom určitou špecifikáciou všeobecnejšej zásady nediskriminácie. Podstatou tejto zásady je pravidlo, že žiadny z dodávateľov, záujemcov alebo uchádzačov nesmie byť priamo alebo nepriamo, vedome alebo nevedome zvýhodnený alebo nezvýhodnený oproti iným subjektom v rovnakom postavení. Pojem diskriminácia nie je definovaný pre účely verejného obstarávania. Zákon tento pojem nijako nevymedzuje a ani nepodáva bližší návod pre jeho interpretáciu. Pri interpretácii tohto pojmu je potrebné vychádzať z obsahu už uvedených smerníc, ktoré boli implementované ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odstránenia diskriminačných technických, ekonomických alebo finančných kritérií uvedených vo výzvach na predloženie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v akýchkoľvek iných dokumentoch týkajúcich sa postupu zadávania zákazky. Žalovaný odmietol tvrdenie žalobcu o ... odstránenia diskriminačných technických, ekonomických alebo finančných kritérií uvedených vo výzvach na predloženie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v akýchkoľvek iných dokumentoch týkajúcich sa postupu zadávania zákazky. Obe oprávnenia (či už .
Právna veta: K porušeniu zásady transparentnosti môže dôjsť vtedy, pokiaľ sa v postupe obstarávateľa vyskytujú také prvky, ktoré by obstarávanie urobili nekontrolovateľným, resp. horšie kontrolovateľným, nečitateľným, neprehľadným alebo ktoré by vzbudzovali pochybnosti o pravých dôvodoch jednotlivých krokov obstarávateľa. Tento záver je v plnom súlade s výkladom tejto zásady zo strany Súdneho dvora EÚ. Napr. stanovisko generálnej advokátky Stix-Hackl vo veci Coname, cit. v bode (42), ktoré zhŕňa doterajšiu judikatúru Súdneho dvora, uvádza, že transparentnosť podľa smerníc obsahuje viac než samot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... všetkými skutočnosťami z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. Tvrdenie žalovaného, že samotná konštatácia toho, že komisia sa rozhodla rešpektovať rozhodnutie ÚVO a konštatácia ... verejného obstarávania, aby obstarávateľ prijal a hodnotil aj takú ponuku, ktorá je v rozpore so súťažnými podkladmi, nepreskúmateľná, prípadne neporovnateľná s ponukami ostatných uchádzačov a nemohol ju zo súťaže vylúčiť len z dôvodu .
Právna veta: Konanie o námietkach je pomerne prísne formalizovaným procesom a absencia zákonom požadovaných náležitostí podaných námietok je dôvodom pre obligatórne zastavenie konania. Zákon neukladá povinnosť žalovanému pred vydaním rozhodnutia o námietkach žiadať od navrhovateľa doplnenie námietok v prípade absencie niektorej obligatórnej náležitosti určenej zákonom ani iniciatívne si zabezpečovať doklad, ktorého predloženie vyplýva navrhovateľovi. Znamená to, že žalovanému nevyplývala v danom prípade povinnosť osloviť a zabezpečiť si predloženie príslušného aktuálneho dokladu z Obchodného registra prísl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... návrhov poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov, ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk alebo v súťažných podmienkach poskytnutých v lehote ... žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v oznámení, b) do desiatich dní odo dňa prevzatia súťažných podkladov alebo iných dokumentov poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk alebo podmienkam uvedeným v súťažných podmienkach pri súťaži .
Právna veta: Medzi žalobcom a žalovaným došlo platne k uzatvoreniu zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, v rámci ktorej si zmluvné strany dobrovoľne dohodli 90-dňovú lehotu splatnosti. Návrh zmluvy o dielo bol predložený žalobcovi žalovaným a žalobca navrhnutú 90-dňovú lehotu splatnosti len akceptoval.Pokiaľ žalovaný mal v úmysle dojednať so žalobcom splatnosť odlišným spôsobom, ako bola v zmluve o dielo zakotvená, nič mu v negociačnom procese nebránilo, aby v rámci verejnosúťažných podmienok takto zmluvu nastavil. Napriek tomu po prebehnutí verejnej súťaže uzatvoril zmluvu v intenc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Žalobca totiž súhlasil so súťažnými podmienkami tak, ako boli v návrhu zmluvy o dielo uvedené. Súťažné podklady spracovával žalovaný spolu s návrhom uzatváranej zmluvy. Bolo preto zodpovednosťou žalovaného, aby svoje financovanie prostredníctvom ... poskytnutí nenávratného finančného príspevku, všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a súťažné podklady. Za žiadnych okolností nemožno právny vzťah medzi žalobcom a žalovaným definovať výlučne na základe zmluvy o .
Právna veta: Zákon v ustanovení § 5 ods. 12 ZVO ustanovil zákaz obchádzania zákona tým, že sa rozdelí hospodársky nedeliteľný predmet zákazky, keď z dôvodu zníženia predpokladanej hodnoty zákazky pod príslušný limit ustanovený v § 4 bude možné sa vyhnúť použitiu zodpovedajúceho postupu zadávania zákazky. O rozdelenie zákazky ide napríklad v takom prípade, ak verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ, ktorý má záujem o zadanie zákazky na rovnaké či obdobné plnenie predmetu, rozdelí zákazku do viacerých zákaziek a pre každú z nich vyhlási samostatné verejné obstarávania a ide o také predmety plnenia zákaziek, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... obstarávateľovi alebo obstarávateľovi v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania informovať o rozdelení zákazky na časti, pričom v tomto oznámení alebo súťažných podkladoch, ktorých prílohou je návrh zmluvy, presne stanoviť opis predmetu každej časti zákazky a všetky okolností, ktoré budú dôležité na plnenie .
Právna veta: Podľa právneho stavu v čase vyhlásenia verejnej súťaže (zákon o verejnom obstarávaní č. 263/99 Z.z.) obstarávateľ mohol niektorou z metód podľa § 12 vyhlásiť verejné obstarávanie so zadanými podmienkami. Podľa ustanovenia § 86 ods. 1 zákon počítal s možnosťou podať písomné námietky jednak 1/ proti podmienkam v súťažných podkladoch, 2/ proti vylúčeniu uchádzača alebo záujemcu, 3/ proti určeniu poradia vyhodnotených ponúk alebo 4/ proti podmienkam uvedených v oznámení alebo vo výzve. V námietkach uchádzač odôvodní a uvedie, v čom vidí diskrimináciu v podmienkach v súťažných podkladoch aleb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... napr. v konaní o námietkach proti určeniu poradia vyhodnotených ponúk namietať predchádzajúce štádiá ( vylúčenie uchádzača, podmienky v súťažných podkladoch ). Tento záver je celkom logický bez ohľadu na dohľad žalovaného 3/ nad verejným obstarávaním, keď i proti ... alebo vo výzve. V námietkach uchádzač odôvodní a uvedie, v čom vidí diskrimináciu v podmienkach v súťažných podkladoch alebo v nezákonnosti rozhodnutia obstarávateľa o vylúčení alebo o nesprávnosti určenia poradia vyhodnotených ponúk. Podľa odseku 4 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.