Nájdené rozsudky pre výraz: trestanie za správne delikty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 311

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

185 dokumentov
11 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Na žiadosť účastníka môže predseda senátu uznesením vykonateľnosť rozhodnutia odložiť, ak by okamžitým výkonom napadnutého rozhodnutia hrozila závažná ujma. Vzhľadom na obsah žalobného návrhu, značnú výšku pokuty a predložený výpis z obchodného registra, súd dospel k záveru, že žiadosť žalobcu o odklad vykonateľnosti je dôvodná.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/54/2013 2013200369 08.08.2013 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:KSTT:2013:2013200369.2 Uznesenie Krajský súd v Trnave, v právnej veci žalobcu: MBL TRANS, s.r.o., so sídlom Spartakovská 6842/34, 917 01 Trnava, IČO: 36 242 284, právne zastúpeného : JUDr. Roman Kvasnica, advokát s.r.o., Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany, IČO 36 866 598, proti žalovanému: Slove
Právna veta: Trestanie za správne delikty (priestupky za správne delikty právnických osôb a správne delikty fyzických osôb - podnikateľov) musí podliehať rovnakému režimu ako trestný postih za trestné činy. Z tohto hľadiska treba vykladať aj všetky záruky, ktoré sa poskytujú obvinenému z trestného činu. Hranice medzi trestnými deliktami, za ktoré ukladá trest súd a deliktami, za ktoré ukladajú sankcie správne orgány, sú určené prejavom vôle zákonodarcu a nie sú odôvodnené prirodzenými právnymi princípmi, keďže čl. 6 ods. 1 prvá veta dohovoru hovorí „o oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia“ je podľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/296/2013 1013202176 04.09.2014 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:KSBA:2014:1013202176.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a členiek senátu JUDr. Renáty Janákovej a JUDr. Zuzany Mališovej, v právnej veci žalobcu: U.. A. L., Y. XX, Z., U. právne zastúpený advokátkou: JUDr.
Právna veta: S prihliadnutím na nespornú skutočnosť, že žalobkyňa si nesplnila voči Sociálnej poisťovni registračnú povinnosť v súlade s ustanovením § 228 ods. 3 zákona o sociálnom poistení, možno v danom prípade konštatovať, že účinky vznesenia námietky premlčania práva predpísať penále, predpokladané ustanovením § 147 ods. 1 citovaného zákona, vzhľadom na porušenie povinnosti vyplývajúcej žalobkyni z § 228 ods. 3 citovaného zákona, nenastali. Explicitné vylúčenie aplikácie inštitútu premlčania práva predpísať poistné ustanovením § 147 ods. 2 zákona o sociálnom poistení v hypotéze predpokladá porušenie pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 47Sa/9/2020 2020200171 11. 02. 2021 Mgr. Monika Kadlicová ECLI:SK:KSTT:2021:2020200171.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave sudkyňou Mgr. Monikou Kadlicovou v právnej veci žalobkyne X. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom Y. XXXX/XX, XXX XX T., právne zastúpenej Mgr. Michalom Ferčákom, advokátom so sídlom Bernolákova 1652/29, 955 01 Topoľčany, p
Právna veta: Pre naplnenie skutkovej podstaty nelegálneho zamestnávania podľa ustanovenia § 3 ods. 2 v nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 85/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je rozhodujúce splnenie, resp. nesplnenie prihlasovacej povinnosti a rozhodujúcou skutkovou okolnosťou je čas prihlásenia zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne zamestnávateľom tak, ako to vyplýva z ustanovenia § 3 ods. 2 v nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 2 písm. b) citovaného zákona v spojení s ustanovením § 231 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 30S/42/2019 5019200101 12. 01. 2021 JUDr. Zuzana Jančárová ECLI:SK:KSZA:2021:5019200101.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Jančárovej a členov senátu JUDr. Martiny Brniakovej a Mgr. Zuzany Štolcovej, v právnej veci žalobcu: kráľovstvo s. r. o., so sídlom Čičmany 2
Právna veta: K námietke žalobcu ohľadne možných likvidačných účinkov napadnutých rozhodnutí (keď poukazoval na to, že na základe rozhodnutia žalovaného by mal byť zapísaný v tzv. verejnom zozname hanby, pričom mnohí verejní obstarávatelia majú v podmienkach obstarávania podmienku, že záujemca nesmie byť zistený ako tzv. nelegálny zamestnávateľ) správny súd opätovne uviedol, že „zákonodarca zriadil centrálny verejne prístupný zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktoré v priebehu predchádzajúcich piatich rokov porušili zákaz nelegálneho zamestnávania, keď v zmysle § 6 ods. 1 písm. s) zákona č. 125/2006 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/111/2020 4020200336 23. 02. 2021 JUDr. Marta Molnárová ECLI:SK:KSNR:2021:4020200336.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marty Molnárovej a členiek senátu JUDr. Dany Kálnayovej a JUDr. Lenky Kostolanskej, v právnej veci žalobcu: Novosedlík, spol. s r.o., Chotárna 41, Nitra, IČO: 34 104 4
Právna veta: Je nesporné, že daňový subjekt bol povinný v zmysle § 39 ods. 9 písm. a/ zákona č. 595/2003 Z.z. predkladať správcovi dane prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z vyplatených príjmov zo závislej činnosti a to v lehote podľa § 49 ods. 2 tohto zákona, čo obdobne platí aj pre hlásenia. Daňový subjekt si svoje povinnosti nesplnil v zákonnej lehote...Ustanovenie § 35 ods. 6 zákona č. 511/1992 Zb. treba podľa názoru súdu vykladať tak, že ukladá správcovi dane povinnosť vyrubiť pokutu za nepredloženie hlásenia alebo prehľadu podľa osobitného predpisu a výšku pokuty zvyšuje v prípa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/2607/2012 1012211156 04.09.2013 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:KSBA:2013:1012211156.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a členov senátu JUDr. Mariána Trenčana a JUDr. Vlastimila Pavlikovského, v právnej veci žalobcu: Krajská prokuratúra Bratislava, Vajnorská 47, B
Právna veta: V danom prípade žalobca porušil svojím konaním dva rozdielne právne predpisy, a to § 231 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom poistení, za čo mu bola uložená pokuta sociálnou poisťovňou a § 2 ods. 2 písm. b) zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, chrániaci rozdielne verejné záujmy a to poistenie zamestnanca a legálne zamestnávanie. Žalobcovi bola Sociálnou poisťovňou uložená pokuta v dôsledku porušenia jeho povinnosti vyplývajúcej zo zákona o sociálnom poistení, konkrétne porušenia povinnosti ustanovenej v § 231 ods. 1 písm. b) bod 1. Naproti tomu inšpektorát práce uložil pokutu z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 8S/29/2018 7018200434 16. 07. 2020 JUDr. Dana Bystrianská ECLI:SK:KSKE:2020:7018200434.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach ako správny súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dany Bystrianskej a členov senátu JUDr. Pavla Naďa a JUDr. Petry Vysaníkovej v právnej veci žalobcu: Stardon s.r.o., IČO: 45370087, Bitúnkova 13, 94
Právna veta: Zodpovednou osobou správneho deliktu môže byť fyzická alebo právnická osoba. Podmienkou je deliktuálna spôsobilosť. Deliktuálna spôsobilosť je spôsobilosť protiprávne konať a niesť za to právne následky. Pri právnickej osobe sa deliktuálna spôsobilosť spája s jej vznikom a existenciou. Vymedzenie skutkovej podstaty správneho deliktu s uložením príslušnej sankcie, je ex lege predmetom úpravy § 8 ZoNP, v zmysle ktorého podľa § 8 ods.1 ZoNP, správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá v obchodnom vzťahu dohodne vo svoj prospech neprimeranú podmienku uveden ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6S/205/2016 1016201735 12. 09. 2019 JUDr. Andrea Krišková ECLI:SK:KSBA:2019:1016201735.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Kriškovej a členov Mgr. Mariána Degmu a JUDr. Otílie Belavej, v právnej veci žalobcu: METRO Cash & Carry SR s.r.o., so sídlom Senecká c
Právna veta: Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené: a/ obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, b/ adresa prevádzkarne, c/ dátum predaja, d/ názov a množstvo výrobku alebo druh služby, e/ cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil. Zo strany inšpektorov došlo ku kontrolnému nákupu a tiež aj to, že obsluhujúci predavač nevydal kupujúcim inšpektorom v postavení spotrebiteľov doklad o kúpe. Ak žalobca tvrdil, že kontrolovanej osobe nebolo preukázané, ž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/127/2016 7016201319 28. 03. 2018 JUDr. Tamara Sklenárová ECLI:SK:KSKE:2018:7016201319.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tamary Sklenárovej a členov senátu JUDr. Juraja Tymka a JUDr. Pavla Tkáča, v právnej veci žalobcu ART-ES, s.r.o., Hlavná 107, Košice, IČO: 36 577 260, právne zas
MENU