SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1204114
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65140
USSR: 36148
NSČR: 125344
NSSČR: 67698
USČR: 80381
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426317
Krajské súdy (ČR): 46103
Posledná aktualizácia
08.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: účastníci


Približný počet výsledkov: 326529 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: účastníci
  • ucastnik nájdené 2093378 krát v 326529 dokumentochPrávna veta: Exekučný poriadok neobsahuje osobitnú úpravu vedľajšieho účastníctva, preto je nevyhnutné subsidiárne použiť § 93 ods. 2 v spojení s § 251 ods. 4 O.s.p. Podľa § 93 ods. 2, 3 O.s.p. ako vedľajší účastník sa môže popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu. Do konania vstúpi buď z vlastného podnetu alebo na výzvu niektorého z účastníkov urobenú prostredníctvom súdu. O prípustnosti vedľajšieho účastníctva súd rozhodne len na návrh. S účinnosťou od 15.10.2008 bola do O.s.p. zavedená nová skupina subj ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 22CoE/34/2013 8209204496 25.04.2013 Mgr. Magdaléna Želinská ECLI:SK:KSPO:2013:8209204496.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35807598, právne zastúpeného spoločnosťou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grőslingova 4, proti právnym nástupcom povinného: 1/ S. O., 2/ W. O .
Právna veta: Podľa ust. § 92 ods. 4 OSP za súhlasu účastníkov môže súd pripustiť, aby navrhovateľ alebo odporca z konania vystúpil a aby na jeho miesto vstúpil niekto iný. Ak má byť takto zamenený navrhovateľ, treba, aby s tým súhlasil i ten, kto má na jeho miesto vstúpiť. Zámena účastníkov je teda v zásade možná a to ako na strane navrhovateľa tak aj na strane odporcu. Podľa ust. § 216 ods. 1 OSP ustanovenia § 92 ods. 1 až 4, § 97 a § 98 pre odvolacie konanie neplatia. Je totiž vylúčené použitie týchto ustanovení v odvolacom konaní. V odvolacom konaní je vylúčené pripustenie účastníka do konania, zámena ú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/16/2014 6612206378 18.02.2014 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2014:6612206378.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a sudcov JUDr. Márie Rišiaňovej a JUDr. Danice Kočičkovej v právnej veci navrhovateľa: C.. P. F., nar. XX. XX. XXXX, .
Právna veta: Súd žalobe vyhovie len vtedy, ak navrhovateľ žaluje osobu, ktorá je nositeľom hmotnoprávnej povinnosti. Pod vecnou legitimáciou, či už aktívnou alebo pasívnou, sa vo všeobecnosti v občianskom súdnom konaní rozumie oprávnenie alebo povinnosť účastníkov vyplývajúca z hmotného práva. Vecnú legitimáciu má ten z účastníkov, komu svedčí stav z hmotného práva, teda kto je nositeľom subjektívneho práva (aktívna vecná legitimácia) alebo nositeľom subjektívnej povinnosti vyplývajúcej z hmotného práva (pasívna vecná legitimácia), o ktorých sa v konaní rozhoduje. O nedostatok pasívnej vecnej legitimácie i ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 8Co/101/2013 5812202268 11.10.2013 JUDr. Táňa Rapčanová ECLI:SK:KSZA:2013:5812202268.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Táne Rapčanovej a sudcov JUDr. Oľgy Belkovej a Mgr. Miroslava Šeptáka, v právnej veci navrhovateľa: X. U., nar. XX. XX. XXXX, bytom W., ul. W. H. č. XXX/X, proti .
Právna veta: Podľa § 93 ods. 4 O.s.p., v konaní má vedľajší účastník rovnaké práva a povinnosti ako účastník. Koná však iba sám za seba. Ak jeho úkony odporujú úkonom účastníka, ktoré v konaní podporuje, posúdi ich súd po zvážení všetkých okolností. Z citovaných ustanovení podľa názoru odvolacieho súdu vyplýva, že námietku premlčania môže vzniesť len dlžník. V zmysle § 93 ods. 4 veta druhá O.s.p., vedľajší účastník koná len sám za seba a contrário nemôže konať za účastníka, na strane ktorého stojí. Hlavný účastník má všetky práva a povinnosti, preto by mal konať sám za seba a vo svoj prospech. Ak by sa pri ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/220/2013 2212205438 07.05.2014 Mgr. Fedor Benka ECLI:SK:KSTT:2014:2212205438.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Fedora Benku a sudkýň JUDr. Silvie Hýbelovej a Mgr. Renáty Gavalcovej v právnej veci žalobcu: LK TRADE, spol. s r. o., so sídlom Svätoplukova 6, Košice, IČO: 36 191 094, zastúpený JUDr. .
Právna veta: Všeobecne pre náhradu trov konania v sporovom konaní platí zásada úspechu vo veci, ktorá je doplnená zásadou zavinenia. Zásada úspechu vo veci znamená, že účastník, ktorý mal v sporovom konaní plný úspech, má právo na náhradu všetkých trov konania. Posúdenie účelnosti pritom bude závislé od konkrétnych okolností tej - ktorej veci. Podstatou zásady zavinenia je sankčná náhrada nákladov konania, ktoré by v riadnom priebehu nevznikli, uložená rozhodnutím súdu tomu, kto ich vznik zavinil alebo sa mu prihodila náhoda, ktorá ich vyvolala.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 25Co/37/2013 4311219016 27.02.2013 JUDr. Dušan Harbuta ECLI:SK:KSNR:2013:4311219016.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci žalobcu: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Bratislava, Údernícka 5, IČO: 35 724 803, zast. Tomáš Kušnír, s.r.o., so sídlom Bratislava, Údernícka 5, v mene ktorej koná Mgr. Tomáš Kušnír, advokát a konateľ, proti žalovanému: X. D., bytom Ľ. .
Právna veta: Podľa § 93 ods. 4 OSP, v konaní má vedľajší účastník rovnaké práva a povinnosti ako účastník; účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí (§ 24), pričom ako zástupcu si vždy môže zvoliť advokáta (§ 25 ods. 1 OSP). Advokát je povinný účelne využívať všetky zákonom pripustené prostriedky a spôsoby poskytovania právnej pomoci účastníkovi, ktorého zastupuje (§ 25 ods. 2 OSP). Citované ust. § 93 ods. 4 OSP výslovne upravuje, že vedľajší účastník má rovnaké práva a povinnosti v konaní ako účastník. Z uvedeného je teda možné vyvodiť len jeden záver a to, že vedľajší účastník ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 25Co/80/2013 4212200497 28.03.2013 JUDr. Dušan Harbuta ECLI:SK:KSNR:2013:4212200497.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Bratislava, Údernícka 5, IČO: 35 724 803, zast. Tomáš Kušnír, s.r.o., so sídlom Bratislava, Údernícka 5, v mene ktorej koná Mgr. Tomáš Kušnír, advokát a konateľ, proti odporcovi: V. H., nar. .
Právna veta: Právny záujem na výsledku sporu vedľajšieho účastníka je záujem tretej osoby na víťazstve strany, ku ktorej pristupuje. Účelom tohto inštitútu je, aby tretia osoba, ktorá sama osobne nemôže vystupovať v konaní ako účastník mohla pomôcť strane, ku ktorej pristupuje k jej víťazstvu, nakoľko sa v konaní nepriamo rozhoduje o jej právach a povinnostiach. Pokiaľ ide o argumentáciu spochybňujúcu vstup vedľajšieho účastníka do exekučného konania táto nie je právne udržateľná. Všetky známe závery z teórie a praxe na problematiku vedľajšieho účastníctva v exekučnom konaní vychádzali z právnej úpravy pre ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 7CoE/40/2013 8709205147 27.03.2013 JUDr. Branislav Breza ECLI:SK:KSPO:2013:8709205147.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ s.r.o., so sídlom v Bratislave, na ul. Pribinovej č. 25 proti povinnému E. Q., bývajúcemu v K. č. XXX, za účasti vedľajšieho účastníka na strane povinného Združenie na ochranu finančného spotrebiteľa OFS, so .
Právna veta: Pod spisom správneho orgánu povinnej osoby sa rozumie zažurnalizované písomnosti (a to samotné alebo záznamy o úkonoch a postupoch správneho orgánu) a to v časovej nadväznosti a zároveň očíslované, prípadne aj zviazané, z ktorých jednoznačne vyplýva postup správneho orgánu, účastníkov konania, zúčastnených osôb a ostatných subjektov pri vybavovaní veci (žiadosti, podnetu), ktorý patrí do kompetencie tohto správneho orgánu. Všetky tieto povinnosti sa nachádzajú v spisovom obale, ktorý je označený minimálne spisovou značkou, skartačným znakom, archívnym znakom, pomenovaním správneho orgánu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/75/2011 5011200964 18.04.2012 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2012:5011200964.2 Rozhodnutie Krajský súd v Žiline v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a členov senátu JUDr. Eriky Šobichovej a JUDr. Pavla Polku, v právnej veci žalobcu: JUDr. A. X., C. D. XXX, XXX XX C. D., zastúpený advokátom: JUDr. Peter Šramko, advokát so sídlom K. .
Právna veta: Dedičia ako univerzálni právni nástupcovia vstupujú do postavenia poručiteľa (pôvodného účastníka konania) priamo zo zákona. Osoba, ktorá nastupuje do konania na miesto doterajšieho účastníka, ktorý stratil spôsobilosť byť účastníkom konania, je povinná prijať stav konania, aký tu je v čase jej nástupu do konania. Okrem iného to znamená to, že všetky účinky (hmotnoprávne a procesné) spojené so začatím konania medzi pôvodnými účastníkmi konania zostávajú i po jeho nástupe do konania zachované a procesný nástupca je viazaný všetkými procesnými a hmotnoprávnymi úkonmi, ktoré v konaní urobil jeho ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 14Co/95/2012 8308201411 19.02.2013 JUDr. Milan Majerník ECLI:SK:KSPO:2013:8308201411.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcov: 1/ K. Q., rod. H., bytom H., Q. XXXX/XX, 2/ S. H., bytom U. XXX, 3/ A. H., bytom H., J. XXXX/X (žalobcovia v 1. až 3. rade ako právni nástupcovia po zomrelej žalobkyni H. H., rod. D., naposledy bytom S. XX), proti žalovaným: 1/ .
Právna veta: Právnická osoba zapisovaná do obchodného registra sa stáva subjektom práva, t.j. nadobúda právnu subjektivitu, a teda aj spôsobilosť byť účastníkom konania, dňom účinnosti zápisu do obchodného registra a túto subjektivitu stráca dňom výmazu z obchodného registra. V danom prípade po začatí konania povinný zanikol bez právneho nástupcu, a to výmazom z obchodného registra, čím povinný stratil procesnú subjektivitu, teda aj spôsobilosť mať procesné práva a povinnosti. Spôsobilosť mať práva a povinnosti je jedna z podmienok konania a jej strata predstavuje taký neodstrániteľný nedostatok podm ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Dolný Kubín 4Er/384/2011 5411204524 13.08.2013 JUDr. Katarína Marettová ECLI:SK:OSDK:2013:5411204524.2 Uznesenie Okresný súd Dolný Kubín v právnej veci oprávneného: Lubor A. - S., s miestom podnikania Horné Srnie 127, IČO: 36 304 379, zastúpený JUDr. Máriou Bustinovou, advokátkou so sídlom v Trenčianskych Tepliciach, Šrobárova 9, proti povinnému: D.O.P. DAMERS, spol. s r.o., .
Právna veta: Ust. § 4 Zákona o súdnych poplatkoch rozoznáva oslobodenie od poplatku podľa ods. 1 v zmysle oslobodenia pre celé súdne konanie a v zmysle ods. 2 ide o takzvané oslobodenie osobné pre subjekt, ktorý spĺňa podmienky v tomto ustanovení uvedené. Z obsahu spisu je zrejmé, že vedľajší účastník na strane odporcu je v konaní osobne oslobodený od platenia súdnych poplatkov. Podľa § 4 ods. 2 Zákona o súdnych poplatkoch od poplatku sú oslobodené v zmysle písm. c/ aj združenia pôsobiace na ochranu spotrebiteľov. Uvedené oslobodenie sa vzťahuje i na zaplatenie súdneho poplatku vyrúbeného podľa položky 20 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pre ktoré bolo vydané neexistovali. Preskúmaním veci odvolací súd zistil, že okresný súd (uznesením) uložil vedľajšiemu účastníkovi na strane odporcu - Združeniu povinnosť zaplatiť súdny poplatok za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh, ktoré tvoria ... pre ktoré bolo vydané neexistovali. Preskúmaním veci odvolací súd zistil, že okresný súd (uznesením) uložil vedľajšiemu účastníkovi na strane odporcu - Združeniu povinnosť zaplatiť súdny poplatok za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh, ktoré tvoria .
Právna veta: Inštitút občianskoprávneho združenia bez právnej subjektivity vzniká uzatvorením zmluvy o združení, pre uzatvorenie ktorej Občiansky zákonník nevyžaduje žiadnu osobitnú formu, písomná forma nie je podmienkou jej platnosti. Ide o zmluvu, ktorá musí byť uzavretá medzi viacerými osobami. Inštitút zmluvy o združení môžu využiť tak podnikateľské ale aj nepodnikateľské subjekty. Združenie, ktoré vznikne nemá právnu subjektivitu, ide iba o zmluvný vzťah medzi účastníkmi združenia. Združenie nemôže preto robiť právne úkony, nemôže byť zmluvnou stranou pri uzavieraní zmlúv. V zákonnom ustanovení § 839 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, § ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, § účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, § v tej istej veci sa už prv ... návrhu vyhovieť pre nedostatok vecnej legitimácie vyplývajúcej z hmotného práva. Dôsledky nerozlučného spoločenstva tak vyplývajú z hmotnoprávneho vzťahu účastníkov, bez zreteľa na ich vôľu. Na základe uvedeného súd návrh ako nedôvodný zamietol. O náhrade trov konania súd .
Právna veta: V zmysle § 26 ods. 1 Zák. o rozhodcovskom konaní rozhodcovský súd nariadi ústne pojednávanie na návrh účastníka rozhodcovského konania. Vzhľadom na to, že sa účastníci rozhodcovského konania nedohodli na forme rozhodcovského konania, žalovaný však v rozhodcovskom konaní navrhol, aby rozhodcovský súd nariadil ústne pojednávanie, bolo podľa názoru súdu povinnosťou rozhodcovského súdu na tento návrh nariadiť ústne pojednávanie v záujme zabezpečenia rovnakého postavenia účastníkov rozhodcovského konania, čím by mu poskytol možnosť na uplatnenie a ochranu jeho práv. Rozhodcovský súd si túto povinno ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodcovského konania bol nárok na zmluvnú pokutu, dohodnutú pre porušenie povinností zo zmluvy, uzavretej medzi účastníkmi konania. V návrhu na nariadenie ústneho pojednávania žalovaný síce uviedol, na preukázanie akých tvrdení navrhuje nariadiť ... neoznámil však mená svedkov, ktorých navrhuje vypočuť. Pokiaľ rozhodcovský súd chcel v tomto prípade zachovať rovnosť účastníkov rozhodcovského konania, mal možnosť napríklad vyzvať žalovaného, aby označil konkrétnych svedkov, ktorých navrhuje predvolať a .
Právna veta: Pre úplnosť Ústavný súd Slovenskej republiky dodal, že hoci špecifiká súdnych či administratívnych konaní, či ich konkrétnych súčastí sa môžu prejaviť aj v obmedzení základných práv a slobôd ich účastníkov, limity takýchto obmedzení aj v takýchto prípadoch predstavuje čl. 13 ods. 4 ústavy, v súlade s ktorým treba pri obmedzovaní základných práv a slobôd dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ. Podľa názoru ústavného súdu však výklad najvyššieho súdu, v súlade s ktorým nie je možné vykonávať žiadne opravy (úpravy), resp. spresnenia splnomocne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Európskeho súdneho dvora v danej oblasti. Odvolací súd v danej veci zistil, že spor o zákonnosť napadnutého rozhodnutia medzi účastníkmi konania v tomto konaní spočíva práve v ústavnej konformnosti výkladu ustanovení zákona č. 511/1992 Zb. Odvolací súd dáva ... Európskeho súdneho dvora v danej oblasti. Odvolací súd v danej veci zistil, že spor o zákonnosť napadnutého rozhodnutia medzi účastníkmi konania v tomto konaní spočíva práve v ústavnej konformnosti výkladu ustanovení zákona č. 511/1992 Zb. Odvolací súd .
Právna veta: Podľa § 17 zákona o rozhodcovskom konaní, účastníci rozhodcovského konania majú v rozhodcovskom konaní rovné postavenie. Každému účastníkovi rozhodcovského konania sa má poskytnúť rovnaká možnosť na uplatnenie jeho práv a na ich ochranu. Zásada rovnosti strán v konaní sa prejavuje vo vytváraní rovnakých procesných podmienok a procesného postavenia subjektov, o ktorých právach a povinnostiach sa v konaní rozhoduje. Táto zásada je zakotvená v čl. 47 ods. 3 Ústavy SR (všetci účastníci sú si v konaní rovní) a obdobne v čl. 37 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd. V zmysle tejto zásady musia stá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodnutia spolu sa žalobným návrhom aj prostredníctvom inštitútu náhradného doručovania, je v hrubom rozpore so zásadou rovnosti účastníkov konania platnou tak pre občianske súdne konanie ako aj pre rozhodcovské konanie. Dôsledkom takejto interpretácie je skutočnosť, ... procesne zvýhodňovaná a obom stranám sporu musia byť dané rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv. Zásada rovnosti účastníkov predstavuje aj interpretačné pravidlo, v zmysle ktorého sa všetky normy procesného práva musia vykladať v súlade s .
Právna veta: V ust. § 705a Občianskeho zákonníka je upravený jeden z najaktuálnejších problémov obetí domáceho násilia, keď tieto sú nútené opúšťať spoločný byt, aby boli uchránené pred ďalším násilím a jeho hrozbou, ak násilník v spoločnom byte zostane bývať. Právna úprava umožňuje ohrozovanému manželovi domáhať sa ochrany voči násilníkovi. Právo na ochranu života a zdravia, ktoré je násilníkom ohrozované má absolútnu povahu a je teda silnejšie ako vlastnícke právo násilníka, či právo ktoré mu vyplýva z bezpodielového spoluvlastníctva k bytu. Preto užívacie právo násilníka k spoločnému obydliu, ktoré vypl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozsudku. Vyslovil, že o trovách konania rozhodne po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku. Rozhodnutie odôvodnil zistením, že účastníci konania počas trvania manželstva nadobudli do bezpodielového spoluvlastníctva rodinný dom, súp. č. XXX s príslušenstvom zapísaný ... väčšmi ako vlastníctvo je potrebné chrániť psychické a fyzické zdravie a život žalobkyne a maloletej dcéry účastníkov konania pochádzajúcej z ich rozvedeného manželstva. Návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov k rodinnému domu .
Právna veta: Ochranu spotrebiteľa možno podriadiť pod ústavný princíp rovnosti, ktorú možno ponímať ako rovnosť formálnu, ktorú má zabezpečiť zákonodarca pri tvorbe právneho poriadku alebo rovnosť faktickú, ktorá môže byť zabezpečená priamo zákonodarcom pri použití tzv. pozitívnej diskriminácie pri existencii faktickej nerovnosti alebo handicapu. Ale i tam, kde sa zákonodarca nevydal cestou vedomého zvýhodnenia slabšieho, aby dal prednosť rovnosti faktickej pred formálnou, ponecháva súdom, ktoré pozitívne právo aplikujú, priestor pre riešenie napätia medzi neúplnosťou písaného práva a povahou konkrétneho p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmluvné podmienky individuálne ovplyvniť. Zmyslom zavedenia osobitnej úpravy spotrebiteľských zmlúv do právnej úpravy je zvýšená ochrana slabšieho účastníka záväzkových vzťahov, ktoré vznikajú pri poskytovaní služieb. Na to, aby zmluva bola označená za „spotrebiteľskú ... výsledok aj zo zásady zodpovednosti za zavinenie a náhodu. Znamená, že súd nemusí zaviazať neúspešného účastníka nahradiť trovy konania úspešnému. Aplikácia daného ustanovenia musí zodpovedať osobitným okolnostiam konkrétneho prípadu a musí mať .
Právna veta: 8. Zánikom združenia založeného podľa § 829 a nasl. Obč. zák. nezaniká podielové spoluvlastníctvo jeho účastníkov k veciam uvedeným v § 833 a v § 834 Obč. zák. Ak sa pri zániku združenia nedohodnú jeho účastníci na vyporiadaní podielového spoluvlastníctva ( podielové spoluvlastníctvo vznikne podľa ust. § 833 Obč. zák. 40/1964 - Občiansky zákonník k poskytnutým peniazom alebo k iným veciam určeným podľa druhu a podľa ust. § 834 Obč. zák. i k majetku získanému pri výkone spoločnej činnosti ), môže sa ktorýkoľvek z nich domáhať zrušenia podielového spoluvlastníctva a vykonania vyporiadani ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... k niektorému majetku získanému pri výkone spoločnej činnosti. Vlastnému vyporiadaniu však musí predchádzať zrušenie spoluvlastníctva účastníkov združenia dohodou alebo rozhodnutím súdu. Ak nedošlo k zrušeniu spoluvlastníctva, nemožno vyhovieť žalobe na ... skutočností, prípadne udalostí, ktorých vznik alebo existencia sú nezávislé na úrovni vedomia ( znalosti ) oprávneného účastníka zodpovednostného vzťahu. Po pripustení zmeny žalobného petitu dňa 25.9.2013 predmetom konania zostalo vyporiadanie vzájomných .
Právna veta: Zmluva o úschove (depozitum) sa uzaviera medzi dvoma účastníkmi, t. j. medzi zložiteľom na jednej strane a uschovávateľom na strane druhej. Zložiteľom aj uschovávateľom môže byť ktokoľvek, tak fyzická ako aj právnická osoba. Obsahom zmluvy o úschove je, že zložiteľovi vznikne na základe tejto zmluvy právo, aby uschovávateľ od neho prevzatú hnuteľnú vec riadne opatroval. Pojmovými znakmi tejto zmluvy je prevzatie hnuteľnej veci za účelom jej riadneho opatrovania. Charakteristickou črtou tejto zmluvy nie je odplatnosť, pretože odmena za úschovu veci prislúcha uschovávateľovi len vtedy, keď to bo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prostriedkov, že zmluva o úschove je reálnou zmluvou. Podmienkou uzavretia zmluvy o úschove je nielen prejavenie vôle oboch účastníkov uzavrieť zmluvu, ale súčasne aj odovzdanie resp. prevzatie veci do úschovy. Bez reálneho odovzdania, teda prevzatia veci ... , že uschovávateľ môže vec odovzdať do úschovy ďalšiemu uschovávateľovi. Zmluva o úschove (depozitum) sa uzaviera medzi dvoma účastníkmi, t. j. medzi zložiteľom na jednej strane a uschovávateľom na strane druhej. Zložiteľom aj uschovávateľom môže byť .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.