Nájdené rozsudky pre výraz: účastníci správneho konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5551

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2264 dokumentov
405 dokumentov
36 dokumentov
46 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podanie odvolania je procesným úkonom účastníka konania. Právo podať odvolanie však prináleží len tomu účastníkovi, ktorému bola rozhodnutím súdu spôsobená ujma, teda v neprospech ktorého vyznelo rozhodnutie a bol ním dotknutý na svojich právach - pre posúdenie je podstatné porovnanie výsledku sporu s návrhom (nárokom) uplatňovaným navrhovateľom v konaní. Prípustnosť odvolania má totiž vo všeobecnosti nielen stránku objektívnu, ale aj stránku subjektívnu, ktorá sa viaže na osobu konkrétneho odvolateľa a zohľadňuje osobný aspekt toho, kto podáva odvolanie, t.j. či je u neho daný dôvod, kt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8Co/191/2011 1208212008 24.04.2012 JUDr. Ľuboš Sádovský ECLI:SK:KSBA:2012:1208212008.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľuboša Sádovského a členiek senátu JUDr. Jany Vlčkovej a JUDr. Moniky Holickej v právnej veci navrhovateľa : Č. Z. Z. G., K..Y.., so sídlom X. Q.. X/XXX, R. X, Č. N.
Kľúčové slová: účastníci správneho konaniaoneskorené odvolanie
Právna veta: Súd sa v plnom rozsahu stotožňuje s právnym názorom správnych orgánov k odvolaniu žalobcu proti prvostupňovému rozhodnutiu , pretože nebol účastníkom právneho konania, teda jeho odvolanie nie je odvolaním podaným účastníkom konania , pričom ustanovenia § 60 zákona o správnom konaní odvolací orgán je povinný preskúmať oneskorené odvolanie z toho hľadiska, či neodôvodňuje obnovu konania alebo zmenu alebo zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Komentár s novelou účinnou od 01. januára 2004 Správny poriadok , Heuréka 2004 jednoznačne upravuje, že oneskoreným odvolaním je také, ktoré ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1S/26/2009 8009200405 15.12.2009 Mgr. Magdaléna Želinská ECLI:SK:KSPO:2009:8009200405.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Magdalény Želinskej a súdkyň JUDr. Gabriely Gerdovej, JUDr. Kataríny Morozovej Nemcovej v právnej veci žalobcu Poľovnícka spoločnosť „ LIPTOV " so sídlom Čertižné č. 60
Právna veta: Podľa názoru súdu o oznámení žalobcu 1/ bolo potrebné vydať rozhodnutie, avšak vzhľadom na okolnosti daného prípadu nie rozhodnutie vecné, t.j. či sa žalobcovi 1/ priznáva alebo nepriznáva postavenie účastníka konania, ale rozhodnutie o zastavení konania o účastníctve, vzhľadom na dôvody vyššie uvedené. Keďže sa nejedná o prípad, kedy by mohlo dôjsť k neformálnemu zastaveniu konania, ktoré sa vyznačuje iba v spise (§ 30 ods. 1 písm. b/ a c/ Správneho poriadku), v dôsledku zániku licencie, o odňatí ktorej začal ex offo správny orgán konanie, mal správny orgán v prvom rade zastaviť predmet ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 1Scud/4/2013 6013200726 14.08.2013 JUDr. Drahomíra Mikulajová ECLI:SK:KSBB:2013:6013200726.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Drahomíry Mikulajovej a členov JUDr. Jána Škvarku a JUDr. Aleny Antalovej v právnej veci žalobcov: 1/ ČSAD Ostrava, a.s., so sídlom Vítkovická 3083/1,
Právna veta: Vo všeobecnosti sa v práve rozlišujú tri druhy spôsobilosti, a to a) spôsobilosť mať práva a povinnosti, b) spôsobilosť na právne úkony, c) spôsobilosť na protiprávne úkony. Správny poriadok v § 14 upravuje spôsobilosť účastníka na práva a povinnosti. Táto spôsobilosť u fyzických osôb vzniká narodením a zaniká smrťou. Všeobecná úprava spôsobilosti na práva a povinnosti je upravená v § 7 a nasl. Občianskeho zákonníka. Aj Ústava SR čl. 14 rozlišuje všeobecnú - abstraktnú spôsobilosť na práva, ktorú by bolo možné obmedziť iba ústavným zákonom, na rozdiel od konkrétnej - špecifickej, ktorá môže by ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 29Sp/57/2015 5015200499 11. 09. 2015 JUDr. Erika Šobichová ECLI:SK:KSZA:2015:5015200499.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Erikou Šobichovou, v právnej veci navrhovateľa: I. P., nar. XX. X. XXXX, bytom XXX XX I. XXX, proti odporcovi: Okresný úrad Bytča, katastrálny odbor, so sídlom Zámok 104, 014 01
Právna veta: Ako vyplýva z judikatúry Najvyššieho súdu SR, výrok rozhodnutia je jadrom celého rozhodnutia, ktorým sa určujú konkrétne práva a povinnosti účastníkov správneho konania. Musí preto v presnej, stručnej a úplnej formulácii vyjadriť záver správneho orgánu o otázke, ktorá je predmetom rozhodnutia. Výrok rozhodnutia musí byť vždy určitý a presný. Túto požiadavku určitosti, presnosti a zrozumiteľnosti výroku treba dôsledne rešpektovať aj pri vydávaní rozhodnutia odvolacieho orgánu, a to preto, aby účastník konania mohol jednoznačne a určite poznať konečný výsledok konania bez toho, aby musel pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžf/58/2012 7012200014 26.09.2013 JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI:SK:NSSR:2013:7012200014.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu JUDr. Evy Babiakovej CSc. a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: TRIMEN, s. r. o., so sídlom v Košiciach, Rumanova 2,
Právna veta: Z dikcie ust. § 59 ods. 1 a 2 zákona o správnom konaní je zrejmé, že odvolací orgán má rozsiahle oprávnenia nielen čo do rozsahu prieskumnej činnosti ale aj vo vzťahu k spôsobu rozhodnutia o odvolaní. Odvolací orgán pri svojom rozhodovaní nie je viazaný návrhmi odvolateľa. Naopak, zákon mu ukladá povinnosť zrušiť, resp. zmeniť každé nezákonné rozhodnutie a to aj mimo rámca dôvodov odvolania.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4S/190/2011 1011201624 18.10.2013 JUDr. Soňa Langová ECLI:SK:KSBA:2013:1011201624.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Soni Langovej a členiek senátu JUDr. Judity Kokolevskej a JUDr. Miloty Tóthovej, v právnej veci žalobcu: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 9
Právna veta: Správny súd sa zaoberal aj možnosťou priznania postavenia účastníka žalobcovi podľa § 14 SP v spojení s § 140 SZ. Nemožno nechať bez povšimnutia zásadu lex specialis derogat legi generali, teda osobitný zákon alebo ustanovenie ruší všeobecný zákon alebo ustanovenie. Stavebný zákon osobitne upravuje okruh účastníkov stavebného konania v § 59 SZ, ktorého podmienky žalobca nespĺňa. Do úvahy môže teoreticky prichádzať účastníctvo žalobcu podľa všeobecného ustanovenia § 14 ods. 1 SP, teda že ide o toho, koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. Iné po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/251/2017 1017201713 26. 06. 2019 JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI:SK:KSBA:2019:1017201713.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vlastimila Pavlikovského a členov senátu JUDr. Jeannette Hajdinovej a JUDr. Michala Dzurdzíka, PhD., v právnej veci žalobcu: Univ. prof. et doc. JUDr. X. K.,
Právna veta: Podľa právneho výkladu Najvyššieho súdu SR v rozsudkoch týkajúcich sa obdobných vecí, t.j. účasti verejnosti v konaniach, v ktorých je okruh účastníkov konania vymedzený vnútroštátnym predpisom (zákon o ochrane prírody), ktorý neumožňuje vstup verejnosti do konaní, riešenie tejto otázky je späté s procesným postavením osôb, najmä v správnom konaní. Najvyšší súd SR pri svojom rozhodovaní vychádzal najmä z toho, že teória správneho práva popri postavení zúčastnenej osoby vymedzuje prostredníctvom § 14 Správneho poriadku až štyri odlišné vnútroštátne definície účastníka správneho konania. P ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/284/2010 1010202128 17.05.2012 JUDr. Nora Majerníková ECLI:SK:KSBA:2012:1010202128.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Puchelovej a členiek senátu JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. a JUDr. Renáty Janákovej, v právnej veci žalobcu: Q. A., B., právne zastúpený advokátkou JUDr. I
Právna veta: Podľa § 14 zákona č. 71/1967 Zb. (Správny poriadok) (1) Účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak. (2) Účastníkom konania je aj ten, komu osobitný zákon také postavenie priznáva. Podľa § 34 zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) (1) Účastníkom územné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 20S/133/2018 2018200312 18. 12. 2019 JUDr. Róbert Foltán ECLI:SK:KSTT:2019:2018200312.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Róberta Foltána a sudcov JUDr. Ľubomíra Bundzela a Mgr. Moniky Kadlicovej v právnej veci žalobcu Združenie domových samospráv, o. z ., Rovniankova 1667/14, Bratislava, IČO:
Právna veta: Keďže zákonodarca posilnil právne postavenie verejnosti v súvislosti s rozhodovacou činnosťou správnych orgánov, bolo potrebné novelou analogicky posilniť i právnu pozíciu samotného účastníka konania v súvislosti s jeho právom byť informovaný o právnom úkone, ktorý momentom doručenia vyvolá voči nemu právne následky. Sprísnenie zákonných požiadaviek na zverejňovanie písomností doručovaných verejnou vyhláškou má preto v praxi zvýšiť pravdepodobnosť toho, že sa adresát o obsahu právneho úkonu dozvie a bude môcť na základe toho obhajovať svoje záujmy (k tomu pozri Košičiarová, S.: Správny p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžp/9/2012 1010200910 30.04.2012 JUDr. Jana Baricová ECLI:SK:NSSR:2012:1010200910.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ S., bytom H., 2/ Ing. K., bytom H., 3/ M.j, bytom H., 4/ Ing. L., bytom H., 5/ Z.j, bytom H., 6/ Ing. M. bytom H., 7/ prof. MUDr. K. PhD., bytom S., 8/ MUDr. L., bytom JA., 9/ prof. MUDr. S. PhD., bytom S., 10/
MENU