SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1234112
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65983
USSR: 38405
NSČR: 126777
NSSČR: 69187
USČR: 81031
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 428847
Krajské súdy (ČR): 47967
Posledná aktualizácia
05.12.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: udelenie splnomocnenia


Približný počet výsledkov: 261 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: udelenie splnomocnenia
  • udelenie nájdené 213671 krát v 52468 dokumentoch
  • splnomocnenie nájdené 39478 krát v 6484 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 31 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 250 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Odborné články 1 dokument


Merito Plná moc
Právna veta: Podľa § 31 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia (ods. 1). Pri plnomocenstve udelenom právnickej osobe vzniká právo konať za splnomocniteľa štatutárnemu orgánu tejto osoby alebo osobe, ktorej tento orgán udelí plnomocenstvo (ods. 2). Plnomocenstvo možno udeliť aj niekoľkým splnomocnencom spoločne. Ak v plnomocenstve udelenom niekoľkým splnomocnencom nie je určené inak, musia konať všetci spoločne (ods. 3). ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 25Co/158/2019 2318200692 14. 01. 2020 JUDr. Ľubica Spálová ECLI:SK:KSTT:2020:2318200692.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Spálová a sudkýň: JUDr. Martina Valentová a Mgr. Lucia Mizerová, v právnej veci žalobcu: De vries Justitia, s.r.o., so sídlom Česká republika, Praha, Nové Město, Na poř .
Právna veta: Podľa ustanovenia podľa § 535 Občianskeho zákonníka poukážkou sa oprávňuje poukazník vybrať plnenie u poukázanca a poukázanec sa splnomocňuje, aby splnil poukazníkovi na účet príkazcu. Priamy nárok nadobudne poukazník proti poukázancovi len vtedy, ak sa dostane prejav poukázanca, že poukážku prijíma. Podľa § 536 ods. 1 Občianskeho zákonníka pokiaľ je poukázanec to, čo má plniť, už poukazcovi dlžný, je voči nemu povinný poukážke vyhovieť. Jeho záväzok zanikne, ak nie je inak dohodnuté, iba tým, že splní podľa poukážky poukazníkovi. Ak sa má poukážkou splniť dlh príkazcu poukazníka, ktorý s tým ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ustálená žalovanou v rámci plnenia z poistnej udalosti uzavretej s poškodeným L. P.. Ak poukázancovi nie je zrejmé v čase udelenia splnomocnenia na plnenie na účet poukazcu rozsah pohľadávky, ktorá sa má plniť poukazníkovi, nemožno hovoriť o jej prijatí, ak poskytne len .
Právna veta: Ako vyplýva z ust. § 535 OZ, poukážka je špeciálny inštitút zmeny záväzku v subjektoch, pri ktorom dochádza fakticky ku zmene subjektov dlhu (veriteľov ale aj ku zmene dlžníkov). Poukážkou dáva poukazca jednak príkaz poukazníkovi, aby plnenie vybral u poukázanca, jednak splnomocňuje poukázanca, aby plnil na účet poukazcu. Poukazca poukazuje, poukazník poukaz prijíma a poukázanec poukaz plní. Priamy nárok znamená, že poukazník by bol oprávnený žalovať poukázanca na plnenie. Až do dôjdenia prejavu poukázanca, že poukážku prijíma poukazník, priamy nárok nenadobudne. Vznik poukážky predpokladá, ak ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... legitimáciu odôvodnila titulom priameho nároku poukazníka, ktorý preukázala splnomocnením zo dňa 1.4.2008. Podľa navrhovateľa udelením splnomocnenia zo dňa 1.4.2008 došlo k realizovaniu poukážky, pričom priamy nárok na plnenie vznikol poukázaním neúplného ... legitimáciu odôvodnila titulom priameho nároku poukazníka, ktorý preukázala splnomocnením zo dňa 1.4.2008. Podľa navrhovateľa udelením splnomocnenia zo dňa 1.4.2008 došlo k realizovaniu poukážky, pričom priamy nárok na plnenie vznikol poukázaním neúplného .
Právna veta: Ak poukázancovi nie je zrejmý v čase udelenia splnomocnenia na plnenie na účet poukazcu rozsah pohľadávky, ktorú má plniť poukazníkovi, nemožno hovoriť o jej prijatí, ak poskytne len nejakú časť plnenia a to v rozsahu, ktorú si sám určil. Svojou povahou a účelom poukážka vylučuje, aby poukázanec bol tým subjektom, ktorý určuje rozsah (charakter plnenia), ktorý z poukážky poskytne poukazníkovi. Aj v prípade existencie poukážky, ak tzv. valutový vzťah medzi poukazníkom a poukazcom predstavuje dlh väčšieho rozsahu než poukázanec splnil poukazníkovi, je možné z čiastočného plnenia naopak dovodiť o ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bola ustálená žalovaným v rámci plnenia poistnej zmluvy uzavretej s poškodeným IB. N.. Ak poukázancovi nie je zrejmý v čase udelenia splnomocnenia na plnenie na účet poukazcu rozsah pohľadávky, ktorú má plniť poukazníkovi, nemožno hovoriť o jej prijatí, ak poskytne len nejakú .
Právna veta: Podľa ust. § 32 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak splnomocnenec koná v mene splnomocniteľa v medziach oprávnenia zastupovať, vzniknú tým práva a povinnosti priamo splnomocniteľovi. Pokyny dané splnomocnencovi, ktoré nevyplývajú z plnomocenstva, nemajú vplyv na právne účinky konania, iba že by boli známe osobám, voči ktorým splnomocnenec konal. Podľa ust. § 33 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak splnomocnenec prekročil svoje oprávnenie vyplývajúce z plnomocenstva, je splnomocniteľ viazaný, len pokiaľ toto prekročenie chválil. Ak však splnomocniteľ neoznámi osobe, s ktorou splnomocnenec konal, svoj ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa zmluvné strany dohodli. Uviedla, že splnomocnenie neudelila odporkyni na to, aby podľa neho konala inak ako je obvyklé. Formuláciu „udelenie splnomocnenia na všetky právne úkony ..." si podľa navrhovateľky v žiadnom prípade nemožno vysvetliť tak, že bude podpísaná absolútne nevyvážená kúpna zmluva .
... . Navrhovateľ sa nestotožnil s argumentáciou odporcu, že splnomocnenie bolo uvedené v predtlači. Zo splnomocnenia je zrejmé, že dlžník sa pre udelenie splnomocnenia rozhodol sám a zástupca ho poučil o následkoch tohto kroku a zaviazal sa dojednať v jeho mene platnú záložnú zmluvu .
... odvolanie podané proti prvostupňovému rozhodnutiu 02. 06. 2011 a 19. 03. 2012. Nepatrí mu odmena za vypracovanie návrhu, pretože predchádza udeleniu splnomocnenia na zastupovanie, avšak odmena mu patrí za vyjadrenie vo veci samej z 25. 01. 2012, spolu za štyri úkony 205 .
... ustanovení, podľa ktorých môže byť uznaný iba v čase uznania existujúci, čo sa týka výšky určitý záväzok, keďže v čase udelenia splnomocnenia povinným, ktoré bolo súčasťou už samotnej úverovej zmluvy nebolo, a ani nemohlo byť zrejmé, či v budúcnosti povinnému z tohto .
... úkony uskutočnené na základe tohto splnomocnenia sú v rozpore preukázané, že v čase krátko predchádzajúcom uzatvoreniu zmluvy o úvere a udeleniu splnomocnenia na uznanie dlhu osobou povinného dané V.. C. K. dňa 03. júna 2004, bol V.. C. K. zároveň splnomocneným ... z iných exekučných spisov v obdobných veciach oprávneného za preukázané, že v čase krátko predchádzajúcom uzatvoreniu zmluvy o úvere a udeleniu splnomocnenia na uznanie dlhu osobou povinného dané V.. C. K. dňa 03. júna 2004, bol V.. C. K. zároveň .
... ök dlh za povinného voči oprávnenému. Na základe citovaných zákonných ustanovení a zisteného skutkového stavu, dospel súd k nasledujúcemu záveru. Udelenie splnomocnenia ako jednostranný právny úkon adresovaný tretím osobám alebo dohoda o plnomocenstve ako dvojstranný právny úkon, musí byť urobený slobodne a .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.