Nájdené rozsudky pre výraz: úhrady za plnenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2918

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

88 dokumentov
42 dokumentov
3 dokumenty
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Práva a povinnosti prenajímateľa bytu a bývalého nájomcu, ktorý má po skončení nájmu dočasne právo v byte bývať, nie sú v Občianskom zákonníku (OZ) výslovne upravené. V prípade neužívania bytu bez právneho dôvodu nie je aplikácia ustanovení o bezdôvodnom obohatení namieste. Obsahom aj účelom sú právu bývania najbližšie (§ 853 ods. 1 OZ) ustanovenia upravujúce nájom bytu, keďže sa týmto spôsobom realizuje potreba bývania do zabezpečenia bytovej náhrady. Právu bývania, ktoré je teda v podstate obdobou nájomného práva, preto musí zodpovedať aj povinnosť bývalého nájomcu platiť odplatu, ktorej výš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava V 5C/15/2012 1510202333 19.06.2012 JUDr. Viera Ulacká ECLI:SK:OSBA5:2012:1510202333.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava V samosudkyňou JUDr. Vierou Ulackou v právnej veci navrhovateľky: Mestská časť Bratislava - Petržalka, so sídlom v Bratislave, Kutlíkova 17, zastúpená na základe plnej moci advokátom JUDr. Milošom Kvasňovským,
Právna veta: 25. Pokiaľ ide o výšku bezdôvodného obohatenia je len spravodlivé a logické, aby táto vychádzala z výšky nájomného a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu pri riadnom priebehu udalostí, teda za situácie, ak by žalovaný mal so žalobcom riadne uzatvorenú zmluvu o nájme. 26. V tejto súvislosti je právne významne ust. § 696 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého spôsob výpočtu nájomného, úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu, spôsob ich platenia, ako aj prípady, v ktorých je prenajímateľ oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, úhradu za plnenia poskytované s užívaním by ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 7Co/56/2018 8315201496 27. 09. 2018 JUDr. Branislav Breza ECLI:SK:KSPO:2018:8315201496.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Branislava Brezu a sudcov JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Anny Kovaľovej v právnej veci žalobcu: O. družstvo Humenné, so sídlom v Humennom, na ulici Laboreckej č. 1896/58, p
Právna veta: 23. Pre úplnosť však treba tiež dodať, že bytový dom je jedna stavba v spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí sa na tvorbe Fondu opráv podieľajú podľa svojich spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach. V každom bytovom dome sa podľa BytZ vytvára len jeden Fond opráv a to pre celý bytový dom, do ktorého sú povinní podľa ust. § 10 ods. 1 BytZ prispievať všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov. Nie sú teda vedené osobitné fondy len pre vlastníkov bytov a len pre vlastníkov nebytových priestorov, pretože byty a nebyt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Co/196/2019 1215223237 29. 04. 2020 JUDr. Valéria Kleinová ECLI:SK:KSBA:2020:1215223237.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Valérie Kleinovej a členov senátu Mgr. Ingrid Degmovej Pospíšilovej a JUDr. Anny Kašajovej v právnej veci žalobcu: BYTOKOMPLET, s.r.o., so sídlom Kamenárska
Právna veta: Odvolací súd je v zhode so súdom prvej inštancie názoru, že napriek skutočnosti, že žalovaný 2 predmetný byt v ostatne uvedenom období vôbec neužíval (rovnako ako ani služby/plnenia spojené s užívaním bytu) a od žalovanej 1 (ktorá celý byt a služby spojené s užívaním bytu užívala) očakával, že bude predmetné platby uhrádzať ona, ako podielový spoluvlastník (v určitom období ako bezpodielový spoluvlastník) má žalovaný 2/ zákonnú povinnosť uhradiť a uhrádzať predmetné platby za plnenia spojené s užívaním bytu ako aj príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv spolu so žalovanou 1/, a to z dôvod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10Co/310/2019 2317219624 30. 11. 2020 JUDr. Zlatica Javorová ECLI:SK:KSTT:2020:2317219624.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlatice Javorovej a členiek senátu JUDr. Gabriely Briškovej a JUDr. Terézie Mecelovej v spore žalobcu: „Spoločenstvo vlastníkov bytov Hollého 1847", Hollého 1847, 9
Právna veta: Základným právom účastníka je, aby jeho vec bola prejednaná v jeho prítomnosti. Právo účastníka, aby jeho vec bola prejednaná verejne a v jeho prítomnosti, zaručené čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, nemožno chápať tak, že by súd nemohol konať a rozhodnúť vo veci bez prítomnosti účastníka, ale tak, že súd je povinný účastníkovi poskytnúť priestor na uplatnenie tohto práva. Občiansky súdny poriadok, upravujúci postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní, Ústavou zaručené práva osobnej prítomnosti účastníka konania na súdnom konaní zabezpečuje tak, že ukladá súdu, ak zákon alebo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/219/2013 3812206917 15.01.2015 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2015:3812206917.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beáty Čupkovej a sudkýň JUDr. Aleny Záhumenskej a JUDr. Viery Škultétyovej v právnej veci navrhovateľa W., zastúpený advokátkou X. odporkyni U., o zaplatenie 1.890,23
Právna veta: Z ust. § 686 OZ vyplýva, že zmluva o nájme bytu je zmluva odplatná a dohoda o nájomnom a úhrade za plnenia spojené s užívaním bytu (alebo dohoda o spôsobe ich výpočtu) musí byť obsiahnutá v nájomnej zmluve. Dohoda prenajímateľa o nájomnom a nájomcu o nájomnom nemôže byť jednostranne menená (nájomné nemôže byť jednostranne zvýšené alebo znížené). Pokiaľ sa tak zmluvné strany nedohodli; prenajímateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné len v prípadoch, ktoré ustanovuje osobitný právny predpis (§ 696 ods. 1 OZ). Tak ako bolo uvedené vyššie, takýmto právnym predpisom nie je cenové opatrenie Mi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 9Co/722/2015 5314210368 16. 02. 2016 JUDr. Jana Kotrčová ECLI:SK:KSZA:2016:5314210368.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Kotrčovej a členov senátu JUDr. Evy Malíkovej a JUDr. Romana Tichého v právnej veci navrhovateľa: Mesto Krásno nad Kysucou, zastúpeného spoločno
Právna veta: Zákonodarca diferencuje v §8a ods. 7 práva a povinnosti a záväzky. Definuje rozdielny následok v súvislosti v prevodom bytu osobitne pre práva a povinnosti a osobitne pre záväzky. Práva a povinnosti zo zmluvy o výkone správy prechádzajú na nadobúdateľa bytu, pričom záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy zanikajú až ich usporiadaním. (...) S poukazom na tento výklad musí platiť, že na nadobúdateľa bytu v súvislosti s prevodom bytu neprechádzajú i dlhy vzniknuté prechádzajúcemu vlastníkovi bytu. Singulárna sukcesia totiž je „jednou z foriem právneho nástupníctva, kedy právny nástupca vstupuje do u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/197/2018 3117202629 30. 07. 2020 Mgr. Ivan Kubínyi ECLI:SK:KSTN:2020:3117202629.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Ivana Kubínyiho a členiek senátu Mgr. Zuzany Holúbkovej a JUDr. Gabriely Janákovej v spore žalobcu: Služby pre bývanie, s.r.o., so sídlom Krátka 2412, Trenčín, IČO: 31 444
Právna veta: Ak sa ocitne dlžník v omeškaní s plnením peňažitého záväzku, rozmnožuje sa jeho platobná povinnosť tak, že je zaviazaný platiť okrem vlastného dlhu ešte úrok z omeškania alebo poplatok z omeškania. Všeobecný inštitút v tomto smere predstavuje úrok z omeškania. Naproti tomu poplatok z omeškania je špeciálnou sankciou, ktorá musí byť zákonom upravená zvlášť. Pokiaľ sa tak stane, môže veriteľ požadovať len poplatok z omeškania, nie už úrok z omeškania. Práve citované ustanovenie (§ 697 Občianskeho zákonníka) stanovuje pre prípad omeškania s platením nájomného alebo úhrady za plnenia poskytované s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 22C/4/2012 3111224538 19.09.2012 Mgr. Martina Trnavská ECLI:SK:OSTN:2012:3111224538.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín samosudcom Mgr. Martinou Trnavskou v právnej veci navrhovateľa TEMPOCOM, s.r.o. so sídlom Dubnica nad Váhom, Bratislavská 4051/40, IČO 36 706 019 proti odporkyni L. G., štátnej občianke Z. republiky, bytom L., R. XX/
Právna veta: Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné a úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako 3 mesiace alebo tým, že prenechá byt alebo jeho časť inému do nájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa (§ 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka). Ak nájomca, ktorý je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov pred uplynutím ochrannej lehoty (§ 710 ods. 4) zaplatí prenajímateľovi dlžné nájomné alebo ak sa písomne dohodne s prenajímateľom o spôsobe jeho úhrady má sa za to, že dôvod výpovede n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/363/2013 2713200324 02.04.2014 JUDr. Silvia Hýbelová ECLI:SK:KSTT:2014:2713200324.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Silvie Hýbelovej a sudcov: Mgr. Fedora Benku a Mgr. Renáty Gavalcovej v právnej veci navrhovateľa: Okresné stavebné bytové družstvo Senica, Štefánikova 718, Senica, I
MENU