SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1157320
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64382
USSR: 35541
NSČR: 123825
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424395
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
31.05.2020 02:27

Nájdené rozsudky pre výraz: ukladanie pokút


Približný počet výsledkov: 307 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: ukladanie pokút
  • ukladanie nájdené 12676 krát v 5321 dokumentoch
  • pokut nájdené 11911 krát v 6939 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 210 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 62 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 60 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 3 dokumenty


Právna veta: Určité rozhodnutie bez ohľadu na jeho závažnosť, či plošný následok vyžaduje, aby správny orgán svoje rozhodnutie podrobne zdôvodnil s uvedením konkrétnych skutočností, ktoré jeho rozhodnutie odôvodňujú. Všeobecné konštatovanie aplikovaných ustanovení právnych predpisov bez bližšej špecifikácie a logického vysvetlenia nie je dostatočným pre akékoľvek rozhodnutie. Absenciu dôvodov v rozhodnutí, na základe ktorých orgán verejnej správy vo veci rozhodol, je treba považovať za prejav arbitrárnosti znamenajúci porušenie ústavou garantovaného základného práva. V danom prípade, keď žalovaný vo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/68/2009 1009200571 10.10.2012 JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI:SK:KSBA:2012:1009200571.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a členov senátu JUDr. Mariána Trenčana a JUDr. Vlastimila Pavlikovského, v právnej veci žalobkyne: Z. W., R.: XX XXX XXX, V. XXX/XX, E. - Z., zastúpená: .
Právna veta: Primárnym cieľom výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí je viesť povinnú osobu najmä k dobrovoľnému plneniu súdneho rozhodnutia alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí o úprave styku bez toho, aby bolo treba nariaďovať výkon rozhodnutia, čo vyplýva aj z ustanovenia § 272 ods.3 O.s.p.. Len pokiaľ výzva sudcu na dobrovoľné podrobenie sa súdnemu rozhodnutiu zostane bezvýsledná, ukladajú sa pokuty tomu, kto neplní dobrovoľne súdne rozhodnutie v súlade s § 273 ods.l O.s.p.. Pokuty je možné ukladať aj opakovane. Pokiaľ ukladanie pokút sa prejaví ako neúčelné, má možnosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15CoE/336/2011 6711204038 07.12.2011 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2011:6711204038.2 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci výkonu rozhodnutia o výchove maloletého dieťaťa Z. K., nar. XX.XX.XXXX, zastúpenej opatrovníkom U. W., B. M. T. D., dieťa matky R. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom D., D. č.XX, prechodne K., V. T. č.XX a otca Q. K., nar. .
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme § 79 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z.z. ustanovuje lehotu, v ktorej úrad môže začať konanie o uložení pokuty ako zákonnú podmienku tak, že úrad môže začať konanie o uložení pokuty do jedného roka odo dňa keď sa dozvedel o porušení zákona, najneskôr do 3 rokov odo dňa keď toto porušenie nastalo. Z uvedenej právnej normy teda vyplýva, že zákonodarca ustanovil subjektívnu lehotu pre začatie správneho konania úradu o uložení pokuty do jedného roka keď sa dozvedel o porušení zákona a objektívnu lehotu do troch rokov keď toto porušenie nastalo ako zákonný predpoklad pre ulože ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/110/2014 2014200486 07.05.2015 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2015:2014200486.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lacza a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Róberta Foltána v právnej veci žalobcu: MACH TRADE, spol. s r.o., so sídlom Niklová ul., 926 01 Sereď, IČO: 31 347 011, právne .
Právna veta: Na tomto mieste považuje správny súd za potrebné uviesť, citované ustanovenie § 85 ods. 2 Zákona o energetike, expressis verbis predvída dva možné spôsoby plnenia fliaš prevádzkovateľom zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu, a to plnenie do vlastných fliaš a plnenie do cudzích fliaš (t.j. fliaš iného vlastníka). Práve zakotvenie uvedenej povinnosti v citovanom ustanovení § 85 ods. 2 Zákona o energetike a z nej plynúceho rozlíšenia dvoch spôsobov plnenia fliaš je zrejmým zámerom zákonodarcu zabezpečiť jasné pravidlá zodpovednosti za stav fľaše v záujme ochrany nielen osôb, ktoré bud ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ustanovenie, pretože by bolo v neprospech žalobcu ako právnickej osoby. 23. Na úvod považuje správny súd za potrebné ozrejmiť, že ukladanie pokút za správne delikty sa deje vo sfére voľného správneho uváženia (tzv. diskrečnej právomoci) správneho orgánu, teda v zákonom dovolenej voľnosti .
Právna veta: 13. V predmetnom konaní správny súd považoval za rozhodujúce vyhodnotenie konania žalobcu realizovanie náteru drevených častí vonkajšieho plášťa - šindľa, doštenia a zrubu v mesiaci august 2015 na celej národnej kultúrnej pamiatke, teda na všetkých pamiatkových objektoch - kostol, zvonica i márnica, tmavo hnedej až čiernej farby. Na náter použil impregračný a lazúrovací prostriedok na drevo Karbolineum extra Palisander. Práce realizoval bez predchádzajúceho rozhodnutia Krajského pamiatkového úrad Žilina. Pôvodná farebnosť vonkajšieho doštenia a zrubu obvodových stien všetkých pamiatkových ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... venuje riešeniu v dlhšom horizonte, že náter vplyvom slnka vybledne. Snahou orgánov na ochranu pamiatkového fondu nie je trestanie a ukladanie pokút, ale zabezpečenie ochrany a vhodnej prezentácie predmetu ochrany. V tomto prípade, pokiaľ došlo k aplikácii náteru na kostol s areálom .
Právna veta: Z citovaného ustanovenia § 23 ods.3 posledná veta zákona č. 401/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vyplýva, že pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní. Takýmto všeobecným predpisom je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov). To znamená, že správne orgány musia v konaní a pri rozhodovaní dodržiavať najmä základné zásady správneho konania (§ 3), ustanovenia správneho poriadku týkajúce sa zisťovania podkladom pre rozhodnutie (§ 32 a nasl.) a ustanovenia správneho poriadku zakotvujúce finálne štádium spr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... citovaného ustanovenia § 23 ods.3 posledná veta zákona č. 401/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vyplýva, že pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní. Takýmto všeobecným predpisom je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom ... citovaného ustanovenia § 23 ods.3 posledná veta zákona č. 401/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vyplýva, že pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní. Takýmto všeobecným predpisom je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom .
Právna veta: Ďalšou spornou vecou medzi účastníkmi konania bolo rozhodnutie žalovaného o porušení § 3 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách žalobcom. Toto ustanovenie stanovuje zamestnávateľovi povinnosť písomne určiť miesto nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty, prípadne podmienky pracovnej cesty, zamestnancovi vysielajúceho na pracovnú cestu. Zamestnávateľ je v tejto súvislosti povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca. Krajský súd považuje za správny názor žalovaného, že nákladný list vyhotovený v zmysle Dohovoru o pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právnom predpise, t.j. v zákone č. 462/2007 Z.z., kde sankcionovanie takéhoto zisteného správneho deliktu podlieha právnemu režimu ukladania pokút podľa zákona č. 462/2007 Z.z. a nie podľa zákona č. 125/2006 Z.z. o o inšpekcii práce .
Právna veta: Je nesporné, že daňový subjekt bol povinný v zmysle § 39 ods. 9 písm. a/ zákona č. 595/2003 Z.z. predkladať správcovi dane prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z vyplatených príjmov zo závislej činnosti a to v lehote podľa § 49 ods. 2 tohto zákona, čo obdobne platí aj pre hlásenia. Daňový subjekt si svoje povinnosti nesplnil v zákonnej lehote...Ustanovenie § 35 ods. 6 zákona č. 511/1992 Zb. treba podľa názoru súdu vykladať tak, že ukladá správcovi dane povinnosť vyrubiť pokutu za nepredloženie hlásenia alebo prehľadu podľa osobitného predpisu a výšku pokuty zvyšuje v prípa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... že ju navrhuje zamietnuť. Zákon č. 511/1992 Zb. neupravuje ani súbeh správnych deliktov a ani absorpčnú zásadu ukladania pokút za správne delikty, ktorá sa uplatňuje v trestnom práve. Samostatnosť zdaňovacích období, v ktorých boli jednotlivé správne ... Zb. <../../../Main/Default.aspx> v znení neskorších predpisov neupravuje ani súbeh správnych deliktov a ani absorpčnú zásadu ukladania pokút za správne delikty. Súd v tejto súvislosti poukazuje i na skutočnosť, že aj vo veciach priestupkového charakteru sú .
Právna veta: Povinnosť prispievať na výživu rozvedeného manžela, na rozdiel napríklad od vyživovacej povinnosti rodičov alebo vzájomnej vyživovacej povinnosti medzi manželmi, nevzniká priamo zo zákona, ale len na základe dohody rozvedených manželov alebo rozhodnutia súdu. Súd preto za predpokladu, ak nedôjde medzi bývalými manželmi k dohode o dobrovoľnom príspevku na výživu rozvedeného manžela a odkázaný bývalý manžel sa obráti na súd s návrhom na jeho určenie (resp. zrušenie už priznaného nároku na príspevok), je povinný mať v konaní preukázané naplnenie hmotnoprávnych podmienok pre oprávnenosť nároku na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tomu, že aj s maloletými deťmi musela opustiť mesto Z. pre neprístojné správanie sa navrhovateľa a pre postoj súdu pri ukladaní pokút za to, že deti sústavne odmietajú stretávať sa s otcom, si nedokáže nájsť prácu, pretože vždy, keď si prácu našla ... tomu, že aj s maloletými deťmi musela opustiť mesto Z. pre neprístojné správanie sa navrhovateľa a pre postoj súdu pri ukladaní pokút za to, že deti sústavne odmietajú stretávať sa s otcom, si nedokáže nájsť prácu, pretože vždy, keď si prácu našla .
Právna veta: Obvodný lesný úrad ďalej je príslušný rozhodovať o zaradení poľovného revíru do kvalitatívnych tried v príslušnej poľovnej oblasti alebo poľovnej lokalite a určuje normované kmeňové stavy zveri podliehajúcej poľovníckemu plánovaniu, vo veciach poľovníctva eviduje zmluvy a vedie ich registre, Z uvedenej právnej úpravy možno konštatovať, že obvodný lesný úrad ako orgán štátnej správy na úseku poľovníctva je príslušný rozhodovať v prvom stupni o právach a povinnostiach a o nárokoch vo veciach uznania, zániku alebo zmene hraníc poľovného revíru, samostatnej a uznanej zvernice, samostatnej a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ), i) rozhodovanie obvodného lesného úradu podľa § 74 ods. 1 písm. h) a i) a § 74 ods. 2 okrem ukladania pokút za iné správne delikty podľa § 78. Na konanie v prvom stupni je miestne príslušný orgán štátnej správy poľovníctva, v .
Právna veta: K samotnému výkonu daňovej exekúcie dôjde až vydaním daňového exekučného príkazu, ktorý správca dane vydá podľa § 77 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb., t.j. po márnom uplynutí lehoty na podanie odvolania voči daňovej exekučnej výzvy, alebo keď správca dane vyhovie odvolaniu čiastočne, alebo keď sa správcovi dane doručí rozhodnutie odvolacieho orgánu, ktorým sa odvolanie zamietlo. Uvedený postup v daňovom exekučnom konaní jednoznačne potvrdzuje, že pred začatím daňového exekučného konania správca dane nemá zákonné oprávnenie na exekvovanie dlžnej sumy. Preúčtovanie preplatku na daňový nedoplatok po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podľa § 35 ods. 2. Zdôraznil, že § 35 ods. 2 zákona č. 171/2001 Z.z. upravuje, že pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, dobu trvania a následky protiprávneho konania. Výška pokuty je v jeho prípade v súlade s .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.