SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1234112
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65983
USSR: 38405
NSČR: 126777
NSSČR: 69187
USČR: 81031
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 428847
Krajské súdy (ČR): 47967
Posledná aktualizácia
05.12.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: uplatnená pohľadávka žalobcu


Približný počet výsledkov: 484 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: uplatnená pohľadávka žalobcu
  • uplatneny nájdené 459251 krát v 200022 dokumentoch
  • pohladavka nájdené 809186 krát v 145971 dokumentoch
  • zalobca nájdené 3096989 krát v 108191 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 46 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 7 dokumentov


Právna veta: Súd prvého stupňa dospel k záveru, že uplatnená pohľadávka žalobcu je premlčaná, pretože pre začiatok plynutia premlčacej lehoty na zaplatenie ceny diela nie je rozhodujúca fakturácia, pretože Obchodný zákonník neobsahuje žiadne ustanovenie o fakturácii, a preto povinnosť platiť nie je viazaná na fakturáciu ani pri zmluve o dielo ani pri kúpnej zmluve ani pri iných typoch zmlúv upravených v Obchodnom zákonníku. Faktúra je iba daňovým dokladom. V prejednávanej veci, z predloženého listinného dôkazu - objednávky žalovaného a protokolu o prevzatí a odovzdaní vozidla vyplýva, že dohoda o čase zapl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/35/2013 7210215391 28.06.2013 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2013:7210215391.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a členov senátu Mgr. Márie Hlaváčovej a JUDr. Romana Rizmana v právnej veci žalobcu: V. - V. s.r.o., so sídlom v F., B. 49, IČO: XX XXX XXX, zastúpený JUDr. .
Právna veta: Daň z pridanej hodnoty sa v sústave daní zaraďuje medzi nepriame dane, ktoré zaplatí konečný spotrebiteľ v cene nakúpeného tovaru. Daň sa vyberá po častiach v jednotlivých fázach výroby a odbytu, pričom napriek tomu, že ju uvádza platiteľ, v konečnom dôsledku zaťažuje ten subjekt, ktorý je posledným v reťazení výroby tovaru a jeho dodania. Predmetom dane je zdaniteľné plnenie, ktorého vymedzenie obsahuje Zákon o dani z pridanej hodnoty v § 13 ZoDPH v zmysle ktorého zdaniteľné plnenie vzniká pri predaji tovaru dňom dodania tovaru, a to aj vtedy ak k zmene vlastníckeho práva podľa kúpnej z ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... krajský súd má za to, že správca konkurznej podstaty bol vzhľadom na výsledok incidenčného konania o odporovateľnosti kúpnych zmlúv povinný uplatnenú pohľadávku žalobcu poprieť. Ak by totiž súd vzhľadom na to, že oprava základu dane doposiaľ nemohla byť vykonaná rozhodol, že pohľadávka je .
Právna veta: Ust. § 29 ods. 1 ZKR upravuje základné náležitosti prihlášky, ktoré musí spĺňať každá prihláška podaná v konkurze, pričom samotná prihláška sa musí podať na predpísanom tlačive, ktorého vzor ustanovuje vykonávací predpis vydaný ministerstvom Slovenskej republiky v zmysle splnomocňovacieho ustanovenia v § 204 písm. g) ZKR, pričom v prípade, ak sa prihláška nepodá na predpísanom tlačive, na prihlášku sa v konkurze neprihliada. Pokiaľ teda v zmysle § 29 ods. 1 ZKR pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška na predpísanom tlačive v zmysle § 204 písm. g) ZKR, ktoré predpísané tl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a datované. Čo sa týkalo námietok správcu ohľadom nepreukázanosti a spornosti právneho nároku, z vykonaného dokazovania vyplývalo, že právnym základom uplatnenej pohľadávky žalobcu bola kúpna zmluva, na základe ktorej žalobca dodával žalovanému tovar. Prevzatie tohto tovaru vyplývalo z pečiatky a podpisu úpadcu na .
Právna veta: Odvolací súd má za to, že námietka odvolateľa, že súd prvej inštancie rozhodoval o iných skutočnostiach, z ktorých správca konkurznej podstaty úpadcu poprel prihlásené pohľadávky, neobstojí. Je nesporné, že správca konkurznej podstaty poprel prihlásenú pohľadávku čo do dôvodu, výšky a poradia, pričom je jednoznačne preukázané, že žalobca si uplatnil obidve prihlásené pohľadávky titulom bezdôvodného obohatenia. V kontexte prihlásených pohľadávok sa síce odvolával na skutočnosť, že si uplatnil u úpadcu právo zo zodpovednosti za vady diela a následne zľavu z ceny diela, avšak v podaných pri ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z ceny diela. Vo vzťahu k tomuto argumentu sa súd prvej inštancie v napadnutom rozsudku riadne vysporiadal aj s posúdením uplatnených pohľadávok žalobcu, ako pohľadávok zo zľavy z ceny diela, pričom súd skonštatoval, že žalobca nepreukázal ani toto svoje tvrdenie. Nie je teda .
Právna veta: Vyhlásenie mimoriadnej splatnosti a odstúpenie od zmluvy sú dva rozdielne právne inštitúty, čo právnemu predchodcovi žalobcu ako banke dlhodobo pôsobiacej na trhu poskytovania úverov muselo byť známe, najmä ak samotný právny predchodca žalobcu vo svojich všeobecných obchodných podmienkach pri porušení akejkoľvek zmluvnej povinnosti alebo zmluvného dojednania zo strany klienta rozlišoval medzi vyhlásením mimoriadnej splatnosti úveru, vypovedaním zmluvy o úvere a odstúpením od zmluvy, čo nepochybne vyplýva z bodu 7.6 všeobecných obchodných podmienok. Právny predchodca žalobcu v písomnom p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uplynutiu času, teda zániku súdnej vymáhateľnosti, v dôsledku čoho súd premlčané právo nemôže priznať. Súd prvej inštancie považoval uplatnenú pohľadávku žalobcu za premlčanú z dôvodu, že žaloba bola podaná na súd dňa 24.04.2015 po uplynutí dvojročnej premlčacej ... ex offo aj bez toho, aby sa odporca premlčania dovolával v zmysle Občianskeho zákonníka. Súd prvej inštancie považoval uplatnenú pohľadávku žalobcu za premlčanú z dôvodu, že žaloba bola podaná na súd dňa 24.04.2015 po uplynutí dvojročnej premlčacej .
Právna veta: Povinnosťou kupujúceho je oznámenie vád tovaru predávajúcemu v lehote podľa ods. 1 (notifikačná povinnosť), včasné oznámenie vád je predpokladom úspešnej súdnej vymáhateľnosti nárokov z vád tovaru. Ak si kupujúci nesplní včas svoju notifikačnú povinnosť, jeho nároky z vád nezanikajú avšak oslabuje sa ich vymáhateľnosť v súdnom konaní, pretože ak predávajúci vznesie v súdnom konaní námietku nesplnenia včasnej notifikačnej povinnosti predávajúcim, súd nemôže priznať v tomto konaní nároky z vád tovaru. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu zjavné vady bez zbytočného odkladu po tom čo ich zist ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... /1991 Zb. Žalovaný na list žalobcu z 18. 11. 2009 odpovedal písomným stanoviskom z 30. 11. 2009, v ktorom poprel uplatnenú pohľadávku žalobcu v celej výške čo do pravosti. Žalobca poukázal na ust. § 31. ods. 3 písm. a/ zákona č. 328/1991 ... /1991 Zb. Žalovaný na list žalobcu z 18. 11. 2009 odpovedal písomným stanoviskom z 30. 11. 2009, v ktorom poprel uplatnenú pohľadávku žalobcu v celej výške čo do pravosti. Žalobca poukázal na ust. § 31. ods. 3 písm. a/ zákona č. 328/1991 .
Právna veta: Podľa § 151b ods. 1, 2, 3 Občianskeho zákonníka, záložné právo sa zriaďuje písomnou zmluvou, schválenou dohodou dedičov o vyporiadaní dedičstva, rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu, alebo zákonom. Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľnú vec sa nemusí uzatvoriť v písomnej forme, ak záložné právo vzniká odovzdaním veci podľa tohto zákona. Záložné právo k nehnuteľnostiam, bytom a nebytovým priestorom vzniká zápisom v katastri nehnuteľností, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Podľa § 28 z.č. 162/1995 Z.z. katastrálny zákon, práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv uvedené v § 1 ods. 1 s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na sumu 34.802,49 eur dňa 31.12.2010, ktorú žalovaný nezaplatil. Táto skutočnosť nebola medzi účastníkmi sporná a uplatnenú pohľadávku žalobcovi žalovaný nespochybnil, ale uviedol, že k 11.4.2011 jednostranne započítal svoj záväzok na zaplatenie tejto sumy s postúpenou pohľadávkou .
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ust. § 24 a nasl. umožňuje každému účastníkovi dať sa zastúpiť v konaní zástupcom, ktorého si zvolí. Takýmto zástupcom môže byť i advokát. Občiansky súdny poriadok vo svojich ustanoveniach pritom nevylučuje, aby účastník odborne spôsobilý uplatňovať svoje záujmy v konaní pred súdom sa nemohol dať zastúpiť zástupcom a aby len z tohto dôvodu mu nemala byť priznaná náhrada trov vzniknutých v súvislosti s právnym zastupovaním. U právnických osôb zameraných na kolektívnu ochranu práv môže ísť o rôzne záujmové zameranie a dokonca špecializáciu (napr. bytové spotrebiteľské ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... posúdiť aj nekalosť zmluvnej podmienky týkajúcej sa predĺženia premlčacej doby dlhu žalovanej. Správne teda prvostupňový súd považoval uplatnenú pohľadávku žalobcu za premlčanú z dôvodu, že uplatnená pohľadávka bola splatná dňa 25. 08. 2008 a žaloba bola ... posúdiť aj nekalosť zmluvnej podmienky týkajúcej sa predĺženia premlčacej doby dlhu žalovanej. Správne teda prvostupňový súd považoval uplatnenú pohľadávku žalobcu za premlčanú z dôvodu, že uplatnená pohľadávka bola splatná dňa 25. 08. 2008 a žaloba bola .
Právna veta: Podľa § 524 ods. 1 Občianskeho zákonníka veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému. Podľa § 524 ods. 2 Občianskeho zákonníka s postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že nevyhnutným predpokladom postúpenia pohľadávky je, že musí ísť vždy o pohľadávku určitú a existujúcu. S postúpenou pohľadávkou prechádza z postupcu na postupníka aj príslušenstvo postupovanej pohľadávky - úroky z omeškania, trovy konania. Príslušenstvom pohľadávky však nie je zmluvná pokuta. Postúp ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... XX.XX.XXXX úrokom z omeškania. Súd prvého stupňa na základe takto zisteného skutkového stavu dospel k záveru, že uplatnená pohľadávka žalobcu nie je dôvodná, pretože potom ako bola predmetná vymáhaná pohľadávka postupovaná na viacerých postupníkov, na žalobcu Q. R. ... bola dohodnutá na deň XX.X.XXXX. Žalobca ďalej v odvolaní uviedol, že súd prvého stupňa nesprávne posúdil uplatnenú pohľadávku žalobcu titulom zmluvnej pokuty X,X % za každý deň omeškania z dlžnej istiny, ak posúdil dohodu o zaplatení dlhu .
Právna veta: Podľa § 124 ods. 1 Zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), každú prihlásenú pohľadávku správca s odbornou starostlivosťou preskúma a porovná s účtovnou a inou dokumentáciou dlžníka a so zoznamom záväzkov dlžníka; správca pritom prihliadne aj na vyjadrenia dlžníka a iných osôb, v rozsahu, v akom ich možno považovať za vecne preukázané a právne odôvodnené. Správca vykoná aj vlastné šetrenie s cieľom nestranne zistiť stav a dôvody spornosti prihlásenej pohľadávky. Správca prihlásenú pohľadávku poprie v spornom rozsahu len ak pri skúmaní pohľadávky zistí, že prih ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tomto prípade je spôsobilé odstrániť medzi účastníkmi konania právnu neistotu pokiaľ ide o existenciu zabezpečovacieho práva k jednotlivo prihláseným a uplatneným pohľadávkam žalobcu. Žalobca mal zo zákona záujem na určení zabezpečovacieho práva k jednotlivým pohľadávkam, po späťvzatí žaloby v časti, kde sa domáhal .
Právna veta: Nie je možné hovoriť o bezdôvodnom obohatení a odvolávať sa naň, pokiaľ nie je preukázaný majetkový prospech, resp. obohatenie na strane žalovaného. Skutočnosť, že žalobca nemal so žalovaným uzatvorenú platnú písomnú zmluvu o dodávke a odbere tepla a predovšetkým v rámci nej dohodnuté podmienky skončenia odberu, je dôvodom toho, že žiadny nárok na zaplatenie uplatňovanej sumy nákladov žalobcovi nevznikol ani nemohol vzniknúť; neexistovala totiž písomná dohoda medzi účastníkmi o podmienkach odpojenia, ktorú predpokladá zákon o tepelnej energetike.

Úryvok z textu:
... v Banskej Bystrici ako súd odvolací zrušil rozsudok prvostupňového súdu a vrátil mu vec na ďalšie konanie, keď mal posúdiť uplatnenú pohľadávku žalobcu na základe iného právneho titulu a nie zmluvného vzťahu. Následne okresný súd rozhodol rozsudkom č. k. 14Cb/28/2009-178 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.