SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1226117
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65521
USSR: 36261
NSČR: 126127
NSSČR: 68264
USČR: 80707
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427296
Krajské súdy (ČR): 46823
Posledná aktualizácia
21.09.2020 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru výpoveďou


Približný počet výsledkov: 16 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru výpoveďou
  • urcenie nájdené 415469 krát v 142763 dokumentoch
  • platnost nájdené 283123 krát v 83573 dokumentoch
  • rozviazania nájdené 1243 krát v 546 dokumentoch
  • pracovna nájdené 236947 krát v 45111 dokumentoch
  • pomer nájdené 428072 krát v 120007 dokumentoch
  • vypoved nájdené 233841 krát v 46484 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 3 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 9 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: O nadbytočnosť zamestnanca ide vtedy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať prácami dohodnutými v pracovnej zmluve. Dôvody tejto nemožnosti musia spočívať v tom, že zamestnávateľ ďalej nepotrebuje práce vykonávané zamestnancom, a to buď vôbec, alebo v pôvodnom rozsahu. Uvedený stav môže byť daný vnútornými organizačnými zmenami alebo znížením celkového počtu zamestnancov. Zákon umožňuje zamestnávateľovi, aby reguloval počet svojich zamestnancov a ich kvalifikačné zloženie tak, aby zamestnával len taký počet zamestnancov a v takom kvalifikačnom zložení, ktoré zodpovedá jeh ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2CoPr/9/2013 1211222947 15.01.2014 JUDr. Ayše Pružinec - Erenová ECLI:SK:KSBA:2014:1211222947.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ayše Pružinec Erenovej a členov senátu JUDr. Márie Hajdínovej a JUDr. Ondreja Krajča v právnej veci navrhovateľa: A.. E. F., J.., nar. XX. X. XXXX, bytom J. Č.. XX, .
Právna veta: Súd zdôrazňuje, že vo všeobecnosti nie je možné preukazovanie porušenia pracovnej disciplíny viazať len na ust. § 81 a § 82 Zákonníka práce (v prípade vedúcich zamestnancov), keď-že v týchto ustanoveniach sú práva a povinnosti zamestnancov, resp. vedúcich zamestnancov uvádzané len všeobecne, a je v záujme zamestnávateľa konkretizovať práva a povinnosti zamestnancov a vzájomné zodpovednostné väzby medzi zamestnancami organizácie v ďalších vnútropodnikových smerniciach alebo pokynoch, ako je napr. pracovný poriadok, organizačný poriadok, resp. iné vnútorné predpisy.

Úryvok z textu:
... existenciu v napadnutej výpovedi uvedených porušení pracovnej disciplíny; preskúmavacia činnosť súdu sa v sporoch o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru výpoveďou môže vzťahovať len na dôvody uvedené v žalobou napadnutej výpovedi. V prípade § 63 ... v napadnutej výpovedi uvedených porušení pracovnej disciplíny; preskúmavacia činnosť súdu sa v sporoch o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru výpoveďou môže vzťahovať len na dôvody uvedené v žalobou napadnutej výpovedi. V prípade § 63 .
Právna veta: Platná právna úprava zodpovednosti advokáta za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom advokácie je koncipovaná ako zodpovednosť bez ohľadu na zavinenie, teda zodpovednosť je tu objektívna a tejto nie je možné sa zbaviť. Zavinenie advokáta sa neskúma a neprichádza do úvahy ani jeho vyvinenie tým, že by preukázal, že škodu nezavinil. Jediným liberačným dôvodom pre advokáta je ten, ktorý je uvedený v § 26 ods. 4 zákona o advokácii. Tento liberačný dôvod však v konaní zo strany odporkyne tvrdený jednak nebol a nebol preto ani preukazovaný dôkaznými prostriedkami. Predpokladom vzniku zodpovednosti ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Okresného súdu Revúca pod č. konania 3C 36/2009-204 a strany 11 súd konštatuje, že žaloba na určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru výpoveďou na súd zo strany navrhovateľa podaná nebola. Na odvolanie navrhovateľa podané osobne dňa 15. 07. 2010 na ... súdu Revúca pod č. konania 3C 36/2009-204 a strany 11 súd konštatuje, že žaloba na určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru výpoveďou na súd zo strany navrhovateľa podaná nebola. Na odvolanie navrhovateľa podané osobne dňa 15. 07. 2010 na .
... ponúknuť v súvislosti s ukončením pracovného pomeru so žalobkyňou. Z týchto dôvodov súd prvého stupňa žalobe na určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru výpoveďou zo dňa 21. 10. 2009 vyhovel. Pri výpočte náhrady mzdy vychádzal z ust. § 134 Zák ... v celkovej súvislosti s ukončením pracovného pomeru so žalobkyňou. Z týchto dôvodov súd prvého stupňa žalobe na určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru výpoveďou zo dňa 21. 10. 2009 vyhovel. Pri výpočte náhrady mzdy vychádzal z ust. § 134 Zák .
... . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. odôvodnenie: Navrhovateľka sa návrhom doručeným súdu dňa XX.X.XXXX domáhala určenia neplatnosti rozviazania pracovného pomeru výpoveďou zo dňa XX.XX.XXXX a náhrady mzdy z titulu neplatného skončenia pracovného pomeru od X.X.XXXX. Svoj návrh .
... .03.2010, č.k. 4Co 324/2009-145, ktorý vo svojom odôvodnení poukázal na to, že o nároku navrhovateľa o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru výpoveďou bolo už právoplatné rozhodnuté dňa 18.03.2004, na základe čoho navrhovateľovi vznikol nárok na náhradu mzdy, a to odo .
... mu dala druhá strana pracovného pomeru, sú postihnuté vadou, ktorá spôsobuje neplatnosť tohto pracovnoprávneho úkonu, musí svoje právo (právo na určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým zrušením, zrušením v skúšobnej dobe, alebo dohodou), uplatniť návrhom na súde. Neplatné, je totiž len také rozviazanie pracovného pomeru .
... . k. XC/XXX/XXXX - XX zo dňa XX.XX.XXXX, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom XX.XX.XXXX prerušil konanie o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru výpoveďou a okamžitým zrušením z dôvodu, že Okresným riaditeľstvom PZ O. H. bolo dňa 13.07.2005 začaté trestné stíhanie voči .
... . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. odôvodnenie: Navrhovateľ sa návrhom doručeným súdu dňa XX.X.XXXX domáhal určenia neplatnosti rozviazania pracovného pomeru výpoveďou zo dňa XX.XX.XXXX č. T.-XXXXX/X/XXXX/ALX doručenou navrhovateľovi dňa XX.XX.XXXX, určenia že štátnozamestnanecký .
... .H., H.: XXX XXX XX, právne zastúpený X.. B. G., U. W. W. B. S., J. XX, v konaní o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru výpoveďou, takto rozhodol: Súd schvaľuje zmier uzavretý medzi žalobcom a žalovaným v tomto znení: Žalobca a žalovaný sa dohodli, že pracovný .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.