Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1067394
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63394
USSR: 34597
NSČR: 120820
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420666
Krajské súdy (ČR): 41557
Posledná aktualizácia
13.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: určenie neplatnosti zmluvy


Približný počet výsledkov: 1281 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: určenie neplatnosti zmluvy
  • urcenie nájdené 389977 krát v 138078 dokumentoch
  • platnost nájdené 269094 krát v 81242 dokumentoch
  • zmluva nájdené 2799643 krát v 148368 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 338 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 253 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 7 dokumentov


Právna veta: Súd poukazuje na to, že všeobecné súdy v Slovenskej republike už v obdobných veciach rozhodovali a vyslovili neprijateľnosť a neplatnosť zmluvnej podmienky spoločnosti Slovak Telekom (pred tým T Mobile), ktorá sa týka zmluvnej pokuty (rozsudok Okresného súdu Bardejov 4C/163/2011 zo dňa 7.12.2011 v spojení s rozsudkom Krajského súdu Prešov 16Co/31/2012 zo dňa 15.3.2012 a ďalšie). Podľa § 53a ods. 1 Občianskeho zákonníka ak súd určil niektorú zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve, ktorá sa uzatvára vo viacerých prípadoch a je obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy podstatným spôsobom ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Spišská Nová Ves 1C/347/2012 7612209092 06.05.2013 JUDr. Jana Gargulová ECLI:SK:OSSN:2013:7612209092.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Spišská Nová Ves samosudkyňa JUDr. Jana Gargulová, v právnej veci žalobcu Z. J., I.. J.., H. Č.. X/A, T., O.: XXXXXXXX, proti žalovanej D. U.Č., F.. X. X. XXXX, naposledy bytom Š. Č.. XXX, Š., t. č. na neznámom mieste, .
Právna veta: V zmysle konštantnej judikatúry možno vyvodiť záver, že jediná situácia, kedy by žaloba na určenie neplatnosti mohla mať úspech je vtedy, pokiaľ by ostatní spoluvlastníci, ktorých predkupné právo bolo dotknuté, nemali záujem nadobudnúť prevádzaný spoluvlastnícky podiel, súčasne by mali za cieľ zabrániť tretej osobe vo vstupe do spoluvlastníckeho vzťahu. V takomto prípade žalobcovia znášajú dôkazné bremeno preukázať naliehavý právny záujem na určení neplatnosti zmluvy, rovnako ako dôkazné bremeno preukázať, z akého dôvodu chcú zabrániť novému nadobúdateľovi získať spoluvlastnícky podiel. Pokiaľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/379/2013 2611206219 19.01.2015 JUDr. Iveta Jankovičová ECLI:SK:KSTT:2015:2611206219.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Iveta Jankovičová a členov senátu: JUDr. Lea Stovičková a JUDr. Daša Kontríková, v právnej veci žalobcov: 1. Ing. O. R., nar. XX.X.XXXX, bytom Z., T. č. XXX, 2. M. C., nar. XX. .
Právna veta: Zámena lesného majetku vo vlastníctve štátu podlieha osobitným požiadavkám. Je preto nevyhnutné právne posúdiť splnenie osobitnej podmienky upravenej hypotéze právnej normy uvedenej v ustanovení § 50 ods. 7 zák. č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení účinnom ku dňu uzavretia zámennej zmluvy, a to udelenie súhlasu zo strany Ministerstva pôdohospodárstva SR. Pri vymedzením vzťahu súhlasu ministerstva a zámennej zmluvy uzavretej správcom lesného majetku vo vlastníctve štátu je nutné vychádzať tak z predpisov verejného ako aj z predpisov súkromného práva. Svojim charakterom je súhlas definovaný ako ind ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Malacky 5C/534/2009 1609208855 07.05.2013 JUDr. Miroslav Rudinský ECLI:SK:OSMA:2013:1609208855.10 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Malacky v konaní pred samosudcom JUDr. Miroslavom Rudinským v právnej veci navrhovateľov: 1. O., 2. T., obaja zast. X. proti odporcovi: R., zast. Advokátskou kanceláriou W., o určenie neplatnosti zmluvy a určenie vlastníctva takto .
Právna veta: Pokiaľ žalobca nesprávne určí okruh účastníkov na strane žalovaného, súd nemá v zmysle § 5 Občianskeho súdneho poriadku povinnosť žalobcu o tomto nedostatku poučiť pretože nejde o poučenie o procesných právach a povinnostiach, ale by išlo o poučenie hmotnoprávne - poučenie žalobcu o tom koho by podľa hmotného práva mal žalovať teda presahuje poučovaciu povinnosť súdu podľa § 5 Občianskeho súdneho poriadku, a je v rozpore so zásadou rovnosti účastníkov konania. Je pritom bezvýznamné, že podľa hmotného práva by právo malo byť uplatnené proti niekomu inému než proti označenému žalovanému - v tomt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/663/2014 2112207271 13.05.2015 JUDr. Magdaléna Krajčovičová ECLI:SK:KSTT:2015:2112207271.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a členov senátu: JUDr. Andrea Dudášová a JUDr. Martin Holič, v právnej veci navrhovateľov: 1. Ing. E. X., nar. XX.XX.XXXX, bytom O. XXXX/X, G., 2. .
Právna veta: V danom prípade si účastníci zmluvy dohodli právo spätnej kúpy. Tento inštitút môže vzniknúť len písomne a z logiky veci vyplýva, že musí byť dohodnutý najneskôr v čase dohody o všetkých podstatných náležitostiach kúpnej zmluvy (predá vec s výhradou), má byť teda jej súčasťou.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 8C/280/2008 1208224961 26.07.2010 Mgr. Raul Pospíšil ECLI:SK:OSBA2:2010:1208224961.13 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II sudcom Mgr. Raulom Pospíšilom v právnej veci žalobcov: 1. F. N., 2. S. N., obaja bytom J. W. XX, G., zast. JUDr. Jánom Čarnogurským, advokátom, Dostojevskeho rad 1, Bratislava, proti žalovanej : B& B FAKTORING, spol. .
Právna veta: V ustanovení § 80 písm. c/ O.s.p. sú rozlišované rôzne druhy určovacieho petitu, pričom rozlišuje sa najmä petit vyplývajúci z určitého právneho vzťahu a petit vyplývajúci z určitého práva a ďalej rozlišuje sa aj určovací petit kladný a záporný. Existencia naliehavého právneho záujmu na žiadanom určení, a preto aj nutnosť v konkrétnom návrhu na začatie konania tvrdiť a dokázať skutočnosti, z ktorých vyplýva jeho existencia je v prípade všetkých určovacích návrhov jednou z nevyhnutných podmienok toho, aby súd mohol v rozsudku meritórne návrhu vyhovieť. Vo všeobecnosti platí zásada, ktorú aj vys ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/1050/2014 3612206383 29.04.2015 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2015:3612206383.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Emílie Zimovej a sudkýň JUDr. Gabriely Janákovej a Mgr. Zuzany Holúbkovej v právnej veci žalobcu: F. T. F. Q. J., Q. J., IČO: 00 205 869, zastúpeného JUDr. I. X., advokátom v F .
Právna veta: Občiansky zákonník v § 603 ods. 3 stanovuje pri porušení predkupného práva primárne (všeobecné) pravidlo, ktorým je oprávnenému daná možnosť domáhať sa od nadobúdateľa buď ponúknutia veci na kúpu alebo toho, aby mu zostalo predkupné právo zachované. Sekundárnym (špeciálnym) oprávnením z porušenia predkupného práva je právo oprávneného na reparáciu protiprávneho stavu do právneho stavu, aký tu bol pred jeho porušením - t. j. navrátením do pôvodného stavu, k čomu môže slúžiť inštitút dovolania sa relatívnej neplatnosti právneho úkonu (§ 40a OZ). V prípade, ak povinný spoluvlastník nerešpektoval ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neho jednoduchšie najmä z finančného hľadiska, keďže by nemal dostatok financií na vyplatenie predmetných podielov. Žalobcovi vyplýva právo domáhať sa určenia neplatnosti zmluvy priamo zo zákona a preto je jeho naliehavý právny záujem v tejto veci nesporne daný a netreba ho špecificky dokazovať .
Právna veta: Podľa konštantnej judikatúry určovacia žaloba nie je spravidla opodstatnená najmä vtedy ak vyriešenie určitej otázky neznamená úplne vyriešenie obsahu spornosti daného právneho vzťahu alebo práva, alebo ak požadované určenie má povahu len predbežnej otázky vo vzťahu k posúdeniu, či tu je (nie je) právny vzťah alebo právo (rozsudok NS SR sp. zn. 3Cdo/112/2004 aj 3Cdo/98/2004). Ten je v takom prípade daný na samotnom určení práva. Určenie neplatnosti zmluvy totiž nemusí vždy znamenať, že účastník je nositeľom práva, ktoré mu malo v dôsledku zmluvy zaniknúť, alebo že nie je nositeľom práva, ktoré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... záveru, že návrh je potrebné zamietnuť vo vzťahu k odporkyni 2 aj pre nedostatok pasívnej vecnej legitimácie. V prípade určenia neplatnosti zmluvy sa musia konania zúčastniť všetci, ktorí zmluvu uzavreli poprípade ich právni nástupcovia. V prejednávanej veci bola predmetom konania ... že za určovaciu žalobu v zmysle § 80 písm. c) O.s.p. je potrebné považovať aj návrh na určenie neplatnosti zmluvy, hoci sa ním priamo neurčuje existencia či neexistencia práva, resp. právneho vzťahu. Vzhľadom na to je potrebné i .
Právna veta: Podľa § 633 ods. 1 Občianskeho zákonníka zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. Ak je na vykonanie diela ustanovená technická norma, musí vykonanie zodpovedať tejto norme. Podľa § 634 ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka ak nie je dohodnuté inak, platí sa cena až po skončení diela. Na základe absencie dohody účastníkov zmluvy o diele o dobe splatnosti ceny diela je s poukazom na citované ustanovenie § 634 ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka potrebné vychádzať z právneho záveru, že doba splatnosti ceny za dielo vyplýva priamo zo zákona, teda že cena s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výroku, avšak z iných právnych dôvodov. Z odvolania navrhovateľa vyplýva, že v prvom rade namietal správnosť záverov okresného súdu ohľadne určenia neplatnosti zmluvy o dielo, uzavretej medzi účastníkmi, pre jej neurčitosť a pre prípad nedôvodnosti odvolania z uvedeného dôvodu, namietal správnosť určenia rozsahu .
Právna veta: V danom prípade sa teda jedná o neplatnosť právneho úkonu v zmysle § 49a OZ. Podľa § 40a OZ však v prípade dôvodu neplatnosti právneho úkonu podľa ustanovení § 49a sa považuje právny úkon za platný, pokiaľ sa ten, kto je takým úkonom dotknutý, neplatnosti právneho úkonu nedovolá. Ide teda o relatívnu neplatnosť právneho úkonu. Právny úkon, ktorý má vadu majúcu za následok jeho tzv. relatívnu neplatnosť v zmysle ustanovenia § 40a Občianskeho zákonníka, sa považuje za platný (so všetkými právnymi dôsledkami z neho vyplývajúcimi), pokiaľ ten, na ochranu ktorého je dôvod neplatnosti právneho úkonu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skutočnostiam naďalej vedie žalobcu ako svojho úverového dlžníka, preto je žalobca nútený na odstránenie právnej neistoty domáhať sa určenia neplatnosti zmluvy o splátkovom úvere súdnou cestou, čím žalobca preukazuje naliehavý právny záujem na podaní tejto určovacej žaloby. Žalovaný ... že nižšia zložka, ktorej sa spor týka, nemá právnu subjektivitu. V danom prípade žalobca a domáha určenia neplatnosti zmluvy o uvere uzavretej v pobočke žalovaného vo Vranove nad Topľou, preto s ohľadom na uvedené je tunajší súd .
Právna veta: Pri prevode podielov odporkyne na odporcov nedošlo k ponuke pre ostatných spoluvlastníkov na predaj prevádzaných spoluvlastníckych podielov. V danom prípade sa jedná o obmedzenie zmluvnej voľnosti spoluvlastníka, ktorý svoj spoluvlastnícky podiel môže bez ďalšieho previesť iba na blízke osoby. V tomto prípade ostatní spoluvlastníci nemajú predkupné právo na prevádzaný spoluvlastnícky podiel. V prípade, ktorý bol aj predmetom tohto konania, kedy spoluvlastník mieni svoj podiel previesť na iné, než blízke osoby, musí svoj podiel ponúknuť ostatným spoluvlastníkom. Nakoľko sa jedná o nehnuteľnosť, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 1., 2., 4. a 6. rade zastúpení JUDr. Renátou Bačárovou, PhD., LL.M. - advokátkou so sídlom Prešov, Hlavná 11, o určenie neplatnosti zmluvy takto rozhodol: určuje , že kúpna zmluva uzatvorená medzi žalovanou v 1. rade ako predávajúcou a žalovanými v 2. až 7 .
Právna veta: Z hľadiska ust. § 667 Občianskeho zákonníka, zmeny na veci je nájomca oprávnený vykonávať len so súhlasom prenajímateľa. Úhradu nákladov s tým spojených môže nájomca požadovať len v prípade, že sa na to prenajímateľ zaviazal. Ak zmluva neurčuje inak, je oprávnený požadovať úhradu nákladov až po ukončení nájmu po odpočítaní znehodnotenia zmien, ku ktorému v medziobdobí došlo v dôsledku užívania veci. Ak prenajímateľ dal súhlas so zmenou, ale nezaviazal sa na úhradu nákladov, môže nájomca požadovať po skončení nájmu protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota veci. V tejto úprave úhrady nákladov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odvolacom pojednávaní zobral späť podané odvolanie proti výroku rozsudku súdu prvého stupňa v zamietajúcej časti o určenie neplatnosti zmluvy o nájme nebytových priestorov, odvolací súd skúmal prejudiciálne platnosť predmetnej nájomnej zmluvy, nakoľko táto otázka ... i odporca. Navrhovateľ podal odvolanie proti rozsudku súdu prvého stupňa v časti zamietnutia návrhu o určenie neplatnosti zmluvy o nájme nebytových priestorov a v časti zamietnutia návrhu vo zvyšnej časti o zaplatenie bezdôvodného obohatenia .
Právna veta: Je potrebné zodpovedať na otázku, o aký druh komunikácie sa jedná. Do úvahy prichádza klasifikácia ako miestna komunikácia alebo ako komunikácia účelová (§ 1 ods. 1 písm. c) a d) cestného zákona). Komunikácia na nehnuteľnosti nemôže byť miestnou komunikáciou. Podľa § 4b cestného zákona miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií. Na to, aby daná komunikácia bola považovaná za miestnu, musela by byť vo vlastníctve obce. Táto podmienka však ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... by zanikli zánikom zmluvy o nájme uzatvorenej medzi žalobcom a Ing. V. F.. Pokiaľ sa žalovaná v inom konaní domáhala určenia platnosti zmluvy o nájme uzatvorenej medzi žalobcom a Ing. V. F., v takomto konaní žalovaná úspech mať nemôže. Nie je totiž účastníčkou .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.