Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
814461
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48283
USSR: 30515
NSČR: 104565
NSSČR: 56158
USČR: 68979
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399907
Krajské súdy (ČR): 29959
Posledná aktualizácia
21.10.2017 01:07

Nájdené rozsudky pre výraz: určenie, že dôvody vydedenia nie sú dané


Približný počet výsledkov: 29 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: určenie, že dôvody vydedenia nie sú dané
  • urcenie nájdené 326726 krát v 123981 dokumentoch
  • ze nájdené 5979821 krát v 374989 dokumentoch
  • dovod nájdené 1448155 krát v 287003 dokumentoch
  • vydedenia nájdené 1536 krát v 133 dokumentoch
  • nie nájdené 1359004 krát v 289217 dokumentoch
  • su nájdené 1127449 krát v 282934 dokumentoch
  • dan nájdené 302006 krát v 68877 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 8 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov


Žaloba o určenie neplatnosti vydedenia - ak nezáujem potomka o poručiteľa bol v značnej miere vyvolaný samotným poručiteľom, nemožno mať za to, že potomok „trvalo neprejavuje opravdivý záujem“ (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Dôvody vydedenia uvádzané poručiteľom v listine o vydedení musia existovať v čase spísania listiny. Vo všeobecnosti platí, že poručiteľ sa za svojho života môže dovolávať „opravdivého záujmu od svojho potomka (žalobkyne, dcéry) vtedy, ak sám nevyvolal stav, ktorý by potomkovi bránil prejavovať o neho záujem. O neprejavenie opravdivého záujmu o poručiteľa v zmysle ust. § 469a ods. 1 písm. b) OZ nejde v prípade, ak nezáujem potomka bol v značnej miere vyvolaný samotným poručiteľom. Nemožno potom opomenúť konkrétne možnosti dediča prejavovať záujem o poručiteľa. KRÁTKE ZHRNUTIE SKUTKOVÉHO STAV ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Podľa § 175k ods.2 OSP ak však rozhodnutie o dedičskom práve závisí od zistenia sporných skutočností, odkáže súd uznesením po márnom pokuse o zmier toho z dedičov, ktorého dedičské právo sa javí ako menej pravdepodobné, aby svoje právo uplatnil žalobou. Na podanie žaloby určí lehotu. Ak žaloba nebude podaná v lehote, pokračuje súd v konaní bez zreteľa na tohto dediča. Postupom podľa ustanovenia § 175k ods.2 OSP sa rieši v občianskom súdnom konaní predbežná otázka významná pre konanie o dedičstve, ak ide o spornú skutočnosť, na ktorej závisí zistenie okruhu dedičov. Podľa citovaného zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o spornú skutočnosť, na ktorej závisí zistenie okruhu dedičov. Podľa citovaného zákonného ustanovenia možno uložiť vydedenému dedičovi podanie návrhu na určenie, že dôvody vydedenia nie sú dané, keďže vydedením možno vylúčiť potomka z dedenia i úplne, a podľa tohto citovaného zákonného ustanovenia možno uložiť aj podanie návrhu ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
161/2015 - Civilný mimosporový poriadok
Kľúčové slová: dôvody vydedenia, vydedenie
Právna veta: Odvolací súd podotýka, že vydedením rozumieme jednostranný výslovný prejav poručiteľovej vôle, ktorým sa odníma potomkovi ako neopomenuteľnému dedičovi právo, ktoré by mu inak patrilo podľa zákona. Vydedenie ako jednostranný právny úkon poručiteľa musí spĺňať určité materiálne a formálne náležitosti. Materiálnou náležitosťou vydedenia je (okrem všeobecných požiadaviek pre platnosť právnych úkonov) existencia konkrétneho dôvodu vydedenia uvedeného v zákone. Ust. § 469a ods. 1 taxatívne vypočítava dôvody vydedenia a zaraďuje ich do štyroch skupín. Pre všetky dôvody je charakteristické negatívne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ., E. XXX/X, zastúpenej advokátom JUDr. Doriánom Mereššom, advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach, Alžbetina 55, v konaní o určenie, že dôvody vydedenia nie sú dané, o odvolaní žalovanej proti rozsudku Okresného súdu Košice II č.k. 12C/120/2008-273 z 27.3.2015 rozhodol ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry súdov je treba otázku, či potomok o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok prejavovať mal, posudzovať s prihliadnutím ku všetkým okolnostiam prípadu a rovnako aj k otázke dobrých mravov, ktoré sa v spoločnosti ustálili. Jedným z hľadísk, na ktoré je treba prihliadať je to, či potomok poručiteľa mal reálnu možnosť o poručiteľa prejaviť opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejaviť, t.j. či poručiteľ mal sám záujem sa s potomkom stýkať a udržiavať s ním bežné príbuzenské vzťahy; vydedenie prichádza do úvahy len tam, kde poručiteľ o t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .XXXX, keďže syn žalobkyne Q. sa narodil dňa XX.X.XXXX. Zo všetkých týchto dôvodov žalobe, pokiaľ sa žalobkyňa domáhala určenia, že dôvody vydedenia nie sú dané a vydedenie je neplatné, vyhovel. V prevyšujúcom rozsahu, pokiaľ sa žalobkyňa domáhala určenia, že závet poručiteľa je neplatný, súd prvého ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
... z dôvodu absencie konkrétnych dôvodov vydedenia by sa na postavení navrhovateľa nič nezmenilo (jeho návrhu o určenie, že dôvody vydedenia nie sú dané bolo vyhovené), súd návrh navrhovateľa v časti o určenie neplatnosti závetu s vydedením zamietol aj z ... z dôvodu absencie konkrétnych dôvodov vydedenia by sa na postavení navrhovateľa nič nezmenilo (jeho návrhu o určenie, že dôvody vydedenia nie sú dané bolo vyhovené), súd návrh navrhovateľa v časti o určenie neplatnosti závetu s vydedením zamietol aj z XX ...
Súvisiace predpisy:
40/1964
... v Liptovskom Mikuláši, Garbiarska 695, proti žalovanej: F. Č., nar. XX. X. XXXX, bytom v B., Š. XXXX/XX, o určenie, že dôvody vydedenia nie sú dané a vydedenie je neplatné, o určení neplatnosti závetu, takto rozhodol: U r č u j e sa, že dôvody vydedenia ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 655/2004, 25/2008, 233/1995, 99/1963
... navrhovateľa vydedil, neurobil tak neopodstatnene, preto súd prvého stupňa správne zamietol návrh navrhovateľa o určenie, že dôvody vydedenia nie sú dané. Nakoľko (ne)existenciu dôvodov vydedenia považoval navrhovateľ za titul aj pre neplatnosť závetu, záver ... vydedil, neurobil tak neopodstatnene, preto súd prvého stupňa správne zamietol návrh navrhovateľa o určenie, že dôvody vydedenia nie sú dané. Nakoľko (ne)existenciu dôvodov vydedenia považoval navrhovateľ za titul aj pre neplatnosť závetu, záver ...
Súvisiace predpisy:
655/2004
... . Ivanom Hrebčíkom, P.O.BOX 42, Bratislava 49, 3./ I. M., E.. XX.XX.XXXX, Z. XXXX/X, I., o určenie, že dôvody vydedenia nie sú dané, na odvolanie odporkýň proti rozsudku Okresného súdu Bratislava II č.k.17C/113/2010-68 zo dňa 10.1. 2012 ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 655/2004, 123/2009
... veci navrhovateľa: P. B., bytom Q. XX, Bratislava proti odporkyni: F. E., bytom Q. X, Bratislava o neplatnosť závetu a určenie, že dôvody vydedenia nie sú dané takto rozhodol: Súd určuje, že závety zo dňa XX.X.XXXX, XX.X.XXXX T. XX.X.XXXX spísané poručiteľom ...
... , Advokátska kancelária J. XX, J., proti odporkyni: C. W., nar. XX.X.XXXX, bytom Q. J. XXX, v konaní o určenie, že dôvody vydedenia nie sú dané a vydedenie je neplatné, o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Okresného súdu Liptovský Mikuláš zo dňa 6. októbra 2011 č.k ...
Súvisiace predpisy:
40/1964
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.