Nájdené rozsudky pre výraz: určovacia žaloba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2424

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

395 dokumentov
161 dokumentov
10 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: určovacia žalobanaliehavý právny záujem
Právna veta: Vo všeobecnosti sa vychádza z toho, že naliehavý právny záujem na podaní určovacej žaloby je daný vtedy, ak je daný aktuálny stav objektívnej právnej neistoty medzi žalobcom a žalovaným, ktorým je jasné ohrozenie právneho postavenia žalobcu a ktorý nemožno odstrániť inými prostriedkami. Pritom nie je dôležité, ako táto neistota vznikla. Posúdenie právneho záujmu je otázkou právnej kvalifikácie týchto pomerov, ktoré sú ohrozené neistotou. Určovacia žaloba predpokladaná ust. § 137 písm. c) CSP (§ 80 písm. c) O. s. p.) je preventívneho charakteru a má miesto jednak tam, kde možno pomocou nej elim ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/122/2015 6714205640 29. 03. 2017 JUDr. Klaudia Kosková ECLI:SK:KSBB:2017:6714205640.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Klaudie Koskovej a členov senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a JUDr. Jaroslava Galla, v právnej veci žalobkyne F.. N. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom J.
Právna veta: Súd uvádza, že určovacia žaloba v zmysle § 137 písm. c) CSP prichádza do úvahy vtedy, keď jej prostredníctvom možno eliminovať stav ohrozenia práva alebo neistoty v právnom vzťahu, pričom zodpovedajúcej náprave nemožno dospieť iným spôsobom. Ďalej sa uplatní v prípadoch, v ktorých určovacia žaloba účinnejšie než iné právne prostriedky zodpovedá obsahu a povahe príslušného právneho vzťahu a jej prostredníctvom možno dosiahnuť úpravu tvoriacu určitý právny rámec, ktorý je zárukou odvrátenia budúcich sporov medzi stranami v konaní. Tieto funkcie určovacej žaloby korešpondujú s predpokladom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5Co/305/2018 1306217765 16. 04. 2019 JUDr. Milan Chalupka ECLI:SK:KSBA:2019:1306217765.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Chalupku a členov senátu JUDr. Juraja Považana a JUDr. Janky Richterovej v právnej veci žalobcov: X/ E.. E. Š., F. XX.XX.XXXX, Q. T.: H. XX, T., X/ D. T., F
Právna veta: Pokiaľ sa žalobkyne podanou žalobou domáhali určenia neplatnosti darovacej zmluvy, ide o typickú žalobu na určenie právnej skutočnosti. Normatívnou podmienkou prípustnosti žaloby na určenie právnej skutočnosti však je v zmysle § 137 písm. d) CSP, že prípustnosť musí vyplývať z osobitného predpisu, najmä z hmotného práva; inak je takáto žaloba neprípustná. Okresný súd pri rozhodovaní došiel k správnemu záveru, že zo žiadneho osobitného predpisu nevyplýva prípustnosť konkrétneho určenia právnej skutočnosti, v tomto prípade neplatnosti darovacej zmluvy. Pokiaľ žalobkyne mali za to, že žalovaná by ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/99/2020 6619203754 24. 02. 2021 JUDr. Jaroslav Gallo ECLI:SK:KSBB:2021:6619203754.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jaroslava Galla a členov senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a JUDr. Klaudie Koskovej, v spore žalobkýň: 1/ F. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom O. XXXX, XXX XX L
Právna veta: Civilný sporový poriadok rozlišuje medzi určením, či tu právo je alebo nie je (§ 137 písm. c/ C.s.p.), pričom tohto určenia sa možno domáhať, ak je daný naliehavý právny záujem, avšak iba ak to vyplýva z osobitného predpisu, teda z hmotného práva, pričom táto podmienka sa musí skúmať obligatórne a musí byť vždy splnená. Z hmotného práva v danom prípade žalobcovi nevyplýva možnosť domáhať sa určenia neplatnosti darovacej zmluvy, uzatvorenej medzi žalovanými. Predpokladom úspešnosti žaloby o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, po procesnej stránke spočíva v tom, že sporové s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/273/2017 6716212493 31. 10. 2018 JUDr. Renáta Deáková ECLI:SK:KSBB:2018:6716212493.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Renáty Deákovej a sudcov JUDr. Jany Haluškovej a JUDr. Jozefa Zlochu ako členov senátu, v spore žalobcu: L. P., nar. XX.XX.XXXX,
Právna veta: Vychádzajúc z uvedeného nemožno síce konštatovať, že žalobkyňa ako neúčastníčka darovacej zmluvy nemohla jej neplatnosť vôbec napádať, avšak na požadovanom určení jej neplatnosti nepreukázala kvalifikovaný - naliehavý právny záujem. Po obnovení stavu vlastníckeho pred uzavretím zmluvy by jej postavenie sa nezmenilo, žalobkyňa netvrdila žiadnu neistotu vo svojich právach. Samotné vyslovenie neplatnosti spornej darovacej zmluvy by totiž právne postavenie žalobkyne vo vzťahu k predmetu darovacej zmluvy nijak neovplyvnilo a nemalo by dopad ani na jej majetkové práva. Vlastníkom predmetu daru ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 21Co/33/2018 8113213648 25. 04. 2019 JUDr. Antónia Kandravá ECLI:SK:KSPO:2019:8113213648.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Antónie Kandravej a členov senátu JUDr. Evy Šofrankovej a JUDr. Martina Barana v spore žalobkyne T.. M. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom J. XX, K., právne zastúpenej JUDr
Kľúčové slová: naliehavý právny záujemurčovacia žalobažaloba na plnenie
Právna veta: Z ustanovenia § 137 písm. c) C.s.p. (pričom ide o modifikované ustanovenie OSP) vyplýva, že žalobca musí naliehavý právny záujem na určení práva preukázať. Pri určovacích žalobách samotná dôvodnosť skutkových a právnych tvrdení žalobcu ešte neznamená, že prípadný vyhovujúci určovací rozsudok bude mať pre žalobcu právny význam, teda či bude sporové súdne konanie užitočné alebo zbytočné. Žalobca v zásade nemá naliehavý právny záujem na určení, či tu právo je alebo nie je, ak už k porušeniu práva došlo. Ochranu už porušeného práva môže dosiahnuť žalobou na plnenie. Doktrína preventívneho ch ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Cob/41/2019 1214224513 26. 11. 2019 JUDr. Ľubica Krišková ECLI:SK:KSBA:2019:1214224513.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubice Kriškovej a členiek senátu JUDr. Oľgy Bahníkovej a JUDr. Ľubice Břouškovej v právnej veci žalobcu: JUDr. Adriana Ručkayová, advokátka, IČO: 42140951, J
Právna veta: Určovacia žaloba má predovšetkým preventívny charakter - jej účelom je spravidla poskytnúť ochranu právam žalobcu skôr, než dôjde k porušeniu právneho vzťahu alebo práva (určovacia žaloba preto vo všeobecnosti nie je opodstatnená tam, kde už právny vzťah alebo právo boli porušené a kde je namieste žaloba na splnenie povinnosti). To znamená, že určovacie žaloby všeobecne majú potom opodstatnenie tam, kde je ešte len stav ohrozenia práva, a nie už jeho porušenia, nakoľko určovacia žaloba má charakter prostriedku preventívnej ochrany práva, a naopak, nápravu stavu vzniknutého porušením práva mož ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 3CoKR/19/2018 7116206115 30. 09. 2019 JUDr. Drahomíra Brixiová ECLI:SK:KSKE:2019:7116206115.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Brixiovej a z členov senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a JUDr. Gabriely Varhalíkovej v spore žalobcu: L.. U. O., nar. XX.X.XXXX, bytom J. J. XXXX/XX
Právna veta: Určovacia žaloba je založená na tom, že na jej podklade vyhlásené súdne rozhodnutie (lebo práve o to žalujúcej strane ide) ako finálny produkt ňou iniciovaného sporového konania má vytvoriť pevný základ konkrétneho právneho vzťahu, ktorým sa predíde možným budúcim sporom účastníkov, t. j. vniesť istotu do sporných právnych vzťahov, ak zodpovedajúcu nápravu nemožno dosiahnuť iným spôsobom. Teda vo svojej podstate má eliminovať neistú právnu situáciu žalobcu. Zjednodušene, na podklade určovacej žaloby sa má vyriešiť neistota žalujúcej strany v právnom vzťahu takým spôsobom, aby bolo jasné aké s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 12Co/242/2018 6215206893 31. 10. 2019 JUDr. Peter Kvietok ECLI:SK:KSBB:2019:6215206893.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Kvietka a sudcov Mgr. Martina Štubniaka a Mgr. Janky Benkovičovej, v spore žalobcov 1/ A. O., narodeného XX. XX. XXXX, 2/ A. O., narodenej XX. XX
Právna veta: Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia odvolací súd dodáva, že z ustanovenia § 80 písm. c) OSP, rovnako ako z § 137 písm. c) CSP, vyplýva, že predpokladom úspešnosti žaloby o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je či nie je, je okrem skutočnosti, že strany sporu majú vecnú legitimáciu (aktívnu a pasívnu), aj skutočnosť, že na tomto určení je naliehavý právny záujem. Vecnú legitimáciu v konaní o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je či nie má ten, kto je účastníkom právneho vzťahu alebo práva, o ktoré v konaní ide. V určovacom petite však nemusí ísť len o určenie právneho vz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 25Co/244/2016 4115228508 08. 03. 2017 JUDr. Lýdia Gálisová ECLI:SK:KSNR:2017:4115228508.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Lýdie Gálisovej a členiek senátu JUDr. Márie Malíkovej a JUDr. Sone Vackovej v právnej veci žalobcu: E. M. nar, XX.XX.XXXX, bydlisko Q. W. zastúpeného: Mgr. Peter Mikló
Právna veta: V zmysle konštantnej judikatúry možno vyvodiť záver, že jediná situácia, kedy by žaloba na určenie neplatnosti mohla mať úspech je vtedy, pokiaľ by ostatní spoluvlastníci, ktorých predkupné právo bolo dotknuté, nemali záujem nadobudnúť prevádzaný spoluvlastnícky podiel, súčasne by mali za cieľ zabrániť tretej osobe vo vstupe do spoluvlastníckeho vzťahu. V takomto prípade žalobcovia znášajú dôkazné bremeno preukázať naliehavý právny záujem na určení neplatnosti zmluvy, rovnako ako dôkazné bremeno preukázať, z akého dôvodu chcú zabrániť novému nadobúdateľovi získať spoluvlastnícky podiel. Pokiaľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/379/2013 2611206219 19.01.2015 JUDr. Iveta Jankovičová ECLI:SK:KSTT:2015:2611206219.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Iveta Jankovičová a členov senátu: JUDr. Lea Stovičková a JUDr. Daša Kontríková, v právnej veci žalobcov: 1. Ing. O. R., nar. XX.X.XXXX, bytom Z., T. č. XXX, 2. M.
MENU